Search result for

pioniers

(62 entries)
(0.4167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pioniers-, *pioniers*, pionier
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pioniers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pioniers*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I had Da Do and Cha Do work as my spies.Da Do und Cha Do haben für mich spioniert. The Incredible Kung Fu Master (1979)
We were the great pioneers of the West.Wir waren die ersten Pioniere des Westens. Space Croppers (1980)
You remember how long we were all out of work the last time somebody made accusations.Sie wissen, wie lange wir arbeitslos waren, nachdem letztes Mal jemand spioniert hat. The Super Scouts: Part 2 (1980)
I didn't mean to spy on you or anything.Ich wollte dir nicht hinterher spionieren oder so. The Furlough (1980)
Why, was he supposed to be spying?Wieso sollte er spionieren? The Economy Drive (1980)
We are constantly in isolation... watching... spying on everyone and everything around us.Wir sind permanent isoliert, wir beobachten, spionieren alles und jeden um uns herum aus. Bad Timing (1980)
And the first to be spied on.Und die Ersten, die ausspioniert werden. Bad Timing (1980)
That isn't fair, peeking.Spionieren ist nicht fair. The Blue Lagoon (1980)
- Are you spying on me, Josyane?- Spionierst du mir etwa nach? The Umbrella Coup (1980)
Musicus also wrote a Welsh/ Allow choral work celebrating 92 early flight pioneers.Er schrieb ein walisisch-allowisches Choralwerk, das 92 Flugpioniere der frühen Jahre feierte. The Falls (1980)
Musicus called his work Sky Lists and dedicated it to Van Riquardt, the French patriot and pioneer airman who threw himself from the Eiffel Tower in 1889.Musicus nannte seine Arbeit Himmelslisten und widmete sie Van Riquardt, dem Luftfahrt-Pionier, der sich 1889 vom Eiffelturm stürzte. The Falls (1980)
Anteo travelled, extolling the virtues of his pioneer language and persuading converts to remedy the defects of their ill-shaped throats.Anteo reiste, pries die Vorzüge seiner Pioniersprache und überredete die Bekehrten, den Defekten ihrer unförmigen Münder abzuhelfen. The Falls (1980)
His knowledge of the facts and feats of air pioneering were rarely contested.Seine Kenntnis der Fakten und Taten der Luftpioniere war allgemein anerkannt. The Falls (1980)
Why are you spying on me?Warum spionieren Sie mir nach? Private Benjamin (1980)
You shouldn't have spied, then!- Dann hättest du nicht spionieren sollen! The Aviator's Wife (1981)
You like spyingDu magst das Spionieren. The Aviator's Wife (1981)
You'll say I'm spying, but last night...Du wirst sagen, ich spioniere, aber letzte Nacht... The Aviator's Wife (1981)
If you spy, do the job properlyWenn du spionierst, dann mach es richtig. The Aviator's Wife (1981)
- Arthur, I wasn't spying on you.- Arthur, ich wollte nicht spionieren Arthur (1981)
She was always watching me, listening to my calls.Sie spionierte und horchte am Telefon. Body Heat (1981)
I didn't mean to peek.Ich wollte nicht spionieren. Deadly Blessing (1981)
And my old man was standing there balling and spying at me.Und mein Vater war dort. Hat mich beobachtet und mir hinterher spioniert. Cannibal Ferox (1981)
You guys spy on cops all the time.Sie spionieren ja ständig Cops aus. Prince of the City (1981)
Have you finished spying on me, ass-skinned face!Spionierst du mir immer noch nach, Arschgesicht? The Cabbage Soup (1981)
Why do you spy on me, even up to the church door?Warum spionierst du mir nach, sogar bis ans Kirchentor? Cavalleria rusticana (1982)
Not to spy on one another.Nicht, um uns gegenseitig auszuspionieren. A Plush Ride (1982)
Look, Mr. Knight, you do your spying, or whatever it is you do, and leave the rest to me.Mr. Knight, spionieren Sie ruhig hier herum, oder was immer Sie tun, aber überlassen Sie mir den Rest. Not a Drop to Drink (1982)
Always on my back! She's spying me like I'm still 8 years old!Sie spioniert mir nach, als ob ich noch 8 Jahre alt wäre. All Fired Up (1982)
I want you to spy on him. But if you could simply keep tabs on him... and report back to me by phone from time to time... letting me know how he's getting on.Ich will Sie nicht zum Ausspionieren auffordern, aber vielleicht könnten Sie ihn im Auge behalten und mir ab und an telefonisch berichten, damit ich weiß, wie es ihm geht. Sophie's Choice (1982)
I descend of pioneers and players.Ich komme von Pionieren und Spielern. The State of Things (1982)
- The woman is spying for the CIA.- Die Frau hat für den CIA spioniert. Wrong Is Right (1982)
He was a great comedian, a great innovator, and it was a great, great loss.Ein großer Komiker, ein großer Pionier. Ein schrecklicher Verlust. The King of Comedy (1982)
She spies on us.Sie spioniert uns nach. Scene Steelers (1983)
Gosh, do you have any idea how hard it is spying on this poor woman?Aber sie hat gesagt, er ist eine Schlange. Weißt du, wie schwer es ist, dieser armen Frau nachzuspionieren? Always Look a Gift Horse in the Mouth (1983)
We don't come to America to spy for KGB.Wir kamen nicht nach Amerika, um für den KGB zu spionieren. The ACM Kid (1983)
We were spying.Wir haben spioniert. There Goes the Neighborhood (1983)
You said spying for the competition was so easy.Du hast gesagt, die Konkurrenz auszuspionieren, wäre einfach. There Goes the Neighborhood (1983)
Never mind that.Ihr lasst mir nachspionieren... Danton (1983)
You see, kids, the pioneers didn' t have bricks, so they used mud.Versteht, Kinder Die Pioniere hatten keine Backsteine. Vacation (1983)
He was spying.Er hat spioniert. Pauline at the Beach (1983)
That's not true!Nein, ich spionierte nicht. Pauline at the Beach (1983)
He was behind the wall, spying.Er spionierte dort hinter der Wand. Pauline at the Beach (1983)
I would rather say you're spying on me. Not at all...Du spionierst mir hinterher. Premiers désirs (1983)
You are a spy.Sie spionieren. Part Two (1984)
I don't want to spy on you.Ich wollte Sie nicht ausspionieren. Teil 1 (1984)
Spying on people.Indem Sie Leute ausspionieren. Big Iron (1984)
To spy on Dr. Halston? Bonnie, I'm sorry.Um hinter Dr. Halston herzuspionieren? Knight of the Drones (1984)
He's been spying on us.Er hat uns hinterherspioniert. Elegy in Steele (1984)
He's been spying on us.Er hat uns hinterherspioniert. Elegy in Steele (1984)
I wouldn't pry into your life.Ich spioniere dir nicht nach. Fearless Dotty (1984)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pionier {m} | die Pioniere {pl} [mil.]pioneer; engineer | the engineers [Add to Longdo]
Pionierarbeit {f}pioneering [Add to Longdo]
Pioniergeist {m}pioneering spirit [Add to Longdo]
Pionierarbeit {f}pioneering feat [Add to Longdo]
Spionage betreiben; spionieren; herumspionierento spy [Add to Longdo]
Wegbereiter {m}; Bahnbrecher {m}; Pionier {m}trailblazer [Add to Longdo]
ausspionieren; ausspähen; auskundschaftento spy out [Add to Longdo]
jdn. bespitzeln; abhören; nachspionierento spy on; to spy upon [Add to Longdo]
herumspionieren | herumspionierend | herumspioniertto snoop; to snoop around | snooping; snooping around | snooped around [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
先駆[せんく, senku] Vorreiter, Pionier [Add to Longdo]
探り出す[さぐりだす, saguridasu] ausspionieren, aushorchen [Add to Longdo]
開拓者[かいたくしゃ, kaitakusha] Siedler, Pionier [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top