Search result for

ort

(151 entries)
(0.2155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ort-, *ort*.
English-Thai: Longdo Dictionary
orthogonal(adj) ตั้งฉากกัน
electrical short(n) ไฟฟ้าลัดวงจร
comfortable(adj) สบาย,นุ่ม,อบอุ่น
cerebral cortex(n phrase) ส่วนนอกของสมองใหญ่
subcortical lacunar(n phrase) ช่องระหว่างหยักสมอง
financial report(n) รายงานทางการเงิน
sportmanship(n) น้ำใจนักกีฬา เช่น If your team won a Sportmanship award, and were not there to receive it, they will be mailed to you from the State Office.
sports coat(n) สูทลำลอง เช่น Most sport coats are run-of-the-mill with strips or no pattern at all. I'm looking for something a bit more interesting but stylish., S. sportcoat, sport coat
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.
on short noticeบอกล่วงหน้าอย่างฉุกละหุก, แจ้งล่วงหน้าในระยะใกล้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orth    [PRF] ตรง, See also: ถูกต้อง
ortho    [PRF] ตรง, See also: ถูกต้อง
orthodox    [ADJ] ดั้งเดิม, See also: ประเพณี, Syn. conventional, customary, Ant. unconventional
orthodoxy    [N] หลักความเชื่อและปฎิบัติในคริสต์นิกาย Orthodox
orthopedic    [ADJ] เกี่ยวกับการรักษากระดูกและกล้ามเนื้อ
orthography    [N] ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษร
orthography    [N] การศึกษาเกี่ยวกับการสะกดคำให้ถูกต้อง
orthopaedic    [ADJ] เกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ, Syn. orthopaedics
orthopedics    [N] ศัลยกรรมกระดูก
orthopedist    [N] แพทย์รักษาโรคกระดูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orthocentreจุดออร์โทเซนเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
orthochromatic-ติดสีปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orthoclaseออร์โทเคลส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
orthodonticsทันตกรรมจัดฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orthodoxทรรศนะดั้งเดิม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
orthogeotropism; orthogravitropism; orthotropismการเติบโตแนวตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
orthoglycaemic; euglycaemic; euglycemic; normoglycaemic; normoglycemic; orthoglycemic-มี(ระดับ)น้ำตาลปรกติในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orthoglycemic; euglycaemic; euglycemic; normoglycaemic; normoglycemic; orthoglycaemic-มี(ระดับ)น้ำตาลปรกติในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orthogonalเชิงตั้งฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
orthogonal circlesวงกลมเชิงตั้งฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orthoclase ออร์โทเคลส
แหล่ง - ในประเทศไทย พบอยู่ในหินแกรนิต เปกมาไทต์และไนส์ทุกแหล่ง แหล่งใหญ่พบในเปกมาไทต์ ที่จังหวัดราชบุรี เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี อุทัยธานี และตาก ประโยชน์ - แร่ชนิดนี้จัดเป็นกลุ่มแร่เฟลด์สปาร์ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ อุตสาหกรรมแก้ว [สิ่งแวดล้อม]
orthoclaseออร์โทเคลส, แร่ชนิดหนึ่ง เป็นผลึกของสารประกอบโพแทสเซียมอะลูมิเนียมซิลิเกต สูตรเคมีคือ K(AlSi3)O8 มีสีขาว สีเทา สีแดงเข้ม หรือไม่มีสี ความแข็ง 6 เกิดปนอยู่ในหินอัคนีชนิดต่าง ๆ  เช่น หินแกรนิต ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบและอุตสาหกรรมแก้วเป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Orthodonticทันตกรรมจัดฟัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Orthodontic anchorage proceduresการทำหลักยึดทางทันตกรรมจัดฟัน [TU Subject Heading]
Orthodontic bracketsแบร็กเกตทันตกรรมจัดฟัน [TU Subject Heading]
Orthodontic retainersเครื่องคงตำแหน่งหลังจัดฟัน [TU Subject Heading]
Orthodontic wiresลวดทันตกรรมจัดฟัน [TU Subject Heading]
Orthodonticsทันตกรรมจัดฟัน [TU Subject Heading]
Orthodontics, Correctiveทันตกรรมจัดฟันด้านแก้ไข [TU Subject Heading]
Orthogonal frequency division multiplexการมัลติเพล็กซ์โดยการแบ่งความถี่ที่สัญญาพาหะตั้งฉากซึ่งกันและกัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ortOutside the mainstream of orthodox Judaism the apocalyptic books were more successful with certain movements.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
orth(o) - Pref. ตรง,ตั้งตรง,ขวา,ถูกต้อง,มุมฉาก,เดิม,ใกล้เคียง
orthodontics(ออร์ธะดอน'ทิคซฺ) n. ทันตกรรมจัดฟัน., See also: orthodontic adj., Syn. orthodonia
orthodontist(ออธะดอน'ทิสทฺ) n. ทันตแพทย์จัดฟัน
orthodox(ออร์'ธะดอคซฺ) adj. ดั้งเดิม,ขนานแท้,ต้นตำรับ,ถูกต้อง,อย่างปกติชนทั้งหลาย,เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ,ซึ่งตกทอดมาจากโบราณกาล,เป็นทางราชการ,เป็นประเพณี.
orthodoxy(ออร์ธะดอค'ซี) n. ความเชื่อหรือหลักปฏิบัติที่มาแต่ดั้งเดิม
orthopaedics(ออร์ธะพี'ดิคซฺ) n. ออร์โธพีดิกส์,การแพทย์ที่เกี่ยวกับการแก้ไข รักษาหน้าที่และสภาพของระบบโครงกระดูก ข้อต่อ และโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง., Syn. orthopedy,orthopaedy
orthopaedist(ออร์ธะพี'ดิสทฺ) n. แพทย์ออร์โธพีดิกส์
orthopedics(ออร์ธะพี'ดิคซฺ) n. ออร์โธพีดิกส์,การแพทย์ที่เกี่ยวกับการแก้ไข รักษาหน้าที่และสภาพของระบบโครงกระดูก ข้อต่อ และโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง., Syn. orthopedy,orthopaedy
orthopedist(ออร์ธะพี'ดิสทฺ) n. แพทย์ออร์โธพีดิกส์
orthostatic hypotensionดูที่ postural hypotension

English-Thai: Nontri Dictionary
orthodox(adj) ซึ่งเชื่อมั่นในศาสนา,ที่ถูกต้อง,ที่เป็นทางการ,ดั้งเดิม
orthodoxy(n) ความเชื่อมั่นในศาสนา,ความเชื่อดั้งเดิม
orthography(n) การสะกดคำ
abort(vi) แท้ง,คลอดก่อนกำหนด
abort(vt) ทำแท้ง,รีดลูก
aborticide(n) การทำแท้ง
abortion(n) การแท้ง,การคลอดก่อนกำหนด
abortive(adj) ซึ่งแท้ง,ซึ่งคลอดก่อนกำหนด
airport(n) ท่าอากาศยาน,สนามบิน
aorta(n) เส้นเลือดใหญ่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อักขรสมัย    [N] orthography rule, Example: เมื่อตอนเป็นเด็ก เขาได้ศึกษาอักขรสมัยกับตา, Thai definition: วิชาหนังสือ, Notes: (บาลี)
อักขรวิธี    [N] orthography, Example: ตำราภาษาไทยแต่เดิม ประกอบด้วย อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์, Thai definition: วิธีเขียน และอ่านหนังสือให้ถูกต้อง, Notes: (บาลี)
อักษร    [N] orthography rule, Syn. อักขระสมัย, Count unit: ตัว, Thai definition: วิชาหนังสือ
ทันตกรรมจัดฟัน    [N] orthodontics, Example: โรงพยาบาลตำรวจคิดค่ารักษาทางทันตกรรมจัดฟันแบบเหมาจ่ายรวม 27,000 บาท ตั้งแต่เริ่มจนเสร็จการรักษา
กระจิบ    [N] Long-tailed Tailorbird, See also: Orthotomus sutorius, Syn. นกกระจิบ, Example: นกกระจิบร้องจิ๊บๆ อยู่บนยอดไม้, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Sylviidae ร้องเสียงจิบๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอร์พอร์ท = แอร์พอร์ต[n.] (aēphøt) EN: airport   FR: aéroport [m]
แอร์พอร์ตลิงก์[n. exp.] (aēphøt ling) EN: airport link   FR: liaison aéroport [f]
แอร์พอร์ตเรลลิงก์ [n. exp.] (aēphøt rēn ling) EN: airport rail link   
เหนือ[n. prop.] (Ailaēn Neūa) EN: Northern Ireland   FR: Irlande du Nord [f]
อาการคอบิด[n. exp.] (ākān khø bit) EN: torticollis   FR: torticolis [m]
อักขระสมัย[n. exp.] (akkhara samai) EN: orthography rule   
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
อากรขาเข้า[n. exp.] (ākøn khākhao) EN: import duty   

CMU English Pronouncing Dictionary
ORT    AO1 R T
ORTA    AO1 R T AH0
ORTH    AO1 R TH
ORTEZ    AO0 R T EH1 Z
ORTEN    AO1 R T AH0 N
ORTIS    AO1 R T IH2 S
ORTIZ    AO2 R T IY1 Z
ORTON    AO1 R T AH0 N
ORTHO    AO1 R TH OW2
ORTMAN    AO1 R T M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ortiz    (n) (o r t ii1 z)
Ortega    (n) (oo r t ei1 g @)
ortolan    (n) (oo1 t @ l @ n)
orthodox    (j) (oo1 th @ d o k s)
ortolans    (n) (oo1 t @ l @ n z)
orthodoxy    (n) (oo1 th @ d o k s ii)
orthogonal    (j) (oo1 th o1 g @ n l)
orthopedic    (j) (oo2 th @ p ii1 d i k)
orthodontic    (j) (oo2 th @ d o1 n t i k)
orthodoxies    (n) (oo1 th @ d o k s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ort(n) |der, pl. Orte| สถานที่
Wort(n) |das, pl. Worte/ Wörte| คำ(เชิงภาษา)
dortที่โน่น เช่น Wir haben einen Urlaub in Thailand gemacht. Dort haben wir 40 Grad erlebt. เราไปพักร้อนที่เมืองไทยมา ที่นั่นเราได้เผชิญความร้อนถึงสี่สิบองศา
sofortทันที
Torte(n) |die, pl. Torten| ขนมเค้กประเภทที่มีครีมบนหน้าหรือที่มีการตบแต่งเป็นพิเศษ เค้กแฟนซี และรวมถึงทาร์ตด้วย เช่น Schwarzwälderkirschtorte, Erdbeertorte, See also: der Kuchen
Wörterbuch(n) |das, pl. Wörterbücher| พจนานุกรม
Sportschuh(n) |der, pl. Sportschuhe| รองเท้ากีฬา
Sport treibenเล่นกีฬา
dortที่นั่น
Wohnort(n) |der| สถานที่พักหรือพำนักอยู่, See also: der Wohnsitz

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ort {m} | Orte {pl}place | places [Add to Longdo]
Ort {m}; Gemeinde {f}; Stadt {f}municipality [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du sport(vt) เล่นกีฬา
porte-monnaie(n) |m., pl. -s| กระเป๋าใส่เศษสตางค์, See also: Related: porte-feuille
porte-feuille(n) |m, pl. -s| กระเป๋าเงินที่มีลักษณะยาวใส่ธนบัตรและบัตรต่างๆ, See also: Related: porte-monnaie
porter(vt) |je porte, tu portes, il porte, nous portons, vous portez, ils portent| ยก, ขน
porte(n) |f| ประตู เช่น Je vais ouvrir la porte. Je cherche la clé. ฉันจะเปิดประตู ฉันหาลูกกุญแจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
MNP[エムエヌピー, emuenupi-] (n) mobile number portability; MNP [Add to Longdo]
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO [Add to Longdo]
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
STOL[ストール;エストール, suto-ru ; esuto-ru] (n) short take-off and landing; STOL [Add to Longdo]
ああいう(P);ああゆう[, aaiu (P); aayuu] (exp,adj-pn) that sort of; like that; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
正交[zhèng jiāo, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄠ, ] orthogonality [Add to Longdo]
正字法模式[zhèng zì fǎ mó shì, ㄓㄥˋ ㄗˋ ㄈㄚˇ ㄇㄛˊ ㄕˋ, ] orthographic pattern [Add to Longdo]
正字法空间[zhèng zì fǎ kōng jiān, ㄓㄥˋ ㄗˋ ㄈㄚˇ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] orthographic space [Add to Longdo]
正字法规则[zhèng zì fǎ guī zé, ㄓㄥˋ ㄗˋ ㄈㄚˇ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ, / ] orthographic rule [Add to Longdo]
正字法阶段[zhèng zì fǎ jiē duàn, ㄓㄥˋ ㄗˋ ㄈㄚˇ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] orthographic stage [Add to Longdo]
正投影[zhèng tóu yǐng, ㄓㄥˋ ㄊㄡˊ ˇ, ] orthogonal projection [Add to Longdo]
正教[zhèng jiào, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄠˋ, ] orthodox Christianity [Add to Longdo]
正统[zhèng tǒng, ㄓㄥˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] orthodox [Add to Longdo]
正长石[zhēng cháng shí, ㄓㄥ ㄔㄤˊ ㄕˊ, / ] orthoclase KAlSi3O8 (rock-forming mineral, type of feldspar) [Add to Longdo]
直翅目[zhí chì mù, ㄓˊ ㄔˋ ㄇㄨˋ, ] Orthoptera (insect order including grasshoppers, crickets and locusts) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ひずみ[ひずみ, hizumi] distortion [Add to Longdo]
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port [Add to Longdo]
アナログポート[あなろぐぽーと, anarogupo-to] analog port [Add to Longdo]
アポート[あぽーと, apo-to] abort [Add to Longdo]
インプットポート[いんぷっとぽーと, inputtopo-to] input port [Add to Longdo]
インポート[いんぽーと, inpo-to] import (vs) [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
エクスポート[えくすぽーと, ekusupo-to] export (vs) [Add to Longdo]
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
地名[ちめい, chimei] Ortsname [Add to Longdo]
[ところ, tokoro] Ort, Stelle [Add to Longdo]
支部[しぶ, shibu] Ortsgruppe, Unterabteilung [Add to Longdo]
移動[いどう, idou] Ortswechsel, Wanderung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ort \Ort\ ([^o]rt), n.; pl. {Orts} ([^o]rts). [Akin to LG. ort,
   ortels, remnants of food, refuse, OFries. ort, OD. oorete,
   ooraete; prob. from the same prefix as in E. ordeal + a word
   akin to eat.]
   A morsel left at a meal; a fragment; refuse; -- commonly used
   in the plural. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Let him have time a beggar's orts to crave. --Shak.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ORT
     Ongoing Reliability Test
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 ort
   place
   location; place; spot
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Ort [ɔrt] (n) , s.(m )
   place
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top