ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

panter

P AE1 N T ER0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -panter-, *panter*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like the guy version of Madonna? Like, you know, Pantera?แบบมาดอนน่า เวอร์ชั่นผู้ชาย อย่างวง แพนเทร่า? The Power of Madonna (2010)
Pantera?ไม่รู้สิ เพื่อน ก็มันนึกไม่ออกนี่หว่า Deadline (2011)
Pantera in Spain.แพนเตร่าที่สเปน Eye of the Beholder (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
PANTER    P AE1 N T ER0
PANTERA'S    P AA0 N T EH1 R AH0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Panter {m}; Panther {m} [alt]panther [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Panter \Pant"er\, n.
   One who pants. --Congreve.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Panter \Pan"ter\, n. [F. panetier. See {Pantry}.]
   A keeper of the pantry; a pantler. [Obs.] --Tyndale.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Panter \Pan"ter\, n. [See {Painter} a rope.]
   A net; a noose. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 panter /pɑntər/
  1. leopard
  2. panther

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top