Search result for

ovid

(69 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ovid-, *ovid*, ovi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Ovid[N] กวีโรมัน เจ้าของผลงานด้านประวัติศาสตร์และเทพนิยาย
Ovidian[ADJ] เกี่ยวกับกวีโรมัน เจ้าของผลงานด้านประวัติศาสตร์และเทพนิยาย
oviduct[N] ท่อรังไข่, See also: ท่อนำไข่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bovid(โบ'วิด) adj. เกี่ยวกับตระกูลวัว
improvident(อิมพรอฟ' วิเดินทฺ) adj. เลินเล่อ, ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, ไม่ระวัง, ไม่คิดถึงอนาคต, ไม่ประหยัด., See also: improvidence n. improvidently adv., Syn. thoughtless, careless ###A. careful)
provide(พระไวดฺ') vt. จัดหาให้,ให้,เตรียมการ. vi. เตรียมการ,จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ., See also: providable adj. provider n.
provided(พระไว'ดิด) conj. ภายใต้เงื่อนไข,โดยมีข้อแม้ว่า, Syn. in case,granted
provided schooln. โรงเรียนประชาบาล
providence(พรอฟ'วิเดินซฺ) n. การคุ้ม-ครองของพระเจ้าที่มีต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย ที่พระองค์สร้างขึ้น., Syn. foresight,discretion
provident(พรอฟ'วิเดินทฺ) adj. รอบคอบ,สุขุม,มองไกล,ประหยัด,ขี้เหนียว, See also: providentness n., Syn. cautious
provident fundn. ทุนสำหรับขาดเหลือภายหน้า
providential(พรอฟวิเดน'เชิล) adj. เกี่ยวกับหรือมาจากพระผู้เป็นเจ้า,เป็นเจตจำนงของพระผู้เป็นเจ้า, Syn. opportune
providing(โพรไว'ดิง) conj. หาก,ถ้า,ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า, Syn. provided,if

English-Thai: Nontri Dictionary
improvidence(n) ความเลินเล่อ,ความสะเพร่า,ความประมาท
improvident(adj) เลินเล่อ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ประมาท
provide(vt) จัดหา,ทำให้,กำหนด,ตระเตรียม,ให้,บัญญัติ
provided(con) ถ้าหาก,หากว่า,ถ้า,โดยมีเงื่อนไขว่า,โดยมีข้อแม้ว่า
providence(n) การเตรียม,การคิดถึงภายหน้า,โชคชะตา
provident(adj) เตรียม,รอบคอบ,มองการณ์ไกล,สุขุม
providential(adj) ของพระเจ้า,โชคดี,ที่มาจากพระเจ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oviduct; salpinx uterina; tube, fallopian; tube, uterineท่อนำไข่ [มีความหมายเหมือนกับ salpinx ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oviductal pregnancy; pregnancy, fallopian; pregnancy, tubal; salpingocyesisการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
oviductท่อนำไข่, หลอดปลายเปิดซึ่งปลายข้างหนึ่งมีลักษณะคล้ายปากแตรอยู่ใกล้ ๆ รังไข่และปลายอีกข้างหนึ่งต่อกับมดลูก  ภายในหลอดประกอบด้วยกล้ามเนื้อและซีเลียที่ช่วยนำไข่จากรังไข่มายังมดลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ovidius.โอวิเดียส์ . Shadow Games (2010)
Ovidius' wife?เมียของโอวิดิอุส? Shadow Games (2010)
Ovidius.ออวิเดียส. Shadow Games (2010)
Ovidius...ออวิเดียส... Shadow Games (2010)
To ovidius...ให้กับ ออวิเดียส... Shadow Games (2010)
Ovidius' cousin is the magistrate.ญาติของออวิเดียส คืิอฝ่ายปกครอง Shadow Games (2010)
I owe you a debt, ovidius.ข้ายังเป็นหนี้ท่าน โอวิดิอัส Shadow Games (2010)
Gratitude for your honesty, ovidius.ข้าจะให้คำสัญญาแก่ความซื่อสัตย์เจ้า ออวิเดียส Shadow Games (2010)
That our dearest cousin ovidius was murdered in his home.เรื่องที่ว่าญาติโอวิเดียสที่รักของเรา ถูกฆาตกรรมที่บ้านเขา Shadow Games (2010)
Ovidius?โอวิเดียส? Shadow Games (2010)
Ovidius, I apologize the delay.เจ้าจะได้นอนต่อเมื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้ชาย! เดินต่อไป Sacramentum Gladiatorum (2010)
Ovidius approaches.อ้าวโอวีดิอุส The Thing in the Pit (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
หาให้[v. exp.] (hā hai) EN: provide ; get ; arrange   FR: munir ; pourvoir
หาก[conj.] (hāk) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of   FR: si ; à condition que
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that   FR: pourvu que ; à condition que
จ่าย[v.] (jāi) EN: distribute ; supply ; provide ; dispense ; issue   FR: distribuer ; fournir
จัดหา[v.] (jathā) EN: provide ; procure ; obtain ; supply   FR: munir ; équiper ; procurer
จัดทำ[v.] (jattham) EN: make ; do ; create ; compile ; provide   FR: manier ; manoeuvrer
จัดที่ให้อยู่[v. exp.] (jat thī hai yū) EN: accomodate ; provide lodging   FR: procurer un logement
การกดจุด[n.] (kān kotjut) EN: acupressure ; applying pressure to various areas of the body to provide relief   
ค้ำจุน[v.] (khamjun) EN: support ; prop up ; provide support (for)   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oviduct    (n) (ou1 v i d uh k t)
oviducts    (n) (ou1 v i d uh k t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
アクセスプロバイダ[, akusesupurobaida] (n) {comp} access provider [Add to Longdo]
アプリケーションサービスプロバイダ[, apurike-shonsa-bisupurobaida] (n) {comp} Application Service Provider [Add to Longdo]
イベントプロバイダ[, ibentopurobaida] (n) {comp} event provider [Add to Longdo]
インターネットサービスプロバイダー;インターネットサービスプロバイダ[, inta-nettosa-bisupurobaida-; inta-nettosa-bisupurobaida] (n) {comp} (See ISP) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
インターネットプロバイダ[, inta-nettopurobaida] (n) {comp} Internet provider [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[, inta-nettopurobaida-] (n) {comp} Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
インターネット接続業者[インターネットせつぞくぎょうしゃ, inta-netto setsuzokugyousha] (n) Internet service provider; ISP [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダ[こんてんつぷろばいだ, kontentsupurobaida] content provider [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダー[こんてんつぷろばいだー, kontentsupurobaida-] content provider [Add to Longdo]
サービスプロバイダ[さーびすぷろばいだ, sa-bisupurobaida] service provider [Add to Longdo]
サービス提供者[サービスていきょうしゃ, sa-bisu teikyousha] service provider [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス提供者[とらんざくしょんしょりサービスていきょうしゃ, toranzakushonshori sa-bisu teikyousha] Transaction Processing Service Provider, TPSP [Add to Longdo]
トランスポートサービス提供者[トランスポートサービスていきょうしゃ, toransupo-tosa-bisu teikyousha] transport service provider, TS-provider [Add to Longdo]
ネットワークサービス提供者[ネットワークサービスていきょうしゃ, nettowa-kusa-bisu teikyousha] network service provider [Add to Longdo]
プロバイダ[ぷろばいだ, purobaida] provider [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ovid
   n 1: Roman poet remembered for his elegiac verses on love (43 BC
      - AD 17) [syn: {Ovid}, {Publius Ovidius Naso}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OVID
     Object, View, and Interaction Design
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top