Search result for

pall

(115 entries)
(0.0264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pall-, *pall*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pall[N] สิ่งที่ทำให้มืดมัว
pall[N] ผ้าคลุมหีบศพ, See also: ผ้าห่อศพ, Syn. covering, cloak, cloth
pall[VT] คลุมด้วยผ้าคลุมหีบศพ
pall[VI] เนือยลง, See also: ไร้ชีวิตชีวา, Syn. bore, tire, exhaust, Ant. excite, interest
pall[VT] ทำให้รสจืดชืด, See also: ทำให้ไม่มีรสชาติ
pally[ADJ] สนิทสนมกัน, See also: ชอบพอกัน, เป็นมิตรกัน, Syn. friendly, bosom, chummy, Ant. unfriendly
pallet[N] ที่นอนฟาง, See also: ที่นอนชั่วคราว, Syn. charpoy, futon
pallet[N] เดือยกระตุ้นจักรหมุน (เช่น ของนาฬิกา)
pallid[ADJ] ซีด, See also: ถอดสี, เซียว, เผือด, Syn. colourless, light, pale, weak, Ant. colourful
pallid[ADJ] ไม่น่าสนใจ, See also: ไม่ดึงดูดใจ, Syn. colourless, weak, Ant. interesting, vital

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pall(พอล) n. ผ้าคลุมหีบศพ vi.,vt. เอื่อมระอา, (ทำให้) มีผลน้อยลง,เนือยลง,จางลง,สูญเสียแรง,รู้สึกเหนื่อยหน่าย,รสจืดชึด
pall malln. ย่านของสโมสรสังคมของพวกผู้ดี
pall-mall(เพล'เมล) n. เกมตีลูกไม้เข้าห่วงเล็กที่ปลายทางวิ่ง,ทางวิ่งดังกล่าว
palladicadj. เกี่ยวกับด้วยpalladium
palladium(พะเล'เดียม) n. ธาตุโลหะหายากชนิดหนึ่ง,สิ่งที่ปกป้อง
palladousadj. ซึ่งประกอบด้วยpalladium
pallasdian(พะเล'เดียน) adj. เกี่ยวกับความรู้สติปัญญาหรือการศึกษา
pallasite(แพล'ละไซท) n. ลูกอุกาบาต หรือผีพุ่งไต้
pallbearer(พลอแบ'เรอะ) n. ผู้หามหีบศพ
pallet(พอล'ลิท) n. ที่นอนฟาง,เดือยกระตุ้นจักรหมุน ,แผ่นผสมสี,ตัวทำให้ฟันเฟืองหยุด,แท่นวางสินค้าสำหรับลากเก็บหรือลำเลียง

English-Thai: Nontri Dictionary
pall(n) เสื้อคลุม,ผ้าคลุมโลงศพ,สิ่งปกคลุม
pall(vt) เบื่อ,ทำให้เนือยลง,ทำให้จางลง
palladium(n) เครื่องคุ้มครอง,เครื่องป้องกัน
pallet(n) เสื่อ
palliate(vt) เยียวยา,รักษา,ทำให้ผ่อนคลาย
palliative(adj) บรรเทา,เบาบางลง,ทุเลา,ผ่อนคลาย
pallid(adj) ซีดเผือด,สีจาง,ซีด,จืด,ไม่เพียงพอ
pallor(n) ความจาง,ความซีดเผือด,ความซีด,สีซีด
appall(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
principally(adv) ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Palladian styleกระบวนแบบปัลลาดีโย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pallaesthesia; pallesthesia; palmaesthesia; palmesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pallaesthetic; pallesthetic; palmaesthetic; palmesthetic-ความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pallesthesia; pallaesthesia; palmaesthesia; palmesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pallesthetic; pallaesthetic; palmaesthetic; palmesthetic-ความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliate; alleviateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliation; alleviationการบรรเทาอาการ, การประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative medicationโอสถบำบัดบรรเทาอาการ, โอสถบำบัดประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative treatmentการรักษาบรรเทา, การรักษาประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative; alleviative๑. -บรรเทาอาการ, -ประทังอาการ๒. ยาบรรเทาอาการ, ยาประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Palladium catalystตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Palliative careการดูแลเพื่อบรรเทาอาการ [TU Subject Heading]
Palliative treatmentการรักษาเพื่อบรรเทาอาการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nothing, just the cop, a couple of Dumpsters, jack pallets and some laundry bins.ไม่ มีแค่ตำรวจ ถังขยะ ไม้รองลัง กับถังใส่เสื้อผ้า Cowboys and Indians (2009)
And this last piece was saved by his sister, Pallas Athena,เป็นชิ้นสุดท้าย เก็บไว้ให้น้องสาว พาลัส อาเทน่า Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Sure thing, pally. here. take a load off.ได้สิ มีเบียร์อยู่นี่ ดื่มสิ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
They've got these huge pallets of mine explosives.พวกเค้านำอาวุธทุกชนิดรวมทั้งระเบิดเป็นลังๆ ขึ้น ฮ. แล้ว Avatar (2009)
Check palladium levels.เช็คระดับ แพลเลเดียม ของชั้น Iron Man 2 (2010)
I have run simulations on every known element, and none can serve as a viable replacement for the palladium core.ฉันได้ใช้แบบจำลองที่รู้จักกันทุกองค์ประกอบ และไม่สามารถเป็นเปลี่ยนทำงานได้สำหรับส่วนกลางแพลเลเดียม Iron Man 2 (2010)
Before you go, palladium in the chest, painful way to die.ฝังพัลลาเดี้ยมไว้ในอกน่ะ มันตายทรมานนะ Iron Man 2 (2010)
-See that cigar box? -Yeah. It's palladium.เห็นกล่องซิการ์มั้ย Iron Man 2 (2010)
I've been looking for a suitable replacement for palladium.หานานแล้ว ธาตุที่จะแทนพัลลาเดี้ยม Iron Man 2 (2010)
The proposed element should serve as a viable replacement for palladium. Thanks, Dad.วิเคราะห์โครงสร้างแล้ว ธาตุนี้น่าจะแทนพัลลาเดี้ยมได้ Iron Man 2 (2010)
We have another pallet on the shipping dock.เรามีแท่งบรรจุสินค้าอีกชุด ที่จะไปส่งท่าเรือ In This Home on Ice (2010)
Palladium. '87.พัลเลเดี่ยม ปี '87 The Power of Madonna (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pallThe lengthy lecture palled on me.
pallThe death pallor of one's face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพลเลเดียม[N] palladium, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 46 สัญลักษณ์ Pd เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีเงินคล้ายแพลทินัม หลอมละลายที่ 1552 ํ ซ. ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ, Notes: (อังกฤษ)
ขาวซีด[ADJ] pale, See also: pallid, wane, white, Example: ฉันมองเห็นหน้าอันขาวซีดของเขาแล้วใจไม่ค่อยดี กลัวเขาจะเป็นอะไรไปอีก, Thai definition: ที่ขาวโดยไม่มีเลือดฝาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: correct ; rectify ; set right ; improve ; amend ; revise ; edit ; alter   FR: corriger ; rectifier ; remédier ; pallier
กระรอกท้องแดง[n. exp.] (krarøk thøng daēng) EN: Palla's Squirrel   
ม่อย[adj.] (møi) EN: pale ; pallid ; wan   FR: pâle ; blême ; blafard
นกอินทรีหัว(สี)นวล[n. exp.] (nok insī hūa (sī) nūan) EN: Palla's Fish-Eagle   FR: Pygargue de Pallas [m]
นกกระจิ๊ดตะโพกเหลืองคิ้วเหลือง [n. exp.] (nok krajit taphōk leūang khiu leūang) EN: Palla's Leaf Warbler   FR: Pouillot de Pallas [m] ; Pouillot roitelet [m]
นกมุดน้ำ[n. exp.] (nok mūt nām) EN: Brown Dipper   FR: Cincle de Pallas [m] ; Cincle brun [m] ; Cincle fuligineux [m]
นกนางนวลหัวดำใหญ่ [n. exp.] (nok nāng-nūan hūa dam yai) EN: Palla's Gull ; Great Black-headed Gull   FR: Goéland ichthyaète [m] ; Goéland à tête noire [m] ; Mouette ichthyaète [f] ; Grande Mouette à tête noire [f]
นกพงตั๊กแตนท้ายทอยสีเทา[n. exp.] (nok phong takkataēn thāithøi sī thao) EN: Rusty-rumped Warbler ; Palla's Grasshoper Warbler ; Palla's Warbler   FR: Locustelle de Pallas [f] ; Locustelle certhiole [f]
เป็นพื้น[adv.] (pen pheūn) EN: for the most part ; basically ; fundamentally ; mainly ; principally   FR: pour la majeure partie ; fondamentalement
แพลเลเดียม[n.] (phaēllēdīem = phlaēlēdīem) EN: palladium   FR: palladium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PALL    P AA1 L
PALLA    P AE1 L AH0
PALLO    P AE1 L OW0
PALLET    P AE1 L AH0 T
PALLER    P AE1 L ER0
PALLAS    P AE1 L AH0 S
PALLID    P AE1 L AH0 D
PALLONE    P AA0 L OW1 N IY0
PALLETS    P AE1 L AH0 T S
PALLETT    P AE1 L AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pall    (v) (p oo1 l)
palls    (v) (p oo1 l z)
pally    (j) (p a1 l ii)
palled    (v) (p a1 l d)
palled    (v) (p oo1 l d)
pallet    (n) (p a1 l i t)
pallid    (j) (p a1 l i d)
pallor    (n) (p a1 l @ r)
pallets    (n) (p a1 l i t s)
pallier    (j) (p a1 l i@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahrtuch {n} | Bahrtücher {pl}pall | palls [Add to Longdo]
Leichenträger {m}pall bearer [Add to Longdo]
Palladium {n} [chem.]palladium [Add to Longdo]
palliativ; krankheitsmildernd {adj} [med.]palliative [Add to Longdo]
Pallasammer {f} [ornith.]Pallas' Reed Bunting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アエクィデンスパリドゥス[, aekuidensuparidousu] (n) doublespot acara (species of S. American cichlids, Aequidens pallidus) [Add to Longdo]
カーゴテナー[, ka-gotena-] (n) (roll) box pallet (from cargo container) [Add to Longdo]
カラーパレット[, kara-paretto] (n) {comp} color pallet [Add to Longdo]
ハンドリフト[, handorifuto] (n) handlift; pallet jack; manual forklift [Add to Longdo]
パッラヴァ朝[パッラヴァちょう, parrava chou] (n) Pallava Dynasty (of India, 7th to 9th century CE) [Add to Longdo]
パラジウム;パラジューム(ik);パラジュウム(ik)[, parajiumu ; paraju-mu (ik); parajuumu (ik)] (n) palladium (Pd) [Add to Longdo]
パレット[, paretto] (n) palette; pallet; (P) [Add to Longdo]
パレット車[パレットしゃ, paretto sha] (n) pallet car [Add to Longdo]
河烏[かわがらす;カワガラス, kawagarasu ; kawagarasu] (n) (uk) brown dipper (Cinclus pallasii) [Add to Longdo]
緩和ケア[かんわケア, kanwa kea] (n) palliative care [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
智神星[Zhì shén xīng, ㄓˋ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄥ, ] Pallas, an asteroid, discovered in 1802 by H.W. Olbers [Add to Longdo]
栈板[zhàn bǎn, ㄓㄢˋ ㄅㄢˇ, ] pallet [Add to Longdo]
[bǎ, ㄅㄚˇ, / ] palladium Pd, transition metal, atomic number 46 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pall \Pall\ (p[add]l), n.
   Same as {Pawl}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pall \Pall\, n. [OE. pal, AS. p[ae]l, from L. pallium cover,
   cloak, mantle, pall; cf. L. palla robe, mantle.]
   1. An outer garment; a cloak mantle.
    [1913 Webster]
 
       His lion's skin changed to a pall of gold.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of rich stuff used for garments in the Middle Ages.
    [Obs.] --Wyclif (Esther viii. 15).
    [1913 Webster]
 
   3. (R. C. Ch.) Same as {Pallium}.
    [1913 Webster]
 
       About this time Pope Gregory sent two archbishop's
       palls into England, -- the one for London, the other
       for York.               --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   4. (Her.) A figure resembling the Roman Catholic pallium, or
    pall, and having the form of the letter Y.
    [1913 Webster]
 
   5. A large cloth, esp., a heavy black cloth, thrown over a
    coffin at a funeral; sometimes, also, over a tomb.
    [1913 Webster]
 
       Warriors carry the warrior's pall.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   6. (Eccl.) A piece of cardboard, covered with linen and
    embroidered on one side; -- used to put over the chalice.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pall \Pall\, v. t.
   To cloak. [R.] --Shak
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pall \Pall\, v. i. [imp. & p. p. {Palled} (p[add]ld); p. pr. &
   vb. n. {Palling}.] [Either shortened fr. appall, or fr. F.
   p[^a]lir to grow pale. Cf. {Appall}, {Pale}, a.]
   To become vapid, tasteless, dull, or insipid; to lose
   strength, life, spirit, or taste; as, the liquor palls.
   [1913 Webster]
 
      Beauty soon grows familiar to the lover,
      Fades in the eye, and palls upon the sense. --Addisin.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pall \Pall\, v. t.
   1. To make vapid or insipid; to make lifeless or spiritless;
    to dull; to weaken. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Reason and reflection . . . pall all his enjoyments.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   2. To satiate; to cloy; as, to pall the appetite.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pall \Pall\, n.
   Nausea. [Obs.] --Shaftesbury.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pawl \Pawl\, n. [W. pawl a pole, a stake. Cf. {Pole} a stake.]
   (Mach.)
   A pivoted tongue, or sliding bolt, on one part of a machine,
   adapted to fall into notches, or interdental spaces, on
   another part, as a ratchet wheel, in such a manner as to
   permit motion in one direction and prevent it in the reverse,
   as in a windlass; a catch, click, or detent. See Illust. of
   {Ratchet Wheel}. [Written also {paul}, or {pall}.]
   [1913 Webster]
 
   {Pawl bitt} (Naut.), a heavy timber, set abaft the windlass,
    to receive the strain of the pawls.
 
   {Pawl rim} or {Pawl ring} (Naut.), a stationary metallic ring
    surrounding the base of a capstan, having notches for the
    pawls to catch in.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pall
   n 1: a sudden numbing dread [syn: {chill}, {pall}]
   2: burial garment in which a corpse is wrapped [syn: {pall},
     {shroud}, {cerement}, {winding-sheet}, {winding-clothes}]
   3: hanging cloth used as a blind (especially for a window) [syn:
     {curtain}, {drape}, {drapery}, {mantle}, {pall}]
   v 1: become less interesting or attractive [syn: {pall}, {dull}]
   2: cause to lose courage; "dashed by the refusal" [syn: {daunt},
     {dash}, {scare off}, {pall}, {frighten off}, {scare away},
     {frighten away}, {scare}]
   3: cover with a pall
   4: cause surfeit through excess though initially pleasing; "Too
     much spicy food cloyed his appetite" [syn: {cloy}, {pall}]
   5: cause to become flat; "pall the beer"
   6: lose sparkle or bouquet; "wine and beer can pall" [syn:
     {die}, {pall}, {become flat}]
   7: lose strength or effectiveness; become or appear boring,
     insipid, or tiresome (to); "the course palled on her"
   8: lose interest or become bored with something or somebody;
     "I'm so tired of your mother and her complaints about my
     food" [syn: {tire}, {pall}, {weary}, {fatigue}, {jade}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top