Search result for

pilgers

(63 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pilgers-, *pilgers*, pilger
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pilgers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pilgers*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She refused to visit the site of her lightning strike, though her sons occasionally made the pilgrimage.Sie lehnte es ab, den Ort ihres Blitzschlages noch einmal zu besuchen, obwohl ihre Söhne manchmal dorthin pilgerten. The Falls (1980)
Vassian claimed he discovered in the disposition of the rocks and trees a system of passageways that, in miniature, matched the pilgrim tracks of the Lleyn Peninsula and the known routes of migrational birds in the Northern Hemisphere.Vassian meinte, er hätte in der Anordnung von Felsen und Bäumen ein komplexes System von Kanälen entdeckt, die den Pilgerpfaden auf der Halbinsel Lleyn und den Wanderrouten der Zugvögel der nördlichen Hemisphäre entsprachen. The Falls (1980)
Visited many monasteries in Siberia and Central Russia and made pilgrimages to Mount Athos and Jerusalem.In vielen Klöstern von Sibirien und Zentralrußland gewesen. Eine Pilgerreise nach Athos sowie Jerusalem gemacht. Rasputin (1981)
But one man loved The pilgrim soul in you And loved the sorrows Of your changing faceDoch einer liebte deine Pilgerseele und jenen Schmerz im alternden Gesicht. Rich and Famous (1981)
With full devote courage of sundry folk by adventure fall in fellowship and pilgrims were they all."Auf Pilgerfahrt... Verschiednen Volks, durch Zufall nur gesellt; Auf Pilgerfahrt war aller Sinn gestellt." Road Games (1981)
Good morning. Pilgrims! Morning!Guten Morgen, PilgerRoad Games (1981)
You're not a pilgrim, are you?Du bist aber nicht auf Pilgerfahrt hier, oder? Conan the Barbarian (1982)
Merely a poor pilgrim returning from the Holy Land.Nur ein armer Pilger, der aus dem Heiligen Land zurückkehrt. Ivanhoe (1982)
The blessings of Jacob be upon you, pilgrim.Jakobs Segen auf Euer Haupt, PilgerIvanhoe (1982)
The pilgrim.Der PilgerIvanhoe (1982)
I'll wager that pilgrim was Jewish.Ich wette, dieser Pilger war ein Jude. Ivanhoe (1982)
He wears the garments of a pilgrim.Er trägt die Kleidung eines Pilgers. Ivanhoe (1982)
Please accept this food.Der Pilger ist mein anderer Sohn, Philip. Always Look a Gift Horse in the Mouth (1983)
Pilgrim's Peach Puff."Pilger Pfirsichkuchen." The First Time (1983)
Pilgrims.PilgerThe First Time (1983)
- Pilgrim's Peach. WOMAN [ON TV]:- Pilger Pfirsich. The First Time (1983)
I call it Pilgrim's Peach Puff.Ich nenne es Pilger Pfirsichkuchen. The First Time (1983)
Pilgrim's Peach Puff.Pilger Pfirsichkuchen. The First Time (1983)
Pilgrim's Peach Puff today.Pilger Pfirsichkuchen. Heute. The First Time (1983)
Many will have to make a pilgrimage... to hear you in Leipzig.Wir sind alle PilgerSpring Symphony (1983)
The Gewandhaus can be proud of its new conductor.Man muss nun nach Leipzig pilgern, um Sie zu erleben. Spring Symphony (1983)
I gotta be crazy. I'm on a pilgrimage to see a moose.Ich muss wohl verrückt sein. Ich pilgere zu einem Elch. Vacation (1983)
Each year, the villagers leave for 3 days... on a pilgrimage.Jedes Jahr gehen die Einwohner während 3 Tagen auf Pilgerfahrt. Wanderers of the Desert (1984)
It'll soon be the pilgrimage.Bald ist die Pilgerfahrt. Wanderers of the Desert (1984)
It'll soon be the pilgrimage.Bald ist Pilgerfahrt. Wanderers of the Desert (1984)
I've come to ask you if you'll go on the pilgrimage with us.Kommst du mit uns auf Pilgerfahrt? Wanderers of the Desert (1984)
We weren't here during the pilgrimage.Schließlich waren wir auf Pilgerfahrt. Wanderers of the Desert (1984)
We're getting believers on a pilgrimage.Da kommen Gläubige auf Pilgerfahrt. The Smile in the Third Row (1985)
- Pilgrims.- PilgerFlesh+Blood (1985)
Just some monks on a pilgrimage.Lediglich Mönche auf dem Pilgerpfad. Flesh+Blood (1985)
- Remember the pilgrims.- Gedenkt der PilgerFlesh+Blood (1985)
- Remember the pilgrims.- Gedenket der PilgerFlesh+Blood (1985)
– What a lot of people! – They are going to see the false redeemer.Pilger, die zum falschen Erlöser wollen. The Jewel of the Nile (1985)
[Imitating John Wayne] Well, I know, pilgrim.Ja, ich weiß, PilgerFright Knight (1986)
It contains sacred water from the Temple of Solomon in Jerusalem.Darin ist Weihwasser, von Pilgern aus dem Tempel von Salomon gebracht. Cromm Cruac (1986)
Find the sheriff. He went on pilgrimage to Canterbury when it started.Ein feiner Sheriff, begibt sich auf eine Pilgerfahrt nach Canterbury... beim ersten Anzeichen von Schwierigkeiten. Rutterkin (1986)
A pilgrimage.Eine Pilgerfahrt! Rutterkin (1986)
There will be other pilgrims with more pockets than just respect. They go to the abbey of Croxden.Es wird andere Pilger geben, die mehr als Verbände in den Taschen haben, und die auf dem Weg zur Abtei von Croxden sind. The Cross of St. Ciricus (1986)
And a pilgrim.Und ein PilgerThe Cross of St. Ciricus (1986)
A pink dress with a Pilgrim collar in poly-cotton.E in rosafarbenes Kleid mit Pilgerkragen aus Baumwollmix. Nothing in Common (1986)
"But one man loved the pilgrim soul in you"Nur ein Mann liebte die Pilgerseele in dir Peggy Sue Got Married (1986)
"Say Pilgrim, that like to parted my hair."Donnerwetter, Pilger. Du hättest mir beinahe einen Scheitel gezogen. Short Circuit (1986)
Suppose the Pilgrims had landed in Florida.Und wenn die Pilger in Florida an Land gegangen wären? The Miracle of Thanksgiving (1987)
And that's why I was frankly flabbergasted at the report from our research people... on a month-long investigation into your background.- Wieso das? Ihr verstorbener deutscher Vater Klaus war Millionenerbe einer Rüstungsfirma und Ihre Mutter, eine geborene Elizabeth Babbitt, hatte einen Stammbaum bis hin zu den Pilgervätern. By Hooker by Crook (1987)
We had a pleasant summer with more tourists than usual including hordes of young people making the pilgrimage to Carnaby Street.Wir hatten einen angenehmen Sommer mit ungewöhnlich vielen Touristen. Es kommen Horden junger Leute und pilgern zur Carnaby Street. 84 Charing Cross Road (1987)
Listen up, pilgrim.Paß auf, PilgerFull Metal Jacket (1987)
Well, pilgrim only after you eat the peanuts out of my shit!Na, Pilger, zuerst mußt du die Erdnüsse aus meiner Kacke fressen! Full Metal Jacket (1987)
Plymouth, massachusetts, 1621. All right.Wir Pilger sind doch Städter. Turkey in the Straw: Part 1 (1988)
He's ruined my feather duster.Yo, PilgerTurkey in the Straw: Part 2 (1988)
Yo, pilgrim.Wir Pilger sind Stadtmenschen. Die freie Natur ist uns fremd. Turkey in the Straw: Part 2 (1988)

CMU English Pronouncing Dictionary
PILGER    P IH1 L G ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pilger {m}; Wallfahrer {m} | Pilger {pl}; Wallfahrer {pl}pilgrim | pilgrims [Add to Longdo]
Pilgerfahrt {f}pilgrimage [Add to Longdo]
Pilgerflasche {f}costrel; pilgrimbottle [Add to Longdo]
Pilgerschaft {f}pilgrimage [Add to Longdo]
Pilgerzeichen {n}pilgrims badge [Add to Longdo]
pilgern | pilgerteto go on a pilgrimage | went on a pilgrimage [Add to Longdo]
pilgerndpilgrimaging [Add to Longdo]
gepilgertpilgrimaged [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
巡礼[じゅんれい, junrei] Pilgerfahrt, Wallfahrt, Pilger [Add to Longdo]
遍歴[へんれき, henreki] Pilgerfahrt, Wallfahrt [Add to Longdo]
遍路[へんろ, henro] Pilger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top