Search result for

peri

(176 entries)
(0.2932 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peri-, *peri*
Possible hiragana form: ぺり
English-Thai: Longdo Dictionary
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น , Related: metric unit
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peri[PRF] รอบ, See also: ใกล้, เกิน
peril[N] การตกอยู่ในอันตราย, See also: การเสี่ยงภัย, Syn. hazard, jeopardy, risk
peril[N] ภัยอันตราย, See also: ภัย, สิ่งที่เป็นอันตราย, Syn. danger
period[N] ช่วงมีรอบเดือน, See also: ช่วงมีประจำเดือน, ช่วงเวลาที่มีระดู, Syn. menstruation, menses
period[N] เกี่ยวกับช่วงเวลาในประวัติศาสตร์, See also: สมัย, Syn. age
period[N] จุด, See also: มหัพภาค, จุดฟุลสต๊อบ, Syn. point, fullstop
period[N] ระยะเวลา, See also: ระยะเวลา, เวลา, ช่วง, กาล, ยุค, Syn. term, season, phase
perish[VI] พังทลาย, See also: ฉิบหาย, ย่อยยับ, Syn. suffer, ruin
perish[VI] ตาย, See also: ถึงแก่กรรม, ถึงแก่อนิจกรรม, Syn. die, disappear, expire, pass away, Ant. appear
perigee[N] ตำแหน่งโคจรของวัตถุในอวกาศที่อยู่ใกล้โลกที่สุด, Syn. near approach, perihelion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peri-Pref.= รอบ,เกิน,โอบล้อม
periarteritis nodosaเยื่อหุ้มหลอดเลือดชั้นนอกอักเสบ
pericardium(เพอระคาร์'เดียม) n. ถุงหุ้มหัวใจ. เป็นผนังหัวใจชั้นนอกสุด, See also: pericardial adj. pl. pericardia
pericarp(เพอ'ระคาร์พ) n. ส่วนหุ้มห่อรังไข่หรือผลไม้ (บางทีประกอบด้วย3ชั้นคือepicarp,mesocarpและendocarp) ., See also: pericarpial adj. pericarpic adj. pericarpoidal adj.
peril(เพอ'เริล) n. ภัย,อันตราย,ภยันตราย,ความหายนะ,การเสี่ยงภัย,มรสุมร้าย,เหตุภัยพิบัติ, Syn. danger,risk,hazard
perilous(เพอ'ระเลิส) adj. มีภัย,มีภยันตราย,อันตราย,เต็มไปด้วยอันตราย,เสี่ยงภัย,น่ากลัว.
perimeter(พะริม'มิเทอะ) n. เส้นรอบวง,ความยาวเส้นรอบวง,ปริมณฑล, Syn. periphery
period(เพีย'เรียด) n. ระยะเวลา,สมัย,ยุค,ประจำเดือน (ระดู) ,ยุคปัจจุบัน,รอบ,ระยะเวลาหนึ่งวงจรสมบูรณ์,ชั่วโมงเรียน,ยุคปัจจุบัน,เครื่องหมาย".?" (มหัพภาค) ,ประโยคสมบูรณ์,การหยุดที่ปลายประโยค,ตอนของดนตรี,วิธีการของนักพูด. adj. เกี่ยวกับระยะเวลาแห่งประวัติศาสตร์
periodic(เพียร'ออด'ดิค) adj. เป็นช่วง ๆ ,เป็นครั้งเป็นคราว,เป็นเวลา,เกี่ยวกับประโยคทิ้งท้าย., See also: periodically adv., Syn. intermittent
periodic lawn. กฎทางเคมีที่ว่าธาตุต่าง ๆ สามารถแบ่งออกโดยคุณสมบัติเป็นกลุ่ม ๆ (ตารางแบ่งกลุ่มนี้เรียกว่า periodic table), Syn. period system,Mendeleev's law

English-Thai: Nontri Dictionary
peril(n) อันตราย,ภัย,การเสี่ยงภัย,ภัยพิบัติ
peril(vt) ทำให้มีอันตราย,เสี่ยงภัย
perilous(adj) เต็มไปด้วยอันตราย,น่ากลัว,เสี่ยงภัย
perimeter(n) ปริมณฑล,แนว,เส้นรอบวง
period(n) สมัย,ยุค,ชั่วโมงเรียน,คาบ,เครื่องหมายมหัพภาค,ระยะเวลา
periodic(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodical(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodical(n) หนังสือพิมพ์รายคาบ,วารสาร,นิตยสาร
periodically(adv) เป็นบางคราว,เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นช่วงๆ
peripatetic(adj) ท่องเที่ยวไป,เดินทางไปมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peri-รอบ, ปริ [อ่านว่า ปะริ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perianal; circumanal; periproctic-รอบทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periangiitis๑. การอักเสบรอบหลอดเลือด๒. การอักเสบรอบหลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periangiocholitis; pericholangitisการอักเสบรอบท่อน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periangiomaเนื้องอกรอบหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perianth; perigoneวงกลีบรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
periaortitisการอักเสบรอบเอออร์ตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periarticular fractureกระดูกหักใกล้ข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periauricular๑. -รอบหัวใจห้องต้น๒. -รอบใบหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periblemเนื้อเยื่อเจริญกำเนิดคอร์เทกซ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Periarthritisภาวะเนื้อเยื่อรอบข้ออักเสบ [TU Subject Heading]
Pericardial effusionสารน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ [TU Subject Heading]
pericycleเพริไซเคิล, ชั้นของเซลล์ที่อยู่ระหว่างเอนโดเดอร์มิสและวาสคิวลาร์บันเดิลของพืชชั้นสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Perimenopauseวัยก่อนและหลังหมดระดู [TU Subject Heading]
perimeterความยาวรอบรูป, เส้นรอบรูป, ความยาวโดยรอบรูป  เช่น ความยาวรอบรูปวงกลม ซึ่งเท่ากับความยาวของเส้นรอบวง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Perimeter Gas Extraction Trenches ร่องสกัดแก๊สตามขอบ(หลุมฝังกลบ)
ร่องสกัดแก๊สตามขอบพื้นที่ฝังกลบขยะเพื่อรวบ รวมแก๊สที่เกิดขึ้น เป็นป้องกันการรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่ฝังกลบ [สิ่งแวดล้อม]
Perinatal mortalityอัตราการตายปริกำเนิด [TU Subject Heading]
Perinatal Mortality Rate อัตราภาวะการตายของทารกก่อนคลอดและภายในระยะ เวลาหนึ่งสัปดาห์หลังคลอด
การตายของทารกก่อนคลอดและภายในระยะเวลาหนึ่ง สัปดาห์หลังคลอด ได้รวมเอาการตายทั้งสองประเภทเข้าไว้ด้วยกัน นั่นคือ การตายของทารกก่อนหรือระหว่างคลอดกับการตายของบุตรเกิดรอด [สิ่งแวดล้อม]
Perinereisเพอริเนอิส [TU Subject Heading]
Perinereis nuntia ; Sandwormเพรียงทราย (เพอริเนออิส นันเทีย) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
perianal {adj}; in der Umgebung des Afters [med.] (adj) around the anus เกี่ยวกับทวารหนัก
See also: S. anus,
perimenopausalวัยใกล้หมดประจำเดือน
perineum (n) ฝีเย็บ
periodic table (n ) ตารางธาตุ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There was a brief period between klauses.ซานต้า คลอส ยังมีสองร่างเลย Chuck in Real Life (2008)
New symptom. Peripheral neuropathy.อาการใหม่ ส่วนต่อพ่วงกับระบบประสาท The Itch (2008)
We'll handle that once we secure our perimeterเราจะเข้าควบคุมสถานการณ์.. ขั้นแรกต้องกำหนดเขตกระชับพื้นที่ Last Resort (2008)
He has something that has a long incubation period.เขามีอะไรที่ต้องการ เวลาฟักตัวเป็นเวลานาน Last Resort (2008)
Perimeter and interior search turned out empty.ตรวจทั้งรอบๆนอกและในบ้านแล้วไม่เจอเลย And How Does That Make You Kill? (2008)
If there is the slightest doubt about this girl, she must die or the whole kingdom may perish.ถึงแม้จะมีโอกาสเพียงน้อยนิดก็ตามที่นางจะเป็นคนทำ นางก็ต้องตายมิเช่นนั้นอาณาจักรอาจจะต้องล่มสลาย The Mark of Nimueh (2008)
Rush for it at your peril.เราก็จะยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อให้ไปถึงแสงนั้นด้วยหวังว่า The Mark of Nimueh (2008)
But if you do not, then Arthur will surely perish.แต่ถ้าเธอไม่ทำ อาร์เธอร์ก็คงไม่รอดแน่ๆ Lancelot (2008)
- Arthur's in peril.อาร์เธอร์กำลังตกอยู่ในอันตราย Lancelot (2008)
Then Arthur is in grave peril.อย่างนั้นอาเธอร์ก็ตกอยู่ในอันตราย Excalibur (2008)
Following a fierce battle with Majin Buu- the Earth enjoyed a long period of peace-หลังจากการต่อสู้อันโหดร้าย กับจอมมารบู โลกก็มีความสุข มีสันติภาพเป็นระยะเวลานาน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Lock down the perimeter.ปิดกั้นอาณาเขตซะ Lair of Grievous (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
periA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
periA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
periAfter a six month period, his leg was healed and is normal again.
periAfter dark clouds, you get periods of refreshing clear weather.
periAll who take up the sword will perish by the sword.
periA lot of fish perished.
periAre you having your period?
periChildhood is a period of rapid growth.
periCould it be that her prickly attitude is just because she has period pains? No, couldn't be.
periDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
periDuring hot season, perishables go bad easily.
periEven the periodical pay raise could not keep abreast of higher living costs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิษภัย[N] danger, See also: peril, hazard, risk, harm, Syn. อันตราย, ผลร้าย, Example: กลุ่มเยาวชนจำนวนมากต่างตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคม
ยุคสมัย[N] age, See also: period, time, era, Syn. เวลา, คราว, ช่วง, ระยะ, Example: สมัยนี้เป็นยุคสมัยแห่งข้อมูลข่าวสาร, Count unit: ยุค, Thai definition: ระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง
ระยะเวลา[N] period of time, See also: session, Syn. ช่วงเวลา, Example: การติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระยะเวลาก่อนหลังตามความจำเป็น
ไฟแดง[N] period, See also: menstruation, Example: สาวคนรักของเขามีรอบเดือน เขาจึงไม่กล้าฝ่าไฟแดงเพราะเป็นคนรักความสะอาด, Thai definition: ภาวะที่มีประจำเดือน, Notes: (ปาก)
แรม[N] waning moon, See also: period of the waning moon, Syn. ข้างแรม, เดือนมืด, Ant. ข้างขึ้น, Example: ข่าวราชการฉบับแรกออกในวันอาทิตย์เดือน 10 แรม 12 ค่ำ ปีกุน
ล้ม[V] die, See also: perish, croak, pass away, kick the bucket, peg out, snuff it, , Syn. give up the ghost, Ant. ตาย, Thai definition: จากเหตุไฟป่าทำให้ช้างล้มจำนวนหลายเชือก
วารสาร[N] journal, See also: periodical, Example: ไม่นานมานี้มีบทความในวารสารทางการแพทย์ได้วิจารณ์ในเรื่องนี้แล้ว, Thai definition: หนังสือที่ออกเป็นคราวๆ
หมดลม[V] pass away, See also: perish, succumb, croak, expire, die, breathe one's last, Syn. หมดลมหายใจ, ตาย, สิ้นชีวิต, ถึงแก่กรรม, มรณะ, เสีย, สิ้น, ดับ, ล่วงลับ, สิ้นลม, สิ้นอายุขัย, สิ้นชีพ, สิ้นใจ, Example: เขาสั่งเสียกับหล่อนก่อนที่จะหมดลมไป
ห้วง[N] period, See also: section, stage, interval, Syn. ช่วง, ระยะ, ตอน, Example: ในห้วงทศวรรษที่ 70 เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในโลก
ช่วงเวลา[N] time, See also: period, duration, span, Syn. ระยะเวลา, ช่วง, ขณะ, Example: กรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้องในช่วงเวลาสั้นๆ แหล่งจ่ายไฟยังสามารถรักษากำลังไฟฟ้าไว้ได้, Count unit: ช่วง, Thai definition: ตอนหรือระยะของเวลาที่ต่อเนื่องจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize   FR: mettre en péril
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior   FR: recteur [m] ; prieur [m] ; père supérieur [m]
อธิการิณี[n.] (athikārinī) EN: woman rector   FR: rectrice [f] ; prieure [f] ; mère supérieure [f]
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation   FR: prescription [f]
แบบเป็นช่วง ๆ[adj.] (baēp pen chūang-chūang) EN: periodic   

CMU English Pronouncing Dictionary
PERIA    P EH1 R IY0 AH0
PERIN    P ER1 IH2 N
PERIL    P EH1 R AH0 L
PERIOD    P IH1 R IY0 AH0 D
PERINE    P ER0 IY1 N IY0
PERINO    P ER0 IY1 N OW0
PERIGO    P ER0 IY1 G OW0
PERINI    P ER0 IY1 N IY0
PERICH    P ER1 IH0 K
PERITO    P EH2 R IY1 T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peri    (n) (p i@1 r ii)
peril    (v) (p e1 r @ l)
peris    (n) (p i@1 r i z)
perils    (v) (p e1 r @ l z)
period    (n) (p i@1 r i@ d)
perish    (v) (p e1 r i sh)
perigee    (n) (p e1 r i jh ii)
periods    (n) (p i@1 r i@ d z)
periwig    (n) (p e1 r i w i g)
perigees    (n) (p e1 r i jh ii z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
periodengerechte Bilanzpostenabove the line items [Add to Longdo]
Perigäum {n}; Erdnähe {f} [astron.]perigee [Add to Longdo]
Perihellänge {f} [astron.]longitude of perihelion [Add to Longdo]
Periode {f} | Perioden {pl}period | periods [Add to Longdo]
Periode {f} | Perioden {pl}cycle | cycles [Add to Longdo]
Periode {f} [math.]period [Add to Longdo]
Periode erhöhter Gefahrapprehensive period [Add to Longdo]
Periodendauer {f}cycle duration [Add to Longdo]
Periodengewinn {m}accounting income [Add to Longdo]
Periodenrechnung {f}accruals accounting [Add to Longdo]
Periodensystem {n} der Elemente [chem.]Periodic Table of the Elements [Add to Longdo]
Periodika {pl}periodicals [Add to Longdo]
Periodizität {f}intermittency [Add to Longdo]
Periodizität {f}periodicity [Add to Longdo]
Peripherie {f} | Peripherien {pl}periphery | peripheries [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
enseignement supérieur(n) le, = การเรียนการสอนในระดับอุดมศุกษา,มหาวิทยาลัย

Japanese-English: EDICT Dictionary
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period) [Add to Longdo]
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
ありんすことば[, arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period [Add to Longdo]
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
お偉方;おえら方;御偉方[おえらがた, oeragata] (n) superiors; very important persons; VIPs; dignitaries; big shots [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お隠れになる;御隠れになる[おかくれになる, okakureninaru] (exp,v5r) to die; to decease; to perish; to pass away [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
任内[rèn nèi, ㄖㄣˋ ㄋㄟˋ, / ] period in office [Add to Longdo]
元素周期表[yuán sù zhōu qī biǎo, ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ ㄓㄡ ㄑㄧ ㄅㄧㄠˇ, / ] periodic table [Add to Longdo]
包被[bāo bèi, ㄅㄠ ㄅㄟˋ, ] peridium (envelope or coat of fungi, e.g. puffballs) [Add to Longdo]
危局[wēi jú, ㄨㄟ ㄐㄩˊ, ] perilous situation [Add to Longdo]
句号[jù hào, ㄐㄩˋ ㄏㄠˋ, / ] period (punct.) [Add to Longdo]
周围性眩晕[zhōu wéi xìng xuàn yùn, ㄓㄡ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣˋ, / ] peripheral vertigo [Add to Longdo]
周期函数[zhōu qī hán shù, ㄓㄡ ㄑㄧ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] periodic function [Add to Longdo]
周边[zhōu biān, ㄓㄡ ㄅㄧㄢ, / ] periphery; rim [Add to Longdo]
周长[zhōu cháng, ㄓㄡ ㄔㄤˊ, / ] perimeter; circumference [Add to Longdo]
外侧裂周区[wài cè liè zhōu qū, ㄨㄞˋ ㄘㄜˋ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄡ ㄑㄩ, / ] perisylvian (the part of the brain surrounding the lateral sulcus or Sylvian fissure), involved in speech [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ピリオド[ぴりおど, piriodo] period, dot character [Add to Longdo]
ペリフェラル[ぺりふぇらる, periferaru] peripheral [Add to Longdo]
ロードセットピリオド[ろーどせっとぴりおど, ro-dosettopiriodo] load set period [Add to Longdo]
移行期[いこうき, ikouki] transition, cutover period [Add to Longdo]
一定期間[いっていきかん, itteikikan] fixed period [Add to Longdo]
期間[きかん, kikan] period [Add to Longdo]
期限切れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] expiration check, retention period check [Add to Longdo]
最繁トラヒック時[さいぱんトラヒックとき, saipan torahikku toki] peak traffic period [Add to Longdo]
最繁正時[さいぱんせいじ, saipanseiji] busy hour, busy period [Add to Longdo]
雑誌[ざっし, zasshi] periodical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peri- \Per"i-\ (p[e^]r"[i^]-). [Gr. peri`, prep.]
   A prefix used to signify around, by, near, over, beyond, or
   to give an intensive sense; as, perimeter, the measure
   around; perigee, point near the earth; periergy, work beyond
   what is needed; perispherical, quite spherical.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peri \Pe"ri\ (p[=e]"r[i^]), n.; pl. {Peris} (p[=e]"r[i^]z).
   [Per. per[imac] a female genus, a fairy.] (Persian Myth.)
   An imaginary being, male or female, like an elf or fairy,
   represented as a descendant of fallen angels, excluded from
   paradise till penance is accomplished. --Moore.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peri
   n 1: a beautiful and graceful girl
   2: (Persian folklore) a supernatural being descended from fallen
     angels and excluded from paradise until penance is done

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fairy
 
 1. peri
 2. (argo) homoseksüel erkek, (slang) ibne
 3. peri gibi, perilere ait .fairyland periler ülkesi, büyülü yer. fairylike peri gibi, peri elinden çıkmış gibi .fairy ring bazen çayırlarda bulunan ve perilerin dansından meydana geldiği farz olunan taze mantar halkası .fairy tale peri masalı
 4. inanılmaz hikâye, yalan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 genie
 
 1. cin, peri.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 genius
 
 1. (coğ. genii) cin, peri, insan kaderine hükmeden kimse
 2. biri iyi ve diğeri kötü iki periden biri
 3. eski Roma mitolojisinde bir kimseyi veya yeri himaye eden cin.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fay
 
 1. peri.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pixy , pixie
 
 1. peri.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 spirit
 
 1. ruh can, insan ruhu
 2. (fels.) tin
 3. tayf, hayalet
 4. peri, cin
 5. önder, örnek kimse
 6. heves, canlılık
 7. hava
 8. huy, tabiat, meşrep
 9. mana, öz, meram
 10. hayalete ait
 11. ruhlara inanmayla ilgili
 12. ispirto ile çalışan. spirit lamp ispirtoluk, kamineto. spirit level düzeç, kabarcıklı düzeç, düzeldek, tesviyeruhu, su terazisi. spirit rapping ispritizmada ruhların masaya hafif hafif vurmaları. spirit writing ruhların yazdığına inanılan yazı. familiar spirit bir insana hizmet eden peri. spiritless cansız, ruhsuz, hevessiz.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sprite
 
 1. cin, peri
 2. hayalet, tayf.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top