Search result for

pillen

(60 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pillen-, *pillen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pillen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pillen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your pupils are dilated and your skin is flushed.Ihre Pupillen sind erweitert und ihre Haut schlecht durchblutet. The Super Scouts: Part 1 (1980)
Doctors, lovers... pills, drugs... alcohol, work.Ärzte, Liebhaber... Pillen, Drogen... Alkohol, Arbeit... nichts hilft. From the Life of the Marionettes (1980)
Were you there when she swallowed the pills?Waren Sie dabei, als sie die Pillen nahm? Bad Timing (1980)
- After she took the pills or before?Bevor oder nachdem sie die Pillen genommen hat? Bad Timing (1980)
When Mrs. Vognic reached the hospital, she had swallowed the pills... at least three or four hours before.Als Mrs. Vognic im Krankenhaus eintraf, lag das Schlucken der Pillen mindestens drei oder vier Stunden zurück. Bad Timing (1980)
Take your malaria pills.Nehmt eure MalariapillenThe Big Red One (1980)
- Pills? - ZAB:- PillenThe Big Red One (1980)
Are your men on the right pills?Nehmen Ihre Männer die richtigen PillenFlash Gordon (1980)
Some real heavy kind of pills.Starke PillenFoxes (1980)
- Is she taking those damn pills again?- Nimmt sie wieder die ScheißpillenThe Mirror Crack'd (1980)
- Well, you shake her, she rattles.- Sie ist eine wandelnde Pillendose. The Mirror Crack'd (1980)
All sorts of things.Auch PillenThe Mirror Crack'd (1980)
No injections, no drugs.Keine Spritzen oder PillenThe Night of the Hunted (1980)
So what's that?Was sind das für rosa PillenOn a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Where are my pills?Wo sind meine PillenPopeye (1980)
You have to check the clock to see if your shitting pills stopped working.Man muss immer auf der Uhr kontrollieren, ob die Kack-Pillen noch wirken. Spetters (1980)
First it's no pills, then it's all pills, then it was no steak, and then it was six steaks a day and 12 glasses of water.Erst keine Pillen, dann nur Pillen, dann kein Steak und dann sechs Steaks und 12 Glas Wasser am Tag. Stardust Memories (1980)
He don't have his fit pills.Er hat seine Pillen nicht. Stir Crazy (1980)
Pills?PillenUsed Cars (1980)
What do you need those pills for, old man?Wozu brauchen sie pillen, mann? Used Cars (1980)
I never welsh on a deal and i really do want the car... luke, where are your pills?Es war abgemacht... luke, wo sind deine pillenUsed Cars (1980)
-Don't forget to take your pills.Und vergiss nicht wieder, Deine Pillen zu nehmen. Eine Liebe, das kostet immer viel (1980)
[CHUCKLING] I take the same medicine as Rose does.(LACHT) Ich nehme die gleichen Pillen wie Rose. The Heartache (1981)
What sort of nurse would I be if I failed in so simple a task as handing out pills?Ich wäre keine Krankenschwester, wenn ich nicht wüsste, wie man Pillen verteilt. An American Werewolf in London (1981)
She comes in here, helps herself to these pills.Sie kommt hier rein und nimmt sich die PillenEndless Love (1981)
- You don't help yourself to pills like this.- Du kannst nicht einfach Pillen nehmen. Endless Love (1981)
These pills are just wonderful.Toll, diese kleinen PillenThe Woman Next Door (1981)
Did you give him any pills?Hast du ihm die Pillen gegeben! Cannibal Ferox (1981)
- I thought you truck drivers took pills for that sort of thing.Ich dachte, ihr Trucker nehmt Pillen gegen so etwas. Road Games (1981)
Pills.PillenStripes (1981)
Fluctuation of the pupil.Pupillenfluktuation. Blade Runner (1982)
His pupils are fixed and dilated.Seine Pupillen sind starr und erweitert. E.T. the Extra-Terrestrial (1982)
The damn pills have upset me.Die verdammten Pillen haben mich aufgeregt. Le lit (1982)
- Stop bothering the man! - Devil-pills!Ach, diese TeufelspillenSólo pro návstevníky (1983)
You'll begin to perspire profusely, your pupils dilate.Sie fangen an, stark zu schwitzen, Ihre Pupillen erweitern sich. Service Above and Beyond (1983)
She's fantastic!Da beschlagen einem ja die PupillenBlue Thunder (1983)
Come on, give me some acid for Sister Manure.Sei nicht so geizig! Gib mir ein paar LSD-Pillen für Schwester Kuhfladen. Dark Habits (1983)
Want some vitamins, Virginia?Was, PillenThe Osterman Weekend (1983)
We put some pills into her.Wir geben ihr ein paar PillenScarface (1983)
Did you take funny pills today?Hast du irgendwelche Pillen geschluckt? Staying Alive (1983)
Marijuana joints, pills, Quaaludes,Marihuana Joints, Pillen, Methaqualon, Trading Places (1983)
Couldn't we have pills, and cook the corn?Können wir nicht einfach Pillen nehmen und den Mais kochen? WarGames (1983)
What? We agreed not to ship the toxin until the pills were ready.Das Gift wird geliefert, wenn die Pillen fertig sind. Part Three (1984)
maggie: Pupils are starting to respond normally.Die Pupillen reagieren langsam wieder normal. Deadly Maneuvers (1984)
FACE: If I hadn't seen her put those pills in the glass, I would be.Hätte ich nicht gesehen, wie sie die Pillen ins Glas tat, täte ich das wohl. It's a Desert Out There (1984)
What about those pills?Was ist mit diesen PillenBig Iron (1984)
When Joe was having a heart attack, those pills were halfway across the room.Als Joe den Herzanfall hatte, lagen die Pillen am anderen Ende des Raums. Big Iron (1984)
Let's not talk about it.Kokain, Pillen, Nembutal. Heart of Darkness (1984)
The pills. - Yes.Die PillenWeekend (1984)
I need my pills.Ich brauche meine PillenWeekend (1984)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papille {f} | Papillen {pl}papilla | papillae [Add to Longdo]
Pille {f}; Medikament {n} | Pillen {pl} | die Pille nehmen | die bittere Pille schlucken [ugs.] | Pille danachpill; tablet | pills; tablets | to take (be on; go on) the pill | to bite the bullet [fig.] | morning-after pill [Add to Longdo]
Pillenknick {m}sudden drop in birthrates [Add to Longdo]
Anisokorie {f}; ungleiche Weite der Pupillen [med.]anisocoria [Add to Longdo]
Mydriatikum {n}; pupillenerweiternde Substanz {f} [med.]mydriatic [Add to Longdo]
Papillenödem {n} [med.]papilloedema [Add to Longdo]
Pupillenerweiterung {f}; Mydriasis {f} [med.]pupil dilation; pupillary dilation; mydriasis [Add to Longdo]
Pupillenverengung {f}; Myosis {f} [med.]miosis [Add to Longdo]
miotisch; pupillenverengend {adj} [med.]miotic [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top