Search result for

pigment

(56 entries)
(0.0424 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pigment-, *pigment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pigment[N] สีย้อม, Syn. paint, dye, orpiment
pigment[VT] ย้อมสี, Syn. dye
pigmentation[N] การย้อมสี, Syn. color, complexion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pigment(พิก'เมินทฺ) n. รงควัตถุ,สีย้อม vt. ย้อมสี,ใส่สี., See also: pigmentary adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pigment(n) สี,สีย้อม,รงควัตถุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pigment๑. สารสี๒. ยาป้ายผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigmentสารสี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pigmentสารสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pigmentary retinopathyจอตาเสื่อมมีสารสี [มีความหมายเหมือนกับ retinitis pigmentosa; primary degeneration of retina] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigmentationการมีสารสีจับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigmented-มีสารสีจับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigmentolysisการละลายสารสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pigmentสารให้สีที่ไม่ละลายในยาง เติมลงไปในยางที่ไม่มีผงเขม่าดำเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ยางที่ได้มีสีสันตามความ ต้องการของผู้ผลิต แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผงสีอินทรีย์และผงสีอนินทรีย์ [เทคโนโลยียาง]
pigmentสี, สารสี, สารมีสีที่ทำให้วัตถุอื่นมีสีได้ ไม่ละลายในตัวทำละลาย แต่สามารถแขวนลอยอยู่ได้  ใช้ทำสีเคลือบผิว ผงสีแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวในการดูดกลืนและสะท้อนแสงสี จึงทำให้เห็นเป็นสีต่าง ๆ ได้   ในเซลล์พืชหรือสัตว์จะพบสารสีได้  เช่น พบที่คลอโรฟิลล์ เป็นสารสีเขียวซึ่งท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pigment cellเซลล์สารสี, เซลล์ที่มีสารสีอยู่ภายใน เป็นเซลล์ที่ทำให้เกิดสีในส่วนต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น สีที่ผิวหนังของสัตว์ทั่ว ๆ ไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pigmentsสารสี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Copper sulfate-- that's used to manufacture,uh,dyes and pigments.คอปเปอร์ซัลเฟต ใช้ในโรงงาน อ่า... สารย้อมสี หรือสีย้อม Bolt Action (2009)
Painters used this pigment prior to World War I.มันมีความหมายยังไง ช่างสีใช้สิ่งนี้ย้อม ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 Dude, Where's My Groom? (2009)
Now, I can't tell for sure without my microscope, but this looks like the same pigment from the early 1900s.ตอนนี้เรายังบอกอะไรไม่ได้ ถ้าไม่มีกล้องขยายของผม แต่มันดูเหมือนสีย้อม ในช่วงก่อนปี 1900 Dude, Where's My Groom? (2009)
Called retinitis pigmentosa,เรียกว่า"ตาบอดสี" The Eyes Have It (2009)
Pigment as it is...นึกว่าพริกยักษ์ซะอีกนะ Push (2009)
Ms.Wick,take molds of the clavicle for a possible weapon and swab the blue pigment for Hodgins.คุณวิค ทำเบ้าหล่อกระดูกไหปลาร้า เพื่อหาอาวุธที่เป็นไปได้ และเก็บตัวอย่างเม็ดสีฟ้านี่ไว้ให้ฮอดจินส์ The Bones on the Blue Line (2010)
To make a work look authentic, pigments are bound with linseed oil, which takes roughly 50 years to dry.การจะทำให้งานดูสมจริง ต้องย้อมสีด้วย น้ำมันเมล็ดฝ้าย ซึ่งใช้เวลาอย่างน้อย 50 ปีถึงแห้ง Countdown (2011)
That's because it's a natural pigment, and the plant it's made from doesn't exist in 2149.ระวังอย่าให้พวกมันมาเพ่นพ่าน Instinct (2011)
When they bloom, I boil them, extract the pigment.เมื่อมันเบ่งบาน ผมต้มมัน สกัดเอาสีออกมา Doubt (2012)
From an initial analysis of the pigments and wood, we thought it was pre-17th century.จากการวิเคราะห์สีและไม้ในเบื้องต้น เราคิดว่าเป็นก่อนศตวรรษที่ 17 The Best Offer (2013)
It will affect the production of dark pigment in the fur of the bear's offspring.มันจะส่งผลกระทบต่อการผลิต ของเม็ดสีเข้มในที่ทำจากขนสัตว์ ลูกหมี Some of the Things That Molecules Do (2014)
This multi-celled organism evolved a dimple in the pigment spot.นี้มีชีวิตหลายเซลล์ พัฒนาลักยิ้มในจุดเม็ดสี Some of the Things That Molecules Do (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เม็ดสี[n.] (metsī) EN: pigment   FR: pigment [m]
พรรณ[n.] (phan) EN: colour ; complexion   FR: teint [m] ; pigment [m]
สี[n.] (sī) EN: colour ; color (Am.) ; complexion ; hue ; tone ; tint ; pigment   FR: couleur [f] ; teinte [f]
สีย้อม[n.] (sī yøm) EN: dye ; colorant ; dyestuff ; pigment ; stain; tincture   FR: colorant [m] ; teinture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PIGMENT    P IH1 G M AH0 N T
PIGMENTS    P IH1 G M AH0 N T S
PIGMENTATION    P IH2 G M AH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pigment    (n) (p i1 g m @ n t)
pigments    (n) (p i1 g m @ n t s)
pigmentation    (n) (p i2 g m e n t ei1 sh @ n)
pigmentations    (n) (p i2 g m e n t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pigment {n} | Pigmente {pl}pigment | pigments [Add to Longdo]
Pigmentierung {f}pigmentation [Add to Longdo]
pigmentiertpigmented [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロムグリーン[, kuromuguri-n] (n) chrome green (pigment made of chromium oxide, Cr2O3) [Add to Longdo]
ピグメント[, pigumento] (n) pigment [Add to Longdo]
レーキ[, re-ki] (n) (1) rake; (2) lake (insoluble pigment) [Add to Longdo]
鉛粉[なまりふん, namarifun] (n) white powder (lead carbonate) used in the past as face pigment and used in paint more recently [Add to Longdo]
岩絵の具;岩絵具[いわえのぐ, iwaenogu] (n) natural mineral pigments [Add to Longdo]
顔料[がんりょう, ganryou] (n) pigment; colorant [Add to Longdo]
血色素[けっしきそ, kesshikiso] (n) blood pigment (e.g. haemoglobin) [Add to Longdo]
胡粉[ごふん, gofun] (n) artists' chalk; white pigment; powdered calcium carbonate [Add to Longdo]
[しゅ, shu] (n) (1) cinnabar; vermillion; red; slightly-orange red; (2) red pigment (and ink made from same); (3) red text (as used to correct documents) [Add to Longdo]
色素[しきそ, shikiso] (n,adj-no) pigment; coloring; colouring; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
色素[sè sù, ㄙㄜˋ ㄙㄨˋ, ] pigment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pigment \Pig"ment\, n. [L. pigmentum, fr. the root of pingere to
   paint: cf. F. pigment. See {Paint}, and cf. {Pimento},
   {Orpiment}.]
   1. Any material from which a dye, a paint, or the like, may
    be prepared; particularly, the refined and purified
    coloring matter ready for mixing with an appropriate
    vehicle.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) Any one of the colored substances found in
    animal and vegetable tissues and fluids, as bilirubin,
    urobilin, chlorophyll, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. Wine flavored with species and honey. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   {Pigment cell} (Physiol.), a small cell containing coloring
    matter, as the pigmented epithelial cells of the choroid
    and iris, or the pigmented connective tissue cells in the
    skin of fishes, reptiles, etc.
    [1913 Webster] Pigmental

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pigment
   n 1: dry coloring material (especially a powder to be mixed with
      a liquid to produce paint, etc.)
   2: any substance whose presence in plant or animal tissues
     produces a characteristic color
   3: a substance used as a coating to protect or decorate a
     surface (especially a mixture of pigment suspended in a
     liquid); dries to form a hard coating; "artists use `paint'
     and `pigment' interchangeably" [syn: {paint}, {pigment}]
   v 1: acquire pigment; become colored or imbued
   2: color or dye with a pigment; "pigment a photograph"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Pigment [pigmɛnt] (n) , s.(n )
   pigment
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top