Search result for

pans

(77 entries)
(1.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pans-, *pans*, pan
English-Thai: Longdo Dictionary
expansile(adj) มีความสามารถในการยืด ขยายขนาด โป่งพอง, S. expandable,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pansy[N] ชายรักร่วมเพศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pansophism(แพน'ซะฟิสซึม) n. ลัทธิความรู้ทั้งหมดเข้าด้วยกันในทางการเมือง, See also: pansophist n. pansophy n.
pansy(แพน'ซี) n. ต้น violet,ชายผู้รักร่วมเพศ,ชายที่ชอบแต่งตัวเป็นหญิง
expanse(อิคซฺแพนซฺ') n. สิ่งที่ขยายออก,การขยาย
expansibleadj. ซึ่งขยายออกได้., See also: expansibility n.
expansion(อิคซฺแพน'เชิน) n. การขยาย,ปริมาณหรือขนาดของการขยายออก,ส่วนที่ขยายออก,สิ่งที่ถูกขยาย., See also: expansionary adj., Syn. increase
expansion busบัสส่วนขยายหมายถึง บัส (bus) เพิ่มพิเศษที่เครื่องคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้เสียบแผ่นวงจรเพิ่มเข้าไป เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คอมพิวเตอร์สมัยก่อนไม่มีส่วนนี้ ทำให้เพิ่มขีดความสามารถไม่ได้เลย คอมพิวเตอร์ปัจจุบันจะคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ และจะมีเตรียมไว้ให้ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ
expansion cardแผ่นวงจรส่วนขยายหมายถึง แผ่นวงจรที่ออกแบบพิเศษให้ใช้เสียบเข้ากับบัสของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง ให้ทำงานเพิ่มขึ้นได้ในด้านต่าง ๆ เช่น ทำให้หน่วยความจำของเครื่องมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือทำให้เครื่องใช้กับซีดีรอม (CD ROM) ได้ หรือทำให้ใช้เป็นโมเด็มภายใน (internal modem) ได้ เป็นต้น
expansive(อิคซฺแพน'ซิฟว) adj. ซึ่งขยายตัวหรือเพิ่ม,ไพศาล,กว้างขวาง,ละเอียด,กินความมาก,เปิดเผย, Syn. broad

English-Thai: Nontri Dictionary
pansy(n) ดอกแพนซี,กะเทย
expanse(n) พื้นที่กว้างใหญ่,สิ่งที่ขยายออก,การขยาย
expansion(n) การขยายตัว,ส่วนที่ขยายออก
expansive(adj) ขยายตัวได้,กว้างขวาง,ไพศาล,กินความมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pansclerosisการกระด้างทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a long way north, in the Pans.-ขึ้นไปทางด้านเหนือไกลหน่อย จากวงเวียน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- Pans of it have already been read out in court.- ศาลได้อ่าน... ให้ทุกคนได้ฟังไปแล้วหลายบท The Reader (2008)
If this pans out, we'll see if we can flip him.ถ้าเรื่องนี้ได้ผล ค่อยดูว่าจะควบคุมเขาได้ไหม Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
♪ Well, get in that kitchen and make some noise with the pots and pans# Well, get in that kitchen and make some noise with the pots and pans Nowhere Boy (2009)
Apparently, washboard players don't get enough chicks and he feels like a pansy in his mum's sewing thimbles.กันรู้ เล่นกระดานซักผ้าไม่ค่อยมีหญิงสน และมันรู้สึกเหมือนลูกแหง่ ในกำมือแม่ Nowhere Boy (2009)
Come on, let's haul your butt outside, you pansy fangbanger.เร็วเข้า ลากก้นของแกออกมาข้างนอกได้แล้ว ไอ้แฟงแบงเกอร์ตุ๊ดเอ๊ย Never Let Me Go (2009)
I hope it pans out the way he says it will.ผมหวังว่ามันจะจบด้วยดีแบบที่เขาบอก Life (2009)
- Lordy, boy, you are every bit as big a pansy as your daddy.แกมันไอ้ตุ๊ดเหมือนพ่อแกนั่นแหละ Frenzy (2009)
You cloud-hopping pansies lost the whole damn universe.นาย พวกตุ๊ดกระโดดข้ามเมฆ สูญเสียทั้งจักรวาล Abandon All Hope (2009)
You don't fight in there like pansies.พวกนายไม่ต่อยกัน ก็เหมือนไอ้พวกตุ๊ด The Turning Point (2009)
Got to see how it pans out. OK?ค่อยมาดูกันว่าจะลงเอยยังไง ดีไหมคะ? When in Rome (2010)
You're keeping the pans in the kitchen. I will kiss you later. Congratulations!คุณจะเก็บมันไว้ กระทะในครัว ผมจะจูบคุณที่หลังนะ Leap Year (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pansThe backer is waiting to see how the deal pans out.
pansShe grows flowers such as tulips, pansies and daisies.
pansI hope it pans out.
pansShe planted some pansies in the flower bed.
pansA battery of aluminum pots and pans.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราขยาย[n. exp.] (attrā khayāi) EN: expansion ratio ; expansion rate ; increasing rate   FR: taux d'expansion [m] ; niveau d'expansion [m]
การขยาย[n.] (kān khayāi) EN: enlargement ; magnification ; expansion   FR: agrandissement [m]
การขยายกิจการ[n. exp.] (kān khayāi kitjakān) EN: expansion growth ; intensive growth   
การขยายตลาด[n. exp.] (kān khayāi talāt) EN: expansion of the market   
การขยายธุรกิจ[n. exp.] (kān khayāi thurakit) EN: expansion of business   
การขยายตัว[n.] (kān khayāitūa) EN: expansion   
การขยายตัวของเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāitūa khøng sētthakit) EN: economic expansion ; expansion of the economy   
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāitūa thāng sētthakit) EN: economic expansion ; expansion of the economy ; economic growth   FR: expansion économique [f]
การเพิ่ม[n.] (kān phoēm) EN: addition ; increase ; expansion   FR: augmentation [f] ; croissance [f] ; addition [f] ; ajout [m]
การทำแผล[n.] (kān tham phlaē) EN: plaster (for bandaging wounds)   FR: pansement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PANS    P AE1 N Z
PANSY    P AE1 N Z IY0
PANSIES    P AE1 N Z IY0 Z
PANSOPHIC    P AE1 N S AH0 F IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pans    (v) (p a1 n z)
pansy    (n) (p a1 n z ii)
pansies    (n) (p a1 n z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pansen {m}paunch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
だらだらかげろう景気;だらだら陽炎景気[だらだらかげろうけいき, daradarakageroukeiki] (n) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
アガパンサス[, agapansasu] (n) agapanthus (esp. the African lily, Agapanthus africanus) (lat [Add to Longdo]
インライン展開[インラインてんかい, inrain tenkai] (n) {comp} in-line expansion [Add to Longdo]
エキスパンションキャビネットパネル[, ekisupanshonkyabinettopaneru] (n) {comp} expansion cabinet panel [Add to Longdo]
エキスパンションジョイント[, ekisupanshonjointo] (n) expansion joint [Add to Longdo]
ジャパンシフト[, japanshifuto] (n) Japan shift [Add to Longdo]
ジャパンソサエティー[, japansosaetei-] (n) Japan Society [Add to Longdo]
ナミダクロハギ;ジャパンサージャンフィッシュ;ジャパンサージョンフィッシュ[, namidakurohagi ; japansa-janfisshu ; japansa-jonfisshu] (n) Japan surgeonfish (Acanthurus japonicus, Indo-West Pacific species of tang found from Indonesia to the Philippines and Ryukyu Islands) [Add to Longdo]
パンサー[, pansa-] (n) panther; leopard (Panthera pardus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三色堇[sān sè jǐn, ㄙㄢ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄣˇ, ] pansy [Add to Longdo]
三色紫罗兰[sān sè zǐ luó lán, ㄙㄢ ㄙㄜˋ ㄗˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄢˊ, / ] pansy [Add to Longdo]
盘山[Pán shān, ㄆㄢˊ ㄕㄢ, / ] Panshan county in Panjin 盤錦|盘锦, Liaoning [Add to Longdo]
盘山县[Pán shān xiàn, ㄆㄢˊ ㄕㄢ ㄒㄧㄢˋ, / ] Panshan county in Panjin 盤錦|盘锦, Liaoning [Add to Longdo]
磐石[Pán shí, ㄆㄢˊ ㄕˊ, ] Panshi county level city in Jilin prefecture 吉林, Jilin province [Add to Longdo]
磐石市[Pán shí shì, ㄆㄢˊ ㄕˊ ㄕˋ, ] Panshi county level city in Jilin prefecture 吉林, Jilin province [Add to Longdo]
磐石县[Pán shí xiàn, ㄆㄢˊ ㄕˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Panshi county in Jilin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル名展開[ファイルめいてんかい, fairu meitenkai] filename expansion [Add to Longdo]
マクロの展開[マクロてんかい, makuro tenkai] macro expansion [Add to Longdo]
メモリ拡張カード[メモリかくちょうカード, memori kakuchou ka-do] memory expansion card [Add to Longdo]
メモリ拡張ボード[メモリかくちょうボード, memori kakuchou bo-do] memory expansion board [Add to Longdo]
一般色[いっぱんしょく, ippanshoku] general colour [Add to Longdo]
拡張[かくちょう, kakuchou] expansion (vs), extension, enlargement, escape (ESC) [Add to Longdo]
拡張スロット[かくちょうロット, kakuchou rotto] expansion board slot [Add to Longdo]
拡張ボード[かくちょうボード, kakuchou bo-do] expansion board [Add to Longdo]
最繁正時[さいぱんせいじ, saipanseiji] busy hour, busy period [Add to Longdo]
伸張[しんちょう, shinchou] expansion (vs) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top