Search result for

pendler

(53 entries)
(1.2311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pendler-, *pendler*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pendler มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pendler*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I heard he was going to put bleachers in the freight cars... and use them for commuter trains.Man sagt, er will jetzt Sitzbänke in die Güterwagen stellen... um sie als Pendlerzüge zu verwenden. It Happened to Jane (1959)
I'm going to tell you something about those commuters of yours.Ich sage Ihnen einmal was über Ihre sogenannten PendlerIt Happened to Jane (1959)
Every time one of your crummy commuters gets on my train, it costs me 4 cents.Jedes mal, wenn so ein verfluchter Pendler meinen Zug betritt, kostet mich das 4 Cent. It Happened to Jane (1959)
Mallet-head Malone has been asking for it." Signed, a commuter.Holzhammer-Malone will es nicht anders. Unterschrift: ein Pendler." It Happened to Jane (1959)
He's practically a commuter.Er ist praktisch ein PendlerHow to Win Friends and Influence Nazis (1967)
You can say good-bye to air pollution, commuting, high prices, rising taxes and cold, depressing winters.Luftverschmutzung, Pendlerverkehr. steigende Preise und Steuern ade... ..und nie mehr kalte Winter. The French Connection (1971)
But, oh, I did meet some of the other Stepford commuters.Aber ich habe einige Pendler aus Stepford kennen gelernt. The Stepford Wives (1975)
Well, because practically every important guy in town's a member, commuters and townies.Weil quasi jeder Mann mit Einfluss dort Mitglied ist, Pendler und Dörfler. The Stepford Wives (1975)
The commuter run to Trenton will be leaving in five minutes.Abfahrt des Pendlerbusses nach Trenton in fünf Minuten. The Big Bus (1976)
The commuter run to Trenton will be leaving in five minutes.Abfahrt des Pendlerbusses nach Trenton in fünf Minuten. The Big Bus (1976)
Commuters scrambled to find alternative ways to get to their jobs as traffic clogged Tokyo streets.Pendler versuchen verzweifelt, Alternativen zu finden um an ihren Arbeitsplatz zu kommen, während der Verkehr Tokios Straßen verstopft. The Kentucky Fried Movie (1977)
So commuters are, in effect, subsidised.Das heißt, Pendler werden immer subventioniert. The Bed of Nails (1982)
Commuters to pay full economic fares, Bernard.Die Pendler müssen vollen, rentablen Fahrpreis zahlen. The Bed of Nails (1982)
Five gang members... bunch of commuters.Fünf Gang-Mitglieder, ein paar PendlerPredator 2 (1990)
Goodnews forallyou happy commuters wendingyour wayhome.Gute Nachrichten für alle frohen Pendler auf dem Nachhauseweg. Consenting Adults (1992)
You're just another commuter.Sie sind nur ein weiterer PendlerStrange Visitor (From Another Planet) (1993)
In the news, Superman has again violated the injunction... using his super powers to save 325 commuters on a runaway train.Und nun die Nachrichten. Superman hat wieder gegen die Verfügung verstoßen, indem er mit seinen Superkräften 325 Pendler in einem Eilzug rettete. The Man of Steel Bars (1993)
He was underground for a year... got up, dusted himself off... and got on the commuter train to New Rochelle.Er bleibt ein Jahr unter der Erde, steht auf, klopft den Staub ab... und nimmt den Pendlerzug nach New Rochelle. City Slickers II: The Legend of Curly's Gold (1994)
We're a commuter paper.Wir sind ein Pendlerblatt. The Paper (1994)
We are a commuter paper.Wir sind eine Zeitung für PendlerStop the Presses (1996)
We're not a commuter service.Wir sind kein Pendlerservice. Things Past (1996)
Many commuters are abandoning their vehicles.Pendler verlassen ihre Fahrzeuge. The Postman (1997)
You guys coming from a city council meeting... or are you trying to get lucky with the bridge-and-tunnel crowd?Kommt ihr von 'ner Gemeinderatssitzung oder seid ihr hinter Pendlerinnen her? Boiler Room (2000)
I got 100,000 pissed-off commuters who were late to work, who will be even more pissed off if they can't get home.100.000 Pendler sind zu spät zur Arbeit gekommen und kommen vielleicht verspätet nach Hause. Medusa (2001)
All so every commuter in Boston can get home to watch Survivor ll.Nur damit die Pendler rechtzeitig für Survivor II daheim sind. Medusa (2001)
Oh, my god.Ich will nicht wieder auf Pendlermaschinen! View from the Top (2003)
Royalty Express, although commuter, is still a member of the Royalty family.Royalty Express, wenngleich eine Pendlergesellschaft, ist ein Mitglied der Royalty Familie! View from the Top (2003)
Well, you know, they do have the Metro Rail, Rob. We could always use that.Nehmen wir einen dieser neuen Pendlerzüge. The Italian Job (2003)
Yeah, I don't think the legion of commuters in the Highlands of New Jersey are gonna object to us closing down a small portion of Bay Avenue for a few days.- Das Pendlerheer stört es wohl nicht, wenn wir einen kleinen Teil der Bay Avenue ein paar Tage lang sperren. Jersey Girl (2004)
With planes still grounded and trains now out of service that's bad news for the....Schlechte Nachrichten für Pendler und Reisende... die hier festsitzen... The Day After Tomorrow (2004)
But, oh, I did meet some of the other Stepford commuters.Aber ich habe einige Pendler aus Stepford kennen gelernt. The Stepford Wives (2004)
Well, because practically every important guy in town·s a member, commuters and townies.Weil quasi jeder Mann mit Einfluss dort Mitglied ist, Pendler und Dörfler. The Stepford Wives (2004)
Apparently, he'll go from being grumpy Luke to grumpy commuter Luke.Er mutiert vom grummelnden Luke zum grummelnden Pendler-Luke. In the Clamor and the Clangor (2004)
Then you got to take the Metro-North train... north?Dann musst du den Pendlerzug nehmen... Richtung Norden? Madagascar (2005)
Another commuter who moved here looking for paradise.Ein Pendler, der das Paradies suchte. Jesse Stone: Stone Cold (2005)
It's a commuter college.Es ist ein Pendler-College. Higher Education (2005)
The trigger is pulled. Only 30 minutes tick before the to-and-fro drones are blown to bits."In 30 Minuten werden die rastlosen Pendler in Stücke zerfetzt." Thr3e (2006)
Only 30 minutes tick before the to-and-fro drones are blown to bits."In 30 Minuten werden die rastlosen Pendler in Stücke zerfetzt." Thr3e (2006)
This is going to represent a great step forward for people in terms of commuting to work, from work if you don't have to go more than 120 miles a day.Dies wird einen großen Fortschritt für Pendler repräsentieren um zur Arbeit, und zurück zu fahren wenn Sie nicht mehr als ca. 190 Kilometer täglich fahren müßen. Who Killed the Electric Car? (2006)
You need a vehicle that will go at least 60 miles or so, and that way your daily commute is covered.Sie brauchen ein Fahrzeug das mindestens um die 100km/h erreicht und damit ist der tägliche Pendlerverkehr abgedeckt. Who Killed the Electric Car? (2006)
She commutes against traffic.Sie ist ein VerkehrpendlerDay 5: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2006)
The proximity to downtown and the B.W. Parkway make it ideal for Washington commuters. That's a given.Die Nähe zum Stadtzentrum und dem B.W. Parkway... wäre ideal für Berufspendler aus Washington. Know Your Place (2006)
It was a commuter plane that didn't make it, a 757 that was empty.Ein Pendler-Flug hat es nicht geschafft, eine 757 war leer. Four Horsemen (2006)
You can wait in there.Sie wird um 4:30 Uhr wieder hier sein, für den ersten Pendlerzug. Mr. Monk Is Up All Night (2007)
{\pos(191,240)}and the rest stops for the morning commute.Ja, die Polizei befragt die Pendler in den Cafés und Raststätten. One Wrong Move (2007)
So here's another golden oldie for all the commuters out there.Und hier ist ein Oldie für all die Pendler da draußen. Live Free or Die Hard (2007)
It appears that he was gunned down right in the middle of the Waterloo Station concourse around 3:45 this afternoon in full view of hundreds of commuters.Wie es aussieht, wurde er heute Nachmittag um etwa 15 Uhr 45 mitten in der Bahnhofshalle von Waterloo Station vor den Augen vieler Hundert Pendler niedergeschossen. The Bourne Ultimatum (2007)
Traffic troubles won't be affecting very many commuters.Verkehrsprobleme in North Bay. Das wird aber wohl kaum die Pendler betreffen. Zodiac (2007)
- "What will the commute be like?"- "Wie wird die Pendlerei?" It's Just Like Riding a Bike (2007)
We explained to you before that research shows that with the rise in commuters and the relative scarcity of suburban bars, people are drinking more in the home.Wir erklärten Ihnen, bevor die Umfragen zeigten, dass mit der Erhöhung der Pendler und wegen der relativen Knappheit vorörtlicher Kneipen, die Leute mehr zu Hause trinken. A Night to Remember (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pendler {m}; Pendlerin {f}commuter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Pendler [pɛndlr] (n) , s.(m )
     commuter
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top