Search result for

pakt

(71 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pakt-, *pakt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pakt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pakt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You must have made a deal with the devil!Sie scheinen einen Pakt mit dem Teufel zu haben! Caddyshack (1980)
Two gods of old formed a pact to slaughter all the fiends in hellHa, ich habe einen Pakt mit dem Teufel geschlossen um meinen Körper und Geist zu stärken! We're Going to Eat You (1980)
I've just made a deal that'll keep the Empire out of here forever.Ich habe einen Pakt geschlossen, der das Imperium auf ewig von uns fernhält. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Your king has made a pact with a monster.Euer König schloss einen Pakt mit einem Monstrum. Dragonslayer (1981)
i made a pact with Merlin.Ich machte einen Pakt mit Merlin. Excalibur (1981)
Well, that would make a compact out of it, wouldn't it?Dann wäre er jetzt ein Kompaktauto, nicht wahr? Blind Spot (1983)
No.Sie ist kompaktBrother's Keeper (1983)
- Well, in that case... - there's the subcompact model.- In diesem Fall bleibt nur der Kompakte hier. Steele's Gold (1983)
- You don't want a more compact...?- Wollen Sie nicht was Kompakteres...? The Survivors (1983)
And then we connect with you and... get thrown in the can.PAKT MIT DEM TEUFEL Heart of Darkness (1984)
First make sacred pact.Zuerst ein geheimer PaktThe Karate Kid (1984)
It is a pact.- Es ist ein PaktThe Swords of Wayland (1984)
We have a covenant with death and a pact with hell.Es heißt: "Wir haben ein Abkommen mit dem Tod unterzeichnet, und mit der Hölle haben wir einen Pakt." The Swords of Wayland (1984)
A pact with the devil is not valid.- Vielleicht wurden sie gezwungen. - Teufelspakte sind nicht rechtsverbindlich. The Swords of Wayland (1984)
Because you have broken the pact.- Weil du den Pakt gebrochen hast. - Ja. The Swords of Wayland (1984)
Yeah, well, you just keep right on thinking, pal. Someday you'll get good at it.Es ist Zeit, den Todespakt für ihn auszusprechen. Tale of the Goat (1985)
A retropactum.Eine Retropaktum. The Goonies (1985)
By the time you receive this letter there will be people, perhaps groups of people, even organisations not yet dreamed of, who will know about the covenant and will try and stop you by whatever means necessary.Wenn dich dieser Brief erreicht, wird es Menschen geben, vielleicht Gruppen, Organisationen, von denen ich nichts ahnen kann, die über den Pakt Bescheid wissen und um jeden Preis versuchen werden, dich aufzuhalten. The Holcroft Covenant (1985)
This is our covenant.Dies ist unser PaktThe Holcroft Covenant (1985)
It is an honourable one. It is an honourable thing I ask you to do.Es ist ein ehrenhafter Pakt, es ist ein ehrenhafter Dienst, den ich von dir verlange. The Holcroft Covenant (1985)
Do you know about Manfredi and the covenant...?Wissen Sie Bescheid über Manfredi und den PaktThe Holcroft Covenant (1985)
I've known about the covenant since I was a child.Ich wusste schon als Kind über den Pakt Bescheid. The Holcroft Covenant (1985)
But now you can see how imperative it is that the covenant is signed at once.Aber Sie verstehen nun, dass der Pakt sofort unterzeichnet werden muss. The Holcroft Covenant (1985)
Two years ago, when we heard rumours of the covenant, we recruited his sister.Vor zwei Jahren, als wir Gerüchte über den Pakt hörten, rekrutierten wir seine Schwester. The Holcroft Covenant (1985)
When the covenant is signed, I'll kill him, of course.Wenn der Pakt unterzeichnet ist, werde ich ihn natürlich umbringen. The Holcroft Covenant (1985)
The covenant.Auf den PaktThe Holcroft Covenant (1985)
The covenant.Auf den PaktThe Holcroft Covenant (1985)
My people tell me a pact will be made tomorrow night. And the girl will be returned.Meine Mitbrüder sagen, dass der Pakt morgen Abend besiegelt wird... und das Mädchen dann freikommt. The Protector (1985)
I saw Billy once towards the beginning of the war and he was fine.Sie machen Ihre Arbeit sehr gut. An der Front erzählte mir der Captain von einem PaktMay 1864 - Late Autumn 1864 (1986)
I haven't seen his name on any of the casualty lists.Einem TauschpaktMay 1864 - Late Autumn 1864 (1986)
- What about George?Sollten wir nicht auch einen Pakt schließen? May 1864 - Late Autumn 1864 (1986)
A pact among sorcerers with unspeakable consequences if it is broken.Ein Pakt mit Konsequenzen für den, der ihn bricht. Deadly Knightshade (1986)
[Police Radio, Indistinct]Der Selbstmordpakt eines Liebespaares. Baby Blues (1986)
Your papers are some of the best weapons the Warsaw Pact has in the free world.Ihre Zeitungen sind die besten Waffen des Warschauer Pakts im Westen. Need to Know (1986)
Once the Warsaw pact gets a hold of this baby the Western space defenses won't be able to keep out a mad parrot, let alone an ICBM.Sollte der Warschauer Pakt dieses Baby in die Hände kriegen, wird die westliche Satellitenabwehr nicht mal fähig sein, einen Papagei abzuhalten. Photo Finish (1986)
The Warsaw Pact was a treaty signed by the Soviet Union and seven East European satellites.Der Warschauer Pakt wurde von der Sowjetunion und sieben Satelliten unterzeichnet. Pretty in Pink (1986)
You wrote "The Warsaw Pact is the pact that was named after Warsaw.""Der Warschauer Pakt ist nach Warschau benannt." Pretty in Pink (1986)
This is all Warsaw bloc stuff.Das geht von den Warschauer-Pakt-Staaten aus. Salvador (1986)
Lewis was always telling me that he'd done his research, and that he was ready to make a pact with the devil... something to do with his antiques... in exchange for which, he would get immense wealthLewis beschäftigte sich damit und konnte es nicht lassen. Er war bereit für einen Pakt mit dem Teufel. Es hatte mit den Antiquitäten zu tun. The Inheritance (1987)
March 16, a woman died in a horrible fire wearing that at a ball...Am 16. kam eine Frau bei einem Brand ums Leben. Sie trug das Kleid. Es gibt also den PaktThe Inheritance (1987)
If he had made this immortality pact with the devil, He'd still be alive, wouldn't he?Hätte er diesen Unsterblichkeitspakt geschlossen, wäre er noch am Leben. The Inheritance (1987)
You don't break a pact with the devil.Aber man bricht nicht ungestraft einen Pakt mit dem Teufel. The Inheritance (1987)
He wanted to go back on his pact with Satan, and he died for it.Er musste sterben, weil er den Pakt mit dem Teufel lösen wollte. Root of All Evil (1987)
What about the pact we all made?Was ist mit unserem PaktRoot of All Evil (1987)
Hey, I never made a pact with you.- Ich habe mit keinem einen PaktRoot of All Evil (1987)
He made a pact with Satan.Er schloss einen Pakt mit Satan. Angel Heart (1987)
That you are allied with the devil and become a werewolf at night.Dass Sie einen Pakt mit dem Teufel haben und nachts zum Werwolf werden. Pelle the Conqueror (1987)
What about those bank robbers? The ones who made that suicide pact.Die Bankräuber mit dem SelbstmordpaktThe Running Man (1987)
Really the cutting edge of automatic firepower.Das Topaktuellste unter den automatischen Waffen. Who's That Girl (1987)
We had a deal.Wir hatten einen Pakt geschlossen. The Witches of Eastwick (1987)

German-Thai: Longdo Dictionary
kompakt(adj adv) กะทัดรัด, กระชับ, ที่ถูกอัดแน่น, ที่ถูกรวมกันแน่น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kompaktanlage {f}compact system [Add to Longdo]
Kompaktbauweise {f}compact design [Add to Longdo]
Kompaktbildplatte {f}compact videodisk [Add to Longdo]
Kompaktdiskette {f}; Mikrodiskette {f}compact floppy disk [Add to Longdo]
Kompaktheit {f}; Bündigkeit {f}compactness [Add to Longdo]
Kompaktheit {f} [math.]compactness [Add to Longdo]
Kompaktifizierung {f} [math.]compactification [Add to Longdo]
Kompaktplatte {f} (CD)compact disk [Add to Longdo]
Pakt {m}pact [Add to Longdo]
Solidarpakt {m}solidarity pact; solidarity agreement [Add to Longdo]
Stabilität {f} | Stabilität der Wechselkurse | Stabilitäts- und Wachstumspakt {m} | Stabilität auf welliger Straßestability | exchange rate stability | Stability and Growth Pact | bumpy road path stability [Add to Longdo]
kompakt [math.] {adj}compact [Add to Longdo]
kompakt; gedrungen; massiv; zusammengedrängt {adj} | kompakter | am kompaktestencompact | more compact | most compact [Add to Longdo]
kompakt {adv}compactly [Add to Longdo]
NATO : Nato {f} (Nordatlantikpakt)NATO : North Atlantic Treaty Organization [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不可侵条約[ふかしんじょうやく, fukashinjouyaku] Nichtangriffspakt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  pact
  
  1. pakt, antlaşma, sözleşme, mukavele, ahit, misak.
  
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Pakt [pakt] (n) , s.(m )
     pact
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top