Search result for

organisationen

(53 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -organisationen-, *organisationen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา organisationen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *organisationen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Women's groups' representatives... express their great concern... over the unjustified work interruptions.Vertreterinnen der Frauen- Organisationen... äußern ihre große Sorge... wegen unbegründeter Arbeitsunterbrechungen. Man of Iron (1981)
Residents of the area, including political parties, feel that... only responsible dialog can lead to... a breakthrough in the impasse... and to the resumption of work by the strikers.Die Bürger von Gdansk, Gdynia und Sopot, die Parteiorganisationen, sind einig, dass nur ein verantwortlicher Dialog zur Überwindung der schwierigen Lage... und zur Wiederaufnahme der Arbeit durch die Streikenden führen kann. Man of Iron (1981)
Well, not to us, of course, but to international terrorist networks.Nicht uns, sondern internationalen Terror-OrganisationenNighthawks (1981)
When the worker's movement disunites, fascism profits, and then crushes the working class and all it's organisations.Wo sich die Arbeiterbewegung spaltet, profitiert der Faschismus, der die Arbeiterklasse und ihre Organisationen zermalmt. La passante du Sans-Souci (1982)
On behalf of all the citizens of Philadelphia and those touched by your accomplishments and your untiring participation in this city's many charity functions, it is with great honour that we present this memorial, which will stand always as a celebration to the indomitable spirit of man.Im Namen aller Bürger von Philadelphia, der vielen Bewunderer Ihrer Leistungen, und der Nutznießer Ihrer Arbeit für die Wohlfahrtsorganisationen dieser Stadt freue ich mich sehr, dieses Denkmal enthüllen zu können, eine Hommage an die Unbeugsamkeit des menschlichen Willens. Rocky III (1982)
Political youths welcome this initiative of the gov't and call all young people to take place as walkons a fact which will be taken into account for their selection as civil servants for the National Electricity Company, Water Supply Organization etcDie Jugendgruppen der Parteien begrüßen die Energie dieser Regierung und laden die Jugendlichen ein, ihren Platz als Komparsen bei dieser Vorführung einzunehmen. Das ist allerdings etwas, was bei den Aufnahmsprüfungen für eine Anstellung beim OTE, DEI (Gr.Telefon-/Strom-Ges.) und anderen öffentlichen Organisationen untersucht werden wird. Dracula of Exarcheia (1983)
Extreme left-wing organizations condemned the low wages of the walkons and the two superpowersExtremistische Organisationen der Ultralinken klagten die niedrigen Löhne der Komparsen sowie die beiden Großparteien an. Dracula of Exarcheia (1983)
According to the federal investigation, the Satan's Stompers have developed extensive ties with criminal organizations.Gemäß der Untersuchungen des Staatsanwalts... hat der Satan's Stompers wichtige Verbindungen... zu kriminellen OrganisationenShort Notice (1983)
We're checking out charitable organizations to see which might be suitable... for our clients to make contributions to.-Vermögensberatung, wir suchen wohltätige Organisationen für unsere Kunden zu Spendenzwecken. My Fair Steele (1983)
According to your official bio, which can mercifully be described as sketchy... you were connected with certain government agencies... and international organizations.Laut Ihres Lebenslaufs, den man schwammig nennen könnte, hatten Sie Verbindungen zu Regierungsbehörden und internationalen OrganisationenSteele in the News (1983)
They haven't been able to prove it. No, sir.Einige Organisationen vermuten, dass wir mit Hawke zusammenarbeiten. Proof Through the Night (1984)
We know which of your agencies operate internationally.Wir wissen, welche unserer Organisationen international operieren. Dead Ringer (1984)
I know that some of you believe in miracles... like those which may have been wrought in the past... by other organizations like, say... the Foundation for Law and Government.Einige von Ihnen scheinen an Wunder zu glauben. Besonders die, die bereits mit Organisationen wie der Foundation für Recht und Verfassung zu tun hatten. Sky Knight (1985)
[IN NORMAL VOICE] Every year a couple hundred of new organizations crawl onto the shore seeking their place in the sun, struggling to find a voice rouse some rabble.(MIT NORMALER STIMME) Jedes Jahr kriechen ein paar Hundert neue Organisationen an Land, suchen ihren Platz an der Sonne, kämpfen um Gehör, wiegeln die Leute auf. Over the Limit (1985)
Hello, we're from the People's Encyclopedia and, now, we're making a directory of all the non-profit groups in this area.Hallo, wir sind von der Volksenzyklopädie, wir katalogisieren alle gemeinnützigen Organisationen in der Gegend. Over the Limit (1985)
Cyclops is the code name for one of the most powerful and secret criminal organizations in the western hemisphere.Cyclops ist der Codename für eine der mächtigsten geheimen Verbrecherorganisationen der westlichen Hemisphäre. Reach for the Sky (1985)
By the time you receive this letter there will be people, perhaps groups of people, even organisations not yet dreamed of, who will know about the covenant and will try and stop you by whatever means necessary.Wenn dich dieser Brief erreicht, wird es Menschen geben, vielleicht Gruppen, Organisationen, von denen ich nichts ahnen kann, die über den Pakt Bescheid wissen und um jeden Preis versuchen werden, dich aufzuhalten. The Holcroft Covenant (1985)
He also has the names and contacts for every terrorist leader in the world.Er kann zu allen Terrororganisationen der Welt Kontakt aufnehmen. The Holcroft Covenant (1985)
The names are real names of real people and real organizations.Alle geschilderten Personen und Organisationen sind real. The Return of the Living Dead (1985)
We have the support of many world organisations.Wir werden unterstützt von internationalen OrganisationenTangos, the Exile of Gardel (1985)
Well, it took me years to learn which charities really helped the needy and which charities lined the pockets of some fast-talking administrators.Einige Organisationen helfen den Bedürftigen, andere dienen dazu, die Taschen von Bauernfängern zu füllen. Oh Lucky Man (1986)
On paper, it looks like one of the most effective relief organizations around. Here.Auf dem Papier ist es eine der wirkungsvollsten Hilfsorganisationen überhaupt. Three Little Spies (1986)
They're mostly veterans from other aid efforts.Zumeist Altgediente von anderen HilfsorganisationenThree Little Spies (1986)
It seems that it's one of Washington's favorite charities and so there are a lot of senators' wives involved.Anscheinend gehört es zu Washingtons liebsten Wohlfahrtsorganisationen und es sind viele Senatorenfrauen beteiligt. Three Little Spies (1986)
I wonder whether we shouldn't compare civil servants with directors of charities rather than industries. They get?Wissen Sie, Premierminister, ich frage mich, ob wir Beamte nicht eher mit Direktoren von Wohltätigkeits- organisationen vergleichen sollten als mit denen in der Industrie. A Real Partnership (1986)
I have letters here attesting... to his standing in his home community in New Jersey, as well as dozens of other communities.Er ist in New Jersey der größte Sponsor der Wohltätigkeitsorganisationen und ein angesehener Geschäftsmann. Contempt of Court (1987)
Carlos has been linked with the Japanese Red Army, the West German Bader-Meinhof Gang the Organization for Armed Arab Struggle and the Turkish PLO....Er wird mit der japanischen Roten Armee, westdeutschen Terroristenbanden, der PLO und anderen militanten Organisationen in Verbindung gebracht. The Bourne Identity (1988)
I work for one of the greatest organisations in the--Ich arbeite für eine der größten Organisationen der... The Reunion (1989)
When we go off the air, don't forget about other charities that need help.Vergessen Sie auch nicht die anderen Organisationen, die Hilfe brauchen. Our Very First Telethon (1990)
Hey, I've got at least six different organizations on our list that fit the Tough Boys profile perfectly. Now, they're good people.Hey, ich hab mindestens sechs Organisationen auf unserer Liste, die voll zum Tough Boys-Profil passen. Tough Boys (1990)
Well, the Air Force, I thought, was not unlike other societies of men dedicated to the fight for the good.Die Luftwaffe, dachte ich, wäre nicht anders als andere Organisationen von Männern, die für das Gute kämpfen. Episode #2.14 (1991)
Your mother works a lot with the local charities.Deine Mutter arbeitet mit wohltätigen OrganisationenEpisode #2.18 (1991)
I know he favors several local charities.Ich weiß, er spendet für einige lokale WohltätigkeitsorganisationenEpisode #2.19 (1991)
One of the local charities must have sent Mom's roses.Eine der lokalen Organisationen hat wohl Moms Rosen geschickt. Episode #2.19 (1991)
Yes, we're prepared to work with any groups, leaders, organizations as long as they're genuinely interested in, uh, results. Positive results.Ja, wir sind bereit, mit allen Gruppen und Organisationen zu arbeiten, solange sie ernsthaft interessiert sind an positiven Resultaten. Malcolm X (1992)
They contained proof that I was giving financial support to several antifascist organizations.Sie enthielten Beweise meiner finanziellen Unterstützung einiger anti-faschistischer OrganisationenThe Adventure of the Italian Nobleman (1993)
He was a member of any club which had anything to do with electricity.Opa war E-Werksdirektor und Mitglied aller Organisationen, die was mit Elektrizitat zu tun haben. Saturnin (1994)
I trust in individuals, not organizations.Ich vertraue Personen, nicht OrganisationenSpider in the Web (1994)
black projects, conspiracies, secret organizations.Schwarzprojekte, Verschwörungen, geheime OrganisationenSpider in the Web (1994)
Represented by the world's four preeminent space programs... [people cheering] the Mars mission symbolizes... a global cooperative commitment... to learning more about our planet as well as the rest of the solar system.Die vier größten Raumfahrtorganisationen finanzierten die Marsmission, um mehr über die Erde und unser gesamtes Sonnensystem zu erfahren. Better Than Martians (1994)
I've contacted several organisations that have hotlines for UFO reports.Hab mehrere Organisationen angerufen, die UFO-Sichtungs-Hotlines haben. E.B.E. (1994)
Inside the intelligence community there are so-called black organisations.Innerhalb des Geheimdienstes gibt es schwarze OrganisationenThe Erlenmeyer Flask (1994)
Conservative and religious family organizations... are starting to smell blood in the water... as the polling numbers of the president are dropping.Konservative und religiöse Familienorganisationen... sehen ihre große Gelegenheit, da die Umfragezahlen des Präsidenten sinken. The American President (1995)
they controlling the whole thing.Finanzorganisationen kontrollieren die ganze Sache. Higher Learning (1995)
What's true for the group is also true for the individual. Over specialize and you breed in weakness. It's a slow death.Trotz aller Spezialisierung wartet auf Menschen und Organisationen der Tod. Ghost in the Shell (1995)
For industrial espionage and intelligence manipulation. I have installed programs into specific ghosts... in order to maximize the strategic advantage of certain organizations and selected individuals.Ich habe Industrien ausspioniert und Informationen manipuliert, bestimmte Ghosts mit Programmen infiltriert und die Vernetzung von Individuen und Organisationen verstärkt. Ghost in the Shell (1995)
And in other news, hundreds of organizations are claiming credit for the bombing of the Al Bundy scoreboard including the National Organization Of Women the National Organization of Fat Women and the government of France.Weiterhin wird berichtet: Hunderte von Organisationen bekennen sich... zu dem Bombenanschlag auf die Al-Bundy-Anzeigetafel. Darunter die Nationale Frauengesellschaft... die Nationale Organisation Fettleibiger Frauen... und die französische Regierung. Dud Bowl II (1995)
The Tal Shiar and the Obsidian Order are both ruthless, efficient organizations.Die Tal Shiar und der Obsidianische Orden sind skrupellose OrganisationenThe Die Is Cast (1995)
The fbi has traced his ill-gotten gains to a number of charities across the country.Laut FBI wurde das erbeutete Geld an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet. Best Men (1997)
We'll kick out Clark and the Nightwatch and the rest and turn it over to the voters let them decide if what we did was right or wrong.Wir werden CIark, Nightwatch und die anderen Organisationen verjagen und die wähler sollen sagen, ob unser Tun richtig oder falsch ist. No Surrender, No Retreat (1997)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Organisation {f} | Organisationen {pl}organization | organizations [Add to Longdo]
Zusammenschluss von Netz-Sicherheits-OrganisationenFIRST : Forum of Incident Response and Security Teams [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Organisationen [ɔrganiːzatsiːoːnən] (n) , pl.
     organizations
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top