ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perversionen

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perversionen-, *perversionen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา perversionen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *perversionen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let us mention that the Count was a politician and a famous poisoner, a great lover of plainsong whereas the perversions of the Marquis made the wings of the archangels quiver with delight unto the very depths of Hell.Der Graf war seinerzeit ein angesehener Politiker und Giftmörder, sehr versiert im gregorianischen Gesang, Der Marquis hatte solch edles Blut, dass seine Perversionen alles, vom Erzengel bis zum niedrigsten Höllenwesen, erzittern ließen, The Devil's Eye (1960)
They say that evil is one of the implacable laws of nature, that good is a perversion inexplicable by man.Und dass das Böse so funktionell ist wie andere Naturgesetze. Dass Güte eine der unerklärlichsten Perversionen der Menschheit darstellt. The Devil's Eye (1960)
With the economic advantages of the mating structure it far surpasses any disadvantages in increased perversions.Kombiniert mit dem wirtschaftlichen Vorteil der Partnerstruktur überwiegt das die Nachteile der erhöhten PerversionenTHX 1138 (1971)
Mr Jaffe, is this one of those nice perversions that any guy might indulge in?Herr Jaffe, ist es eine der netten Perversionen, der jeder Mann nachgeben könnte? Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
Perverted capitalists!Typische spätkapitalistische PerversionenHouse of 1000 Pleasures (1974)
Would you mind trying your perversions on someone else?Macht es Ihnen was aus, Ihre Perversionen bei jemand anderem zu ausprobieren? The Prisoner of Second Avenue (1975)
In the name of the Almighty God who punishes perversion, you sinful man, I crucify you!Im Namen des allmächtigen Gottes, der Perversionen bestraft, du Sünder werde ich dich kreuzigen. Island of Death (1976)
My doctors thesis dealt with erotic perversions in the writings of Ben Johnson, an interesting but limited subject."Erotische Perversionen im Werk von Ben Johnsons". Ein interessantes, aber begrenztes Thema. The Serpent's Egg (1977)
"All the other forms of manmade technology... "are perversions.Alle anderen Formen der Technologie aus Menschenhand sind PerversionenWizards (1977)
On the woman, Ursa whose perversions and unreasoning hatred of all mankind have threatened even the children of the Planet Krypton.Über die Frau, Ursa, deren Perversionen und blinder Hass auf die Menschheit sogar die Kinder des Planeten Krypton bedroht haben. Superman (1978)
You were soaking wet from the rain and I had a mad impulse to throw you down on the lunar surface and commit interstellar perversion with you.Patschnass vom Regen. Und ich wollte dich auf die Mondoberfläche werfen und interstellare Perversionen mit dir begehen. Manhattan (1979)
Most people confuse evil with their own trivial lusts and perversions.Die meisten verwechseln das Böse mit ihren eigenen trivialen Lüsten und PerversionenThe Final Conflict (1981)
The enlightening child must be corrupted, the pathetic spirit must run wild.Die Frau, die dieser Mann sich wünscht, muss seine Perversionen teilen. Und sie muss seine geistige Armut als Klugheit bewundern. My Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
My theory is that these guys are known perversion freaks.Meine Theorie ist, diese Jungs sind bekannt für ihre PerversionenRising Sun (1993)
But all my perversions, you accept them.Ja, aber du akzeptierst meine PerversionenDeconstructing Harry (1997)
They believe that humanity consciousness the soul is a perversion, a dilution of spirit.Sie glauben, dass die Menschheit,... das Bewusstsein,... die Seele... ..Perversionen, Verdünnungen des Geistes sind. The Pack (1997)
See, my mom has this special antenna that can pick up non-Christian music being played within a football field's distance of our house, and she'd immediately come looking for me in order to shield me from the perversion.Mom hat eine Spezialantenne. Die hört unchristliche Musik auf 10 km Entfernung vom Haus. Da sie mich vor Perversionen schützen will, kommt sie sofort. One's Got Class and the Other One Dyes (2002)
Your perversions are coming into disturbing focus, Georgie.Deine Perversionen fallen wirklich auf, Georgie. Mach nicht... Reaper Madness (2003)
Perversions.PerversionenFace of Terror (2004)
It's amazing what perverts we've become in the past nine years.Was man sich in 9 Jahren so für Perversionen zulegt. Before Sunset (2004)
Said by fools to be perversionsDie Narren 'Perversionen' nennen Lunacy (2005)
I hear she's handicapped and that's why she writes this sex stuff.Sie soll behindert sein... Das erklärt auch ihre SexperversionenStrange Circus (2005)
Forcing me to share in your depraved pastime wasn't enough, you had to share my humiliation with your co-workers?Nicht nur, dass du mich in deine Perversionen einbeziehst, du musstest mich auch noch im Krankenhaus erniedrigen. Goodbye for Now (2005)
"and I love you, despite your perversions."Du bist immer noch mein kleiner Junge und ich liebe dich trotz deiner PerversionenQueer Duck: The Movie (2006)
On the woman, Ursa whose perversions and unreasoning hatred of all mankind have threatened even the children of the planet Krypton.Über die Frau, Ursa, deren Perversionen und blinder Hass auf die Menschheit sogar die Kinder des Planeten Krypton bedroht haben. Superman II: The Richard Donner Cut (1980)
So this is where Theodore practiced " Pervert Knows Best."Also das ist wo Theodore seinen Perversionen nachgegangen ist. Unearthed (2006)
"You can be a freaky deeky and do datentry."Du kannst deine Perversionen ausleben und trotzdem in der Datenverarbeitung tätig sein. SeinfeldVision (2007)
Look what you and your perversions turned me into.Sieh hin, was du und deine Perversionen aus mir gemacht haben. The Birthday Present (2008)
Do you know what fucking is?Perversionen... Wisst ihr, was das ist? Love Exposure (2008)
Fuck...Perversionen... Love Exposure (2008)
And being fucked.Perversionen... Love Exposure (2008)
Fucking is an inhuman act!Perversionen sind nichts, was ein Mensch tut. Kapiert ihr? Love Exposure (2008)
We've all got kinks, The built-in closets where they hide.Wir sind alle kleinen Perversionen, sondern bauen Schränken Sie nicht ausblenden. The Big Bang (2010)
I hear he's a drunken little lecher, prone to all manner of perversions.Angeblich ist er ein betrunkener Lustmolch, der zu allen möglichen Perversionen neigt. Winter Is Coming (2011)
You believe Giovanni?Von den Perversionen reden alle in den Gasthäusern. Miracles (2011)
Ferdinand will withdraw his troops from the war against France.Sie lacht. Ich weiß von deinen Perversionen, großer Bruder. Miracles (2011)
Your refusal leads me to believe that you are involved in prefect of Rome's demise.Aber was sagt das über Eure Familie aus, dass andere das glauben, dass die Perversionen wahr sind? The Serpent Rises (2011)
Why must you subject an innocent child to your perversions?Wieso müsst ihr ein unschuldiges Kind euren Perversionen unterwerfen. Birth (2011)
Those old-school guys like to get their perv on with the 'tutes.- Oh... diese alten Kerle leben ihre Perversionen gerne an den Prostis aus. - Den... Perverts & Whores (2012)
But are these images a rejection of misogyny or a celebration of perversions that are found in male-dominated art throughout the world?Aber sind diese Bilder ein Ablehnen von Frauenhass oder ein Zelebrieren der Perversionen, die in der männlich dominierten Kunst der ganzen Welt zu finden sind? Girls Against Boys (2012)
I could speak to Lord Varys and learn their perversions.Ah. Ich könnte mit Lord Varys sprechen und von ihren Perversionen erfahren. Mhysa (2013)
There seems to be something you found on the to realize their own perversions.Du willst mit dieser Sache nur deine eigenen Perversionen ausleben. Hotel (2013)
The beauty of finding someone who shared my same perversions.Das Schöne, jemanden zu finden, der meine eigenen Perversionen mit mir teilt. The Submission of Emma Marx (2013)
And I'll have no sexual perversions perpetrated by you little deviants.Und ich erlaube keine sexuellen Perversionen, die von euch kleinen Abartigen verübt werden. Motel California (2013)
Our killer, whoever it is, left us evidence of Tate's perversions, right?Unser Killer, wer auch immer es ist, hinterließ uns Beweise für Tates Perversionen, richtig? The Devil and D.B. Russell (2013)
It seems he never indulged his sexual perversities with her and he was only ever a kind and, apparently, loving father.Es scheint, als hätte er seine sexuellen Perversionen nie mit ihr genossen, und er war immer nur ein freundlicher und anscheinend liebender Vater. What Is in Me Dark Illumine (2014)
These mental perversions are an affliction of the extremely affluent.Seine geistigen Perversionen... sind eine Krankheit der extrem Wohlhabenden. Pink Cupcakes (2014)
We can't allow fanatics to arrest the queen's brother, no matter his perversions.Fanatiker dürfen ihren Bruder nicht verhaften, egal, welchen Perversionen er nachgeht. Sons of the Harpy (2015)
Is the king to blame for Ser Loras's perversion?Ist der König an den Perversionen von Ser Loras Schuld? Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
The scientific community will crumble without his largesse, I will die without a surrogate body, and your demonic perversions masquerading as science will be exposed for the whole world to see.Die wissenschaftliche Gemeinschaft zerbröckelt ohne ihn, ich sterbe, weil ich keinen Wirt finde, und deine dämonischen Perversionen, verschleiert als Wissenschaft, werden vor der ganzen Welt enthüllt. Dire Night on the Worm Moon (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top