Search result for

pail

(59 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pail-, *pail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pail[N] ถัง, See also: ถังรูปทรงกระบอก, Syn. bucket
pail[N] ปริมาณหนึ่งถัง, See also: จุหนึ่งถัง, Syn. bucket
pailful[N] ปริมาณหนึ่งถัง, Syn. buketful, pail

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pail(เพล) n. ถัง,ถังรูปทรงกระบอก
pailfuln. ปริมาณหนึ่งถัง
paillasse(แพลแยส'แพล'แยส) n. ฟูกฟาง
paillete(แพลเยท'พะเลท) n. แผ่นโลหะประดับเครื่องแต่งกาย
dinner pailn. กล่องใส่อาหารรับประทานนอกบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
pail(n) ถังน้ำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
* green * [varying pitch] * gree--green * * greendale isn't a slop pail * ** gree--green * * greendale isn't a slop pail * * Advanced Criminal Law (2009)
- * some things are still the same * * slop pails and pantyhose * * oh, annie believes in me ** some things are still the same * * slop pails and pantyhose * * oh, annie believes in me * Advanced Criminal Law (2009)
Hey, Sergeant, hand me that pail.เฮ้ จ่า.. ส่งถังนั่นมาให้ผมหน่อย Basilone (2010)
Yeah, sawing, hammering, eating out of a lunch pail as my working-class fellows and I sit perched precariously on a girder high above the metropolis.เลื่อยไม้ ตอกตะปู กินมื้อเที่ยงจากกล่อง เหมือนเพื่อนชนชั้นทำงาน และนั่งร้านอย่างเสี่ยงตาย The Einstein Approximation (2010)
I hope you like paila marina.ผมหวังว่าคุณจะชอบหอยต้มซุปรวมมิตร Abiquiu (2010)
I don't care if I have to comb the woods like Rambo or fetch a pail of water.ผมไม่สนใจหรอกถ้าเราต้องค้นหาตามป่าเหมือนแรมโบ้ หรือแม้แต่ในถังน้ำ Cherokee Rose (2011)
Car battery, a pail of water.แบ็ตเตอรี่รถยนต์ น้ำ 1 ถัง Rain on the Evil and on the Good (2012)
- and a diaper pail. - Without me?และผ้าอ้อม ไปโดยไม่มีฉันเหรอ Confidence (2012)
Lunch pail's in my locker.ถุงอาหารกลางวันอยู่ในล็อคเกอร์ของผม Death and the Maiden (2013)
Is obsessed with a Garbage Pail Kidถึงได้หลง "การ์เบจ เพล คิด" นัก Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
Looks like a Garbage Pail Kidดูเหมือนการ์เบจ เพล คิด การ์เบจ เพล คิด Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
- You're gonna scare 'em away. - Bring the pail, Matthew.คุณจะไห้มันตกใจ นำถัง แมทธิว I Spit on Your Grave (1978)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pailI filled the pail with water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปี๊บ[N] bucket, See also: pail, Syn. ปีบ, Example: ในปี๊บยังมีข้าวสารเหลืออยู่บ้าง, Count unit: ลูก, ใบ
ถังน้ำ[N] bucket, See also: pail, tank, tub, cistern, Example: เขาหิ้วถังน้ำไปตักน้ำจากตุ่มใกล้ครัว แล้วมาอาบน้ำอยู่ข้างแท็งก์น้ำ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสำหรับบรรจุน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟาง[n.] (fāng) EN: straw ; stack   FR: paille [f] ; chaume [m]
หุ่นเชิด[n.] (hunchoēt) EN: front man ; strawman ; puppet ; figurehead   FR: homme de paille [m] (loc.) ; marionnette [f]
ครุ[n.] (khru) EN: bamboo bucket ; bamboo pail   FR: seau de bois [m]
แกลบ[n.] (klaēp) EN: husk ; paddy husk ; chaff   FR: balle de riz [f] ; menue paille [f]
กระดาษฟาง[n. prop.] (kradāt fāng) EN: straw paper ; rice paper   FR: papier de paille [m]
ลอมฟาง[n.] (løm fāng) EN: haystack   FR: meule de paille [f] ; meule de foin [f] ; pailler [m]
หลอด[n.] (løt) EN: straw ; drinking straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หลอดดูด[n.] (løt dūt) EN: straw ; drinking straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หลอดกระดาษ[n.] (løt kradāt) EN: straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หมวกฟาง[n. exp.] (mūak fāng) EN: straw hat   FR: chapeau de paille [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAIL    P EY1 L
PAILS    P EY1 L Z
PAILLE    P EY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pail    (n) (p ei1 l)
pails    (n) (p ei1 l z)
pailful    (n) (p ei1 l f u l)
pailfuls    (n) (p ei1 l f u l z)
paillasse    (n) (p a1 l i a s)
paillasses    (n) (p a1 l i a s i z)
pailliasse    (n) (p a1 l i a s)
pailliasses    (n) (p a1 l i a s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eimer {m} | Eimer {pl}pail | pails [Add to Longdo]
Paillette {f}; glitzerndes Plättchen auf Kleidungsequin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスペール[, aisupe-ru] (n) ice pail [Add to Longdo]
バケット[, baketto] (n) bucket; pail; skip [Add to Longdo]
ペール[, pe-ru] (adj-f) (1) pale; (n) (2) pail; (P) [Add to Longdo]
ヴァンドパイユ[, vandopaiyu] (n) vin de paille (fre [Add to Longdo]
手桶[ておけ, teoke] (n) pail; bucket [Add to Longdo]
水桶[みずおけ, mizuoke] (n) (1) pail (for water); bucket; (2) cistern; water tank [Add to Longdo]
湯桶[ゆとう, yutou] (n) (See 湯桶読み) pail-like wooden container typically lacquered in Japanese style, used for holding and serving hot liquids [Add to Longdo]
馬穴(ateji);馬尻(ateji)[バケツ, baketsu] (n) (also sometimes given the ateji 馬穴 and 馬尻) bucket; pail; (P) [Add to Longdo]
肥やし桶[こやしおけ, koyashioke] (n) night soil pail [Add to Longdo]
片手桶[かたておけ, katateoke] (n) single-handled pail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pail \Pail\ (p[=a]l), n. [OE. paile, AS. p[ae]gel a wine vessel,
   a pail, akin to D. & G. pegel a watermark, a gauge rod, a
   measure of wine, Dan. p[ae]gel half a pint.]
   A vessel of wood or tin, etc., usually cylindrical and having
   a bail, -- used esp. for carrying liquids, as water or milk,
   etc.; a bucket. It may, or may not, have a cover. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pail
   n 1: a roughly cylindrical vessel that is open at the top [syn:
      {bucket}, {pail}]
   2: the quantity contained in a pail [syn: {pail}, {pailful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top