Search result for

pam

(122 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pam-, *pam*
Possible hiragana form: ぱん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pampas[N] ทุ่งกว้างในอเมริกาใต้มีแต่ต้นไม้ใหญ่ไม่มีหญ้า, Syn. prairie, tundra, plains
pamper[VT] ตามใจ, See also: ประคบประหงม, เอาอกเอาใจ, Syn. baby, coddle, indulge, spoil, Ant. discipline
pamper[VT] ปรนเปรอด้วยอาหาร, Syn. greedy, overfeed
pamphlet[N] แผ่นพับ, Syn. booklet, brochure, pocketbook

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pampas(แพม'พัซ) n. ที่รอบกว้างใหญ่ ๆ ที่มีหญ้าขึ้น
pamper(แพม'เพอะ) vt. เอาใจ,ตามใจ
pampero(พามแพ'โร) n. ลมหนาว
pamphlet(แพม'ฟลิท) n. หนังสือเล่มเล็ก ๆ, See also: pamphletary adj.
pamphleteern. นักเขียนหนังสือประเภทpamphlet.
diazepam(ไดแอซ'ซิแพม) n. ยากล่อมประสาทชนิดหนึ่ง
namby-pamby(แนม'บีแพม'บี) adj. จืดชืด,ไร้สาระ,เหลาะแหละ,โหรงเหรง,

English-Thai: Nontri Dictionary
pamper(vt) ตามใจ,พะเน้าพะนอ,เอาใจ
pamphlet(n) หนังสือเล่มเล็กๆ
pamphleteer(n) คนเขียนหนังสือเล่มเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PAM (pulse amplitude modulation)แพม (การกล้ำแอมพลิจูดของพัลส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pamphletจุลสาร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pamplegia; panplegiaอัมพาตทั้งตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pamphletจุลสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pamphletจุลสาร

<b>Pam</b>phlet

จุลสาร คือ สิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก ถูกจัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษเพื่อเผยแพร่งานเขียนข้อโต้แย้งของกลุ่มผู้ปฏิรูปในศตวรรษที่ 16 ส่วนใหญ่มีจำนวนหน้าตั้งแต่ 5 หน้า แต่ไม่เกิน 48 หน้า และมีจำนวนตัวอักษรโดยประมาณ 500-10,000 คำ [1] ขนาด A5 นำเสนอเนื้อหาสาระเฉพาะด้าน จบสมบูรณ์ในเล่ม เย็บเล่มไม่ทนทาน รูปเล่มไม่แข็งแรง มักจัดทำโดยหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ หรือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญหรือเป็นที่สนใจในระยะหนึ่งๆ

ตัวอย่างแผ่นพับ เช่น

กรมการแพทย์. สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ. จุลสารบุหรี่และสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบัน, 2535-

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์. กรุงเทพฯ : กรม, 2543.

แหล่งข้อมูล

[1] Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011).

แม้นมาส เชาวลิต, คุณหญิง. คู่มือบรรณารักษ์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข). กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2549. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Pamphletsจุลสาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pam...แพม... Greatness Achieved (2008)
Pam?แพม? Cold Grey Light of Dawn (2011)
- And Pam.- แพมด้วย Save Yourself (2012)
Hello. Hi, Pam.ฮัลโหล Scylla (2008)
I have to tell you, Pam, you know,เขาสบายดี Scylla (2008)
I'm not with the government, Pam. Mom, could you come here?ผมไม่ได้ทำงานให้รัฐบาล แพม Scylla (2008)
And then you'll call Pam and you'll tell her that he's gone.จากนั้นแกโทรหาแพม แล้วบอกเธอว่ามันตายแล้ว Blow Out (2008)
Pam, Pam, easy, don't tear it. Pam, Pam, Pam, Pam, just... Careful.แพม,เบาๆ แพม อย่าทำขาด แพม แพม แพมช่วย... Duplicity (2009)
Pam?แพม? Duplicity (2009)
Hey, pam, you got to cut this shit out now.ไม่มีเหตุผลที่บริษัทหรือคุณ แคลร์ ผมตัดสินใจแล้ว Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Caller id said pam werner was on the phone. I wanted to get her to back off for you.ก็หนูต้องอยู่กับเธอ เธอหดหู่ก็เพราะว่า Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Pam said she hadn't spoken to you in months.เวลาเหรอ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pamPamela must have been at home when I tried to get in touch with her, but she didn't answer the telephone.
pamPlease help me distribute these pamphlets to visitors.
pamThey distributed pamphlets to passers-by.
pamPam doesn't use the word "drive", however.
pamNext, we will talk to Ms. Pam Roland.
pamI want you to put aside the magazines, pamphlets and what not.
pamMother often pamper their children.
pamThe pamphlet is free of charge.
pamSkim through this pamphlet before you take the examination for our company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกสารแผ่นพับ[N] pamphlet
พะนอ[V] pamper, See also: coddle, Syn. เอาใจ, ตามใจ, พะเน้าพะนอ, Example: ตั้งแต่หย่ากับภรรยา เขาก็พะนอลูกๆ มากกว่าเดิมหลายเท่า
พะเน้าพะนอ[V] pamper spoil coddle, See also: coax, cajole, flatter, wheedle, Syn. เอาใจ, ตามใจ, พะนอ, Example: พอเขามาพะเน้าพะนอเดี่ยวเดียว เธอก็หายโกรธเป็นปลิดทิ้ง, Thai definition: พร่ำพูดเอาใจ
ตามใจ[V] indulge, See also: pamper, spoil, humour, Ant. ขัดใจ, Example: พ่อแม่มักจะตามใจลูกคนสุดท้อง จนเสียเด็ก, Thai definition: แล้วแต่ใจ, ตามความต้องการของใจ
จุลสาร[N] pamphlet, See also: small document, booklet, brochure, leaflet, Example: เขาได้จัดพิมพ์ผลงานวิชาการเป็นจุลสารเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชน, Count unit: ฉบับ, เล่ม, Thai definition: สิ่งตีพิมพ์ที่บอกเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ ออกมาเป็นคราวๆ ไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน
ซาง[N] pampas grass, Syn. ไม้ซาง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไผ่หลายชนิดในสกุล Dendrocalamus วงศ์ Gramineae ชนิดปล้องเล็กบางยาวใช้เป็นลำกล้องเป่าลูกดอก หรือลูกดินเหนียวปั้นกลมเป็นต้น
สำออย[V] pamper, See also: spoil, indulge, Example: เมื่อไหร่คุณจะหยุดสำออยเสียที เจ็บแค่นี้ไม่ตายหรอกน่า, Thai definition: พูดพร่ำรำพันให้เอ็นดู, ออดอ้อนเกินเหตุไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอกสารแผ่นพับ[n. exp.] (ēkkasān phaen phap) EN: pamphlet   
แจกจุลสาร[v. exp.] (jaēk junlasān) EN: give out pamphets   
จุลสาร[n.] (junlasān) EN: pamphlet ; small document ; booklet ; brochure ; leaflet   FR: brochure [f] ; plaquette [f]
เกรฟฟรุต[n.] (krēp frut) EN: grapefruit   FR: pamplemousse [m]
แผ่นพับ[n. exp.] (phaenphap) EN: pamphlet ; brochure   FR: brochure [f] ; dépliant [m]
พะนอ[v.] (phanø) EN: pamper ; coddle ; cajole   FR: choyer ; dorloter ; cajoler
สลบไสล[v.] (salopsalai) EN: be unconscious ; lose conscious ; faint ; swoon ; pass out ; sleep like tops ; be lying unconscious   FR: s'évanouir ; défaillir ; perdre connaissance ; tomber en défaillance ; se pâmer (vx) ; collapser (fam.)
ซาง[n.] (sāng) EN: pampas grass   
ส้มโอ[n.] (som-ō) EN: grapefruit ; pomelo   FR: pomélo [m] ; pomelo [m] ; pamplemousse [m] (abusif) ; grape-fruit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAM    P AE1 M
PAM'S    P AE1 M Z
PAMBY    P AE1 M B IY0
PAMMY    P AE1 M IY0
PAMER    P EY1 M ER0
PAMOUR    P AE1 M AO0 R
PAMPER    P AE1 M P ER0
PAMPEL    P AE1 M P AH0 L
PAMELA    P AE1 M AH0 L AH0
PAMPAS    P AE1 M P AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Pam    (n) (p a1 m)
Pamyat    (n) (p a1 m y a t)
Pamela    (n) (p a1 m @ l @)
pampas    (n) (p a1 m p @ s)
pamper    (v) (p a1 m p @ r)
pampers    (v) (p a1 m p @ z)
Pamplona    (n) (p a1 m p l ou1 n @)
pampered    (v) (p a1 m p @ d)
pamphlet    (n) (p a1 m f l i t)
pampering    (v) (p a1 m p @ r i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
パン[ぱん, pan, pan , pan] (n ) ขนมปัง
パンダ[ぱんだ, panda] หมีแพนด้า
パンツ[ぱんつ, pantsu] (n ) กางเกงใน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pampa {f}pampa [Add to Longdo]
Pampashuhn {n}tinamou [Add to Longdo]
Pampe {f}; Mus {m}; Brei {m}mush [Add to Longdo]
Pampe {f} (Essen) [ugs.]stodge [Add to Longdo]
Pampelmuse {f}grapefruit [Add to Longdo]
Pampelmuse {f}shaddock [Add to Longdo]
Pamphlet {n}lampoon [Add to Longdo]
Pampahuhn {n} [ornith.]Red-winged Tinamou [Add to Longdo]
Pamelakolibri {m} [ornith.]Black-hooded Sunbeam [Add to Longdo]
Pamirlaubsänger {m} [ornith.]Sulphur-bellied Willow Warbler [Add to Longdo]
Pampaammer {f} [ornith.]Great Pampa Finch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちやほや;ちゃほや(ik)[, chiyahoya ; chahoya (ik)] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) pamper; make a fuss of; spoil [Add to Longdo]
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
コメントスパム[, komentosupamu] (n) (See コメント) comment spam [Add to Longdo]
シュグニー語[シュグニーご, shuguni-go] (n) Shughni (language spoken in Pamir mountains in Afghanistan and Tajikistan) [Add to Longdo]
ジアゼパム[, jiazepamu] (n) diazepam [Add to Longdo]
スーパミニ[, su-pamini] (n) {comp} supermini [Add to Longdo]
スパミング[, supamingu] (n) {comp} spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P) [Add to Longdo]
スパムブロック[, supamuburokku] (n) {comp} spamblock [Add to Longdo]
スパムメール[, supamume-ru] (n) {comp} spam mail [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公子哥儿[gōng zǐ gē er, ㄍㄨㄥ ㄗˇ ㄍㄜ ㄦ˙, / ] pampered sons of an official [Add to Longdo]
娇贵[jiāo guì, ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄟˋ, / ] pampered; fragile; finnicky [Add to Longdo]
帕米尔高原[Pà mǐ ěr Gāo yuán, ㄆㄚˋ ㄇㄧˇ ㄦˇ ㄍㄠ ㄩㄢˊ, / ] Pamir high plateau on the border between Xinjiang and Tajikistan [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スーパミニ[すーぱみに, su-pamini] supermini [Add to Longdo]
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
スパム[すぱむ, supamu] spam [Add to Longdo]
ハイパメディア[はいぱめでいあ, haipamedeia] hypermedia [Add to Longdo]
ハイパメディア応用[ハイパメディアおうよう, haipamedeia ouyou] hypermedia application [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime [Add to Longdo]
ハイパメディア文書[ハイパメディアぶんしょ, haipamedeia bunsho] hypermedia document [Add to Longdo]
パンフレット[ぱんふれっと, panfuretto] pamphlet [Add to Longdo]
区分編成[くぶんへんせいほう, kubunhenseihou] BPAM, Basic Partitioned Access Method [Add to Longdo]
統合開放形ハイパメディア[とうごうかいほうがたハイパメディア, tougoukaihougata haipamedeia] Integrated open hypermedia, IOH [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pam \Pam\, prop. n.
   A form of the female given name {Pamela}.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pam \pam\, n. [From {Palm} victory; cf. trump, fr. triumph, and
   perh. fr. F. pamphile from Pamphile, a man's name.]
   1. The knave of clubs. [Obs.] --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. A card game in which the jack of clubs is trump.
    [PJC]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PAM
     Paging Area Memory
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PAM
     Pluggable Authentication Module (Linux, LISA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PAM
     Primary Access Method (BS2000)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PAM
     Pulse Amplification Modulation
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PAM
     Programmable Attribute Maps (DRAM, PCI)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top