Search result for

paten

(121 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paten-, *paten*
Possible hiragana form: ぱてん
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
patentability [พาเทนท์ไลบิลิตี้] สิทธิบัตร

English-Thai: Longdo Dictionary
patently(adv) อย่างชัดเจน อย่างเห็นๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paten[N] จานทองหรือเงินใช้ในพิธีรำลึกถึงวันสวรรคตพระเยซู, Syn. patina
patent[N] สิทธิบัตร, See also: เอกสารสิทธิ์, Syn. grant, brevet
patent[VT] จดสิทธิบัตร, See also: ได้รับสิทธิบัตร
patent[ADJ] ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร, See also: เกี่ยวกับสิทธิบัตร, Syn. controlled, monopolized, patented, licensed
patent[ADJ] ที่แพร่ขยาย, Syn. expanded, spreading
patent[ADJ] ซึ่งเปิดโล่ง, See also: ซึ่งเห็นได้ชัด, ซึ่งเปิดเผย, Syn. clear, conspicuous, obvious, palpable, unconcealed, Ant. dim, hidden, obscure
patentee[N] ผู้ได้รับสิทธิบัตร, Syn. donee, grantee
patentor[N] ผู้ออกสิทธิบัตรให้
patent right[N] สิทธิบัตร, See also: สิทธิคุ้มครอง
patent leather[N] หนังสีดำลื่น แข็งและเป็นมัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paten(แพท'ทัน) n. แผ่นโลหะสำหรับวางขนมปังในพิธ'Eucharist (ดู)
patency(เพท'ทันซี) n. สภาพของสิทธิบัตร,ความแจ้งชัดความเข้าใจ
patent(แพท'ทันทฺ) n. สิทธิบัตร adj. ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร,ได้รับประโยชน์เฉพาะตัว, See also: patentability n.
patent anchorn. สมอเรือที่ไม่มีคานจับ
patent flourn. แป้งชั้นด'
patent medicinen. ยาที่ขายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์
patent officen. สำนักงานจดทะเบียนสิทธิบัตร
patent rightn. สิทธิคุ้มครองที่ได้รับจากสิทธิบัตร
patent rollsn. สมุดจดทะเบียนสิทธิบัตร
patentee(แพท'ทันที) n. ผู้ได้รับสิทธิบัตร

English-Thai: Nontri Dictionary
paten(n) จานโลหะแบน
patent(n) สิทธิบัตร,เครื่องหมาย,เอกสารสิทธิ
patent(vt) ได้สิทธิบัตร,จดทะเบียน,ให้สิทธิบัตร
patentee(n) ผู้ได้รับสิทธิบัตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patencyภาวะยังเปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patentยังเปิด, โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patentสิทธิบัตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
patentสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patent medicineยาตำรับสงวนสิทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patent, infringement ofการละเมิดสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patent, revocation ofการเพิกถอนสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patent; spreadingกาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
patenteeเจ้าของสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patenability ความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร, ความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร
รวมถึงความใหม่ ในบางประเทศไม่นับรวมสิ่งมีชีวิต และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปกติมีเกณฑ์หลัก 3 เกณฑ์ คือ ใหม่ที่สุดในโลก มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้นกว่าเดิม และประยุกต์กับภาคอุตสาหกรรมได้ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Patentสิทธิบัตร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Patentสิทธิบัตร, หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention)การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model)ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Patentสิทธิบัตร, หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Util

สิทธิบัตร หรืออีกความหมายหนึ่งคือ เอกสารที่รัฐบาลให้แก่ผู้ได้รับสิทธิผูกขาดการใช้สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตามที่กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศกำหนดไว้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยอมเปิดเผยรายละเอียดของการประดิษฐ์นั้นไว้ในเอกสารสิทธิบัตร

สิ่งที่ขอจดสิทธิบัตรได้

1. การประดิษฐ์ที่เป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีที่ไม่เคยมีมาก่อน (Novelty)

2. การประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้น ซึ่งไม่อาจทำโดยบุคคลที่มีความรู้ในระดับธรรมดา (Inventive Step)

3. การประดิษฐ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือหัตถกรรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Patentสิทธิบัตร [การบัญชี]
Patent Agentบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ยื่นขอจดสิทธิบัตร
เพื่อจัดทำร่างเอกสารคำยื่นขอ และทำการยื่นตามขั้นตอนของสำนักงานสิทธิบัตรเพื่อให้ได้รับสิทธิคุ้มครอง [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Patent Co-operation Treaty ระบบข้อตกลงสนธิสัญญาสิทธิบัตร PCT, ระบบข้อตกลงสนธิสัญญาสิทธิบัตร PCT
เพื่อร่วมมือกันในการเป็นศูนย์กลางในการรับยื่นขอจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง ในหลาย ๆ ประเทศโดยการยื่นเพียงครั้งเดียว โดยในลำดับต้นยื่นในระดับนานาชาติก่อนที่ WO จากนั้นจึงขอยื่นต่อในแต่ละประเทศที่ต้องการขอความคุ้มครองต่อไป ทั้งนี้เป็นความตกลงระหว่างประเทศสำหรับการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศที่เป็นสมาชิก 142 ประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของผู้ขอรับสิทธิบัตร โดยสามารถที่จะยืนคำขอที่สำนักงานสิทธิบัตรภายในประเทศของตน ซึ่งสำนักงานสิทธิบัตรจะส่งคำขอไปดำเนินการตามขั้นตอนของระบบ PCT ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Patent Co-operation Treaty (1970)สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตร (ค.ศ.1970) [TU Subject Heading]
Patent documentationเอกสารสิทธิบัตร [TU Subject Heading]
Patent infringementการละเมิดสิทธิบัตร

การละเมิดสิทธิบัตร (Patent infringement) คือ การที่บุคคลใด บุคคลหนึ่งกระทำการใด ๆ ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรเสียหาย โดยกระทบต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรข้างต้น เช่น ปลอม ทำซ้ำ ดัดแปลง โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิบัตร ซึ่งการละเมิดสิทธิบัตรนั้น มีความผิดทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง

ความรับผิดชอบทางอาญาตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 เป็นโทษจำคุก ปรับ ริบ ทรัพย์สิน

ความรับผิดชอบทางแพ่ง อาจต้องชดใช้ค่าเสียหายจากความเสียหายที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับ โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบังคับตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร

ดังนั้นหากบุคคลใดที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิบัตร นำการประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ของผู้ทรงสิทธิไปทำการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือใช้คำว่า “สิทธิบัตรไทย” หรืออักษรต่างประเทศที่มีความหมายเช่นเดียวกัน ให้ปรากฏที่ผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของผลิตภัณฑ์ หรือในการประกาศโฆษณาการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรหรือผู้ทรงสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้แล้ว โดยเป็นความผิดต่อกฏหมายพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ที่ได้กำหนดโทษให้การกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิบัตร และเป็นความผิดในทางอาญา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Their patents are worth billions.สิทธิบัตรของพวกเขามีมูลค่าเป็นพันล้าน Five the Hard Way (2008)
Which is why companies tend to keep a very close eye... on those patents.นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม คอมพานี ถึงคอยจับตาดู สิทธิบัตรพวกนี้มาก Five the Hard Way (2008)
It has to be. It has to be a formula with a patent application.ต้องมีแหงๆ พวกส่วนผสม ที่ให้ผลทางการรักษา Duplicity (2009)
They haven't delivered the patent yet, Claire. It's an open technology.ตอนนี้ มันยังไม่ถึงมือผู้บริโภค ทุกอย่างเปิดกว้าง Duplicity (2009)
Gizmos. He holds two dozen patents, that made him some money.นักประดิษฐ์ตัวพ่อ เขามีสิทธิบัตรในครอบครองสองโหล Law Abiding Citizen (2009)
People who have patents on anthrax vaccines. Yes, sir.ใครที่มีสิทธิบัตรวัคซีนป้องกันแอนแทร็กซ์ Amplification (2009)
Bixton's patented seeds bl into my crops.เมล็ดพันธุ์ของบิกซ์ตัน ปลิวเข้ามาในไร่ของผม Bad Seed (2009)
I didn't know you could patent a seed.ผมไม่รู้ว่าคุณแยกเมล็ดพันธุ์ได้ Bad Seed (2009)
(Chuck) welcome to my new suite. We may patent the media system--ยินดีต้อนรับสู่ห้องสูท เราอาจใช้ประโยชน์จากระบบสื่อ The Grandfather: Part II (2009)
Don't tell me that we have the best patent lawyers in the country and then not let me pursue this.แต่ว่าไม่ให้เราฟ้อง Iron Man 2 (2010)
Whereas my letters patent under the Great Seal bearing date of Westminster the 11th day of June 1912,ในตำแหน่งของ ผู้สำเร็จราชการ นี่เป็นคำสั่งแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการพะยะค่ะ The King's Speech (2010)
This is patently offensive. You can't do this.นี่เป็นการบุกรุกชัดๆ ท่านทำอย่างนี้ไม่ได้ Duchess of Mandalore (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patenA patent right is an important property.
patenSell the patent to a company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธิบัตร[N] patent
สิทธิบัตร[N] patent, See also: letter patent, Example: ตอนนี้ทางบริษัทรอจดสิทธิบัตรอยู่ ถ้ามีผลคุ้มครองคงนำสินค้าออกจำหน่ายได้, Count unit: ใบ, ฉบับ, Thai definition: หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการผลิตหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์, Notes: (กฎหมาย)
ประทานบัตร[N] patent permit, See also: concession, Syn. สัมปทาน, ใบอนุญาต, Example: บริษัทได้ยื่นเรื่องของประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือสำคัญที่ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ เพื่อทำเหมืองแร่ภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ่งแจ้ง[adj.] (jōngjaēng) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised   FR: clair et net ; franc ; évident
จดทะเบียนสิทธิบัตร[v. exp.] (jotthabīen sitthibat) EN: take out a patent   
การละเมิดสิทธิบัตร[n. exp.] (kān lamoēt sitthibat) EN: infrigement of patent   
กฎหมายสิทธิบัตร[n. exp.] (kotmāi sitthibat) EN: patent law   
กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิบัตร[n. exp.] (kotmāi wādūay kān jotthabīen sitthibat) EN: patent law   
หมายเลขสิทธิบัตร[n. exp.] (māilēk sitthibat) EN: patent number   
พระราชหัตถเลขา[n.] (phrarātchahatthalēkhā) EN: letters patent ; royal writing   
สิทธิบัตร[n.] (sitthibat) EN: patent ; letter patent   FR: brevet [m] ; patente [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PATENT    P AE1 T AH0 N T
PATENTS    P AE1 T AH0 N T S
PATENTED    P AE1 T AH0 N T AH0 D
PATENTLY    P AE1 T AH0 N T L IY0
PATENAUDE    P AE1 T AH0 N OW0 D
PATENTING    P AE1 T AH0 N T IH0 NG
PATENTABLE    P AE1 T AH0 N T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patent    (v) (p ei1 t n t)
patents    (v) (p ei1 t n t s)
patented    (v) (p ei1 t n t i d)
patentee    (n) (p ei2 t n t ii1)
patently    (a) (p ei1 t n t l ii)
patentees    (n) (p ei2 t n t ii1 z)
patenting    (v) (p ei1 t n t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
sich verspäten(vt) |verspätete sich, hat sich verspätet| มาสาย, มาช้า เช่น Der Zug kam nicht pünktlich, und so haben wir uns um eine Stunde verspätet. รถไฟมาไม่ตรงเวลา เลยทำให้พวกเรามาสายไปหนึ่งชั่วโมง, See also: Related: Verspätung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patenkind {n}; Pate {m}; Täufling {m} | Patenkinder {pl}; Täuflinge {pl}godchild | godchildren [Add to Longdo]
Patensohn {n} | Patensöhne {pl}godson | godsons [Add to Longdo]
Patentochter {f} | Patentöchter {pl}goddaughter | goddaughters [Add to Longdo]
Patenschaft {f}sponsorship [Add to Longdo]
Patenstelle {f} | Patenstellen {pl}sponsorship | sponsorships [Add to Longdo]
Patent {n} | Patente {pl} | abhängiges Patent | angemeldetes Patent | erloschenes Patent | unabhängiges Patent | Anwendung eines Patentes | Gegenstand des Patentes | ein Patent anmelden | ein Patent erteilen | ein Patent auf etw. erhalten | ein Patent abtreten | ein Patent verletzen | Patent angemeldetpatent | patents | dependent patent | patent applied for | expired patent | independent patent | implementation of a patent | patent subject matter | to file a patent application | to grant a patent | to take out a patent on sth. | to assign a patent | to infringe a patent | patent pending; patent applied for [Add to Longdo]
Patentamt {n}patent office [Add to Longdo]
Patentanmelder {m}; Patentanmelderin {f}applicant for a patent [Add to Longdo]
Patentanmeldung {f} | nationale Phase einer Patentanmeldungpatent application; application for a patent; caveat [Am.] | national stage application for a patent [Add to Longdo]
Patentanspruch {m}claim in patent; patent claim [Add to Longdo]
Patentanwalt {m}; Patentanwältin {f}patent attorney [Am.]; patent agent [Add to Longdo]
Patentanwaltsbüro {n}patent attorney's office [Am.] [Add to Longdo]
Patentdauer {f}term of the patent [Add to Longdo]
Patenterteilungsverfahren {n}patent granting procedure [Add to Longdo]
Patentgesetz {n}Patents Act [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パテナイフ[, patenaifu] (n) putty knife [Add to Longdo]
パテント[, patento] (n) patent [Add to Longdo]
異議申立[いぎもうしたて, igimoushitate] (n,adj-f) objection; opposition (e.g. to a patent) [Add to Longdo]
実施例[じっしれい, jisshirei] (n) example of execution (e.g. in patents); practical example; working example; embodiment [Add to Longdo]
出願書類[しゅつがんしょるい, shutsuganshorui] (n) file wrapper (patents) [Add to Longdo]
審査官[しんさかん, shinsakan] (n) examiner (e.g. patent examiner) [Add to Longdo]
審判官[しんぱんかん, shinpankan] (n) administrative law judge; appeal examiner (e.g. in patents) [Add to Longdo]
新案特許[しんあんとっきょ, shin'antokkyo] (n) patent on a new device [Add to Longdo]
新規性[しんきせい, shinkisei] (n) novelty (patentability requirement) [Add to Longdo]
請求項;請求頂(iK)[せいきゅうこう, seikyuukou] (n) claim (esp. in a patent) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专利[zhuān lì, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ, / ] patent [Add to Longdo]
专利局[zhuān lì jú, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄐㄩˊ, / ] patent office [Add to Longdo]
专利权[zhuān lì quán, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] patent right [Add to Longdo]
专利法[zhuān lì fǎ, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ, / ] patent law [Add to Longdo]
专利药品[zhuān lì yào pǐn, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] patent drugs [Add to Longdo]
成药[chéng yào, ㄔㄥˊ ㄧㄠˋ, / ] patent medicine; medicine already made up [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
特許[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
特許法[とっきょほう, tokkyohou] Patentgesetz, Patentrecht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paten \Pat"en\, n. [LL. patina, patena, fr. L. patina, patena, a
   pan; cf. L. patere to be open, E. patent, and Gr. pata`nh a
   kind of flat dish: cf. F. pat[`e]ne. Cf. {Patina}.]
   1. A plate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.) The place on which the consecrated bread is placed
    in the Eucharist, or on which the host is placed during
    the Mass. It is usually small, and formed as to fit the
    chalice, or cup, as a cover.
    [1913 Webster] [Written also {patin}, {patine}.]
    [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 skate
 
 1. paten
 2. patinaj yapmak, patenle kaymak. skate on thin ice tehlikeli bir işe girişmek. skating rink suni patinaj sahası. figure skating buz üzerinde şekil çizerek patinaj yapma. roller skate tekerlekli paten.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Paten [paːtən] (n) , pl.
   godfathers
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top