Search result for

penn

(112 entries)
(0.0874 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -penn-, *penn*
Possible hiragana form: ぺんん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penny    [N] เหรียญเพนนีของอังกฤษมีค่าเท่ากับ 1/12 ชิลลิง, Syn. cent, copper
pennon    [N] ธงปีกนกของอัศวินในสมัยก่อน, Syn. gonfalon, labarum, banner
pennant    [N] ธงสามเหลี่ยม, Syn. banderole, banner, ensign
pennate    [ADJ] ที่มีปีก, Syn. pinnate
penniless    [ADJ] ซึ่งหมดเนื้อหมดตัว, See also: ซึ่งสิ้นเนื้อประดาตัว, ถังแตก, Syn. insolvent, broke, indigent, in the red, Ant. solvent, in the black
penny-ante    [SL] ราคาถูก
penny-wise    [ADJ] เฉียบแหลม, See also: ฉลาด, Syn. money-concious
pennyroyal    [N] พืชจำพวกมิ้นท์
pennyworth    [N] จำนวนเล็กน้อย, See also: จำนวนนิดหน่อย
pennyweight    [N] หน่วยวัดน้ำหนักมีค่าเท่ากับ 24 เกรน (คำย่อคือ pwt)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pennate; penniform-รูปขนนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penniform; pennate-รูปขนนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penninerved; pinnately veined-เส้นใบแบบขนนก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
penny dreadful; dime novelนวนิยายสิบสตางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pennant(เพน'เนินทฺ) n. ธงยาวปลายเรียวแหลมที่ชักบนเรือ,ธงสามเหลี่ยม., Syn. pennon
penniless(เพน'นิลิส) adj. ไม่มีเงิน
pennon(เพน'เนิน) n. = pennant (ดู) ,ธง
penny(เพน'นี) n. เหรียญบรอนซ์อังกฤษที่มีค่าเท่ากับ 1/12 ซิลลิง pl. pennies
pennyworth(เพน'นีเวิร์ธ) n. จำนวนเล็กน้อย
sixpenny(ซิคซฺ'เพนนี) adj. 6เพนนี,มีค่าเล็กน้อย,ถูก,
threepenny(ธริพ'พะนี,เธรพ'พะนี,ธรัพ'พะนี) adj. เกี่ยวกับ 3 เพนนี
tuppenny(ทัพ'พะนี) adj. สองเพนนี
twopenny(ทัพ'พะนี) adj. จำนวน2เพนนี,เกี่ยวกับตะปูยาวหนึ่งนิ้ว,ไม่สำคัญ,ราคาถูก,กระจอก, Syn. insignificant,cheap

English-Thai: Nontri Dictionary
penname(n) นามปากกา,นามแฝง
pennant(n) ธงชาย,ธงสามเหลี่ยม
penniless(adj) จนกรอบ,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว
pennon(n) ธงชาย,ธงสามเหลี่ยม
penny(n) เงินเพ็นนี
halfpenny(n) เหรียญครึ่งเพนนี
openness(n) การเปิด,ความเปิดเผย,ที่โล่ง,ส่วนแรก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Penny!เพนนี The Agreement Dissection (2011)
Penny.เพนนี The Penelope Papers (2011)
Penned by brooklyn's lamest fiction writer?หนูน้อยนักเขียนแห่งบลู๊คลินหนะ New Haven Can Wait (2008)
Pay for her purchases with a penny jar?จ่ายให้สำหรับการซื้อของของเธองั้นหรอ? There Might be Blood (2008)
You can't go back to the house Penny, okay?ลูกห้ามกลับไปที่บ้าน เข้าใจมั้ยเพนนี Bolt (2008)
You may have one today Bolt, but in the end we will get your little Penny.รอดไปได้หนึึ่่งวันนะ โบลด์ แต่ในที่สุดแล้ว เราจะจัดการ เพนนี่ตัวน้อยๆของแก Bolt (2008)
Tell the green-eyed man, that I will not sleep, I will not rest until my Penny is safe from his evil clutches.บอกเจ้าตาเขียวว่า ฉันจะไม่มีวันหลับ ไม่มีวันพัก จนกว่าฉันจะแน่ใจว่าเพนนี่ที่รักของฉันปลอดภัยจากพวกปีศาจอย่างแก Bolt (2008)
I'll never let them get you, Penny!ฉันจะไม่ให้พวกมันจับตัวเธอไปได้ เพนนี Bolt (2008)
- Bolt, help! - I'm coming Penny!โบลท์ ช่วยด้วย\ ฉันกำลังไป เพนนี Bolt (2008)
I'm sure, he will be more accommodating now that I've got his "lucky Penny"!ฉันแน่ใจ เขาจะต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแน่ๆ ตอนนี้ ฉันคงจะต้องพูดว่า โชคดีนะ เพ็นนี Bolt (2008)
Hold on, Penny. Hold on!รอก่อนเพ็นนี รอก่อน! Bolt (2008)
Penny!เพนนี! Bolt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pennA penny saved is a penny earned. [Proverb]
pennHe makes a religion of never wasting a penny.
pennThe problem is that he is penniless.
pennThe Yankees are running away with the pennant race.
pennIll-gotten gains are short-lived. The only way to make real money is to earn every penny.
pennPenny-wise and pound-foolish.
pennHis failure in business left him penniless.
pennPenny wise, pound foolish.
pennI'm sure it costs a pretty penny. I'll pass.
pennI bet Dave paid a pretty penny for his new car.
pennThe players were terribly excited over winning the pennant.
pennThe failure in business left me penniless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชายธง    [N] pennant, See also: pennon, tapering end of a pennant, Thai definition: รูปที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัวบก[n.] (būa bok) EN: Asiatic pennywort ; Indian pennywort ; Tiger Herbal   FR: hydrocotyle [f] ; écuelle d'eau [f]
ชะอม[n.] (cha-om) EN: acacia ; Acacia Pennata   FR: acacia [m]
จน[adj.] (jon) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy   FR: pauvre ; impécunieux ; indigent
จนกรอบ[adj.] (jon krøp) EN: penniless ; flat broke ; stony-broke ; poverty-stricken   
ความตระหนี่ถี่เหนียว[n. exp.] (khwām tranī thī nīo) EN: penny-pinching   
กระเป๋าแห้ง[v.] (krapao haeng) EN: be penniless ; be short of money ; be poor ; be impecunious   FR: être à court d'argent ; être sans le sou (fam.)
นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา[n. exp.] (nok aen fā taphōk (sī) thao) EN: Grey-rumped Treeswift   FR: Hémiprocné longipenne [m] ; Hémiprocné à queue courte [m]
ถังแตก[v.] (thangtaēk) EN: be broke ; be penniless ; be extremely poor   
ธง[n.] (thong) EN: flag ; standard ; banner ; pennant ; ensign ; colours   FR: drapeau [m] ; étendard [m] ; bannière [f] ; enseigne [f] (litt.) ; couleurs [fpl] ; pavillon [m]
ตระหนี่ถี่เหนียว[adj.] (tranī thī nīo) EN: penny-pinching   

CMU English Pronouncing Dictionary
PENN    P EH1 N
PENNS    P EH1 N Z
PENNA    P EH2 N S AH0 L V EY1 N Y AH0
PENNA    P EH1 N AH0
PENNY    P EH1 N IY0
PENNIE    P EH1 N IY0
PENNEY    P EH1 N IY0
PENNEL    P EH1 N AH0 L
PENNEX    P EH1 N AH0 K S
PENNED    P EH1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Penny    (n) (p e1 n ii)
penny    (n) (p e1 n ii)
penned    (v) (p e1 n d)
pennon    (n) (p e1 n @ n)
pennant    (n) (p e1 n @ n t)
pennies    (n) (p e1 n i z)
penning    (v) (p e1 n i ng)
pennons    (n) (p e1 n @ n z)
pennants    (n) (p e1 n @ n t s)
penn'orth    (n) (p e1 n @ th)

German-Thai: Longdo Dictionary
pennen(vi slang ) |pennte, hat gepennt| นอน เช่น Das Plakat zeigt ein Mitarbeiter, der am pennen ist und trotzdem freundlich lächelt.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Penne {f} | Pennen {pl}flophouse | flophouses [Add to Longdo]
Penner {m}; Pennerin {f}down-and-out [Add to Longdo]
Penny {m}penny [Add to Longdo]
pennsylvanisch {adj}Pennsylvanian [Add to Longdo]
Pennantsittich {m} [ornith.]Crimson Rosella [Add to Longdo]
Pennsylvania (US-Bundesstaat)Pennsylvania (PA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
すっからかん[, sukkarakan] (adj-na,n) (1) flat out (of); completely empty; (2) out of money; penniless; broke [Add to Longdo]
すってんてん[, suttenten] (adj-na) flat broke; cleaned out; penniless [Add to Longdo]
アメリカ駝鳥[アメリカだちょう;アメリカダチョウ, amerika dachou ; amerikadachou] (n) (uk) (obsc) (See レア・2) rhea (Pterocnemia pennata) [Add to Longdo]
オニハタタテダイ[, onihatatatedai] (n) masked bannerfish (Heniochus monoceros); pennant coralfish [Add to Longdo]
ダーウィンレア[, da-uinrea] (n) Darwin's rhea (Rhea pennata) [Add to Longdo]
チャンピオンフラッグ[, chanpionfuraggu] (n) pennant; champion flag [Add to Longdo]
ハタタテダイ[, hatatatedai] (n) pennant coralfish (Heniochus acuminatus); common bannerfish; feather-fin bullfish; featherfin coralfish; longfin bannerfish; reef bannerfish [Add to Longdo]
ペナント[, penanto] (n) pennant; (P) [Add to Longdo]
ペナントレース[, penantore-su] (n) pennant race [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便士[biàn shì, ㄅㄧㄢˋ ㄕˋ, 便] penny [Add to Longdo]
征旆[zhēng pèi, ㄓㄥ ㄆㄟˋ, ] pennant used on expedition; war pennant [Add to Longdo]
[pèi, ㄆㄟˋ, ] pennant; streamer [Add to Longdo]
[fān, ㄈㄢ, ] pennant [Add to Longdo]
菥蓂[xī mì, ㄒㄧ ㄇㄧˋ, ] pennycress [Add to Longdo]
宾夕法尼亚[Bīn xī fǎ ní yà, ㄅㄧㄣ ㄒㄧ ㄈㄚˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Pennsylvania [Add to Longdo]
宾夕法尼亚州[Bīn xī fǎ ní yà zhōu, ㄅㄧㄣ ㄒㄧ ㄈㄚˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] Pennsylvania [Add to Longdo]
宾州[Bīn zhōu, ㄅㄧㄣ ㄓㄡ, / ] Pennsylvania; abbr. for 賓西法尼亞|宾西法尼亚州 [Add to Longdo]
宾西法尼亚[bīn xī fǎ ní yà, ㄅㄧㄣ ㄒㄧ ㄈㄚˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Pennsylvania [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Penn
   n 1: Englishman and Quaker who founded the colony of
      Pennsylvania (1644-1718) [syn: {Penn}, {William Penn}]
   2: a university in Philadelphia, Pennsylvania [syn: {University
     of Pennsylvania}, {Pennsylvania}, {Penn}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top