Search result for

personal

(169 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -personal-, *personal*
English-Thai: Longdo Dictionary
personal income tax(n) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น Personal Income Tax is due on all income earned by residents of the state and all income earned by nonresidents from state sources., S. Individual Income Tax

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
personal[ADJ] ส่วนตัว, See also: ส่วนบุคคล, เฉพาะบุคคล, เฉพาะตัว, Syn. private, secluded, Ant. public
personal[ADJ] ด้วยตนเอง, See also: โดยตนเอง, Syn. own, peculiar
personal[ADJ] เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัว
personal[ADJ] ทางเรือนร่าง, See also: เกี่ยวกับรูปร่างภายนอก, ในด้านร่างกาย, Syn. corporal
personal[N] ข่าวบุคคล (ในหน้าหนังสือพิมพ์), See also: บุคคลในข่าว
personal[ADJ] เกี่ยวกับบุรุษ (ในทางไวยากรณ์)
personally[ADV] โดยส่วนตัว, See also: โดยส่วนบุคคล, เป็นส่วนตัว, Syn. in person
personally[ADV] โดยตรง, Syn. directly, Ant. indirectly
personalty[N] สังหาริมทรัพย์, See also: ทรัพย์สินส่วนตัว, Syn. personal property
personality[N] บุคลิกลักษณะ, See also: ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน, ลักษณะเฉพาะตัว, Syn. disposition, nature, temperamant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
personal(เพอ'ซะเนิล) adj. ส่วนตัว,ส่วนบุคคล,เกี่ยวกับบุรุษ (ในไวยากรณ์) ,เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัว. n. ข่าวบุคคล (ในหน้าหนังสือพิมพ์) ,บุคคลในข่าว, Syn. individual,private,bodily,carnal
personal computerคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PC (อ่านว่า พีซี) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป แต่ในบางครั้งนำมาใช้หมายถึงเฉพาะไมโครคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม หรือประเภทเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เพื่อให้เห็นแตกต่างระบบแมคอินทอช
personal computer disk opระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ลักษณะและวิธีใช้ก็เหมือน ๆ กับ MS DOS ที่บริษัทไมโครซอฟต์นำมาดัดแปลงจนใช้กันทั่วไปนั่นเอง ปัจจุบัน พีซีดอสได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว แต่พอวินโดว์ 95 เป็นที่นิยม ระบบดอสก็ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพีซีดอส หรือเอ็มเอสดอสดู MS DOS ประกอบ
personal computer memoryPersonal Computer Memory Card International Association สมาคมระหว่างประเทศเพื่อ บัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PCMCIA (อ่านว่า พีซีเอ็มซีไอเอ) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
personal digital assistanเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตอลหมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่นำติดตัวไปไหนมาไหนได้ ผู้ใช้สามารถจดบันทึกข้อมูลลงไปด้วยปากกาพิเศษ เช่น แบบเสื้อ แผนที่ทางไปจุดนัดพบ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งนัดหมายประจำวัน ฯลฯ
personal pronounn. บุรุณสรรพนาม (I,we,you,he,she,it,they)
personality(เพอซะแนล'ลิที) n. บุคลิกภาพ,บุคลิกลักษณะ,บุคคล, Syn. character,nature
personalize(เพอ'ซะนัลไลซ) vt. ทำให้เป็นส่วนตัว,ทำให้เป็นลักษณะส่วนบุคคล,ทำให้เป็นของตัว,ทำให้เป็นตัว., See also: personalization n.
personalty(เพอ'ซะเนิลที) n. สังหาริมทรัพย์
impersonal(อิมเพอ' ซะเนิล) adj. ไม่ใช่ส่วนตัว, ไม่มีลักษณะของมนุษย์, ไม่ใช่บุรุษสรรพนาม. -n. คำกริยาหรือคำนามที่ไม่ใช่บุรุษสรรพนาม.

English-Thai: Nontri Dictionary
personal(adj) ส่วนตัว,เฉพาะตัว,ส่วนบุคคล,เฉพาะบุคคล,ด้วยตัวเอง
personality(n) บุคลิกภาพ,ท่าทาง,บุคคล,ความมีตัวตน
personally(adv) ส่วนตัว,ซึ่งแสดงเป็นตัว,ด้วยตัวเอง,เฉพาะตัว
impersonal(adj) ไม่มีตัวตน,ลอยๆ,ไม่เจาะจง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personalส่วนตัว, ส่วนบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal actionคดีฟ้องเกี่ยวกับหนี้เหนือบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal chattelสังหาริมทรัพย์ (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal communication network (PCN)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่พีซีเอ็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal communication service (PCS)บริการสื่อสารส่วนบุคคล (พีซีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal communication telephone (PCT)โทรศัพท์พื้นฐานใช้นอกสถานที่, โทรศัพท์พื้นฐานพกพา (พีซีที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal computer (PC)คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
personal computer (PC)คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (พีซีเอ็มซีไอเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Personal accountบัญชีส่วนบุคคล [การบัญชี]
Personal Area Network (PAN)เครือข่ายส่วนบุคคล หรือแพน, เครือข่ายที่ใช้ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระยะใกล้ โดยการเชื่อมต่อแบบใช้สายผ่าน USB  FireWire หรือ การเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน Bluetooth เช่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือ พีดีเอ หรือ กล้องถ่ายรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
personal biobankpersonal biobank, ตัวอย่างที่เก็บไว้เพื่องานวิจัยในห้องปฏิบัติการของผู้วิจัย หรือคณะผู้วิจัย หรือหน่วยงานวิจัยที่มีการเก็บไว้เพื่อการทดลองเฉพาะกลุ่ม [ชีวจริยธรรม]
Personal communication service systemsระบบบริการสื่อสารส่วนบุคคล [TU Subject Heading]
Personal computer คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล [คอมพิวเตอร์]
Personal computerเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Personal Computer Memory Card International Association สมาคมที่บริษัทผู้ผลิตและผู้ขายคอมพิวเตอร์จัดขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐาน [คอมพิวเตอร์]
Personal Digital Assistant คอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ [คอมพิวเตอร์]
Personal Diplomacyคือการเจรจากันโดยตรงระหว่างรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงต่างประเทศด้วยกัน ส่วนการเจรจากันโดยตรงระหว่างประมุขของรัฐ หรือหัวหน้าของรัฐบาล แต่เดิมก็จัดอยู่ในประเภทการมทูตส่วนบุคคล แต่มาในปัจจุบันนี้ มักนิยมเรียกกันว่าเป็นทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) แยกออกต่างหากจากการทูตส่วนบุคคลมีผู้สังเกตการณ์หลายคนเตือนว่า ในกรณีที่เกิดเรื่องหรือปัญหาที่ยังคาราคาซังอยู่นั้น ไม่ควรหันเข้าใช้วิธีส่งผู้แทนพิเศษจากนครหลวงไปแก้ปัญหา ควรให้เอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการมากกว่า เพราะประการแรก การกระทำเช่นนั้นยังผลเสียหายต่อศักดิ์ศรีของตัวเอกอัครราชทูตเอง ทั้งยังกระทบกระเทือนต่อการที่เขาจะปฏิบัติงานให้ประสบผลอย่างเต็มที่ ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศนั้นในภายหน้าด้วย อีกประการหนึ่ง จะพึงคาดหมายได้อย่างไรว่า ตัวผู้แทนพิเศษที่ส่งไปนั้นจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของปัญหา รวมทั้งตัวบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่ากับตัวเอกอัครราชทูตเอง ซึ่งได้ประจำทำงานอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ณ ที่นั่น แม้แต่ แฮโรลด์ นิโคลสัน ก็ไม่เห็นด้วย และได้เตือนว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศหนึ่งไปเยือนและพบปะกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอีกประเทศหนึ่งบ่อย ๆ นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำและไม่ควรสนับสนุน เพราะการกระทำเช่นนี้ นอกจากจะทำให้ประชาชนคาดหมายไปต่าง ๆ นานาแล้ว ยังจะทำให้เกิดเข้าใจผิด และเกิดความสับสนขึ้นมาได้แม้แต่ผู้รอบรู้ในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติทางการ ทูตบางคนก็ยังแคลงใจว่า การทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) จะได้ประโยชน์และให้ผลจริง ๆ หรือไม่ นอกจากเฉพาะในกรณียกเว้นจริง ๆ เท่านั้น บ้างเห็นว่า การพบปะเจรจาแบบสุดยอดมักจะกลายสภาพเป็นการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์มากกว่า ที่จะเป็นการเจรจากันอย่างแท้จริง เพราะมีอันตรายอยู่ว่า ผู้ร่วมเจรจามักจะแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกมากกว่าตามข้อเท็จจริง เพราะมัวแต่เป็นห่วงและคำนึงถึงประชามติในประเทศของตนมากเกินไปนอกจากนี้ ผู้เจรจาไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อลดหย่อนหรือทำการประนีประนอม ( ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งหากจะให้เจรจาบังเกิดผล) เพราะกลัวเสียหน้าหากกระทำเช่นนั้น ตามปกติ ถ้าให้นักการทูตเป็นผู้เจรจา เขาจะมีโอกาสมากกว่าที่จะใช้วิธีหลบหลีกอันชาญฉลาดในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เป็นผลตามที่มุ่งประสงค์ [การทูต]
Personal identification products industryอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พิสูจน์บุคคล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
personal attendanceเข้าเรียนด้วยตัวเอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This, uh, personal invitation to tour yale?บัตรเชิญจาก Yale New Haven Can Wait (2008)
We're pulling scattershot low-res images from the personal cams.เราได้ภาพความละเอียดต่ำ จากกล้องส่วนบุคคลมา Dead Space: Downfall (2008)
Didn't you cover all this personal stuff with dr.คุณไม่ได้รับการดูแลเป็นส่วนตัวจากหมอโฟร์แมน Not Cancer (2008)
You want your own personal p.I.,คุณต้องการนักสืบของคุณเอง Adverse Events (2008)
But stay out of my personal life.แต่ควรจะออกไปจากชีวิตส่วนตัวผม Adverse Events (2008)
More important than any personal relationship.ทั้งหมดสำคัญกว่าความสัมพันธุ์ส่วนตัวทั้งหมด Birthmarks (2008)
House is using you as an excuse to stick his nose in my personal life.เฮ้าส์ใช้เธอเป็นข้ออ้างในการ วุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวฉัน Lucky Thirteen (2008)
It's nothing personal.มันไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัว Lucky Thirteen (2008)
It's not good, but I think we've got time for at least one or two comments about my personal life.นั่นไม่ดี แต่ฉันคิดว่ารเาต้องการเวลา ที่จะวินิจฉัน 1 หรือ 2 ความเห็น เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของฉัน Lucky Thirteen (2008)
Nothing's ever personal.ไม่เคยเป็นเรื่องส่วนตัว Emancipation (2008)
Killing her is your chance to get personal?ฆ่าเธอเป็นโอกาศที่คุณ\ จะเป็นตัวของตัวเอง Last Resort (2008)
It can wait till after we know where it came from, and after he's done dealing with personal issues.มันรอได้จนกว่าเราจะรู้ว่าเลือดออกมาจากไหน และหลังจากที่เขาจัดการปัญหาส่วนตัวของเขาเสร็จ Dying Changes Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
personalAlthough we may intend to judge a person on the basis of his or her personal qualities, they are not visible at first sight.
personalArnold is concerned with cases of dual personality.
personalAttention is focussed on the potential for growth of the personal and industrial use garbage compactor market in relation to trends in law.
personalBecause the personal computer here cannot change the system, anything cannot be done.
personalBill had always been a quiet, home-loving man, but after a few months in the job, his personality changed.
personalBob told Jane not to interfere in his personal affairs.
personalDisposable income is what counts for the level of personal consumption.
personal"Do I really have that good a personality?" "Impossible. After all, there's this time as well, but in middle school you sold off girl's pants all over to bring in the money."
personalDon't stick your nose into my personal affairs.
personalDon't take it personally.
personalDo you know how to use a personal computer?
personalDo you know to use a personal computer?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พีซี[N] PC, See also: personal computer, Syn. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
สมบัติส่วนตัว[N] personal property, See also: individual property, Ant. สมบัติส่วนรวม, Example: ชาวบ้านบางคนลักลอบขุดหาของโบราณขึ้นมาเป็นสมบัติส่วนตัว, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ทรัพย์สินที่เป็นของส่วนบุคคล
ไมโครคอมพิวเตอร์[N] microcomputer, See also: personal computer, Example: ในช่วงปี 2520 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาไมโครคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาถูก ใช้หน่วยประมวลผลกลางที่บรรจุในชิป 1 ตัว, Notes: (อังกฤษ)
ไมโครคอมพิวเตอร์[N] microcomputer, See also: personal computer, Thai definition: เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาถูก ใช้หน่วยประมวลผลกลางที่บรรจุในชิป 1 ตัว, Notes: (อังกฤษ)
ส่วนบุคคล[ADJ] personal, See also: individual, Syn. เฉพาะบุคคล, ส่วนตัว, เฉพาะกลุ่ม
สิทธิส่วนบุคคล[N] personality, See also: personal identity, individuality
ประโยชน์ส่วนตัว[N] personal interest, Syn. ประโยชน์ส่วนตน, Ant. ประโยชน์ส่วนรวม, Example: หากพวกเราทำงานโดยนึกถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว องค์กรของเราก็จะไม่ก้าวหน้า
เสด็จ[N] personal pronoun for the king or royal personages, See also: His/Her Highness, Example: คุณทวดอาศัยอยู่ในวังเสด็จพระองค์ชายใหญ่มาตั้งแต่เกิด, Thai definition: คำเรียกเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป
ความเห็นส่วนตัว[N] personal opinion, See also: personal idea, personal concept, personal thought, Example: คุณมีสิทธิ์ในการที่จะแสดงความเห็นส่วนตัวซึ่งอาจจะแตกต่างจากคนในกลุ่ม
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[N] personal computer, Syn. เครื่องพีซี, Example: ไมโครคอมพิวเตอร์จะมีหลายแบบนับตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปจนถึงคอมพิวเตอร์ในระดับเวอร์คสเตชัน, Count unit: เครื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest   
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
บุคลิก[n.] (bukkhalik) EN: personality ; individuality ; character   FR: personnalité [f] ; caractère [m]
บุคลิกภาพ[n.] (bukkhalikkaphāp) EN: individuality ; personality   FR: personnalité [f]
บุคลิกแข็ง[n. exp.] (bukkhalik khaeng) EN: strong character ; strong personality   FR: forte personnalité [f] ; caractère bien trempé [m]
บุคลิกลักษณะ[n.] (bukkhaliklaksana) EN: personality ; individual characteristic ; character   
บุรุษสรรพนาม[n. exp.] (burut sapphanām) EN: personal pronoun   FR: pronom personnel [m]
บุรุษธรรม[n.] (burutsatham) EN: personal precepts ; personal rule   FR: principe personnel [m]
เฉพาะตัว[adj.] (chaphǿtūa) EN: individual ; personal ; exclusive   FR: personnel ; privé
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind   FR: aspect [m] ; physionomie [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSONAL    P ER1 S AH0 N AH0 L
PERSONALS    P ER1 S AH0 N AH0 L Z
PERSONALLY    P ER1 S AH0 N AH0 L IY0
PERSONALLY    P ER1 S AH0 N L IY0
PERSONALLY    P ER1 S N AH0 L IY0
PERSONALITY    P ER2 S AH0 N AE1 L AH0 T IY0
PERSONALINK    P ER1 S AH0 N AH0 L IH2 NG K
PERSONALIZE    P ER1 S AH0 N AH0 L AY2 Z
PERSONALIZED    P ER1 S AH0 N AH0 L AY2 Z D
PERSONALIZES    P ER1 S AH0 N AH0 L AY2 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
personal    (n) (p @@1 s @ n l)
personals    (n) (p @@1 s @ n l z)
personally    (a) (p @@1 s @ n @ l ii)
personalty    (n) (p @@1 s @ n l t ii)
personality    (n) (p @@2 s @ n a1 l i t ii)
personalize    (v) (p @@1 s @ n @ l ai z)
personalized    (v) (p @@1 s @ n @ l ai z d)
personalizes    (v) (p @@1 s @ n @ l ai z i z)
personalities    (n) (p @@2 s @ n a1 l i t i z)
personalizing    (v) (p @@1 s @ n @ l ai z i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Personal(n) |das, nur Sing.| ลูกจ้าง, พนักงาน, กำลังคน (มีความหมายเป็นพหูพจน์), See also: der Mitarbeiter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsplatzrechner (PC) {m}personal computer [Add to Longdo]
Barscheck {m}personal cheque [Add to Longdo]
Eigenverantwortlichkeit {f}; Eigenverantwortung {f} (für)personal responsibility; direct responsibility (for) [Add to Longdo]
Körperpflege {f}personal hygiene [Add to Longdo]
persönliche Note {f}personal touch [Add to Longdo]
Personal {n}staff; personnel [Add to Longdo]
Personal {n}; Angestellte {m}staffing [Add to Longdo]
Personalabbau {m}staff reduction [Add to Longdo]
Personalabteilung {f} | Personalabteilungen {pl}staff department; personnel department | staff departments [Add to Longdo]
Personalabteilung {f}; Personalreferat {n}; Personaldezernat {n}; Personalbereich {m}human resources department; HR department [Add to Longdo]
Personalakte {f}personal file [Add to Longdo]
Personalbedarf {m}staff requirement [Add to Longdo]
Personalbeschaffung {f}recruiting; recruitment [Add to Longdo]
Personaldecke {f}staffing level [Add to Longdo]
Personalentwicklung {f}human resources development; personnel development [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PC[ピーシー, pi-shi-] (n) {comp} PC; personal computer [Add to Longdo]
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]
PHS[ピーエッチエス;ピーエイチエス, pi-ecchiesu ; pi-eichiesu] (n) personal handyphone system; PHS [Add to Longdo]
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
なりけり[, narikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating the speaker's personal recollection or something they've heard (e.g. "was", "wasn't it?", "is said to have ...", etc.) [Add to Longdo]
わたし的;私的[わたしてき, watashiteki] (adj-na) personal; my style; my way [Add to Longdo]
ウェアラブルパソコン[, uearaburupasokon] (n) {comp} wearable personal computer [Add to Longdo]
オーダーメード医療;オーダーメイド医療[オーダーメードいりょう(オーダーメード医療);オーダーメイドいりょう(オーダーメイド医療), o-da-me-do iryou ( o-da-me-do iryou ); o-da-meido iryou ( o-da-meido iryou )] (n) personalized medicine (wasei [Add to Longdo]
オールインワンPC[オールインワンピーシー, o-ruinwanpi-shi-] (n) {comp} all-in-one Personal Computer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sī, , ] personal; private; selfish, #2,724 [Add to Longdo]
亲自[qīn zì, ㄑㄧㄣ ㄗˋ, / ] personally, #2,861 [Add to Longdo]
人格[rén gé, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ, ] personality; integrity; dignity, #5,245 [Add to Longdo]
人身[rén shēn, ㄖㄣˊ ㄕㄣ, ] personal; on one's person, #8,078 [Add to Longdo]
亲手[qīn shǒu, ㄑㄧㄣ ㄕㄡˇ, / ] personally; with one's own hands, #9,020 [Add to Longdo]
特长[tè cháng, ㄊㄜˋ ㄔㄤˊ, / ] personal strength; one's special ability or strong points, #10,538 [Add to Longdo]
亲身[qīn shēn, ㄑㄧㄣ ㄕㄣ, / ] personal; oneself, #15,060 [Add to Longdo]
人保[rén bǎo, ㄖㄣˊ ㄅㄠˇ, ] personal guarantee; to sign as guarantor, #20,179 [Add to Longdo]
人名[rén míng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, ] personal name, #21,791 [Add to Longdo]
私利[sī lì, ㄙ ㄌㄧˋ, ] personal gain; (one's own) selfish interest, #22,056 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パーソナルコンピュータ[ぱーそなるこんぴゅーた, pa-sonarukonpyu-ta] PC, personal computer [Add to Longdo]
パーソナルコンピューター[ぱーそなるこんぴゅーたー, pa-sonarukonpyu-ta-] personal computer [Add to Longdo]
パーソナルデジタルアシスタント[ぱーそなるでじたるあしすたんと, pa-sonarudejitaruashisutanto] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
パソコン[ぱそこん, pasokon] personal computer [Add to Longdo]
パソコン通信[パソコンつうしん, pasokon tsuushin] personal computer communication [Add to Longdo]
マイコン[まいこん, maikon] personal computer [Add to Longdo]
簡易型携帯電話[たんいがたけいたいでんわ, tan'igatakeitaidenwa] Personal Handyphone System (PHS) [Add to Longdo]
携帯情報端末[けいたいじょうほうたんまつ, keitaijouhoutanmatsu] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
個人コミュニケーションサービス[こじんコミュニケーションサービス, kojin komyunike-shonsa-bisu] personal communication service (PCS) [Add to Longdo]
個人間メッセージ通信サービス[こじんかんメッセージつうしんサービス, kojinkan messe-ji tsuushin sa-bisu] interpersonal messaging service [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人事[じんじ, jinji] Personalangelegenheit(en) [Add to Longdo]
人事課[じんじか, jinjika] Personalabteilung [Add to Longdo]
人員[じにん, jinin] Personal, Mannschaft [Add to Longdo]
募集[ぼしゅう, boshuu] Personaleinstellung, Anwerbung, Einladung [Add to Longdo]
更迭[こうてつ, koutetsu] Personalwechsel, Umbildung, Regierungsumbildung [Add to Longdo]
職員[しょくいん, shokuin] Personal, Lehrkoerper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Personal \Per"son*al\ (p[~e]r"s[u^]n*al), a. [L. personalis: cf.
   F. personnel.]
   1. Pertaining to human beings as distinct from things.
    [1913 Webster]
 
       Every man so termed by way of personal difference.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a particular person; relating to, or
    affecting, an individual, or each of many individuals;
    peculiar or proper to private concerns; not public or
    general; as, personal comfort; personal desire.
    [1913 Webster]
 
       The words are conditional, -- If thou doest well, --
       and so personal to Cain.       --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining to the external or bodily appearance;
    corporeal; as, personal charms. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Done in person; without the intervention of another.
    "Personal communication." --Fabyan.
    [1913 Webster]
 
       The immediate and personal speaking of God. --White.
    [1913 Webster]
 
   5. Relating to an individual, his character, conduct,
    motives, or private affairs, in an invidious and offensive
    manner; as, personal reflections or remarks.
    [1913 Webster]
 
   6. (Gram.) Denoting person; as, a personal pronoun.
    [1913 Webster]
 
   {Personal action} (Law), a suit or action by which a man
    claims a debt or personal duty, or damages in lieu of it;
    or wherein he claims satisfaction in damages for an injury
    to his person or property, or the specific recovery of
    goods or chattels; -- opposed to real action.
 
   {Personal equation}. (Astron.) See under {Equation}.
 
   {Personal estate} or {Personal property} (Law), movables;
    chattels; -- opposed to {real estate} or {real property}.
    It usually consists of things temporary and movable,
    including all subjects of property not of a freehold
    nature.
 
   {Personal identity} (Metaph.), the persistent and continuous
    unity of the individual person, which is attested by
    consciousness.
 
   {Personal pronoun} (Gram.), one of the pronouns {I}, {thou},
    {he}, {she}, {it}, and their plurals.
 
   {Personal representatives} (Law), the executors or
    administrators of a person deceased.
 
   {Personal rights}, rights appertaining to the person; as, the
    rights of a personal security, personal liberty, and
    private property.
 
   {Personal tithes}. See under {Tithe}.
 
   {Personal verb} (Gram.), a verb which is modified or
    inflected to correspond with the three persons.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Personal \Per"son*al\, n. (Law)
   A movable; a chattel.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 personal
   adj 1: concerning or affecting a particular person or his or her
       private life and personality; "a personal favor"; "for
       your personal use"; "personal papers"; "I have something
       personal to tell you"; "a personal God"; "he has his
       personal bank account and she has hers" [ant:
       {impersonal}]
   2: particular to a given individual
   3: of or arising from personality; "personal magnetism"
   4: intimately concerning a person's body or physical being;
     "personal hygiene"
   5: indicating grammatical person; "personal verb endings"
   n 1: a short newspaper article about a particular person or
      group

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pers.
 
 1. (kıs.) person, personal.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Personal [pɛrzoːnaːl] (n) , s.(n )
   personnel; staff; staffing
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Personal... [pɛrzoːnaːl]
   personal
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 personal
   personal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top