Search result for

phon

(168 entries)
(0.0497 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phon-, *phon*
English-Thai: Longdo Dictionary
phone booth(n) ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ
cell phone(n) คำย่อของ cellular phone (โทรศัพท์มือถือ), cellular phone, mobile phone
cellular phone(n) โทรศัพท์มือถือ , cell phone, mobile phone
siphon(n) การยักย้ายหรือตักตวงผลประโยชน์จากรัฐหรือจากบริษัทมาเป็นของตัวเอง(ในทางธุรกิจ-การเงิน) มักใช้ทับศัพท์ว่า ไซฟ่อน
symphony orchestra(n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่มักจะประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้, S. philharmonic orchestra, R. chamber orchestra
colophon(n ) ข้อมูลทางบรรณานุกรม, ชื่อและที่อยู่ของสำนักพิมพ์บนปกหน้าของหนังสือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phon[PRF] เสียง
phone[VI] โทรศัพท์, See also: โทร, Syn. call, telephone
phone[VT] โทรศัพท์, See also: โทร, Syn. call, telephone
phone[N] ูโทรศัพท์, See also: เครื่องรับโทรศัพท์, Syn. receiver, telephone
phone[N] เสียงพูด
phone[SUF] เสียง
phono[PRF] เสียง
phony[ADJ] ซึ่งหลอกลวง, See also: ซึ่งกุขึ้นมา, เท็จ, ไม่จริง, ซึ่งเสแสร้ง, Syn. deceiving, false, Ant. truthful
phony[ADJ] ปลอม, See also: ไม่แท้, เก๊, Syn. counterfeit, fake
phony[N] คนหลอกลวง, See also: คนเสแสร้ง, คนโกหก, คนตลบตะแลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
phone(โฟน) n.,vt.,vi. โทรศัพท์
phonetic(ฟะเนท'ทิค) adj. เกี่ยวกับเสียงพูด,เกี่ยวกับการออกเสียง,ซึ่งมีการออกเสียงตรงกัน.
phonetics(โฟเนท'ทิคซฺ) n. วิชาเกี่ยวกับการออกเสียงของคำศัพท์ คำพูดหรือภาษา,วิชาว่าด้วยการออกเสียง
phonograph(โฟ'นะกราฟ) n. เครื่องเล่นจานเสียง,หีบเสียง
phony(โฟ'นี) adj. ปลอม,ไม่แท้,เก๊. n. ของปลอม,ของปลอมแปลง,ของเก๊,ผู้ปลอมแปลง,ผู้แอบอ้าง., See also: phoniness n., Syn. phoney
allphone(แอล' โลโฟน) n. ตัวแปรที่มี phoneme เดียวกัน -allophonic (al) adj.
antiphon(แอน' ทิฟอน) n. เพลงหรือโคลงกลอนที่ร้องตอบ, เพลงสวด หรือโคลงสรรเสริญที่ร้องตอบโต้ลับกัน, โคลงกลอนนำหรือส่งท้าย (chant)
antiphonal(แอนทีโฟ' นัล) adj. เกี่ยวกับ antiphons หรือ antiphony; ตอบโต้
antiphonary(แอนทิฟ' โพนารี) n. หนังสือเกี่ยวกับ antiphons (book of antiphons)
antiphony(แอนทิฟ' โฟนี) n. การขับร้องสลับกันในหมู่นักร้อง, โคลงกลอนที่ร้องสลับกัน, antiphon, การขับร้องตอบโต้กัน. -antiphonic (al) adj. (singing, antiphon)

English-Thai: Nontri Dictionary
phone(n) โทรศัพท์,หูโทรศัพท์,หูฟังวิทยุ
phone(vi) พูดโทรศัพท์
phonetic(adj) เกี่ยวกับสัทศาสตร์
phonetician(n) นักสัทศาสตร์
phonetics(n) สัทศาสตร์
phonic(adj) เกี่ยวกับเสียงพูด
phonics(n) วิชาว่าด้วยเสียงพูด
phonograph(n) หีบเสียง,เครื่องเล่นจานเสียง
earphone(n) หูฟัง
euphony(n) เสียงเพราะ,ความเพราะพริ้ง,ความรื่นหู,ความไพเราะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phon(o)-เสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phon(o)-เสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonal; phonic-เสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonastheniaเสียงแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonationการออกเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonationการเปล่งเสียงพูด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
phonation typeลักษณะเสียงพูด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
phonatory-การออกเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phoneเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
phone cardบัตรโทรศัพท์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Phonemicsสรศาสตร์ [TU Subject Heading]
Phonetic alphabetสัทอักษร [TU Subject Heading]
Phoneticsสัทศาสตร์ [TU Subject Heading]
Phonodiscแผ่นเสียง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Phonodiscแผ่นเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Phonographเครื่องเสียง [TU Subject Heading]
Phonologyสัทวิทยา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
phonetic alphabet (n ) อักษรสะกดคำ(หรือเรียกเป็นบาลีให้ยากว่า สัทอักษร) เช่น Delta หมายถึงอักษร D หรือ Echo หมายถึงอักษร E เป็นต้น
phonetic alphabet (n ) คำสะกดอักษร(หรือเรียกเป็นบาลีให้ยากว่า สัทอักษร) เช่น Delta หมายถึงอักษร D หรือ Echo หมายถึงอักษร E เป็นต้น
phoney (adj ) ปลอม,ไม่แท้,เสแสร้ง
phongphoon (n vi vt modal ver) พงษ์พูล(นามสกุลของคนในประเทศไทยกลุ่มหนึ่ง)
See also: S. tj, A. tyyj, R. dtyjh

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[Cell phone rings]... Ghosts (2011)
[Cell phone rings]Wolf and Cub (2012)
I-i-i gotta--i gotta go home and stare at my phone.- ฉันจะกลับบ้านแล้วก็นั่งรอโทรศัพท์ There Might be Blood (2008)
If she even waits that long. She's not answering her phone.เธอไม่รับโทรศัพท์ There Might be Blood (2008)
I did already. His phone's off. Oh,ฉันโทรแล้ว โทรศัพท์เค้าปิดนะ There Might be Blood (2008)
Emma? Do you have your phone?เอ็มม่าเธอมีโทรศัพท์ไหม ? There Might be Blood (2008)
Here. Let me lend you my phone.นี่ คุณยืมมือถือของฉันก็ได้ There Might be Blood (2008)
I already have 32 missed calls on my phone, okayหนูมีสายไม่ได้รับในมือถือ 32 สาย, เอาเถอะ There Might be Blood (2008)
Blair waldorf's phone.โทรศัพท์ แบลร์ วอดอฟ คะ There Might be Blood (2008)
If you're done wasting my time, I have phone calls to make.เหมือนกับเล็กซ์นั่นแหล่ะ ผมให้คำปรึกษาคุณได้ Committed (2008)
Phone records show no sign of activity.- หมั้นแล้วทั้งหมด. - ไม่พบการใช้บัตรเครดิต. Committed (2008)
That you could probably find somebody else to answer your phones.คุณจะโทรศัพท์หาใครสักคนที่รออยู่นะ Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
phonAnne was just about to leave the house when the phone began ringing.
phonPlease phone me before you come.
phonShe knew neither his address nor his phone number.
phonI'd like to know the phone number of the nearest American Express office.
phonWhen he first heard her lovely voice over the phone, he fell head over heels for her.
phonWatch the camera for me while I make a phone call.
phonWhen I got the phone call telling me of my father's death I was completely flustered.
phonYou can find her phone number in the directory.
phonI used to get yelled at for hogging the phone.
phonI was about to leave when the phone rang.
phonI have to make a phone call.
phonMy eyes popped out when I looked at my phone bill this month.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โทรศัพท์ใช้บัตร[N] cardphone, See also: phonecard phone, phonecard, Example: มหาวิทยาลัยติดตั้งโทรศัพท์ใช้บัตรบริเวณโรงอาหารเพิ่มอีก 10 เครื่อง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: โทรศัพท์ที่ใช้บัตรโทรศัพท์แทนการหยอดเหรียญ
โทรศัพท์ใช้บัตร[N] cardphone, See also: phonecard phone, phonecard, Thai definition: โทรศัพท์ที่ใช้บัตรโทรศัพท์
สัทศาสตร์[N] phonetics, Example: สัทศาสตร์มีสาขาแยกย่อย 3 สาขา คือ สรีระสัทศาสตร์ กลสัทศาสตร์ และโสตสัทศาสตร์, Thai definition: วิชาว่าด้วยการศึกษาธรรมชาติของการออกเสียง และการเปล่งเสียงพูด, Notes: (อังกฤษ)
โทรศัพท์[N] telephone, See also: phone, Example: หลังจากที่เริ่มมีโทรศัพท์ การติดต่อสื่อสารก็ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ, Count unit: เครื่อง, Thai definition: ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้สายตัวนำโยงติดต่อถึงกัน และอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสำคัญ
แผ่นเสียง[N] gramophone record, See also: phonograph disk, Syn. จานเสียง, Example: พ่อสะสมแผ่นเสียงเก่าๆ เอาไว้เป็นร้อยๆ แผ่น ส่วนใหญ่เป็นเพลงฝรั่งทั้งนั้น, Count unit: แผ่น, Thai definition: แผ่นกลมซึ่งบันทึกเสียงหรือคำพูดไว้ในลักษณะเป็นร่องบนผิวพื้น เมื่อใส่บนหีบเสียงและให้เดินตามร่องก็จะเกิดเสียงตามที่บันทึกไว้
เครื่องเล่นจานเสียง[N] record player, See also: phonograph, gramophone, pick-up, Example: เครื่องที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลบนจานแม่เหล็กมีหลักการทำงานคล้ายเครื่องเล่นจานเสียงธรรมดาทั่วๆ ไป, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสำหรับใส่จานเสียง
สัทอักษร[N] phonetic alphabet, Example: คนที่ศึกษาวิชาว่าด้วยเรื่องเสียงจำเป็นที่จะต้องรู้สัทอักษร, Count unit: ตัว, Thai definition: สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้แทนเสียงในวิชาสัทศาสตร์
มวยล้ม[N] boxing premeditated to lose, See also: phony fight, Example: เขายืนยันหนักแน่นว่าไม่เป็นมวยล้มอย่างเด็ดขาด, Thai definition: การชกมวยบนเวทีที่คู่ต่อสู้ ฝ่ายหนึ่งแกล้งยอมเป็นฝ่ายแพ้ เพื่อหวังผลในการพนัน, โดยปริยายหมายถึงการต่อสู้หรือเรื่องราวที่ดูเหมือนเอาจริงเอาจัง แต่กลับไม่จริงหรือเลิกล้มไป
การพูดโทรศัพท์[N] telephoning, See also: phoning, making a telephone call, making or receiving a call, Syn. การคุยโทรศัพท์, Example: การพูดโทรศัพท์ในตู้โทรศัพท์สาธารณะนานๆ เป็นสิ่งที่ไม่สมควร
หีบเสียง[N] gramophone, See also: phonograph, record player, Example: ผมเล่นหีบเสียงเป็นอย่างเดียว, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องทำให้จานเสียงหมุนแล้วมีเสียงออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
อัลโตแซกโซโฟน[n. exp.] (altō saēksōfōn) EN: alto saxophone   
บัญชีผี[n. exp.] (banchī phī) EN: phoney account ; phoney list ; cooked account   
บัตรโทรศัพท์[n. exp.] (bat thōrasap) EN: phone card   FR: carte de téléphone [f]
เบอร์โทรศัพท์[n. exp.] (boē thōrasap) EN: telephone number   FR: numéro de téléphone [m]
ชุมพร[n. prop.] (Chumphøn) EN: Chumphon (South)   FR: Chumphon (Sud)
ชุมสายโทรศัพท์[n. exp.] (chumsāi thōrasap) EN: telephone exchange ; switched board   
แห่งเสียง[adj.] (haeng sīeng) FR: phonique
หีบเสียง[n.] (hīpsīeng) EN: gramophone ; phonograph ; record player   FR: électrophone [m] ; gramophone [m] ; phonographe [m] ; tourne-disque [m]
ห้องโทรศัพท์[n. exp.] (hǿng thōrasap) FR: cabine téléphonique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PHONE    F OW1 N
PHONY    F OW1 N IY0
PHONIC    F AA1 N IH0 K
PHONED    F OW1 N D
PHONEY    F OW1 N IY0
PHONES    F OW1 N Z
PHONING    F OW1 N IH0 NG
PHONICS    F AA1 N IH0 K S
PHONE'S    F OW1 N Z
PHONETIC    F AH0 N EH1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
phone    (v) (f ou1 n)
phony    (n) (f ou1 n ii)
phoned    (v) (f ou1 n d)
phones    (v) (f ou1 n z)
phoney    (n) (f ou1 n ii)
phonic    (j) (f o1 n i k)
phoneme    (n) (f ou1 n ii m)
phoneys    (n) (f ou1 n i z)
phonics    (n) (f o1 n i k s)
phonies    (n) (f ou1 n i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Phon {n}phon [Add to Longdo]
Phonem {n}phoneme [Add to Longdo]
Phonetik {f}phonetics [Add to Longdo]
Phonologie {f}phonology [Add to Longdo]
Phonotypist {m}; Phonotypistin {f}audio typist [Add to Longdo]
Phonzahl {f}decibel level [Add to Longdo]
phonetisch {adj}; Ausspracheform der Sprachephonetic [Add to Longdo]
phonetischphonetical [Add to Longdo]
phonetisch {adv}phonetically [Add to Longdo]
phonographischphonographic [Add to Longdo]
phonographisch {adv}phonographically [Add to Longdo]
phonologisch {adj}phonological [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony [Add to Longdo]
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT [Add to Longdo]
N響[エヌきょう, enu kyou] (n) (abbr) NHK Symphony Orchestra [Add to Longdo]
PHS[ピーエッチエス;ピーエイチエス, pi-ecchiesu ; pi-eichiesu] (n) personal handyphone system; PHS [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
いたずら電話;悪戯電話[いたずらでんわ, itazuradenwa] (n) crank call; prank phone call [Add to Longdo]
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service [Add to Longdo]
お話し中(P);お話中;御話し中;御話中[おはなしちゅう, ohanashichuu] (adj-no) (pol) (See 話中) busy (phone); (P) [Add to Longdo]
まやかし[, mayakashi] (n,adj-no) deception; make-believe; fake; counterfeit; phony [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gá, ㄍㄚˊ, ] phonetic ga (used in rendering Tibetan and Mongolian sounds); Tibetan Ge: language of Buddha; dialect final particle (esp. in Yunnan) similar to 了 le, #2,150 [Add to Longdo]
[fěi, ㄈㄟˇ, ] phonetic fei or fi; surname Fei; elegant; phi (Greek letter Φφ), #13,756 [Add to Longdo]
拼音[pīn yīn, ㄆㄧㄣ , ] phonetic writing; pinyin (Chinese romanization), #20,313 [Add to Longdo]
[kuāng, ㄎㄨㄤ, ] phonetic; onomat. clang; see 哐啷, clatter, #34,930 [Add to Longdo]
支那[Zhī nà, ㄓ ㄋㄚˋ, ] phonetic transcription of China (Japanese: Shina), colonial term, generally considered discriminatory, #39,197 [Add to Longdo]
音位[yīn wèi, ㄨㄟˋ, ] phoneme, #47,200 [Add to Longdo]
音韵[yīn yùn, ㄩㄣˋ, / ] phonetics of Chinese, 音[yin1] corresponding to the initial consonant and 韻|韵[yun4] to the rhyme and tone, #48,676 [Add to Longdo]
字音[zì yì, ㄗˋ ㄧˋ, ] phonetic value of a character, #49,478 [Add to Longdo]
译音[yì yīn, ㄧˋ , / ] phonetic transcription; transliteration, #62,193 [Add to Longdo]
音变[yīn biàn, ㄅㄧㄢˋ, / ] phonetic change, #63,801 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードレステレフォニー[こーどれすてれふぉにー, ko-doresuterefoni-] cordless telephony [Add to Longdo]
コードレス電話[コードレスでんわ, ko-doresu denwa] cordless phone [Add to Longdo]
スマートフォン[すまーとふぉん, suma-tofon] smart phone [Add to Longdo]
セルラーフォン[せるらーふぉん, serura-fon] cellular phone [Add to Longdo]
セル式電話[セルしきでんわ, seru shikidenwa] cellular phone [Add to Longdo]
テレビ電話[テレビでんわ, terebi denwa] visual telephone, screen-phone [Add to Longdo]
テレフォニー[てれふぉにー, terefoni-] telephony [Add to Longdo]
テレホンカード[てれほんかーど, terehonka-do] telephone card, calling card [Add to Longdo]
ハンディフォン[はんでいふぉん, handeifon] handiphone (PHP), mobile telephone [Add to Longdo]
プリペイドテレフォンカード[ぷりぺいどてれふぉんかーど, puripeidoterefonka-do] prepaid telephone card [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
当て字[あてじ, ateji] phonetisches_Aequivalent [Add to Longdo]
音声学[おんせいがく, onseigaku] Phonetik [Add to Longdo]
音韻学[おんいんがく, on'ingaku] Phonologie, Phonetik [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  phon
      n 1: a unit of subjective loudness

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Phon [foːn] (n) , s.(n )
     phon
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top