Search result for

orel

(47 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orel-, *orel*
English-Thai: Longdo Dictionary
shoreline(n) แนวชายฝั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beforelongadv.,adj. ไม่ช้า
corelation(คอระเล'เชิน) n. = correlation
corelative(คะเรล'ลิทิฟว) n. = correlative
coreldraw(คอเรล ดรอว์) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่ง ใช้ในการวาดภาพ มีผู้นิยมใช้กันมากในการสร้างสื่อโฆษณา ถือกันว่าเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงมากโปรแกรมหนึ่ง
coreligionist(โคเรล'ลิจะนิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสในศาสนาเดียวกัน
foreleg(ฟอร์'เลก) n. ขาหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
foreland(n) แหลม
foreleg(n) ขาหน้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Francisco de Orellana disappeared into the Amazon looking for it in 1546.ฟรานซิสโก เดอ โอลีเลนา เคยตามหามันที่อมซอนมื่อปี1546 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Francisco de Orellana, the conquistador.ฟรานซิสโก เดอ โอรีเลนา เป็นอัศวินนักสำรวจ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
"which lead to Orellana's cradle"ไปสู่เปลของโอรีเลนา" Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
"Follow the lines that only the gods can read that lead to Orellana's cradle.""ตามทางที่พระเจ้าเท่านั้นอ่านได้ ไปสู่เปลของโอรีเลนา" Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Orellana wasn't born in Peru. He was born in Spain.ออเรลลานา ไม่ได้เกิดในเปรู เขาเกิดในสเปน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Ox didn't mean Orellana's birthplace.อ็อกไม่ได้หมายถึงบ้านเกิดของออเรลลานา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Ox meant Orellana's grave.อ็อก หมายถึง หลุมศพของ ออเรลลานา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You said Orellana vanished and nobody ever found his grave.คุณบอกว่า ออเรลลานา หายสาบสูญไป ไม่มีใครพบหลุมศพเขา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Orellana and his men might've made it out of the jungle after all.โอรีเลนากับผู้ติดตามออกจากป่ามาได้ในที่สุด Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It's Orellana himself.ตัวโอเรลีนาเองเลย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Monsignor Orelas, this man has been of great service to the Church.พระคุณเจ้า ออรีลาส , ชายคนนี้ เคยทำงานรับใช้ The Church เป็นเยี่ยม Priest (2011)
Mance: Orell.โอเรล Dark Wings, Dark Words (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัชนีมวลร่างกาย[n. prop.] (datchanī mūan rāngkāi) EN: Body Mass Index (BMI)   FR: indice de masse corporelle [m]
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย[n. exp.] (kān plīenplaēng thāng dān rāngkāi) FR: transformation corporelle [f]
การตรวจที่ร่างกาย[n. exp.] (kān trūat thī rāngkāi) EN: body search   FR: fouille corporelle [f]
เกี่ยวกับเวลา[adj.] (kīokap wēlā) EN: temporal   FR: temporel
กลิ่นเต่า[n. exp.] (klin tao) EN: body odour = body odor (Am.) ; underarm odour   FR: odeur corporelle [f]
กลิ่นทัว[n. exp.] (klin tūa) EN: body odour = body odor (Am.) ; stink of sweat   FR: odeur corporelle [f] ; odeur de transpiration [f]
ไม่ตกยุค[adj.] (mai tok yuk) EN: timeless ; always in vogue   FR: toujours en vogue ; intemporel
มะเขือ[n.] (makheūa) EN: aubergine ; eggplant (am.)   FR: aubergine [f] ; morelle [f]
นกคู้ต[n. exp.] (nok khūt) EN: Common Coot ; Eurasian Coot   FR: Foulque macroule [f] ; Foulque noire [f] ; Judelle [f] ; Morelle [f]
ภาษากาย[n. exp.] (phāsā kāi) EN: body language   FR: langage corporel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OREL    AO1 R AH0 L
ORELA    AO0 R EH1 L AH0
ORELIA    AO0 R EH1 L IY0 AH0
ORELLANA    AO0 R EH0 L AE1 N AH0

German-Thai: Longdo Dictionary
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม

Japanese-English: EDICT Dictionary
うずうず[, uzuuzu] (n,adv,vs) (on-mim) sorely tempted; itching to do something; (P) [Add to Longdo]
クロレラ[, kurorera] (n) chlorella (alga) (lat [Add to Longdo]
コーレル[, ko-reru] (n) {comp} Corel [Add to Longdo]
スコアレスドロー[, sukoaresudoro-] (n) scoreless draw [Add to Longdo]
ローレライ[, ro-rerai] (n) (1) Lorelei (Loreley); Rhine maiden who lured sailors to their doom; (2) rock in the Rhine [Add to Longdo]
額髪[ひたいがみ;ぬかがみ, hitaigami ; nukagami] (n) forelock; hair on top of the head [Add to Longdo]
若衆[わかしゅ;わかしゅう, wakashu ; wakashuu] (n) (1) young man (in the Edo period, esp. one with forelocks who has not yet had his coming-of-age ceremony); (2) young male prostitute; young kabuki actor (who may also act as a homosexual prostitute); (3) (See 念者・ねんしゃ・2) younger partner in a homosexual relationship [Add to Longdo]
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P) [Add to Longdo]
水際作戦[みずぎわさくせん, mizugiwasakusen] (n) shoreline protection or operations [Add to Longdo]
川端諸子[かわばたもろこ;カワバタモロコ, kawabatamoroko ; kawabatamoroko] (n) (uk) golden venus chub (Hemigrammocypris rasborella) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コーレル[こーれる, ko-reru] Corel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top