Search result for

papi

(96 entries)
(0.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -papi-, *papi*
Possible hiragana form: ぱぴ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
papist[N] ชาวโรมันคาทอลิก (คำต้องห้าม), Syn. Roman Catholic, ultramontanist
papilla[N] หัวนม (ศัพท์เฉพาะทาง), Syn. nipple, teat, udder
papille[N] หัวนม
papillary[ADJ] เกี่ยวกับ papillae
papier-mache[N] วัตถุที่ทำจากการนำกระดาษมาแปะเป็นชั้นๆ, Syn. wood pulp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
papilionaceousadj. คล้ายรูปผีเสื้อ
papilla(พะพิล'ละ) n. ส่วนยื่นที่คล้ายหัวนม,ปุ่มรับรส (เช่นบนลิ้น) ตุ่มราก,ตุ่ม, See also: papillar adj. papillose adj. papillosity n. pl. papillae
papillaryadj. เกี่ยวกับpapilla (ดู)
papillon(แพพ'พะลัน) n. ชื่อสุนัขพันธ์หนึ่ง
papismn. ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
papisticaladj. เกี่ยวกับศาสนาโรมันคาทอลิก.
papistryn. ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

English-Thai: Nontri Dictionary
papilla(n) ตุ่ม,หูด,สิว,ปลายลิ้น
papist(n) ชาวโรมันคาทอลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
papier colléภาพปะกระดาษ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
papier mâchéหุ่นกระดาษ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
papilionaceous-รูปดอกถั่ว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
papilla๑. ปุ่ม, ปุ่มเนื้อ๒. ปุ่มรูปหัวนม [มีความหมายเหมือนกับ thelium ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papillaปุ่มเนื้อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
papilla mammae; nipple; papilla, mammary; teatหัวนม [มีความหมายเหมือนกับ staphylion ๒ และ thelium ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papilla, dentalปุ่มเนื้อกำเนิดฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
papilla, gingival; papilla, interdental; papilla, interproximalเหงือก(สามเหลี่ยม)ระหว่างฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
papilla, incisiveปุ่มเนื้อเพดานปากหลังฟันตัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
papilla, interdental; papilla, gingival; papilla, interproximalเหงือก(สามเหลี่ยม)ระหว่างฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Papier-macheเปเปอร์มาเช่ [TU Subject Heading]
papillaพาพิลลา, ปุ่มเล็ก ๆ ที่ยื่นออกมาจากชั้นเมดัลลาของไต เป็นที่รวมของท่อรับของเหลว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Papillomaแพบฟิลโลมา [TU Subject Heading]
Papillomavirus infectionsการติดเชื้อแพปพิลโลมาไวรัส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, which one is it gonna be, papi?เอาล่ะ อันไหนดีล่ะ .. The Art of the Deal (2008)
Hey, papi! Linc.เฮ้, ปาปี Scylla (2008)
SUCRE: Yo, papi.เฮ้ เพื่อน Eagles and Angels (2008)
What's wrong, papi?เป็นอะไร เพื่อน Greatness Achieved (2008)
What's wrong, papi?เป็นอะไร เพื่อน Greatness Achieved (2008)
! Papi, talk to me!เพื่อน บอกฉันสิ Greatness Achieved (2008)
Come on, papi, drink this.มาน่า เอ้า ดื่มนี่หน่อย Boxed In (2008)
Do I look like the boss? Papi!ก็ดูเหมือนนายใหญ่ไหมละ? Fast & Furious (2009)
Alright, papi, let's do this.ลุยเลยเพื่อน Prison Break: The Final Break (2009)
Hey papi. The fed that arrested Sara, is outside, staking us out.เฮ้นาย เจ้าหน้าที่ที่จับซาร่าไป อยู่ข้างนอกบ้านแน่ะ Prison Break: The Final Break (2009)
- Hurry up. They're gonna see the laser. - I'm going as fast as I can, papi--เร็วๆหน่อย เดี๋ยวพวกนั้นก็เห็นเลเซอร์หรอก \ ฉันกำลังเร่งอยู่เพื่อน Prison Break: The Final Break (2009)
Good luck, papi. See you on the other side.โชคดี แล้วเจอกันที่อีกฟากนึง Prison Break: The Final Break (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: sheet of paper   FR: feuille (de papier) [f]
บทความ[n.] (botkhwām) EN: article ; paper ; dissertation   FR: article [m] ; texte [m] ; papier [m]
ชีปะขาว[X] (chīpakhāo) EN: moth ; nunmoth   FR: papillon de nuit [m] ; mite [f]
เอกสาร[n.] (ēkkasān) EN: document ; papers   FR: document [m] ; papier [m] ; brochure [f]
เอกสารการประกันภัย[n. exp.] (ēkkasān kān prakanphai) EN: insurance documents ; insurance papers   FR: papiers d'assurance [mpl]
ห่อ[n.] (hø) EN: [classifier : packages, parcels, bundels, packets wrapped in paper]   FR: [classificateur : paquets, colis dans un emballage de papier]
จรวด[n.] (jarūat) FR: avion en papier [m] ; fusée en papier [f]
การจับผีเสื้อ[n. exp.] (kān jap phīseūa) FR: chasse aux papillons [f]
การรีไซเคิลกระดาษ[n. exp.] (kān rīsaikhloē kradāt) EN: paper recycling   FR: recyclage du papier [m]
ขนาดกระดาษ[n. exp.] (khanāt kradāt) EN: paper size   FR: format de papier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAPIN    P AA0 P IY1 N
PAPIER    P EY1 P Y ER0
PAPINI    P AA0 P IY1 N IY0
PAPINEAU    P AE1 P AH0 N OW2
PAPILLOMA    P AE2 P AH0 L OW1 M AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
papist    (n) (p ei1 p i s t)
papists    (n) (p ei1 p i s t s)
papier-m^ach_e    (n) - (p a2 p i ei - m a1 sh ei)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papier {n} | Papiere {pl} | holzfreies Papier | alkalifestes Papier | braunes Papier | marmoriertes Papierpaper | papers | woodfree paper; paper free from lignin | alkali-resistant paper | manila paper | marble-paper [Add to Longdo]
Papierbogen {m} | Papierbögen {pl}sheet of paper | sheets of paper [Add to Longdo]
Papierbogen {m}piece of paper [Add to Longdo]
Papierdicke {f}paper caliper; paper thickness [Add to Longdo]
Papierfabrik {f}papermill [Add to Longdo]
Papierfetzen {m}scrap of paper [Add to Longdo]
Papiergeld {n}rag money [Add to Longdo]
Papierhalter {m}bail bar [Add to Longdo]
Papierherstellung {f}paper production [Add to Longdo]
Papierklemmbrett {n}clipboard [Add to Longdo]
Papierkorb {m} | Papierkörbe {pl}wastebasket | wastebaskets [Add to Longdo]
Papierkrieg {m}paper-warfare [Add to Longdo]
Papiermesser {n}paper knife [Add to Longdo]
Papierofen {m}paper kiln [Add to Longdo]
Papierrolle {f}paper roll [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
papi(n) |m| ปู่, ตา (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
papillon(n) |m| ผีเสื้อ

Japanese-English: EDICT Dictionary
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
ジャンパピン[, janpapin] (n) {comp} jumper pin [Add to Longdo]
パピー[, papi-] (n) puppy [Add to Longdo]
パピルス[, papirusu] (n) papyrus (lat [Add to Longdo]
パピローマウイルス[, papiro-mauirusu] (n) papilloma virus; papillomavirus; HPV [Add to Longdo]
ヒト乳頭腫ウイルス;人乳頭腫ウイルス[ヒトにゅうとうしゅウイルス(ヒト乳頭腫ウイルス);ひとにゅうとうしゅウイルス(人乳頭腫ウイルス), hito nyuutoushu uirusu ( hito nyuutou shu uirusu ); hitonyuutoushu uirusu ( nin nyu] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
一閑張り[いっかんばり, ikkanbari] (n) lacquered papier-mache [Add to Longdo]
烏揚羽[からすあげは;カラスアゲハ, karasuageha ; karasuageha] (n) (uk) Chinese peacock (species of swallowtail butterfly, Papilio bianor) [Add to Longdo]
犬張子;犬張り子[いぬはりこ, inuhariko] (n) papier-mache dog [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蝴蝶犬[hú dié quǎn, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄑㄩㄢˇ, ] papillon (lapdog with butterfly-like ears) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャンパピン[じゃんぱぴん, janpapin] jumper pin [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
書類[しょるい, shorui] Papiere, Akten, Dokumente [Add to Longdo]
[ふだ, fuda] PAPIERGELD, ZETTEL [Add to Longdo]
短冊[たんざく, tanzaku] Papierstreifen_zum_Aufschreiben, eines_Gedichts [Add to Longdo]
[かみ, kami] Papier [Add to Longdo]
紙幣[しへい, shihei] Papiergeld [Add to Longdo]
紙袋[かみぶくろ, kamibukuro] Papiertuete [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PAPI
     PC voice API (API, PC)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Papi [papiː] (n) , s.(m )
   dad
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 papi
 papi	(n) |m| ปู่, ตา (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top