Search result for

perus

(47 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perus-, *perus*, peru
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peruse[VT] อ่าน, Syn. look through, look over
perusal[N] การพินิจพิเคราะห์, See also: การตรวจละเอียด, การพิจารณา, Syn. scrutiny, survey

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perusal(พะรู'เซิล) n. การอ่าน,การอ่านตรวจ.
peruse(พะรูซ') vt. อ่าน,อ่านตรวจ,พินิจพิจารณา,มองอย่างละเอียด,สำรวจ,อย่างละเอียด., See also: peruser n., Syn. read
hesperusn. ดาวพระศุกร์

English-Thai: Nontri Dictionary
perusal(n) การอ่าน,การพินิจพิจารณา,การตรวจ
peruse(vt) อ่าน,พินิจพิจารณา,ตรวจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your OZ account has not been authenticated, so you cannot peruse your cellular phone.คุณจึงไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ค่ะ Summer Wars (2009)
Your photos will be returned after they're developed and perused for the investigation.ภาพของเธอจะได้กลับไป หลังจากพวกเขาได้ล้างและตรวจสำหรับการสืบสวนแล้ว The Predator in the Pool (2010)
Just take my list. Peruse it at your leisure.แค่เอาลิสต์หนู ไปบรรจงดูตามสบาย Friends, Lies, and Videotape (2011)
You're welcome to peruse my issues anytime.คุณสามารถมาสำรวจหนังสือของผมได้ตลอดดดด Heroes and Villains (2011)
Feel free to peruse the closet.ส่วนเสื้อผ้าก็อยู่ในตู้ Tekken: Blood Vengeance (2011)
Isn't perusing all that dreck on the plane enough?ตามเรื่องห่วยๆบนเครื่องบินยังไม่พออีกหรือ? Head Case (2011)
According to the airline records, which I just received and happened to peruse while in the restroom, both of your victims declared the guns they used to shoot each other when they checked in for their flight from Zurich.จากบันทึกของสายการบิน ที่ฉันได้รับและได้อ่าน ตอนที่ฉันเข้าห้องน้ำ Love Sick (2012)
I could maybe tack it up here on the fridge for you to peruse at your leisure.หนูอาจจะเอามันมาติดไว้ที่ตู้เย็น ไว้ให้พ่อแม่อ่านในเวลาว่าง Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
My assistant, Miss Watson, was perusing it last night when she very astutely noticed that Saldua had a rather strong allergy to rice.ผู้ช่วยฉัน คุณวัตสัน อ่านเอกสารนี้เมื่อคืน เธอสังเกตุเห็นว่า ซอลดัลมีอาการแพ้ข้าว ที่ค่อนข้างรุนแรง Pilot (2012)
There are hundreds of boxes just like these awaiting your perusal.มันมีอีกหลายร้อยกล่อง ที่เหมือนอย่างนี้ รอคอยให้คุณสำรวจ Gyre, Part 1 (2012)
Just perusing, thank you.แค่จับดูเฉยๆ ขอบคุณ Blood Moon (2013)
Miss Corinth suggested I peruse her "instant gram."เหมือนคุณโครินธ์เล่นอินสตราแกรม Dead Men Tell No Tales (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พินิจพิเคราะห์[V] examine, See also: peruse, scrutinize, study, investigate, explore, Syn. พิจารณา, วิเคราะห์, พินิจพิจารณา, Example: คณะกรรมการต้องพินิจพิเคราะห์สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดอย่างละเอียดถี่ถ้วน, Thai definition: พิจารณาใคร่ครวญดูอย่างละเอียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิจารณา[v.] (phijāranā) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse   FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger

CMU English Pronouncing Dictionary
PERUSE    P ER0 UW1 Z
PERUSAL    P ER0 UW1 Z AH0 L
PERUSED    P ER0 UW1 Z D
PERUSSE    P ER0 UW1 S IY0
PERUSING    P ER0 UW1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peruse    (v) (p @1 r uu1 z)
perusal    (n) (p @1 r uu1 z l)
perused    (v) (p @1 r uu1 z d)
peruses    (v) (p @1 r uu1 z i z)
perusals    (n) (p @1 r uu1 z l z)
perusing    (v) (p @1 r uu1 z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Peruseeschwalbe {f} [ornith.]Chilean Tern [Add to Longdo]
Peruschlüpfer {m} [ornith.]Rusty-crowned Tit-Spinetail [Add to Longdo]
Perustelzling {m} [ornith.]Peruvian Antpitta [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴスペルソング[, gosuperusongu] (n) gospel song [Add to Longdo]
ペルシア語;ペルシャ語[ペルシアご(ペルシア語);ペルシャご(ペルシャ語), perushia go ( perushia go ); perusha go ( perusha go )] (n) Persian (language); Farsi [Add to Longdo]
ペルシア人[ペルシアじん, perushia jin] (n) Persian person [Add to Longdo]
ペルシア戦争;ペルシャ戦争[ペルシアせんそう(ペルシア戦争);ペルシャせんそう(ペルシャ戦争), perushia sensou ( perushia sensou ); perusha sensou ( perusha sensou )] (n) Persian Wars [Add to Longdo]
ペルシア猫;ペルシャ猫[ペルシアねこ(ペルシア猫);ペルシャねこ(ペルシャ猫), perushia neko ( perushia neko ); perusha neko ( perusha neko )] (n) Persian cat [Add to Longdo]
ペルシャ絨毯[ペルシャじゅうたん, perusha juutan] (n) Persian carpet [Add to Longdo]
ペルシュロン種[ペルシュロンしゅ, perushuron shu] (n) Percheron [Add to Longdo]
ペルセウス座[ペルセウスざ, peruseusu za] (n) (constellation) Perseus [Add to Longdo]
ペルセウス座流星群[ペルセウスざりゅうせいぐん, peruseusu zaryuuseigun] (n) Perseids [Add to Longdo]
ペルソナ[, perusona] (n) persona (lat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuè, ㄩㄝˋ, / ] peruse; review; to read [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スーパーユーザ[すーぱーゆーざ, su-pa-yu-za] superuser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top