Search result for

pardon

(87 entries)
(0.0054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pardon-, *pardon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pardon[VT] ยกโทษ, See also: ให้อภัย, อภัยโทษ, ลดหย่อนโทษให้, Syn. absolve, condome, forgive, overlook
pardon[N] การอภัยโทษ, See also: การยกโทษให้, การลดหย่อนผ่อนโทษ, Syn. forgiveness, amnesty, Ant. unforgiveness, punishment
pardon[N] การขอโทษ, See also: การขอขมา, การกล่าวขอโทษ, การขออภัย
pardon[INT] ขอโทษ, See also: ขออภัย
pardon for[PHRV] ยกโทษให้
pardon for[PHRV] ขอโทษสำหรับ (สิ่งที่ทำผิด)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pardon(พาร์'ดัน) n. การให้อภัย,ละเว้นโทษ
pardonern. ผู้ให้อภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
pardon(vt) ให้อภัย,อภัยโทษ
pardonable(adj) พอจะอภัยได้,พอจะยกโทษได้
pardoner(n) ผู้ให้อภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pardonการอภัยโทษ [ดู grace] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pardonการอภัยโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pardonอภัยโทษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pardon?คะ? Episode #1.9 (2010)
Pardon me, but to work this...ประทานโทษ ครับท่าน มันใช้ยังไงเหรอ... The Great Dictator (1940)
You'll pardon me.คุณจะยกโทษให้ผม The Great Dictator (1940)
Pardoned, I suppose.อภัยโทษ ผมว่านะ The Great Dictator (1940)
One night, a long time-- Pardon me.คืนหนึ่งเป็นเวลานานประทาน โทษ Pinocchio (1940)
Um, huh, uh, beg pardon.อืมอืมมมเอ่อขอโทษ Pinocchio (1940)
Uh, pardon me, pearl, are you acquainted with Monstro the whale?เอ่อประทานโทษมุก คุณจะคุ้นเคยกับ โมนสทโร ปลาวาฬ? Pinocchio (1940)
I beg pardon, madam. I'm afraid the fire is not usually lit in the library until the afternoon.ขออภัยด้วยครับ เเต่ปกติห้องสมุด จะไม่จุดไฟจนกว่าจะช่วงบ่าย Rebecca (1940)
- Pardon me, sir. You forgot this.ขอประทานอภัยครับ ท่านลืมนี่ Rebecca (1940)
Pardon me, madam. Is there anything I can do for you?ขออภัยคะ คุณผู้หญิง มีอะไรให้ฉันรับใช้อีกมั้ยคะ Rebecca (1940)
Pardon me.ประทานโทษ 12 Angry Men (1957)
- I beg pardon?- ฉันขอให้อภัย? 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pardonThe convict was pardoned after serving his sentence.
pardonHe prostrated himself and begged my pardon.
pardonPardon?
pardonPardon my being late.
pardonThe judge pardoned the prisoner a year of his sentence.
pardonPardon me for being in this dress.
pardonI must ask your pardon.
pardonSorry? Pardon?
pardonHe asked my pardon.
pardonI beg your pardon, but would you repeat what you said?
pardonI asked pardon for making a mistake.
pardonI pardoned his fault.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอโทษ[N] excuse, See also: pardon, Example: การกล่าวคำขอโทษคงจะไม่เพียงพอต่อความผิดครั้งนี้, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
ยกโทษให้[V] forgive, See also: pardon, excuse, Syn. ยกโทษ, Example: พ่อแม่ยกโทษให้เสมอแม้ว่าลูกจะทำผิดมากมายเท่าใด
อภัย[V] pardon, See also: forgive, exonerate, Syn. ยกโทษ, Example: ผมโกรธเขามากและไม่คิดจะอภัยให้
อโหสิ[V] forgive, See also: pardon, exonerate, Syn. ให้อภัย, Example: ฉันไม่มีวันที่จะอโหสิให้กับเขา, Thai definition: เลิกแล้วต่อกัน
อโหสิ[N] forgiveness, See also: pardon, Syn. อโหสิกรรม, Example: ผู้คนพนมมือขออโหสิต่อหลวงปู่, Thai definition: การเลิกแล้วต่อกัน, การไม่เอาโทษแก่กัน
ยกโทษ[V] forgive, See also: pardon, let off, excuse, condone, remit, relent, exculpate, Syn. ให้อภัย, Example: หล่อนยกโทษให้เขา, Thai definition: ไม่เอาโทษ
การให้อภัย[N] forgiveness, See also: pardon, excusing, toleration, Syn. การยกโทษ, Example: การให้อภัยผู้อื่นเป็นการให้โอกาสให้ผู้นั้นปรับตัวใหม่ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่
การอภัย[N] forgiving, See also: pardon, excusing, Syn. การให้อภัย, การยกโทษ, การอโหสิ, Thai definition: ยกโทษให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อภัย[n.] (aphai) EN: pardon ; amnesty   FR: pardon [m] ; excuse [f] ; amnistie [f]
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate   FR: pardonner ; excuser
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty   FR: amnistier ; absoudre
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
ให้อภัย[v. exp.] (hai aphai) EN: forgive ; excuse ; condone ; pardon   FR: pardonner ; excuser
ให้อภัยโทษ[v. exp.] (hai aphaiyathōt) EN: pardon ; grant an amnesty   
เฮ่ย[interj.] (hoeī) EN: what !   FR: pardon !
การให้อภัย[n. exp.] (kān hai aphai) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration   FR: pardon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARDON    P AA1 R D AH0 N
PARDONS    P AA1 R D AH0 N Z
PARDONED    P AA1 R D AH0 N D
PARDONING    P AA1 R D AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pardon    (v) (p aa1 d n)
pardons    (v) (p aa1 d n z)
pardoned    (v) (p aa1 d n d)
pardoner    (n) (p aa1 d @ n @ r)
pardoners    (n) (p aa1 d @ n @ z)
pardoning    (v) (p aa1 d @ n i ng)
pardonable    (j) (p aa1 d n @ b l)
pardonably    (a) (p aa1 d n @ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情有可原[qíng yǒu kě yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄩㄢˊ, ] pardonable (of interruption, misunderstanding etc), #44,409 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verzeihung {f}; Begnadigung {f} | um Verzeihung bitten fürpardon | to ask pardon for [Add to Longdo]
Verzeihung!Pardon me! [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Pardon?อะไรนะคะ/นะครับ

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
恩赦[おんしゃ, onsha] (n) amnesty; pardon; (P) [Add to Longdo]
仮借[かしゃく, kashaku] (n,vs) (1) borrowing; pardon; extenuation; (2) borrowing a kanji with the same pronunciation to convey a certain term [Add to Longdo]
勘弁[かんべん, kanben] (n,vs) pardon; forgiveness; forbearance; (P) [Add to Longdo]
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int,n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness [Add to Longdo]
許し(P);赦し[ゆるし, yurushi] (n) pardon; forgiveness; exemption; permission; (P) [Add to Longdo]
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s,vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P) [Add to Longdo]
許状[きょじょう, kyojou] (n) (1) (See 免許状) licence; license; certificate; permit; (2) (See 赦免状) (letter of) pardon [Add to Longdo]
許容[きょよう, kyoyou] (n,vs,adj-no) permission; pardon; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pardon \Par"don\ (p[aum]r"d'n), n. [F., fr. pardonner to pardon.
   See {Pardon}, v. t.]
   1. The act of pardoning; forgiveness, as of an offender, or
    of an offense; release from penalty; remission of
    punishment; absolution.
    [1913 Webster]
 
       Pardon, my lord, for me and for my tidings. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       But infinite in pardon was my judge. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Usage: Used in expressing courteous denial or contradiction;
      as, I beg your pardon; or in indicating that one has
      not understood another; as, I beg pardon; or pardon
      me?.
      [1913 Webster +PJC]
 
   2. An official warrant of remission of penalty.
    [1913 Webster]
 
       Sign me a present pardon for my brother. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being forgiven. --South.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) A release, by a sovereign, or officer having
    jurisdiction, from the penalties of an offense, being
    distinguished from {amnesty}, which is a general
    obliteration and canceling of a particular line of past
    offenses.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Forgiveness; remission. See {Forgiveness}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pardon \Par"don\, v. t. [imp. & p. p. {Pardoned} (p[aum]r"d'nd);
   p. pr. & vb. n. {Pardoning}.] [Either fr. pardon, n., or from
   F. pardonner, LL. perdonare; L. per through, thoroughly,
   perfectly + donare to give, to present. See {Par-}, and
   {Donation}.]
   1. To absolve from the consequences of a fault or the
    punishment of crime; to free from penalty; -- applied to
    the offender.
    [1913 Webster]
 
       In this thing the Lord pardon thy servant. --2 Kings
                          v. 18.
    [1913 Webster]
 
       I pray you, pardon me; pray heartily, pardon me.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To remit the penalty of; to suffer to pass without
    punishment; to forgive; -- applied to offenses.
    [1913 Webster]
 
       I pray thee, pardon my sin.      --1 Sam. xv.
                          25.
    [1913 Webster]
 
       Apollo, pardon
       My great profaneness 'gainst thine oracle! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To refrain from exacting as a penalty.
    [1913 Webster]
 
       I pardon thee thy life before thou ask it. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To give leave (of departure) to. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Even now about it! I will pardon you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Pardon me}, forgive me; excuse me; -- a phrase used also to
    express courteous denial or contradiction, or to request
    forgiveness for a mild transgression, such as bumping a
    person while passing.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: To forgive; absolve; excuse; overlook; remit; acquit.
     See {Excuse}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pardon
   n 1: the act of excusing a mistake or offense [syn:
      {forgiveness}, {pardon}]
   2: a warrant granting release from punishment for an offense
     [syn: {pardon}, {amnesty}]
   3: the formal act of liberating someone [syn: {amnesty},
     {pardon}, {free pardon}]
   v 1: accept an excuse for; "Please excuse my dirty hands" [syn:
      {excuse}, {pardon}]
   2: grant a pardon to; "Ford pardoned Nixon"; "The Thanksgiving
     turkey was pardoned by the President"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 pardon /paʀdɔ̃/ 
  absolution; pardon

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 pardon /pɑrdɔn/
  excuseme

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top