ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peri

   
172 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peri-, *peri*
Possible hiragana form: ぺり
English-Thai: Longdo Dictionary
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น , Related: metric unit
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peri[PRF] รอบ, See also: ใกล้, เกิน
peril[N] การตกอยู่ในอันตราย, See also: การเสี่ยงภัย, Syn. hazard, jeopardy, risk
peril[N] ภัยอันตราย, See also: ภัย, สิ่งที่เป็นอันตราย, Syn. danger
period[N] ช่วงมีรอบเดือน, See also: ช่วงมีประจำเดือน, ช่วงเวลาที่มีระดู, Syn. menstruation, menses
period[N] เกี่ยวกับช่วงเวลาในประวัติศาสตร์, See also: สมัย, Syn. age
period[N] จุด, See also: มหัพภาค, จุดฟุลสต๊อบ, Syn. point, fullstop
period[N] ระยะเวลา, See also: ระยะเวลา, เวลา, ช่วง, กาล, ยุค, Syn. term, season, phase
perish[VI] พังทลาย, See also: ฉิบหาย, ย่อยยับ, Syn. suffer, ruin
perish[VI] ตาย, See also: ถึงแก่กรรม, ถึงแก่อนิจกรรม, Syn. die, disappear, expire, pass away, Ant. appear
perigee[N] ตำแหน่งโคจรของวัตถุในอวกาศที่อยู่ใกล้โลกที่สุด, Syn. near approach, perihelion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peri-Pref.= รอบ,เกิน,โอบล้อม
periarteritis nodosaเยื่อหุ้มหลอดเลือดชั้นนอกอักเสบ
pericardium(เพอระคาร์'เดียม) n. ถุงหุ้มหัวใจ. เป็นผนังหัวใจชั้นนอกสุด, See also: pericardial adj. pl. pericardia
pericarp(เพอ'ระคาร์พ) n. ส่วนหุ้มห่อรังไข่หรือผลไม้ (บางทีประกอบด้วย3ชั้นคือepicarp,mesocarpและendocarp) ., See also: pericarpial adj. pericarpic adj. pericarpoidal adj.
peril(เพอ'เริล) n. ภัย,อันตราย,ภยันตราย,ความหายนะ,การเสี่ยงภัย,มรสุมร้าย,เหตุภัยพิบัติ, Syn. danger,risk,hazard
perilous(เพอ'ระเลิส) adj. มีภัย,มีภยันตราย,อันตราย,เต็มไปด้วยอันตราย,เสี่ยงภัย,น่ากลัว.
perimeter(พะริม'มิเทอะ) n. เส้นรอบวง,ความยาวเส้นรอบวง,ปริมณฑล, Syn. periphery
period(เพีย'เรียด) n. ระยะเวลา,สมัย,ยุค,ประจำเดือน (ระดู) ,ยุคปัจจุบัน,รอบ,ระยะเวลาหนึ่งวงจรสมบูรณ์,ชั่วโมงเรียน,ยุคปัจจุบัน,เครื่องหมาย".?" (มหัพภาค) ,ประโยคสมบูรณ์,การหยุดที่ปลายประโยค,ตอนของดนตรี,วิธีการของนักพูด. adj. เกี่ยวกับระยะเวลาแห่งประวัติศาสตร์
periodic(เพียร'ออด'ดิค) adj. เป็นช่วง ๆ ,เป็นครั้งเป็นคราว,เป็นเวลา,เกี่ยวกับประโยคทิ้งท้าย., See also: periodically adv., Syn. intermittent
periodic lawn. กฎทางเคมีที่ว่าธาตุต่าง ๆ สามารถแบ่งออกโดยคุณสมบัติเป็นกลุ่ม ๆ (ตารางแบ่งกลุ่มนี้เรียกว่า periodic table), Syn. period system,Mendeleev's law

English-Thai: Nontri Dictionary
peril(n) อันตราย,ภัย,การเสี่ยงภัย,ภัยพิบัติ
peril(vt) ทำให้มีอันตราย,เสี่ยงภัย
perilous(adj) เต็มไปด้วยอันตราย,น่ากลัว,เสี่ยงภัย
perimeter(n) ปริมณฑล,แนว,เส้นรอบวง
period(n) สมัย,ยุค,ชั่วโมงเรียน,คาบ,เครื่องหมายมหัพภาค,ระยะเวลา
periodic(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodical(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodical(n) หนังสือพิมพ์รายคาบ,วารสาร,นิตยสาร
periodically(adv) เป็นบางคราว,เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นช่วงๆ
peripatetic(adj) ท่องเที่ยวไป,เดินทางไปมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peri-รอบ, ปริ [อ่านว่า ปะริ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perianal; circumanal; periproctic-รอบทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periangiitis๑. การอักเสบรอบหลอดเลือด๒. การอักเสบรอบหลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periangiocholitis; pericholangitisการอักเสบรอบท่อน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periangiomaเนื้องอกรอบหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perianth; perigoneวงกลีบรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
periaortitisการอักเสบรอบเอออร์ตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periarticular fractureกระดูกหักใกล้ข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periauricular๑. -รอบหัวใจห้องต้น๒. -รอบใบหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periblemเนื้อเยื่อเจริญกำเนิดคอร์เทกซ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Periarthritisภาวะเนื้อเยื่อรอบข้ออักเสบ [TU Subject Heading]
Pericardial effusionสารน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ [TU Subject Heading]
pericycleเพริไซเคิล, ชั้นของเซลล์ที่อยู่ระหว่างเอนโดเดอร์มิสและวาสคิวลาร์บันเดิลของพืชชั้นสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Perimenopauseวัยก่อนและหลังหมดระดู [TU Subject Heading]
perimeterความยาวรอบรูป, เส้นรอบรูป, ความยาวโดยรอบรูป  เช่น ความยาวรอบรูปวงกลม ซึ่งเท่ากับความยาวของเส้นรอบวง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Perimeter Gas Extraction Trenches ร่องสกัดแก๊สตามขอบ(หลุมฝังกลบ)
ร่องสกัดแก๊สตามขอบพื้นที่ฝังกลบขยะเพื่อรวบ รวมแก๊สที่เกิดขึ้น เป็นป้องกันการรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่ฝังกลบ [สิ่งแวดล้อม]
Perinatal mortalityอัตราการตายปริกำเนิด [TU Subject Heading]
Perinatal Mortality Rate อัตราภาวะการตายของทารกก่อนคลอดและภายในระยะ เวลาหนึ่งสัปดาห์หลังคลอด
การตายของทารกก่อนคลอดและภายในระยะเวลาหนึ่ง สัปดาห์หลังคลอด ได้รวมเอาการตายทั้งสองประเภทเข้าไว้ด้วยกัน นั่นคือ การตายของทารกก่อนหรือระหว่างคลอดกับการตายของบุตรเกิดรอด [สิ่งแวดล้อม]
Perinereisเพอริเนอิส [TU Subject Heading]
Perinereis nuntia ; Sandwormเพรียงทราย (เพอริเนออิส นันเทีย) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
perianal {adj}; in der Umgebung des Afters [med.] (adj) around the anus เกี่ยวกับทวารหนัก
See also: S. anus,
perimenopausalวัยใกล้หมดประจำเดือน
Perinealเป็นช่องว่างระหว่างทวารหนักและถุงอัณฑะในเพศชายและระหว่างทวารหนักและช่องคลอดในเพศหญิง, เป็นพื้นที่ของร่างกายระหว่างหัวหน่าวและก้นกบ(กระดูกหาง)
perineum (n) ฝีเย็บ
Perineumอยู่ระหว่างทวารหนักและอัณฑะหรือช่องคลอด.
periodic table (n ) ตารางธาตุ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So long as men die liberty will never perish.ตราบใด ชีวิตยังมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย เสรีภาพจะยังคงอยู่กับพวกเรา The Great Dictator (1940)
An abandoned village, still heavy with peril.หมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้าง แต่ยังดูต้องห้าม Night and Fog (1956)
We found them near the perimeter sir.เราพบพวกเขาใกล้ๆ ค่ายครับ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Up periscope. Rig for depth charge. Stand by fire drill.กล้องส่องพร้อม ปีนพร้อม เตรียมรับคําสัั่งยิง Jaws (1975)
People's lives are in peril!ชีวิตของผู้คนที่อยู่ในอันตราย! Mad Max (1979)
This is due to periodic air pockets.ทั้งนี้เนื่องจากหลุมอากาศที่มีเป็นช่วงๆ Airplane! (1980)
We have a Dom Perignon '71 at $120.พวกเรามี โดมพริกโนน ราคา$120 The Blues Brothers (1980)
In Vietnam, his job was to dispose of enemy personnel, to kill... period!ในเวียดนามงานของเขาคือการกำจัดบุคลากรศัตรู ที่จะฆ่า จบ First Blood (1982)
The building's perimeter's covered. No exits.ปริมณฑลของอาคารครอบคลุม ไม่มีทางออก First Blood (1982)
As each week passes, I have to face up to the fact... that the poor man must have perished in the attempt.ขณะที่ในแต่ละสัปดาห์ผ่าน ไปฉันต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริง ... ว่าคนยากจนจะต้องมี การเสียชีวิตในความพยายาม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
But never, not even for a moment, do I doubt that to take him back... is a perilous undertaking.แต่ไม่เคยไม่ได้สำหรับช่วง เวลาที่ฉันสงสัยว่าจะพาเขากลับ ... เป็นกิจการที่เต็มไปด้วยอันตราย Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Indications are that these beings... could function over a period of years... in cases of early revival, 10 to 12 years before decay would threaten mobility.บ่งชี้ว่า สิ่งมีชีวิตนี้ อาจอยู่ได้เป็นปีๆ อย่างน้อย 10-20 ปี ก่อนที่ร่างกายจะเน่าเปื่อย Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
periWhat do you have the first period?
periThis custom dates from the Edo period.
periSalt helps stop food from perishing.
periI have very heavy periods.
periShe was superstitions, as the people of that period usually were.
periTwenty people perished in the blaze.
periI have bad cramps when I have my period.
periWe have French in third period.
periI will stay here for a short period.
periIf I'm away from home for a period of time, I will stop mail delivery.
periThe period is referred to as the Stone Age.
periThe union went out on a strike for an indefinite period.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิษภัย[N] danger, See also: peril, hazard, risk, harm, Syn. อันตราย, ผลร้าย, Example: กลุ่มเยาวชนจำนวนมากต่างตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคม
ยุคสมัย[N] age, See also: period, time, era, Syn. เวลา, คราว, ช่วง, ระยะ, Example: สมัยนี้เป็นยุคสมัยแห่งข้อมูลข่าวสาร, Count unit: ยุค, Thai definition: ระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง
ระยะเวลา[N] period of time, See also: session, Syn. ช่วงเวลา, Example: การติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระยะเวลาก่อนหลังตามความจำเป็น
ไฟแดง[N] period, See also: menstruation, Example: สาวคนรักของเขามีรอบเดือน เขาจึงไม่กล้าฝ่าไฟแดงเพราะเป็นคนรักความสะอาด, Thai definition: ภาวะที่มีประจำเดือน, Notes: (ปาก)
แรม[N] waning moon, See also: period of the waning moon, Syn. ข้างแรม, เดือนมืด, Ant. ข้างขึ้น, Example: ข่าวราชการฉบับแรกออกในวันอาทิตย์เดือน 10 แรม 12 ค่ำ ปีกุน
ล้ม[V] die, See also: perish, croak, pass away, kick the bucket, peg out, snuff it, , Syn. give up the ghost, Ant. ตาย, Thai definition: จากเหตุไฟป่าทำให้ช้างล้มจำนวนหลายเชือก
วารสาร[N] journal, See also: periodical, Example: ไม่นานมานี้มีบทความในวารสารทางการแพทย์ได้วิจารณ์ในเรื่องนี้แล้ว, Thai definition: หนังสือที่ออกเป็นคราวๆ
หมดลม[V] pass away, See also: perish, succumb, croak, expire, die, breathe one's last, Syn. หมดลมหายใจ, ตาย, สิ้นชีวิต, ถึงแก่กรรม, มรณะ, เสีย, สิ้น, ดับ, ล่วงลับ, สิ้นลม, สิ้นอายุขัย, สิ้นชีพ, สิ้นใจ, Example: เขาสั่งเสียกับหล่อนก่อนที่จะหมดลมไป
ห้วง[N] period, See also: section, stage, interval, Syn. ช่วง, ระยะ, ตอน, Example: ในห้วงทศวรรษที่ 70 เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในโลก
ช่วงเวลา[N] time, See also: period, duration, span, Syn. ระยะเวลา, ช่วง, ขณะ, Example: กรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้องในช่วงเวลาสั้นๆ แหล่งจ่ายไฟยังสามารถรักษากำลังไฟฟ้าไว้ได้, Count unit: ช่วง, Thai definition: ตอนหรือระยะของเวลาที่ต่อเนื่องจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize   FR: mettre en péril
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior   FR: recteur [m] ; prieur [m] ; père supérieur [m]
อธิการิณี[n.] (athikārinī) EN: woman rector   FR: rectrice [f] ; prieure [f] ; mère supérieure [f]
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation   FR: prescription [f]
แบบเป็นช่วง ๆ[adj.] (baēp pen chūang-chūang) EN: periodic   

CMU English Pronouncing Dictionary
PERIA    P EH1 R IY0 AH0
PERIN    P ER1 IH2 N
PERIL    P EH1 R AH0 L
PERIOD    P IH1 R IY0 AH0 D
PERINE    P ER0 IY1 N IY0
PERINO    P ER0 IY1 N OW0
PERIGO    P ER0 IY1 G OW0
PERINI    P ER0 IY1 N IY0
PERICH    P ER1 IH0 K
PERITO    P EH2 R IY1 T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peri    (n) pˈɪəʴriː (p i@1 r ii)
peril    (v) pˈɛrəl (p e1 r @ l)
peris    (n) pˈɪəʴrɪz (p i@1 r i z)
perils    (v) pˈɛrəlz (p e1 r @ l z)
period    (n) pˈɪəʴrɪəʴd (p i@1 r i@ d)
perish    (v) pˈɛrɪʃ (p e1 r i sh)
perigee    (n) pˈɛrɪʤiː (p e1 r i jh ii)
periods    (n) pˈɪəʴrɪəʴdz (p i@1 r i@ d z)
periwig    (n) pˈɛrɪwɪg (p e1 r i w i g)
perigees    (n) pˈɛrɪʤiːz (p e1 r i jh ii z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
期间[qī jiān, ㄑㄧ ㄐㄧㄢ, / ] period of time; time; time period; period, #756 [Add to Longdo]
[sū, ㄙㄨ, / ] Perilla frutescens (Chinese basil or wild red basil); place name; to revive; used as phonetic in transliteration; abbr. for Soviet Union 蘇維埃|苏维埃 or 蘇聯|苏联, Jiangsu province 江蘇|江苏 and Suzhou city 蘇州|苏州; surname Su, #2,406 [Add to Longdo]
季度[jì dù, ㄐㄧˋ ㄉㄨˋ, ] period of three month; quarter, used for financial matters, school, publications etc, #2,430 [Add to Longdo]
周边[zhōu biān, ㄓㄡ ㄅㄧㄢ, / ] periphery; rim, #2,916 [Add to Longdo]
周期[zhōu qī, ㄓㄡ ㄑㄧ, / ] period; cycle, #3,976 [Add to Longdo]
期刊[qī kān, ㄑㄧ ㄎㄢ, ] periodical, #9,788 [Add to Longdo]
毁灭[huǐ miè, ㄏㄨㄟˇ ㄇㄧㄝˋ, / ] perish; ruin; destroy, #9,887 [Add to Longdo]
有效期[yǒu xiào qī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ ㄑㄧ, ] period of validity; sell-by date, #12,660 [Add to Longdo]
句号[jù hào, ㄐㄩˋ ㄏㄠˋ, / ] period (punct.), #15,973 [Add to Longdo]
险情[xiǎn qíng, ㄒㄧㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, / ] peril; dangerous circumstance, #16,557 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
periodengerechte Bilanzpostenabove the line items [Add to Longdo]
Perigäum {n}; Erdnähe {f} [astron.]perigee [Add to Longdo]
Perihellänge {f} [astron.]longitude of perihelion [Add to Longdo]
Periode {f} | Perioden {pl}period | periods [Add to Longdo]
Periode {f} | Perioden {pl}cycle | cycles [Add to Longdo]
Periode {f} [math.]period [Add to Longdo]
Periode erhöhter Gefahrapprehensive period [Add to Longdo]
Periodendauer {f}cycle duration [Add to Longdo]
Periodengewinn {m}accounting income [Add to Longdo]
Periodenrechnung {f}accruals accounting [Add to Longdo]
Periodensystem {n} der Elemente [chem.]Periodic Table of the Elements [Add to Longdo]
Periodika {pl}periodicals [Add to Longdo]
Periodizität {f}intermittency [Add to Longdo]
Periodizität {f}periodicity [Add to Longdo]
Peripherie {f} | Peripherien {pl}periphery | peripheries [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
enseignement supérieur(n) le, = การเรียนการสอนในระดับอุดมศุกษา,มหาวิทยาลัย

Japanese-English: EDICT Dictionary
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period) [Add to Longdo]
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
ありんすことば[, arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period [Add to Longdo]
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
お偉方;おえら方;御偉方[おえらがた, oeragata] (n) superiors; very important persons; VIPs; dignitaries; big shots [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お隠れになる;御隠れになる[おかくれになる, okakureninaru] (exp,v5r) to die; to decease; to perish; to pass away [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ピリオド[ぴりおど, piriodo] period, dot character [Add to Longdo]
ペリフェラル[ぺりふぇらる, periferaru] peripheral [Add to Longdo]
ロードセットピリオド[ろーどせっとぴりおど, ro-dosettopiriodo] load set period [Add to Longdo]
移行期[いこうき, ikouki] transition, cutover period [Add to Longdo]
一定期間[いっていきかん, itteikikan] fixed period [Add to Longdo]
期間[きかん, kikan] period [Add to Longdo]
期限切れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] expiration check, retention period check [Add to Longdo]
最繁トラヒック時[さいぱんトラヒックとき, saipan torahikku toki] peak traffic period [Add to Longdo]
最繁正時[さいぱんせいじ, saipanseiji] busy hour, busy period [Add to Longdo]
雑誌[ざっし, zasshi] periodical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peri- \Per"i-\ (p[e^]r"[i^]-). [Gr. peri`, prep.]
   A prefix used to signify around, by, near, over, beyond, or
   to give an intensive sense; as, perimeter, the measure
   around; perigee, point near the earth; periergy, work beyond
   what is needed; perispherical, quite spherical.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peri \Pe"ri\ (p[=e]"r[i^]), n.; pl. {Peris} (p[=e]"r[i^]z).
   [Per. per[imac] a female genus, a fairy.] (Persian Myth.)
   An imaginary being, male or female, like an elf or fairy,
   represented as a descendant of fallen angels, excluded from
   paradise till penance is accomplished. --Moore.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peri
   n 1: a beautiful and graceful girl
   2: (Persian folklore) a supernatural being descended from fallen
     angels and excluded from paradise until penance is done

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

 peri
  nymph

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top