Search result for

orte

(83 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orte-, *orte*
English-Thai: Longdo Dictionary
cerebral cortex(n phrase) ส่วนนอกของสมองใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว,ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ,หลายชนิด,หลากหลาย,คละกัน,เหมาะสม,แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry ###A. matching, similar)
athetic supporterที่ปกคลุมอวัยวะสืบพันธุ์ของนักกีฬา., Syn. jockstap
card sorterเครื่องเรียงบัตร <คำแปล>หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้สำหรับเรียงลำดับบัตรที่มีข้อมูลเจาะไว้แล้ว เครื่องนี้จะสามารถอ่านข้อมูลบนบัตรแล้วจัดการเรียงลำดับให้ เช่น ถ้าเป็นจำนวนเลข ก็จะเรียงจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย หรือถ้าเป็นตัวอักษร อาจเรียงตามลำดับตัวอักษรให้ก็ได้
colporteur(คอล'พอเทอ) n. คนเร่ขายหนังสือ
comforter(คัม'เฟิร์ทเทอะ) n. ผู้ปลอบโยน, Syn. solace
cortege(คอร์'ทิจฺ) n. ขบวน,ขบวนแห่,ขบวนแห่ศพ,ขบวนผู้ติดตาม, Syn. retinue
cortex(คอร์'เทคซฺ) n. เปลือกนอก,เปลือกสมองซึ่งเป็นวัตถุสีเทา, Syn. bark
deportee(ดีพอร์ที') n. ผู้ถูกเนรเทศ
forte(ฟอร์ท) n. ความถนัด,ความสันทัด,การเล่นเสียง (ดนตรี) ดัง adj. ดัง,กร้าว,อย่างแรง,มีวิตามินมากขึ้น.
frankforter(แฟรงคฺ'เฟิร์ทเทอะ) ไส้กรอก,ไส้กรอกเยอรมัน, Syn. sausage

English-Thai: Nontri Dictionary
comforter(n) คนปลอบโยน,ผ้าพันคอ,ผ้าคลุมเตียง
cortex(n) เยื่อหุ้มสมอง,เปลือกนอก
importer(n) ผู้นำเข้า
pianoforte(n) เปียโน
portend(vt) เป็นลาง,แสดงว่า,มีความหมายว่า
portent(n) ลางสังหรณ์,เรื่องประหลาด,เรื่องมหัศจรรย์,ลางบอกเหตุ
portentous(adj) เป็นลางร้าย,เป็นลางสังหรณ์,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์
porter(n) คนขนของ,ยาม,คนเฝ้าประตู,พนักงานขนกระเป๋า
reporter(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้รายงาน
shorten(vi) ห้วน,สั้นลง,ย่อลง,เตี้ยลง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ortega!ออร์เตกา! Resurrection (2008)
Christian Ortega, a.k.a. Combo.ถูกบุคคลลึกลับยิงเสียชีวิต โดยที่ไม่ระวังตัวเมื่อเดือนที่แล้ว ABQ (2009)
Hi, there, uh, Mrs. Ortega?สวัสดีครับ เอ่อ คุณนายออร์เตก้าใช่ไหม Más (2010)
Who are we talking about, Mrs. Ortega?เราพูดถึงใครกันอยู่เหรอครับ คุณนายออร์เตก้า Más (2010)
Christian Ortega.คริสเตียน ออร์เตก้า Más (2010)
Is under criminal investigation for Violation of a Ortega Law.กำลังอยู่ในระหว่างสอบสวนคดีละเมิดกฎหมายออเทกา Dae Mul (2010)
How can you consider it as a Ortega law violation [Te-Jia-Fa]?ทำไมถึงว่าผิดกฎหมายออเทกา Dae Mul (2010)
Ortega law violation?ฝ่าฝืนกฎหมายออเทกาหรือ Dae Mul (2010)
According to Ortega Law, you are under investigation of being suspected of taking bribes. Do you know?ตามกฎหมายออเทกาคุณตกอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่ารับสินบน คุณทราบใหม่ Dae Mul (2010)
I am standing here with the resident gardener, Javier Ortega.ผมอยู่ที่นี่กับคนสวน ฮาเวียร์ ออเทเกวซ Grave Encounters (2011)
I am standing here with the resident gardener, Javier Ortega.ผมอยู่ที่นี่กับคนสวน ฮาเวียร์ ออเทเกวซ Grave Encounters (2011)
Becca. Ortega thinks that I'm a traitor and that I'm working with Paul.ออร์ทีก้าคิดว่าฉันเป็นคนทรยศ และสมรู้ร่วมคิดกับพอล Answers (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมร[adj.] (amøn) EN: deathles ; immortal   FR: éternel ; immortel
อันไหนก็ได้[X] (an nai kødāi) FR: n'importe lequel ; n'importe laquelle
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
เอามา[v.] (ao mā) EN: bring   FR: apporter ; amener ; porter ; acquérir
เอาไป[v. exp.] (ao pai) FR: emporter ; emmener ; prendre ; enlever
อะไรก็ได้[adv.] (arai kødai) EN: anything ; all the same   FR: n'importe quoi ; peu importe
... อะไรไหม[X] (... arai mai) EN: ... anything ?   FR: ... n'importe quoi ?
อารมณ์อ่อนโยน[X] (ārom ønyōn) EN: gentle disposition   FR: accortise [f] (vx) ; humeur accorte [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
ORTEN    AO1 R T AH0 N
ORTEZ    AO0 R T EH1 Z
ORTEGA    AO0 R T EY1 G AH0
ORTEGO    AO0 R T EY1 G OW0
ORTEGAS    AO0 R T EY1 G AH0 S
ORTEGON    AO0 R T EY0 G AO1 N
ORTEGA'S    AO0 R T EY1 G AH0 Z
ORTENZIO    AO0 R T EH1 N Z IY0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ortega    (n) (oo r t ei1 g @)

German-Thai: Longdo Dictionary
Torte(n) |die, pl. Torten| ขนมเค้กประเภทที่มีครีมบนหน้าหรือที่มีการตบแต่งเป็นพิเศษ เค้กแฟนซี และรวมถึงทาร์ตด้วย เช่น Schwarzwälderkirschtorte, Erdbeertorte, See also: der Kuchen
Wörterbuch(n) |das, pl. Wörterbücher| พจนานุกรม
mit anderen Worten(phrase) อีกนัยหนึ่ง(ที่พูดได้เข้าใจง่ายกว่านั้นอีก), See also: S. anders gesagt
antworten(vi) |antwortete, hat geantwortet, jmdm./auf etw.(A)| ตอบกลับ, ตอบ เช่น auf eine Frage antworten, See also: S. erwidern,entgegnen
Vorteil(n) |der, pl. Vorteile| ข้อดี, ประโยชน์, ข้อได้เปรียบ, See also: A. Nachteil

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
orten; anpeilen; peilen | ortend; anpeilend; peilend | geortet; angepeilt; gepeilt | ortet; peiltto locate | locating | located | locates [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
porte-monnaie(n) |m., pl. -s| กระเป๋าใส่เศษสตางค์, See also: Related: porte-feuille
porte-feuille(n) |m, pl. -s| กระเป๋าเงินที่มีลักษณะยาวใส่ธนบัตรและบัตรต่างๆ, See also: Related: porte-monnaie
porter(vt) |je porte, tu portes, il porte, nous portons, vous portez, ils portent| ยก, ขน
porte(n) |f| ประตู เช่น Je vais ouvrir la porte. Je cherche la clé. ฉันจะเปิดประตู ฉันหาลูกกุญแจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
あげ間[あげまん, ageman] (n) (uk) (col) woman purported to bring good luck to the man she is near [Add to Longdo]
うず形式;渦形式[うずけいしき, uzukeishiki] (n) vortex design [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
か流ファン;渦流ファン[かりゅうファン, karyuu fan] (n) regenerative fan; vortex flow fan [Add to Longdo]
か流ブロワ;渦流ブロワ[かりゅうブロワ, karyuu burowa] (n) regenerative blower; vortex flow blower [Add to Longdo]
か流形センサ;渦流形センサ[かりゅうがたセンサ, karyuugata sensa] (n) vortex sensor [Add to Longdo]
か流形素子;渦流形素子[かりゅうけいそし, karyuukeisoshi] (n) vortex device [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
アガリクス[, agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties) [Add to Longdo]
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] (n) {comp} open shortest path first; OSPF [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]
カード分類機[カードぶんるいき, ka-do bunruiki] card sorter [Add to Longdo]
採用しない[さいようしない, saiyoushinai] not supported [Add to Longdo]
事後分析ダンプ[じごぶんせきダンプ, jigobunseki danpu] postmortem dump [Add to Longdo]
対応プロトコル[たいおうプロトコル, taiou purotokoru] protocol supported [Add to Longdo]
対応版[たいおうはん, taiouhan] supported version [Add to Longdo]
提供者責任分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, teikyoushasekininbunsangatatoranzakushon] provider-supported distributed transaction [Add to Longdo]
適用業務責任分散型トランザクション[てきようぎょうむせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, tekiyougyoumusekininbunsangatatoranzakushon] application-supported distributed transaction [Add to Longdo]
非対応[ひたいおう, hitaiou] unsupported, incompatible [Add to Longdo]
フォルテ[ふぉるて, forute] FORTE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Orte [ɔrtə] (n) , pl.
     places
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top