Search result for

ordners

(63 entries)
(0.0497 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ordners-, *ordners*, ordner
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ordners มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ordners*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To assure a random sample, Falluper chose to use all the names in the same Public Records Office file as himself.Um eine repräsentative Auswahl zu gewährleisten, wählte Falluper alle Namen, die sich im gleichen Aktenordner befanden. The Falls (1980)
The security guards are rushing in, trying to stop this slaughter.Die Saalordner versuchen, die Keilerei zu beenden. Rocky III (1982)
I found this file in Spellman's office with your name on it. It contains the following.Dieser Ordner mit Ihrem Namen aus Spellmans Büro enthält Folgendes: Steele Framed (1983)
Janice. With her little folder under her arm.Janice... mit 'nem kleinen OrdnerTerms of Endearment (1983)
Sir, what are these folders?Sir, was sind das für OrdnerA Class Act (1984)
We'll get you the shadow file.Ich lasse für Sie den Shadow-Ordner holen. You Only Die Twice (1985)
Yes, well, I need the computer disc for the shadow file.Also gut, ich brauche die CD mit dem Shadow-OrdnerYou Only Die Twice (1985)
-Shadow file?Shadow-OrdnerYou Only Die Twice (1985)
-Fictional ID file, June.BILLY: Ein Ordner mit fiktiven Identitäten, June. You Only Die Twice (1985)
The shadow file.Der Shadow-OrdnerYou Only Die Twice (1985)
Mom, I need money for a notebook.Ich brauche Geld für einen OrdnerTea in the Harem (1985)
I'll leave the file with you.Ich lasse Ihnen den Ordner hier. Another Kind of War, Another Kind of Peace (1986)
Please read the file.Bitte sehen Sie sich den Ordner an. Another Kind of War, Another Kind of Peace (1986)
The biodroid data relating to Hitomi was removed before the raid on Tartarus?Der Ordner über Hitomi verschwand aus der Datei vor dem Angriff der Terroristen? Appleseed (1988)
Somebody left their binder here.Hey, hier hat jemand seinen Ordner vergessen. The Source (1989)
He got my binder by mistake.Er hat aus Versehen meinen Ordner mitgenommen. The Source (1989)
Give it back.- Gib mir meinen OrdnerThe Source (1989)
Please. I'd just like my binder back.Bitte, ich möchte meinen Ordner wieder. The Source (1989)
For a security guard, he had an awful lot of information, don't you think?Für einen Ordner war er wahnsinnig gut informiert, oder? Wayne's World (1992)
Remember the security guard?Erinnerst du dich an den OrdnerWayne's World (1992)
And your red expandable files.Und die roten Ordner auch. The Pelican Brief (1993)
The user can stop, open any file and look at the data.Man öffnet irgendeinen Ordner... und sieht in die Daten ein. Disclosure (1994)
I'll go get the file.Bleib hier, ich hol den OrdnerLéon: The Professional (1994)
That's nice representation there.Dein Ordner sieht aber gut aus. Clueless (1995)
It's the red folder.Es ist in dem roten OrdnerThe Route of All Evil (1995)
There are files divided into piles marked "accepted" and "rejected" candidates. Candidates for what?Hier werden Ordner für "akzeptierte" und "abgelehnte" Kandidaten gestapelt. Just Say Noah (1995)
I can't find the employee concession binder, sir.Ich kann den Personalordner nicht finden, Sir. Fled (1996)
The data's in a hidden folder, code name Harriet. Everything you need is right there.alles, was Sie brauchen, ist in einem versteckten Ordner, Codename Harriet. Grey 17 Is Missing (1996)
Xander, how do you feel about digging through Giles' personal files?Xander, wie wär's mit den privaten Ordnern von Giles? The Dark Age (1997)
Filing system? Oh, you mean those little colored labels you put on all the folders?Diese bunten Aufkleber, die Sie auf die Ordner geklebt haben? The One Where They're Going to Party! (1997)
We got a whole file on skinheads here.Wir haben einen ganzen Ordner mit Skinheads. American History X (1998)
You've all received folders that include your assignments and preparation instructions as laid out by the Asgard.Sie alle haben Ordner erhalten mit Ihren jeweiligen Aufgaben... ..und Anweisungen der Asgard zur Vorbereitung. Fair Game (1999)
Okay, done that. Back to file list.Ich bin im Dateiordner drin. Blind Date (2000)
E-mail that had been erased from her sub-directories, but not her hard drive.Aus den Ordnern gelöscht, aber nicht von der Festplatte. En Ami (2000)
You've just got a Trapper Keeper full of appointments, right?Du hast einen Ordner voll Verabredungen, oder? Wet Hot American Summer (2001)
I started as a kid, when my mistress gave me a notebook.Meine Lehrerin gab mir einen Ordner, und ich bat alle Leute um Briefmarken. A Crime in Paradise (2001)
He should've been doing major stuff not worrying about how you had files in your office.Es hätte ihm egal sein können, wie man seine Aktenordner sortiert hatte. Stanley Kubrick: A Life in Pictures (2001)
Get me that binder.Gib mir den Ordner12:00 a.m.-1:00 a.m. (2001)
- The binder. Get it.- Den Ordner12:00 a.m.-1:00 a.m. (2001)
Pull the files again.Hol doch mal den Ordner her. Bargaining: Part 1 (2001)
I have a file of women all with the same symptoms.Ich hab einen Ordner voller Frauen, die alle die gleichen Symptome haben. The Real Me (2001)
Would you like to keep the folder?Möchten Sie den OrdnerRipley's Game (2002)
Beneath the yellow folder... you'll find your latest rejection slip... from the archives.Unter dem gelben Ordner... finden Sie lhre neueste Ablehnung... aus dem Archiv. Red Dragon (2002)
There's a file in his personal directory that's accessed almost daily.In dem Ordner befindet sich eine Datei, auf die er täglich zugriff. Day 2: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2002)
I didn't know how you liked intel presented at impromptus, if you like it chronologically with an alphabetical key, or if you just like separate folders with access tabs.Wie wollen Sie die Informationen präsentiert haben: chronologisch und nach Alphabet geordnet, oder lieber in speziellen Unterordnern? Day 2: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2002)
God, I'm starving.- Siehst du einen braunen OrdnerLost and Found (2002)
It's crazy now, but I just have to get it all organized... figure out where to put everything, buy another dresser... a portable wardrobe, some storage bins.Nur im Tausch gegen Pancakes. - Her mit dem Ordner. - Her mit den Pancakes! Lost and Found (2002)
You're staring at a folder that's looking a little thick there... I get a call to come over and talk to you.Nun, Sie haben einen ziemlich dicken Aktenordner, dann der Anruf, dass ich herkommen und mit Ihnen reden soll. Teach Me Tonight (2002)
When you get through this and make your decision... the number of the man you need to contact is on the first page.Lesen Sie es in Ruhe durch und entscheiden sie dann. Die Nummer ihres Kontakt-Mannes, finden Sie vorn im OrdnerTeach Me Tonight (2002)
I have photographs, taped conversations, debriefs, files filled with the work Sherry did.Fotos, Aufzeichnungen, ganze Ordner, die Sherrys Bemühungen dokumentieren. Day 2: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
BORDNER    B AO1 R D N ER0
CORDNER    K AO1 R D N ER0
GORDNER    G AO1 R D N ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Ordner(n) |der, pl. Ordner| ที่เก็บเอกสาร
Ordner(n) |der, pl. Ordner| แฟ้มใส่เอกสารที่มีห่วงยึด
Ordner(n) |der, pl. Ordner| กล่องเก็บไฟล์ข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktenordner {m}file [Add to Longdo]
Briefordner {m}letter file [Add to Longdo]
Datei {f}; Kartei {f}; Ordner {m}file [Add to Longdo]
Ordner {m}; Mappe {f} | aktiver Ordnerfolder | active folder [Add to Longdo]
Ordner {m}; Ordnerin {f}steward [Add to Longdo]
Ordner {m} | Ordner {pl}formatter | formatters [Add to Longdo]
Zuordner {m}collator [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top