Search result for

pest

(117 entries)
(0.005 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pest-, *pest*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pesticide (n ) ยาฆ่าแมลง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pest    [N] คนหรือสัตว์ที่รบกวน, See also: คน / สัตว์ที่ทำลาย, Syn. irritant, annoyance, Ant. pacifier
pester    [VT] รบกวน, See also: ทำให้ยุ่งยากใจ, กวนใจ, ทำให้รำคาญ, Syn. annoy, bother, irritate, trouble
pester    [VT] ทำให้แน่นเกินไป, Syn. overcrowd
pestle    [N] สาก, See also: ลูกบด, สิ่งที่ใช้บด, Syn. anvil
pestle    [VI] ตำ, See also: บด
pestle    [VT] ตำ, See also: บด
pesthole    [N] เขตโรคติดต่อ, See also: เขตกาฬโรค
pesticide    [N] ย่าฆ่าแมลง, Syn. insecticide
pestilent    [ADJ] ซึ่งทำให้เกิดโรคติดต่อ, See also: แพร่โรคติดต่อ, ติดเชื้อ, Syn. rabid, contaminated, harmful, malignant, fatal
pestilence    [N] โรคติดต่อร้ายแรง, See also: โรคระบาด, Syn. epidemic, pandemic, plague

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pest๑. กาฬโรค [มีความหมายเหมือนกับ plague]๒. สัตว์รังควาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pesticideสารฆ่าสัตว์รังควาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pesticideสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pestiferous-นำโรคติดต่อร้ายแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pestilenceโรคติดต่อร้ายแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pestilential-ติดต่อร้ายแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pestleลูกโกร่ง, สาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pest ศัตรูพืชและสัตว์
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพืช สัตว์ หรือแมลงที่เป็นตัวการในการ ทำลายพืชผลทางการเกษตร หรือเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์ อาจกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าหมายถึงศัตรูพืชหรือศัตรูของมนุษย์ นั่นเอง ในกรณีที่หมายถึงศัตรูพืช ก็จะได้แก่ แมลงต่าง ๆ และไรที่กัดกินและทำลายผลผลิตทางการเกษตรจนได้รับความเสียหาย รวมทั้งวัชพืชที่แยกธาตุอาหารและน้ำจากต้นพืช ตลอดจนนกและหนูที่เข้าทำลายพืชผลเช่นเดียวกัน ส่วนในกรณีที่หมายถึงศุตรูของมนุษย์ ก็มักจะได้แก่ แมลงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนและสร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นพาหะ นำโรคมาสู่มนุษย์ ได้แก่ แมลงวัน แมลงสาบ ปลวก หอยทาก ยุงและหนู เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Pesticidal plantsพืชที่ใช้กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]
Pesticide สารปราบสิ่งรังควาญ
สารที่ใช้ฆ่าหรือควบคุมพืชหรือสัตว์ที่ก่อความ รำคาญหรือเดือดร้อน [สิ่งแวดล้อม]
pesticideสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์, สารเคมีที่ใช้ฆ่าหรือทำลายศัตรูพืชและสัตว์ ได้แก่ สารฆ่าแมลง สารฆ่าวัชพืช สารฆ่าเชื้อรา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pesticide applicators (Persons)ผู้ใช้ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]
Pesticide residues in feedsยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ตกค้างในอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Pesticide residues in foodยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ตกค้างในอาหาร [TU Subject Heading]
Pesticidesยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]
Pesticides สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
สารเคมีหรือส่วนผสมของสารเคมีใด ๆ ที่ใช้ในการป้องกัน กำจัด ทำลาย หรือขับไล่ศัตรูพืช สัตว์ และ มนุษย์ ได้แก่ ยาฆ่าแมลง (Insecticides), ยาฆ่าวัชพืช (Herbicides) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Pesticides industryอุตสาหกรรมยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pestStop pestering me, I'm busy.
pestGet off me you little pest!
pestHe's the pest that, on last month's class-help day, escaped leaving me with all the work.
pestDammit, that pest Nagisa, she really went and snitched on me to the teachers.
pestHe didn't intend to let her drive but she pestered him so much that he finally gave in.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pest(เพสทฺ) n. สัตว์ที่รบกวนหรือทำลาย,สิ่งที่รบกวนหรือทำลาย,โรคติดต่อที่ทำลาย (โดยเฉพาะกาฬโรค) . -Id. (Pest on (upon) him ปล่อยให้เขาฉิบหาย), Syn. nuisance,pestilence,annoyance,worry
pester(เพส'เทอะ) vt. รบกวน,ก่อกวน,รังควาน,ตื้อ,ตอม,ทำให้ยุ่งยากใจ., See also: pesterer n.
pesticide(เพส'ทิไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลง,ยาปราบศัตรูพืช,ยาฆ่าสัตว์ที่รบกวนหรือทำลายสัตว์อื่น, See also: pesticidal adj.
pestilence(เพส'ทะเลินซฺ) n. โรคติดต่อร้ายแรง,กาฬโรค,สิ่งที่เป็นภัย,สิ่งที่ชั่วร้าย
pestilent(เพส'ทะเลินทฺ) adj. ทำให้เกิดโรคติดต่อ,แพร่โรคติดต่อ,ติดเชื้อ,เป็นภัย,ร้ายแรง,เป็นพิษชั่วร้าย,น่ารำคาญ,ซึ่งรบกวน., Syn. epidemic,infectious
pestilential(เพส'ทะเลน'เชิล) adj. นำโรคติดต่อ,เกี่ยวกับโรคร้ายแรง,เกี่ยวกับกาฬโรค,เป็นภัย, Syn. epidemic,infectious
pestle(เพส'เซิล) n. สาก,ลูกบด,สิ่งที่ใช้ตอกตำบดประทับตราหรืออื่น ๆ vt.vi. บด,ตำ
alpestrine(แอลเพส' ทริน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับบริเวณเชิงเทือกเขาแอลพ์
appestat(แอพ' พิสแทท) n. บริเวณสมองมนุษย์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมความอยากอาหาร
budapest(บู'ดะเพส) n. ชื่อเมืองหลวงของฮังการี่

English-Thai: Nontri Dictionary
pest(n) โรคระบาด,โรคติดต่อ,สิ่งรบกวน,ตัวมาร
pester(vt) รบกวน,รังควาน,ตอม,ตื้อ,ทำให้ยุ่งใจ
pesthouse(n) โรงพยาบาลโรคติดต่อ
pestiferous(adj) นำโรคมาให้,แพร่เชื้อ,ร้ายแรง,เป็นภัย
pestilence(n) โรคระบาด,กาฬโรค
pestilent(adj) ร้ายแรง,เป็นภัย,แพร่เชื้อ,ซึ่งรบกวน
pestilential(adj) เกี่ยวกับโรคระบาด,ที่นำโรคติดต่อมาให้
pestle(n) สาก,ลูกบด,ไม้ตีพริก
pestle(vt) ตำด้วยสาก,บดด้วยลูกบด
tapestry(n) พรม,สี่งทอ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศัตรูพืช    [N] pest, Example: การใช้สารสะกัดจากสะเดาเพื่อฆ่าศัตรูพืชเป็นการลดการใช้สารฆ่าแมลงอีกแนวทางหนึ่ง, Thai definition: สัตว์และแมลงที่ทำลายต้นไม้
ห่า    [N] cholera, See also: pestilential disease, infectious disease, Example: เขาตายด้วยโรคห่าเมื่อคืนนี้, Thai definition: ชื่อผีจำพวกหนึ่ง ถือกันว่าทำให้เกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรง เช่นโรคลงราก (อหิวาตกโรค) กับ กาฬโรค เลยเรียกโรคเหล่านี้ว่า โรคห่า
คนผีทะเล    [N] devil, See also: pest, impudent or bad person, Syn. คนผี, คนทะลึ่ง, Example: ฉันไม่เล่นกับคนผีทะเลอย่างเธอหรอก, Count unit: คน
ตามตื๊อ    [V] pester, See also: bother, Syn. ตื๊อ, Example: สมัยก่อนข้าราชการจะไม่ค่อยพูดนักข่าวจึงต้องตามตื๊อเพื่อทำข่าว, Thai definition: ตามเซ้าซี้รบกวนร่ำไป
สาก    [N] pestle, Example: ชายหนุ่มทำหน้าที่ตำข้าวเอาสากกระแทกทิ่มก้นครกเป็นจังหวะเรื่อยไป, Count unit: อัน, Thai definition: สิ่งที่เป็นท่อนกลมยาว ทำด้วยหินและไม้เป็นต้น ใช้ตำคู่กับครก
แผ้วพาน [V] disturb, See also: pester, bother, trouble, harass, Syn. รบกวน, ทำให้เดือดร้อน, Example: แม่เป็นห่วงลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศมาก เกรงว่าจะมีอันตรายใดๆ มาแผ้วพาน
พะเน้าพะนึง    [V] pester, Syn. เซ้าซี้, กระเซ้ากระซี้, Example: ธงไม่สามารถให้ในสิ่งที่หล่อนต้องการได้ เมื่อพะเน้าพะนึงมากๆ ธงจะหงุดหงิด อารมณ์เสียทุกครั้ง, Thai definition: พูดรบเร้าร่ำไรเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการ
สากกะเบือ    [N] pestle, Syn. สาก, ไม้ตีพริก, Example: ไอ้ยอดเผ่นหนีสากกะเบือที่แม่มันเขวี้ยงตามมาแทบไม่ทัน, Count unit: อัน, Thai definition: สากไม้สำหรับตำข้าวเบือหรือน้ำพริก ใช้คู่กับครกกะเบือ
ตำ    [V] pound, See also: pestle, Example: แม่บ่นว่าฉันตำเครื่องแกงไม่ละเอียดพอ, Thai definition: ใช้สากหรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงเช่นนั้นทิ่มลงไปอย่างแรงเรื่อยๆ เช่น ตำข้าว ตำน้ำพริก
ตื๊อ    [V] pester, See also: harass, bother, importune, Syn. รบเร้า, เซ้าซี้, Example: เขาตื้อเธอให้ยอมแต่งงานกับเขา, Thai definition: รบเร้าจะเอาให้ได้, เซ้าซี้รบกวนร่ำไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูดาเปสต์[n. prop.] (Būdāpēs = Būdāpēt) EN: Budapest   FR: Budapest
ห่า[n.] (hā) EN: cholera ; plague ; pestilential disease ; infectious disease   FR: peste [f] ; choléra [m]
กาฬโรค[n. exp.] (kālarōk) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague   FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]
โขลก[X] (khlōk) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle   FR: broyer ; concasser ; piler ; pulvériser
คอยเซ้าซี้[v. exp.] (khøi saosī) EN: pester   
คนที่รบกวน[n. exp.] (khon thī ropkūan) EN: pest   FR: peste [f] (fig.)
ลมแดง[n.] (lomdaēng) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm   FR: tempête [f] ; vent violent [m]
ลมพายุ[n. exp.] (lom phāyu) EN: storm ; tempest ; hurricane   FR: vent de tempête [m] ; vent tempétueux [m]
ไม้ตีพริก[n.] (māitīphrik) EN: pestle ; masher   FR: mortier [m]
เหม็น[v.] (men) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong   FR: sentir mauvais ; puer ; empester

CMU English Pronouncing Dictionary
PEST    P EH1 S T
PESTS    P EH1 S T S
PESTA    P EH1 S T AH0
PESTER    P EH1 S T ER0
PESTKA    P EH1 S T K AH0
PESTANA    P EH0 S T AE1 N AH0
PESTERED    P EH1 S T ER0 D
PESTILLO    P EH2 S T IY1 OW0
PESTILLO    P EH2 S T IH1 L OW0
PESTICIDE    P EH1 S T AH0 S AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pest    (n) (p e1 s t)
pests    (n) (p e1 s t s)
pester    (v) (p e1 s t @ r)
pestle    (v) (p e1 s l)
pesters    (v) (p e1 s t @ z)
pestled    (v) (p e1 s l d)
pestles    (v) (p e1 s l z)
pestered    (v) (p e1 s t @ d)
pestling    (v) (p e1 s l i ng)
pestering    (v) (p e1 s t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pest {f} [med.]plague [Add to Longdo]
Schädlingsbekämpfung {f}pest control [Add to Longdo]
Pest {f}; Pestilenz {f}; Seuche {f}pestilence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
お悔やみ申し上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy [Add to Longdo]
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
お見舞い申し上げる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy [Add to Longdo]
せがむ[, segamu] (v5m,vt) to badger (pester) (a person to do); (P) [Add to Longdo]
せびる[, sebiru] (v5r,vt) to demand money; to pester; to extort [Add to Longdo]
ゴブラン織り;ゴブラン織[ゴブランおり, goburan ori] (n) Gobelins tapestry [Add to Longdo]
タピストリー[, tapisutori-] (n) tapestry [Add to Longdo]
タペストリー[, tapesutori-] (n) tapestry [Add to Longdo]
ブタペスト[, butapesuto] (n) Budapest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
害人虫[hài rén chóng, ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] pest; evil-doer [Add to Longdo]
[chǔ, ㄔㄨˇ, ] pestle; to poke [Add to Longdo]
毒物[dú wù, ㄉㄨˊ ˋ, ] pest; venom; toxin [Add to Longdo]
[duì, ㄉㄨㄟˋ, ] pestle; pound with a pestle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pest \Pest\, n. [L. pestis: cf. F. peste.]
   1. A fatal epidemic disease; a pestilence; specif., the
    plague.
    [1913 Webster]
 
       England's sufferings by that scourge, the pest.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything which resembles a pest; one who, or that which,
    is troublesome, noxious, mischievous, or destructive; a
    nuisance. "A pest and public enemy." --South.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pest
   n 1: a serious (sometimes fatal) infection of rodents caused by
      Yersinia pestis and accidentally transmitted to humans by
      the bite of a flea that has bitten an infected animal [syn:
      {plague}, {pestilence}, {pest}, {pestis}]
   2: any epidemic disease with a high death rate [syn: {plague},
     {pestilence}, {pest}]
   3: a persistently annoying person [syn: {pest}, {blighter},
     {cuss}, {pesterer}, {gadfly}]
   4: any unwanted and destructive insect or other animal that
     attacks food or crops or livestock etc.; "he sprayed the
     garden to get rid of pests"; "many pests have developed
     resistance to the common pesticides"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PEST
     Parameter Estimation by Sequential Testing
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 pest
   pestilence; plague
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 pest
   pestilence; plague
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pest [pɛst]
   pestilence; plague
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bass
 
 1. (müz.) alçak perdeden, kalın sesli
 2. pest
 3. basso, bas. bass clef fa anahtarı. bass drum kalın ses veren en büyük davul. bass horn bir nefesli çalgı. bass viol kontrbas. bass voice bas, basso.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top