Search result for

plo

(156 entries)
(1.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plo-, *plo*
English-Thai: Longdo Dictionary
plowing(n.) การไถพรวน
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
Royal Ploughing Day(n) วันพืชมงคล
employment agreement(n) สัญญาจ้างงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
PLO[ABBR] องค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์, See also: (คำย่อของ Palestine Liberation Organization)
plod[VI] เดินก้าวเท้าหนักๆ
plod[N] เสียงเดินก้าวเท้าหนักๆ
plop[N] เสียงสิ่งของตกน้ำ, See also: เสียงดังจ๋อม
plop[VI] ตกลงน้ำเสียงดังจ๋อม, Syn. thump, thud, splash
plop[VT] ทำให้ตกน้ำเสียงดังจ๋อม, Syn. thump, thud, splash
plop[VT] ทิ้งตัวหรือนั่งลงไปอย่างแรง, Syn. drop, plonk
plop[ADV] (เสียง) ดังจ๋อม
plot[N] อุบาย, See also: แผนที่วางขึ้น, Syn. plan, scheme
plot[N] เค้าโครงเรื่อง, See also: โครงเรื่อง, Syn. outline, story

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plod(พลอด) v.,n. (การ) เดินอย่างหนักอึ้งหรือลำบาก,ค่อย ๆ เดิน,เพียรพยายาม, See also: plodder n. plodness n, Syn. drudge
plop(พลอพ) n.,v..adv. (ทำให้เกิด) เสียงดังป๋อมหรือแปะ,การตกลงไปดังป๋อมหรือแปะ.
plot(พลอท) n. ที่ดินแปลเล็ก,แผน,แผนการ,แผนการลับ,แผนที่,แผนผัง.,ที่ดินแปลเล็ก vt.,vi. แบ่งที่ดินออกเป็นแปลง ๆ ,วางแผน
plotter(พล็อท'เทอะ') เครื่องวาดเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดหนึ่งที่ใช้ในการวาด โดยปกติจะมีปากกามากกว่าหนึ่งด้ามเป็นสีต่าง ๆ การเลือกใช้ปากกาเหล่านี้ย่อมขึ้นอยู่กับคำสั่งที่ป้อนเข้าไปอีกต่อหนึ่ง โปรแกรมประเภท CAD (computer aided-design) จะต้องใช้กับเครื่องพิมพ์ชนิดเครื่องวาดนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เครื่องวาดก็มีหลายแบบ และหลายขนาด มีความคมชัดมากน้อยต่างกันเช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์
plough(เพลา) n. ไถ,เครื่องไถ,เครื่องกวาดหรือไถหิมะ,ดาวไถ vi. ไถกวาด,ไส,ปราบให้เรียบ,แล่นฝ่าผิวน้ำ., See also: ploughable adj. plowable adj. plougher n. plower n.
ploughland(เพลา'เลินดฺ) n. ผืนที่ดินที่เพาปลูกได้
ploughman(เพลา'เมิน) n. คนไถดิน,ชาวนา., See also: ploughmanship n. pl. ploughmen, Syn. plowman
ploughsharen. ใบไถ
plover(พลัฟ'เวอะ,โพล'เวอะ) n. นกตัวสั้น ๆ ในตระกูล Charadriidae
plow(เพลา) n. ไถ,เครื่องไถ,เครื่องกวาดหรือไถหิมะ,ดาวไถ vi. ไถกวาด,ไส,ปราบให้เรียบ,แล่นฝ่าผิวน้ำ., See also: ploughable adj. plowable adj. plougher n. plower n.

English-Thai: Nontri Dictionary
plod(vi) เดินย่ำ,เพียร,พยายาม,อุตสาหะ
plodder(n) คนเดินย่ำ
plot(n) ที่ดิน,แผนการ,ร่าง,อุบาย,โครงการ,แผนผัง
plot(vt) กำหนด,ร่าง,ซ่องสุม,วางแผน,ลาก,แบ่งเป็นชิ้นๆ
plough(n) คันไถ,เครื่องไถ,เครื่องกวาดหิมะ
plough(vt) ไถนา,กวาด,ปราบให้เรียบ
ploughman(n) คนไถนา,ชาวนา
ploughshare(n) ใบมีดคันไถ
plow(n) คันไถ,เครื่องไถ,เครื่องกวาดหิมะ
plow(vt) ไถนา,กวาด,ปราบให้เรียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plosive sound; plosiveเสียงระเบิด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
plosive; plosive soundเสียงระเบิด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
plotโครงเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
plotวาด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plot๑. ลงจุด๒. วาด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plotวาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plottageการกำหนดราคาที่ดินเพิ่มขึ้น (เพราะมีที่ดินแปลงข้างเคียง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plotterพล็อตเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plotterเครื่องวาด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
plotterพล็อตเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plots, theme, etc.โครงเรื่อง, แก่นของเรื่อง, ฯลฯ [TU Subject Heading]
Plotter พล็อตเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Plotterเครื่องวาด [เทคโนโลยีการศึกษา]
Plotterพล็อตเตอร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Plowingการไถพรวน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, if you're plotting against chuck bass,ถ้าเธอวางแผนจัดการกับชัค แบส Pret-a-Poor-J (2008)
You're behind the plot, bass. She already left.เธอตกข่าวแล้ว แบส หล่อนไปแล้ว There Might be Blood (2008)
Plot a course for Earth. We're getting the hell out of here.ตั้งเส้นทางกลับโลกเราจะไปกันแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
A steamroller is plowing...รถบดถนนไอน้ำระเบิด Birthmarks (2008)
The whole point was to-- let him plow into some innocent bystander?ประเด็นทั้งหมดก็คือ ปล่อยเขา.. ให้เข้าสู่สภาพ innocent bystander? Joy (2008)
I'll have to ask the Council Master Plo.เราจะปรึกษากับทางสภา อาจารย์โพล Rising Malevolence (2008)
The Jedi Council sends Master Plo Koon to hunt down the menace before it strikes again.สภาเจไดส่งอาจารย์โพล คูน ไปยับยั้งภัยนี้ ก่อนที่การจู่โจมจะเกิดขึ้นอีกครั้ง Rising Malevolence (2008)
Koh-to-ya, Master Plo.สวัสดี อาจารย์โพล Rising Malevolence (2008)
Master Plo, what's happening...อาจารย์โพล เกิดอะไรขึ้น Rising Malevolence (2008)
You heard Master Plo,คุณก็ได้ยินอาจารย์โพลบอกแล้วนี่ Rising Malevolence (2008)
Master Plo was here in the Abregado system when we lost contact.อาจารย์โพลอยู่ที่หมู่ดาวอะเบรกาโด ก่อนจะขาดการติดต่อ Rising Malevolence (2008)
We've had no further contact with General Plo Koon.เราขาดการติดต่อกับอาจารย์โพล คูน Rising Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ploInvestigators uncovered an assassination plot.
ploBetter to have one plough going than two cradles. [Quote, Fuller]
ploAccording to the newspaper he participated in the plot.
ploApart from the plot, the book interested me.
ploI saw through their plot at once.
ploWe found out their plot before they took their actions.
ploHe was the brains behind the plot.
ploThere is a rumor that the radicals are plotting against the government.
ploThey entangled him in a plot.
ploThey are plowing the field of wheat.
ploSomeone ploughed into me from behind at an intersection yesterday.
ploThe plot of the novel is too complicated to understand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไถ[V] plough, See also: plow, turn over, dig, till, cultivate, Syn. ไถนา, Example: พ่อต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปไถกล้า, Thai definition: เอาไถเทียมควายหรือวัวเป็นต้นลากไปเพื่อกลับดิน
ไถ[N] plough, See also: plow, Syn. คันไถ, Example: ชาวนาต่างก็เดินแบกจอบแบกไถลงสู่ท้องทุ่งเพื่อเตรียมนา, Thai definition: เครื่องมือทำไร่ทำนาชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคันไถ หางยาม ผาล หัวหมู ใช้ควายหรือวัวเป็นต้นลากไปเพื่อกลับดิน
เนื้อเรื่อง[N] plot, See also: outline, story, scenario, subject, Syn. เรื่องราว, Example: ภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องยกย่องวีรกรรมการเสียสละเพื่อชาติ, Thai definition: สาระของเรื่อง
เค้าโครงเรื่อง[N] plot, See also: outline, story line, scenario, Syn. โครงเรื่อง, เค้าเรื่อง, Example: เธอช่วยเล่าย่อๆ พอให้เห็นเค้าโครงเรื่องเท่านั้นก็พอ, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องคร่าวๆ หรือเรื่องย่อ
คันไถ[N] plough handle, See also: beam of plough, Syn. คันชัก, Example: ชาวบ้านเวลาเขาว่างเขาก็ถักแห ทำคันไถ ทำอะไรต่ออะไรที่ใช้ในการดำรงชีวิต, Count unit: คัน
คันชัก[N] plough handle, See also: beam of plough, Syn. คันไถ, Thai definition: ที่สำหรับเทียมวัวและควาย
เค้า[N] outline, See also: plot, scheme, Syn. รูปความ, ต้นเงื่อน, ต้นเค้า, เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, พล็อตเรื่อง, Example: นิยายเรื่องนี้ผู้แต่งได้เค้ามาจากนิยายต่างประเทศ, Thai definition: รูปหรือรูปความโดยย่อ
เค้าเรื่อง[N] plot, See also: storyline, plotline, Syn. โครงเรื่อง, เค้าโครง, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้กำกับเอาเค้าเรื่องมาจากเรื่องจริง, Count unit: เรื่อง
โครงเรื่อง[N] plot, See also: story line, Syn. เค้าเรื่อง, พล็อตเรื่อง, Example: ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์หลายคนชอบโครงเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้มาก, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เค้าเรื่องที่กำหนดขึ้น
ป๋อม[ADV] splashingly, See also: plop, fall into water with splash, Example: เพราะว่าไม่ทันระวัง ลูกบอลก็เลยตกลงไปในน้ำเสียงดังป๋อม, Thai definition: เสียงดังอย่างของมมีน้ำหนักตกน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful   FR:plorer ; regretter
อนุปริญญา[n.] (anuparinyā) EN: diploma   FR: diplôme [m] ; certificat [m]
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of)   FR: profiter ; exploiter
อัตราเวลา[n. exp.] (attrā wēlā) FR: emploi du temps [m] ; horaire [m]
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up   FR: déplier ; déployer
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: graduate   FR: licencié [m] ; diplômé [m]
บรรจุงาน[v. exp.] (banju ngān) EN: employ permanently   
เบียดเบียน[v.] (bīetbīen) EN: exploit ; molest   
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: clear land ; develop ; exploit   FR: déblayer ; défricher

CMU English Pronouncing Dictionary
PLOT    P L AA1 T
PLOW    P L AW1
PLOY    P L OY1
PLOP    P L AA1 P
PLOD    P L AA1 D
PLOG    P L AA1 G
PLOCK    P L AA1 K
PLOTS    P L AA1 T S
PLOCH    P L AA1 K
PLOOF    P L UW1 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plow    (n) (p l au1)
plod    (v) (p l o1 d)
plop    (v) (p l o1 p)
plot    (v) (p l o1 t)
ploy    (n) (p l oi1)
plods    (v) (p l o1 d z)
plonk    (v) (p l o1 ng k)
plops    (v) (p l o1 p s)
plots    (v) (p l o1 t s)
ploys    (n) (p l oi1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plombe {f}; Verplombung {f}lead seal; seal [Add to Longdo]
Plotter {m}plotter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
ざぶり;ざぶん;ざんぶ;ざんぶり[, zaburi ; zabun ; zanbu ; zanburi] (adv-to,adv) (on-mim) splash; plop [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story) [Add to Longdo]
どんぶりこ;どんぶらこ[, donburiko ; donburako] (adv,adv-to) (1) (どんぶりこ only) (on-mim) plop; splash; (2) (on-mim) tumbling [Add to Longdo]
ぽちぽち[, pochipochi] (adv,adv-to) (1) spattering; splotching; (2) step-by-step; little-by-little; (3) soon; (n) (4) dots; (5) ditto mark [Add to Longdo]
ぽちゃり[, pochari] (adv-to,adv) (on-mim) splash; splosh [Add to Longdo]
ぽとり[, potori] (adv-to) (See ぽとりと落ちる) with a "plop" (of tears, drop of water, etc.) [Add to Longdo]
ぽとりと落ちる[ぽとりとおちる, potoritoochiru] (exp,v1) to fall down with a "plop" [Add to Longdo]
ぽん[, pon] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a slap; with a pop; with a plop; (2) (on-mim) without batting an eyelid [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情节[qíng jié, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] plot; circumstances [Add to Longdo]
普罗夫迪夫[Pǔ luó fū dí fū, ㄆㄨˇ ㄌㄨㄛˊ ㄈㄨ ㄉㄧˊ ㄈㄨ, / ] Plovdiv [Add to Longdo]
普罗提诺[Pǔ luó tí nuò, ㄆㄨˇ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄧˊ ㄋㄨㄛˋ, / ] Plotinus (Neoplatonism philosopher) [Add to Longdo]
暗算[àn suàn, ㄢˋ ㄙㄨㄢˋ, ] plot against [Add to Longdo]
染色体倍性[rǎn sè tǐ bèi xìng, ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄊㄧˇ ㄅㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] ploidy (number of homologous chromosomes) [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, ] plow [Add to Longdo]
睢鸠[suī jiū, ㄙㄨㄟ ㄐㄧㄡ, / ] plover (Charadrius morinellus); dotterell [Add to Longdo]
策划[cè huà, ㄘㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] plot; scheme; bring about; engineer [Add to Longdo]
策略[cè, ㄘㄜˋlu:e4, ] plot; tactics [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, ] plow [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer [Add to Longdo]
コンタープロット[こんたーぷろっと, konta-purotto] contour plot [Add to Longdo]
ドラムプロッタ[どらむぷろった, doramupurotta] drum plotter [Add to Longdo]
ドラム作図装置[どらむさくずそうち, doramusakuzusouchi] drum plotter [Add to Longdo]
ドラム式プロッタ[ドラムしきプロッタ, doramu shiki purotta] drum plotter [Add to Longdo]
フラットベッド式プロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] flatbed plotter [Add to Longdo]
プロッタ[ぷろった, purotta] plotter [Add to Longdo]
プロッタ増分量[ぷろったぞうぶんりょう, purottazoubunryou] plotter step size [Add to Longdo]
プロッティングヘッド[ぷろっていんぐへっど, purotteinguheddo] plotting head [Add to Longdo]
メッシュプロット[めっしゅぷろっと, messhupurotto] mesh plot [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不意[ふい, fui] ploetzlich, ueberraschend [Add to Longdo]
唐突[とうとつ, toutotsu] ploetzlich, abrupt [Add to Longdo]
急変[きゅうへん, kyuuhen] ploetzliche_Aenderung [Add to Longdo]
急患[きゅうかん, kyuukan] ploetzlich_Erkrankter [Add to Longdo]
急病[きゅうびょう, kyuubyou] ploetzliche_Erkrankung [Add to Longdo]
急逝[きゅうせい, kyuusei] ploetzlicher_Tod [Add to Longdo]
暴騰[ぼうとう, boutou] ploetzliche_Steigerung, heftige_Steigerung [Add to Longdo]
突如[とつじょ, totsujo] ploetzlich, unerwartet [Add to Longdo]
突然[とつぜん, totsuzen] ploetzlich, unerwartet [Add to Longdo]
高騰[こうとう, koutou] ploetzliche_Steigerung, heftige_Steigerung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 PLO
   n 1: a political movement uniting Palestinian Arabs in an effort
      to create an independent state of Palestine; when formed in
      1964 it was a terrorist organization dominated by Yasser
      Arafat's al-Fatah; in 1968 Arafat became chairman; received
      recognition by the United Nations and by Arab states in
      1974 as a government in exile; has played a largely
      political role since the creation of the Palestine National
      Authority [syn: {Palestine Liberation Organization}, {PLO}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top