Search result for

osmanen

(50 entries)
(4.075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -osmanen-, *osmanen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา osmanen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *osmanen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Persians, Tatars, Turks and Seldschuks.Persern, Tataren, Osmanen und Seldschuken erobert. Absurdistan (2008)
We're Ottomans!Wir sind OsmanenYahsi Bati (2009)
-Ottoman?OsmanenYahsi Bati (2009)
-Ottoman. You know, the palace, music..Osmanen, gnädige Frau. Yahsi Bati (2009)
We're Ottomans.Wir sind OsmanenYahsi Bati (2009)
Ottomans, huh?Osmanen, ha! Yahsi Bati (2009)
We're going to win with the Turan tactic of the Ottomans.Wir werden den Feind mit der Turan Taktik von den Osmanen besiegen. Recep Ivedik 3 (2010)
Invasion by the French, the Germans, the Muslim Turks hangs above us like a noose, and yet Italy remains fractured. Ten independent countries squabbling.Das Damoklesschwert einer Invasion durch die Franzosen, Deutschen oder Osmanen schwebt beständig über uns, und doch bleibt Italien gespalten. 1492 (2011)
And the Basilica of Saint Sophia is now a mosque. Borgia!Wenn die Osmanen Rom erobern, machen sie dann St. Peter zur Moschee und ändern den Namen der Stadt? 1492 (2011)
The Ottomans have never seen a wedding like this.Die Osmanen haben noch nie so eine Hochzeit gesehen. Magnificent Century (2011)
May he destine us to show the power and justice of the Ottomans to the world.Möge er uns beistehen, der Welt die Macht und Gerechtigkeit der Osmanen zu zeigen. Episode #1.1 (2011)
No, not you, not the Ottomans.Nein, nicht Ihr, nicht die OsmanenEpisode #1.1 (2011)
May he spare you for all Ottomans.Möge er dich für alle Osmanen verschonen. Episode #1.1 (2011)
While the Tudor, Habsburg and Valois dynasties have united how do the Ottomans dare to try to become part of this family?Die Häuser der Tudors, der Habsburger und der Valois haben sich verbündet doch wie können es die Osmanen wagen, sich als Teil dieser Familie aufzudrängen? Episode #1.5 (2011)
Sultan Süleyman Khan is not only the Sultan of the Ottomans but the Sultan of the whole world.Sultan Süleyman Khan ist nicht nur der Sultan der Osmanen, sondern der Sultan der ganzen Welt. Episode #1.5 (2011)
Inform them of the answer we gave the Ottomans.Sagt ihnen, was wir den Osmanen geantwortet haben. Episode #1.5 (2011)
Ottoman-Venetian relations would suffer.Das würde den Beziehungen zwischen Osmanen und Venedig schaden. Episode #1.6 (2011)
Charles V would like to state that he is our ally both in war and in peace and he would like to inform you that it's only a dream for the Ottomans to come to our lands and that he finds your sharp retort quite proper.Charles V möchte anmerken, dass er in Krieg und Frieden unser Verbündeter ist. Er teilt Euch mit, dass es für die Osmanen nur ein Traum ist, unser Gebiet zu betreten und dass er Eure scharfe Antwort richtig findet. Episode #1.6 (2011)
I fear that the Ottomans' response will be grievous.Ich fürchte, die Antwort der Osmanen wird allen Kummer bereiten. Episode #1.6 (2011)
We will crush the Ottomans like ants.Wir werden die Osmanen wie Ameisen zermalmen. Episode #1.7 (2011)
The Ottomans won't be able to reach Zemun.Die Osmanen werden Zemun nicht erreichen. Episode #1.10 (2011)
Have lots of kids for my great wars to defeat the Ottomans.Ich wünsche euch viele Kinder, für meine großartigen Kriege, um die Osmanen zu besiegen. Episode #1.10 (2011)
-The Ottomans are attacking.- Die Osmanen greifen an! Episode #1.10 (2011)
If the Vatican protects holy Rhodes the Ottomans would not dare to attack.Wenn der Vatikan Rhodos beschützt, wagen die Osmanen den Angriff nicht. Episode #1.15 (2011)
Have you made new trade agreements with the Ottomans?Habt Ihr neue Handelsvereinbarungen mit den Osmanen gemacht? Episode #1.15 (2011)
This sea will be the Ottomans' grave.Dieses Meer wird das Grab der Osmanen sein. Episode #1.20 (2011)
Effendi, the Ottomans are attacking in a way we have never seen before.Effendi, die Osmanen greifen auf eine Weise an, die uns unbekannt ist. Episode #1.20 (2011)
We should benefit from his inexperience to get rid of the Ottomans for good.Die Unerfahrenheit von Sultan Mehmet müssen wir dazu nutzen, die Osmanen für immer loszuwerden. Conquest 1453 (2012)
It is the right time to get rid of the Ottomans.Es ist genau die richtige Zeit, die Osmanen loszuwerden. Conquest 1453 (2012)
We reach the top that damn mountain... and from up there... my guns sent to hell the Muslim camp.Ich werde auf den Gipfel dieses verdammten Berges gelangen. Und von dort oben werde ich mit meinen Mörsern Tod und Verderben über das Heerlager der Osmanen bringen. Day of the Siege (2012)
The Greek uprising against the Ottomans has been raging for three years.Der griechische Aufstand gegen die Osmanen tobt seit drei Jahren. God Loves Caviar (2012)
The empire of the Ottomans is falling apart.Das Reich der Osmanen bricht auseinander. God Loves Caviar (2012)
He returned to a country that still suffered always under the rule of the Ottomans.Er kehrte in ein Land zurück, das noch immer unter der Herrschaft der Osmanen litt. God Loves Caviar (2012)
Even during the Greek war of independence, the besieged Ottoman forces were attempting to melt the lead in the columns of the Parthenon...Während des griechischen Unabhängigkeitskrieges versuchten die Osmanen, das Blei in den Säulen... The Adventurer: The Curse of the Midas Box (2013)
Padashah of the Turks.Padischah der OsmanenThe Time of Sweet Desires (2013)
We must convince De Córdova to take his troops to Venice and battle the Turks.De Cordova muss die Truppen nach Venedig führen und gegen die Osmanen kämpfen. The Time of Sweet Desires (2013)
- He must save Venice from the Turks.De Cordova muss Venedig vor den Osmanen retten. The Time of Sweet Desires (2013)
The Turks cannot defeat the Venetians.Die Osmanen können die Venezianer nicht besiegen. The Time of Sweet Desires (2013)
Forty years ago, did we believe the Turks could conquer Constantinople?Hätten wir vor 40 Jahren geglaubt, dass die Osmanen Konstantinopel erobern würden? The Time of Sweet Desires (2013)
My army must go to Venice, where the Turks attack.Meine Armee muss nach Venedig, wo die Osmanen angreifen. Ash Wednesday (2013)
- The Turks are superior at sea.Die Osmanen sind Euch auf See überlegen. Ash Wednesday (2013)
Job did not confuse the whims of his own will... with the absolute will of the Lord, yet Job was not spared divine rebuke.Ich habe Nachricht aus Venedig. General de Cordova hat die Osmanen zurück nach Konstantinopel getrieben. Wir sind ihm dankbar und Euch, dass Ihr Eure Nachricht mit uns teilt. Palm Sunday (2013)
But general Shaw believes the Ottomans are a real threat.Aber General Shaw glaubt, dass die Osmanen die wahre Bedrohung sind. From Darkness to Light (2013)
Meanwhile, the man develops a technology which, if successful, will render our investments in the Ottoman oil fields worthless.Währenddessen dieser Mann eine Technologie ent- wickelt, welche, sofern sie Erfolg haben sollte, unsere Investitionen in die ÖIfelder der Osmanen wertlos machen würde. Of Monsters and Men (2013)
The more Britain arms itself for war against the Ottomans, the more General Shaw stands to gain.Je mehr Großbritannien sich für den Krieg gegen die Osmanen bewaffnet, desto mehr wird General Shaw gewinnen. The Devil's Waltz (2013)
The heathens now known as the Ottomans.Die heutigen Haiden, bekannt als die OsmanenServant to Two Masters (2013)
The Ottomans sit on a sea of oil.Die Osmanen sitzen auf einem See aus ÖI. Servant to Two Masters (2013)
If what you say is true, then Mr. Grayson's energy scheme will utterly strip the Ottomans of their greatest weapon.Wenn das was Sie sagen wahr ist, dann würde Mr. Graysons Energiekonzept den Osmanen gänzlich ihre stärkste Waffe abnehmen. Servant to Two Masters (2013)
Ottomans they will face.Die Osmanen werden zurückschlagen. The Cut (2014)
Ottomans are complete and.Die Osmanen sind erledigt. The Cut (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top