Search result for

paroli

(57 entries)
(0.2322 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paroli-, *paroli*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา paroli มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *paroli*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The way she stood up to those gold-miners, that sweet, helpless young butterfly.Sie bot den Goldgräbern Paroli, dieser süße, hilflose Schmetterling. The Mirror Crack'd (1980)
She's nice to me, but she's giving him fits.Zu mir ist sie nett, aber ihm gibt sie ParoliGardens of Stone (1987)
They don't believe... they can withstand a Kilrathi battle group... without the support of the fleet.Sie glauben nicht, dass sie ohne Unterstützung einer Kilrathi-Kampfgruppe Paroli bieten können. Wing Commander (1999)
- My head!Er bedauert sein Benehmen, also muss ich auf diese Grillparty gehen... und anstatt ihm Paroli zu bieten, muss ich zu Kreuze kriechen. Ate the Hamburgers, Wearing the Hats (2004)
And she gave it back to my mother.Sie hat meiner Mutter Paroli geboten. Moe n' Joe (2006)
And your coming to memeans your lackeys actuallystood up to you-Das Sie zu mir kommen heißt, dass Ihre Lakaien Ihnen tatsächlich Paroli bieten-- Whac-A-Mole (2006)
All would take is one person to stand up to her.Man bräuchte nur eine Person, die ihr Paroli bietet. Chapter Six 'The Line' (2007)
You have to stand...you must stand up to him.Du musst einfach mal... du musst ihm einfach mal Paroli bieten. Episode #1.4 (2007)
Stand up to your dad!Biete deinem Dad ParoliEpisode #5.6 (2008)
No, that's why you got to stand up for yourself with those people.Deshalb darfst du dir das nicht gefallen lassen und musst diesen Leute Parolie bieten. No Way to Treat a Lady (2008)
I wouldn't want to miss the opportunity to see that bastard who uses me.Ich könnte nicht widerstehen, den einzigen Autor zu knacken, der mir Paroli bietet. Inju: The Beast in the Shadow (2008)
Nobody stands up to our bone-head attendings like you.Niemand bietet unseren Oberärzten besser Paroli als du. Shifting Equilibrium (2009)
You know you should say yes, but you also think that this job is about standing up to me.Sie wissen, dass sie Ja sagen sollten. Aber Sie denken auch, dass es in diesem Job darum geht, mir Paroli zu bieten. Big Baby (2009)
I guess he was impressed you stood up to him.Ich schätze, er war beeindruckt, dass du ihm Paroli geboten hast. Here Kitty (2009)
Let's go stand up to them.- Lass uns ihnen Paroli bieten. Children of Earth: Day Four (2009)
But we have to stand up to him.Aber wir müssen ihm Paroli bieten. Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
That day.Du hast ihr an diesem Tag Paroli geboten. Asleep at Heaven's Gate (2010)
It's about time somebody stood up to you,- Niemals! Es wird Zeit, dass Ihnen jemand Paroli bietet, Sie winziger Scheißhaus-Diktator! All the Rage (2010)
CARL: ...help me convince him that I can raise his game....dass ich ihm Paroli bieten kann. Irgendwelche Ideen dazu? Limitless (2011)
I'm gonna keep him honest.Ich biete ihm ParoliA Lonely Place to Die (2011)
You have to stand up to him, Kash.Du musst ihm Paroli bieten, Kash. Killer Carl (2011)
You know, that was, uh, that was pretty cool the way you finally stood up to everybody.Weißt du, das war ziemlich cool, wie du allen mal Paroli geboten hast. Seahorse Seashell Party (2011)
You have to stand up to him.Du musst ihm Paroli bieten. But at Last Came a Knock (2011)
No one had ever stood up to me like that before.Niemand hatte mir jemals zuvor so Paroli geboten. Thanksgiving (2011)
Standing up to your narrow-minded friends.Wie du deinen geistig beschränkten Freunden Paroli geboten hast. Shy Dial (2011)
But you stood up to that bastard, Lucy, and you won.Aber Sie haben diesem Bastard Paroli geboten, Lucy, Episode #1.4 (2012)
Thanks for standing up to my mother.Danke, dass du meiner Mutter Paroli geboten hast. Blowtox and Burlap (2013)
I just... I wanted to say thank you for getting me back last night and for standing up for me to that wannabe rapist jock douche.Ich wollte mich nur bedanken, dass du mich letzte Nacht nach Hause gebracht hast und dass du dem Möchtegern-Vergewaltiger- Sportlerdeppen Paroli geboten hast. Pilot (2013)
As a rote recitation of well-established facts, today's proceedings will rival the monotony of an evening of Trivial Pursuit.Ein kleiner Fakt am Rande, das heutige Verfahren wird der Monotonie eines Abends Trivial Pursuit Paroli bieten. On the Line (2013)
It's, just, I was the one that told Grayson to stand up to his parents.Es ist nur, ich war diejenige, die Grayson sagte, er solle seinen Eltern Paroli bieten. To Seek a Foe (2014)
He'll keep you on your toes, for sure.Er wird dir ganz sicher noch Paroli bieten. Of Cabbages and Kings (2014)
Besides, if it really is the Beati Paoli, the less we're involved, the better.Und wenn es wirklich die Beati Paroli ist, ist es besser, so wenig wie möglich involviert zu sein. Once We Were Gods (2014)
You said the only way to deal with bullies is to stand up to them.Du meintest, gegen Schlägertypen könnte man sich nur behaupten, wenn man ihnen Paroli bieten würde. Na hala a ka makua (2014)
She seemed so fine, giving me attitude.Sie wirkte so gesund, als Sie mir Paroli bot. I Must Have Lost It on the Wind (2014)
You know, every time i try to stand up to him... It hasn't worked out so well.- Jedes Mal, wenn ich ihm Paroli biete, hat... The Brothers That Care Forgot (2014)
When encountering a hostile creature, be sure to assert yourself in order to keep the animal at bay.Bei einem aggressiven Tier, muss man Paroli bieten, um das Tier fernzuhalten. Scouts Guide to the Zombie Apocalypse (2015)
The last thing we need is these muddle heads thinking they can stand up to us.Wir können es nicht gebrauchen, dass die Wirrköpfe denken, sie können uns Paroli bieten. Forsaken (2015)
Eventually... someone's gonna have the nerve to stand up to you.Irgendwann wird jemand stark genug sein, Ihnen Paroli zu bieten. Forsaken (2015)
When Jamie and Ian stood shoulder to shoulder, There was no one who could take the pair of them down.Wenn Jamie und Ian Schulter an Schulter standen, gab es keinen, der dem Paar Paroli bieten konnte. The Watch (2015)
You were fierce out there, getting all up in McDougal's grill.Du warst sehr heftig da draußen, aber du hast McDougal gut Paroli geboten. Boy in the Box (2015)
No esperanto!Ne estas nia kulpo ke vi ne povas paroli Esperanton. Kein Esperanto! Captain Fantastic (2016)
A man's gotta stand up.- Jemand muss ihnen Paroli bieten. Rock Bottom (2016)
A man has got to stand up!Jemand muss ihnen Paroli bieten! Rock Bottom (2016)
A man's gotta stand up.Jemand muss ihnen Paroli bieten. Rock Bottom (2016)
♪ Off the rip, now a challenger exists ♪So war's immer, jetzt gibt's Paroli Soliloquy of Chaos (2016)
Mm-hmm.Wir kämpften, ich bot ihm Paroli und er rutschte aus. Monsieur et Madame Bete (2016)
- Jay, then who's gonna fight the racist, all right?Jay, wer soll denn sonst der Rassistin Paroli bieten? War (2016)
It's gone.Jemand musste ihr Paroli bieten. Ach ja? Casualty (2016)
I'm going to teach you how to stand up to those bandits so they never show their faces in your kingdom again.Ich werde dir beibringen, diesen Banditen Paroli zu bieten, damit sie niemals wieder in deinem Königreich auftauchen werden. Labor of Love (2016)
I saw you at the trailer park, standing up to Bobo?Ich sah dich im Park, als du Bobo Paroli geboten hast. Diggin' Up Bones (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
PAROLING    P ER0 OW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paroling    (v) (p @1 r ou1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jdm. Paroli bietento give sb. as good as one gets [Add to Longdo]
einer Sache Paroli bietento pit oneself against sth. [Add to Longdo]
bedingt entlassendparoling [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top