Search result for

pik

(58 entries)
(0.6747 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pik-, *pik*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pike    [N] ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
pike    [N] หอก
pike    [VT] แทงหรือฆ่าด้วยหอก
pike    [N] ถนนที่มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมภาษีผ่านทาง, See also: ภาษีด่าน, Syn. roadway, turnpike
pike    [N] ด่านเก็บค่าผ่านทาง
pike    [N] ค่าผ่านทาง
pikestaff    [N] ด้ามหอก, See also: ด้ามหลาว, ด้ามไม้เท้าปลายแหลม (สำหรับยันพื้นกันลื่นเวลาเดิน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pike(ไพคฺ) n. ปลาน้ำจืด ร่างยาวเรียวและใหญ่ มีส่วนจมูกที่ยาวและแบน,หอก,ทวน,หลาว,หัวหอก,ปลายหลาว,หัวทวน,ไม้เท้าปลายแหลม (สำหรับใช้กันลื่นเวลาเดิน) . vt. แทงหรือฆ่าด้วยหอก
spike(สไพคฺ) n.,vt. (ยึดติดด้วย) เดือยแหลม,ตะปูรางรถไฟ,ตะปูยักษ์,ตะปูรองเท้า,สิ่งที่ยาวแหลม,เขาแหลมของกวาง,ลูกปลาmackerel,รวงข้าว,ช่อดอกที่เป็นรวง (ดู) ,ขัดขวาง,ป้องกัน,ห้ามปราม,ใส่แอลกอฮอล์
turnpike(เทิร์น'ไพคฺ) n. ถนนสำหรับรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูง (โดยเฉพาะถนนที่มีด่านเก็บเงินบำรุงถนน) ,ด่านเก็บเงินบำรุงถนน,คอกสำหรับเก็บค่าธรรมเนียมบนถนน

English-Thai: Nontri Dictionary
pike(n) หอก,แหลม,หลาว,ทวน
spike(n) เหล็กแหลม,ตะปูยาว,รวงข้าว
spike(vt) แทงด้วยตะปู,แทงด้วยเหล็กแหลม
spiky(adj) เหมือนตะปู,แหลมคม
turnpike(n) ด่านภาษี,ด่านเก็บเงิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ง้าว    [N] halberd, See also: pike, Example: วันนี้จะมีการแสดงรำง้าวจากกรมศิลปากรให้ได้ชมกัน, Count unit: เล่ม, Thai definition: ดาบด้ามยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวาก[n.] (khwāk) EN: spike ; thorns ; obstacles ; caltrop ; caltrap   FR: épieu [m] ; herse [f]
กรวยเชิง[n.] (krūaychoēng) EN: coneshaped design on cloth/spike/lance   
ง้าว[n.] (ngāo) EN: halberd ; pike   
งาแซง[n.] (ngāsaēng) EN: spike fence   
รองเท้าตะปู[n. exp.] (røngthāo tapū) EN: spiked shoes   FR: chaussures à crampons [fpl]
ตะปู[n.] (tapū) EN: nail ; spike ; tag   FR: clou [m] ; pointe [f] ; crampon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PIK    P IH1 K
PIKE    P AY1 K
PIKER    P AY1 K ER0
PIKES    P AY1 K S
PIKUL    P IH1 K AH0 L
PIKUS    P AY1 K AH0 S
PIKULA    P IH0 K UW1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pike    (n) (p ai1 k)
pikes    (n) (p ai1 k s)
pikestaff    (n) (p ai1 k s t aa f)
pikestaffs    (n) (p ai1 k s t aa f s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pik {m} (Berg)peak [Add to Longdo]
Pik {n}; Grün (im deutschen Blatt) (Farbe im Kartenspiel)spade; spades [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
TOPIX[トピックス, topikkusu] (n) (See 東証株価指数) Tokyo Stock Price Index; TOPIX [Add to Longdo]
いのころ草[いのころぐさ, inokorogusa] (n) spike-eared grass [Add to Longdo]
かぴかぴ;カピカピ[, kapikapi ; kapikapi] (adj-na,adv,adj-no) (on-mim) (col) crusty; flaky; dried out [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
ぴかぴか[, pikapika] (adj-na,adv-to,n,adj-no) (on-mim) glitter; sparkle; (P) [Add to Longdo]
ぴくっと[, pikutto] (adv) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
ぴくぴく[, pikupiku] (vs) (1) to twitch; (adv-to) (2) twitchingly [Add to Longdo]
ぴくり[, pikuri] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぴくっと) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
ぴくんぴくん[, pikunpikun] (vs) (See ぴくぴく) to twitch [Add to Longdo]
アイスピック[, aisupikku] (n) ice pick [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长枪[cháng qiāng, ㄔㄤˊ ㄑㄧㄤ, / ] pike [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トピック[とぴっく, topikku] topic [Add to Longdo]
ピクサー[ぴくさー, pikusa-] pixar [Add to Longdo]
ピクセル[ぴくせる, pikuseru] pixel, picture element, PEL (abbr.) [Add to Longdo]
ピクチャ[ぴくちゃ, pikucha] picture (e.g. in programming languages) [Add to Longdo]
ピクチャーインピクチャー[ぴくちゃーいんぴくちゃー, pikucha-inpikucha-] picture in picture [Add to Longdo]
ピコ秒[ピコびょう, piko byou] picosecond [Add to Longdo]
ピック[ぴっく, pikku] picking [Add to Longdo]
ピックスマップ[ぴっくすまっぷ, pikkusumappu] pixmap [Add to Longdo]
ピックフィルタ[ぴっくふぃるた, pikkufiruta] pick filter [Add to Longdo]
ピック経路[ぴっくけいろ, pikkukeiro] pick path [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cast
 
 1. (cast) atmak, fırlatmak, savurmak
 2. cevirmek, atfetmek (bakış vb)
 3. olta atmak, ağ sermek
 4. yere yıkmak (güreşte)
 5. ayrılmak, kaybetmek
 6. dökmek (meyva, saç, kıl)
 7. erken yavrulamak
 8. bir kenara atmak
 9. küreklemek
 10. (oy) vermek
 11. rol taksimi yapmak
 12. döküm dökmek
 13. toplamak
 14. hesap yapmak
 15. tasarlamak
 16. göz onüne almak
 17. bükmek, kıvırmak
 18. çarpıtmak
 19. döküm kalıbı içinde şekil almak
 20. kehanette bulunmak
 21. kokuyu aramak (köpek)
 22. (den.) gemiyi rüzgarı arkasına alacak şekilde çevirmek. cast a horoscope yıldız falına bakmak. cast a shadow gölge yapmak. cast a spell upon büyü yapmak. cast a vote rey vermek. cast about düşünmek, tasarlamak. cast anchor demir atmak. cast away çöpe atmak
 23. ıssız adada bırakmak. cast down devirmek
 24. canını sıkmak. cast off reddetmek
 25. (den.) alarga etmek. cast up kusmak
 26. sayıları toplamak
 27. karaya vurmak. cast iron dökme demir, pik, font. cast-iron pikten yapılmış
 28. çok sert, mukavim, dayanıklı.
 
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pik [pik]
   cock; prick
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top