Search result for

paulettes

(65 entries)
(0.0641 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paulettes-, *paulettes*, paulette
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา paulettes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *paulettes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epaulette[N] อินทรธนู, See also: เครื่องประดับยศบนบ่าของทหาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mm. You remember pauletta cho?อืม เธอจำพอลเลตต้า โช ได้ไหม? You've Got Yale! (2009)
Yes, hi. It's nice to see you, pauletta.ใช่, หวัดดี ดีใจที่ได้เจอคุณ พอลเลตต้า You've Got Yale! (2009)
We shared the expert ministrations of Paulette in the Palace.นั่นเป็นเรื่องที่พบบ่อยในกลุ่มคนที่ติดอ่าง โดนแก้นิสัยอย่างอื่นด้วยหรือเปล่า ดัดเข่า The King's Speech (2010)
Sage is the daughter of Paulette and Steven Spence.เซจเป็นลูกสาวของพอลเล็ตต์กับสตีเว่น สเปนซ์ Monstrous Ball (2012)
Tell him, Paulette.Tell him, Paulette. Legally Blonde (2001)
Paulette Bonifante.พอลเล็่ต โบนิฟานเต้ Legally Blonde (2001)
That's great, Paulette.เยี่ยมนะ พอลเล็ต Legally Blonde (2001)
Trust me, Paulette.เชื่อสิ พอลเล็ต คุณก็มีทรัพยากร Legally Blonde (2001)
Come on, Paulette!มาเร็ว พอลเล็ท Legally Blonde (2001)
What's the point in staying, Paulette?อยู่ไปเพื่ออะไรนะ พอลเล็ต Legally Blonde (2001)
(Paulette) My son was framed.พร้อมกับฆ่า เพื่อนร่วมงานด้วย Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
Paulette, you have no idea what I am capable of.ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่า พวกเขาจะได้มัน พอเล็ตต์,คุณนึกไม่ออกแน่ ว่าฉันโหดได้แค่ไหน Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
- How about you, Paulette?- Was ist mit dir, Paulette? Every Man for Himself (1980)
- Hi, Paulette.- Hallo, Paulette. Grease 2 (1982)
- Hey, Paulette. Whose side are you on?- Paulette, auf welcher Seite bist du? Grease 2 (1982)
- And Paulette...- Und Paulette ... Grease 2 (1982)
You got something going with Paulette?Hast du was mit Paulette? Grease 2 (1982)
It was really embarrassing 'cause it happened in front of my sister Paulette.Es war peinlich, weil meine Schwester Paulette es mitgekriegt hat. Grease 2 (1982)
We have to start with winter because Paulette's late and she was late again today, but she's here now and we'd like to do summer.Zuerst der Winter, weil Paulette spät dran ist ... aber jetzt ist sie da, und wir möchten den Sommer vorführen. Grease 2 (1982)
I heard there was this motorcycle chase outside the Bowl-a-Rama, and according to Paulette Rebchuck, this very mysterious and gorgeous guy knocked Stephanie Zinone right out of her bobby socks.Vor dem Bowl-a-Rama war gestern eine Verfolgungsjagd mit Motorrädern, und Paulette Rebchuck sagt, dass dieser mysteriöse und sagenhafte Typ Stephanie Zinone glatt umgehauen hat. Grease 2 (1982)
I think you owe Paulette an apology.Du solltest dich bei Paulette entschuldigen. Grease 2 (1982)
We're two weeks from the greatest fight of your life and en route to the championship.Und was sagt Paulette, wenn ich vier Wochen auf Tournee bin? Die will dich nur für sich haben. Hanky Panky (1982)
Paulette Champollion, who has in her all the goods of a happy childhood, is going to get married today.Paulette Champollion, die eine glückliche Kindheit hatte, wird heute heiraten. My Other Husband (1983)
TERRY: How did everything work out with Paulette?Wie ist es mit Paulette gelaufen? Jumpin' Jack Flash (1986)
-Just Paulette.- Paulette wie? New York Stories (1989)
So, what's it like to live with the big man?- Nur Paulette. - Wie lebt es sich mit ihm? New York Stories (1989)
- Ah, Pete, this is Paulette.Pete, das ist Paulette. New York Stories (1989)
- Paulette what?- Paulette wie? New York Stories (1989)
-Just Paulette.- Nur Paulette. New York Stories (1989)
- Listen, I-- Hallo, Paulette. New York Stories (1989)
So I told Anatole that he should not let Paulette ever do that again.Ich habe Anatole gesagt, er soll Paulette das nie wieder tun lassen. White Hunter Black Heart (1990)
I'm Paulette Levy.Und warum nicht? Ich bin Paulette Levy. Chaplin (1992)
She was wonderful.Paulette. Chaplin (1992)
Paulette Goddard, Charlie's third wife, retired in 1966.Paulette Goddard, Charlies dritte Frau, trat 1966 zurück. Chaplin (1992)
Take out the shoulder boards and affix them, shoulders right and left,Nimm die Epauletten und mach sie rechts und links am Anzug fest. Scent of a Woman (1992)
My shoulder boards are in the top dresser drawer.Meine Epauletten sind in der obersten Schublade. Scent of a Woman (1992)
The epaulets with the silver oak leaf.Die Epauletten mit dem silbernen Eichenblatt. Scent of a Woman (1992)
(girl) Oh, Paulette, it feels just like Christmas!(Mädchen) Oh, Paulette, es ist fast wie Weihnachten! Ever After: A Cinderella Story (1998)
Paulette!Paulette! Ever After: A Cinderella Story (1998)
Paulette.Paulette. Ever After: A Cinderella Story (1998)
(Paulette) Danielle!(Paulette) Danielle! Ever After: A Cinderella Story (1998)
What Paulette, my wife, said he is.Das ist, was Paulette, meine Frau, gesagt hat. Secrets and Guys (1999)
Yeah, Paulette, she had to tell me.Paulette musste es mir sagen. Secrets and Guys (1999)
Paulette.Paulette. Secrets and Guys (1999)
I've taken it in at the back added wider epaulets and looped gold braiding.Ich machte sie im Rücken enger... und fügte breitere Epauletten und goldene Tressen hinzu. The Patriot (2000)
It's not charity. Pauletta Patton's from our neighborhood.Pauletta Patton ist aus East Compton. Bring It On (2000)
Now back to Pauletta! Thank you.Und jetzt wieder Pauletta! Bring It On (2000)
Today on Pauletta it's "Wish Day"!Heute ist bei Pauletta wieder Wunsch-Tag! Bring It On (2000)
"Dear Pauletta: Where we come from... "cheer is not a word that you hear very often,Liebe Pauletta, bei uns hört man das Wort cheeren nicht allzu oft. Bring It On (2000)
Hi, Pauletta.Hallo, Pauletta. Bring It On (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อินทรธนู[n.] (inthanū = inthranū) EN: shoulder loop ; shoulder strap ; shoulder marks ; shoulder board ; epaulet   FR: épaulette [f]
นกแก้วโม่ง[n. exp.] (nok kaēo mōng) EN: Alexandrine Parakeet   FR: Perruche alexandre [f] ; Perruche à épaulettes [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAULETTA    P AA0 L EH1 T AH0
PAULETTE    P AO0 L EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epaulette    (n) (e1 p @ l e t)
epaulettes    (n) (e1 p @ l e t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schulterklappe {f} | Schulterklappen {pl}epaulette | epaulettes [Add to Longdo]
Epaulettentrupial [ornith.]Epaulet Oriole [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エポーレットシャーク;エポーレット・シャーク[, epo-rettosha-ku ; epo-retto . sha-ku] (n) epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum); blind shark [Add to Longdo]
エポウレットシャーク[, epourettosha-ku] (n) epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum) [Add to Longdo]
エポレット[, eporetto] (n) epaulette (fre [Add to Longdo]
クロモンツキ[, kuromontsuki] (n) epaulette surgeonfish (Acanthurus nigricauda, Indo-Pacific species of tang); blackstreak surgeonfish [Add to Longdo]
肩章[けんしょう, kenshou] (n) shoulder strap; epaulet; epaulette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top