Search result for

operationen

(51 entries)
(0.0536 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -operationen-, *operationen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา operationen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *operationen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He persuaded the operation on his associates with mixed results and the death of both of his wives aroused public suspicion.Er überredete Bekannte zu Operationen mit gemischten Ergebnissen, und der Tod seiner beiden Ehefrauen erweckte öffentlichen Argwohn. The Falls (1980)
Do you know he can blow every operation we've set up for two years.Damit lässt er alle unsere Operationen auffliegen. Hopscotch (1980)
But I do operations on the side.Aber ich mache Operationen unter der Hand. Smokey and the Bandit II (1980)
- Surgery with a skeleton staff? !- Mit medizinischem Notpersonal können wir keine schwierigen Operationen durchführen, Minister. The Compassionate Society (1981)
There'll be no blood transfusions, no cancer treatment, nothinglDann gibt es keine Bluttransfusionen bei Operationen, keine Hilfe für Krebskranke, gar nichts. The Compassionate Society (1981)
Uh, a computer is an automatic electronic apparatus... for making calculations. Or controlling operations... that are expressible... in numerical or logical terms.Ein Computer ist ein automatischer, elektronischer Apparat, um Berechnungen anzustellen... oder Operationen durchzuführen, die ausdrücklich in numerischen oder logischen Begriffen definiert werden. Time Bandits (1981)
This could cause trouble for us on the other operations.Das könnte unseren anderen Operationen schaden. Outland (1981)
(woman) Operations.(Frau) OperationenSwamp Thing (1982)
Military history has recorded a dozen operations like that.Die Militärgeschichte kennt ein ganzes Dutzend solcher OperationenThe Only Church in Town (1983)
I mean, I'd seen plenty of operations.Ich hatte ja zahlreiche Operationen gesehen. Altared Steele (1983)
How many operations?Wie viele OperationenSudden Death (1983)
Well, I have two operations.Ich habe 2 OperationenThe Man with Two Brains (1983)
But I can do them fast, they're just brain operations.Aber es geht schnell. Es sind nur GehirnoperationenThe Man with Two Brains (1983)
Two brain operations at the same time.2 Gehirnoperationen gleichzeitig. The Man with Two Brains (1983)
And we have all lost men... entire operations, smuggling networks, profit centers.Und wir alle haben Männer verloren, Schmuggelnetzwerke, komplette Operationen, profitable Stützpunkte. Deadly Maneuvers (1984)
FACE: Now... do you think that anyone who lives in Porterville... is gonna have enough money to finance one of our operations? Come on.Also glaubst du, dass jemand, der in Porterville lebt, genug hat, um eine unserer Operationen zu finanzieren? In Plane Sight (1984)
I could run a computer check on all government shipments, but that would still leave out corporate transfers and private citizens.- Nein. Aus zwei Gründen. Maurice kannte unsere Operationen immer schon im voraus. One Way Express (1984)
Concerning your personal financial operations.FinanzoperationenParty Games (1984)
He was also a doctor. He performed a lot of unnecessary surgery.Er war auch Arzt und führte überflüssige Operationen durch. Ghostbusters (1984)
He'd blown the whistle on several of Martin's operations. He claimed that they were syndicate laundries.Er hatte mehrere Operationen von Martin zurückgepfiffen und behauptete, das Syndikat würde dahinter stecken. KITTnap (1985)
Wilton Knight's daughter, Jennifer... Has resigned from the President's Advisory Council... To take a more active interest in the Knight Foundation's operations.Wilton Knights Tochter Jennifer hat heute einfach das Präsidentenamt niedergelegt, um sich mehr mit den aktuellen Operationen der Foundation zu befassen. Knight of the Juggernaut (1985)
That's how you get thejob done... organization, eh?Ich kenne diese Vor-Ort-OperationenMade for Each Other (1985)
Three big agency operations blown and all within weeks after some top agent has been demoted from field duty to office work.3 große Geheimoperationen sind den Bach runtergegangen, nachdem Spitzenagenten von der Arbeit im Feld in den Innendienst versetzt wurden. Burn Out (1985)
Three million dollars in unmarked bills to cover everything from informants to major sting operations.$3 Millionen in nicht nummerierten Scheinen, um alles von Informanten bis zu Geheimoperationen zu bezahlen. Burn Out (1985)
Castille always uses women in his operations.Castille verwendet für seine Operationen stets Frauen. Vigilante Mothers (1985)
Why, Diana, dear? Don't you know Lt. James of Covert Operations?Diana, Liebes, du kennst Lt. James von der Abteilung Verdeckte Operationen nicht? The Hero (1985)
Whenever they operate on Liz Taylor, I'm right outside the door.Bei Liz Taylors Operationen stehe ich immer vor der Tür. Invasion U.S.A. (1985)
He loves this type of operation.Er liebt solche OperationenThe Man with One Red Shoe (1985)
You know, these operations were illegal.Wissen Sie, die Operationen waren illegal. Miami Supercops (1985)
You know what they say about this type of operation:Ihr wisst schon, was man über solche Operationen sagt: Spies Like Us (1985)
This is what happens when proper covering procedures are not followed.So etwas passiert, wenn die Regeln für Operationen nicht befolgt werden. To Live and Die in L.A. (1985)
Operations.Bei OperationenA Zed & Two Noughts (1985)
No one ever tells me when my operations are working.Keiner sagt mir, ob meine Operationen funktionieren. No Thanks for the Memory (1986)
The chief of KGB Covert Operations.Der Chef der verdeckten Operationen des KGB. Stemwinder: Part 2 (1986)
It's just the way I handle my nerves before a big operation.So beruhige ich meine Nerven vor großen OperationenStemwinder: Part 2 (1986)
Drugs, shock therapy, even surgery.Drogen, Schocktherapie, sogar OperationenFrom Beyond (1986)
I received this from a certain plastic surgeon.Es gibt eine Geheimorganisation für plastische OperationenSukeban deka (1987)
And look at this. What? According to his surgery schedule,Laut Terminplan hat Howlett heute keine Operationen mehr. Doctor Jack (1987)
I remember walking into that spooky old bookstore he uses as a front for his operations.Ich erinnere mich, in diesen gruseligen alten Buchladen zu gehen, den er als Tarnung für seine Operationen benutzte. I Was a Middle Aged Werewolf (1987)
You talk to Burnett.Zwei Operationen, das war der Deal. Cuba Libre (1987)
This morning I got a call from a guy down at Vice... concerning our operation at Club 78 last night.Die Drogenfahndung diskutiert nur über gemeinsame OperationenKnock, Knock... Who's There? (1987)
So you can imagine my pleasure at having to cover my assets with a blanket "no comment." I'll tell you something. I don't like looking stupid to local Vice cops.Ich möchte Berichte über alle laufenden Operationen bis zum Ende des Tages auf meinem Schreibtisch haben. Knock, Knock... Who's There? (1987)
So what does this man have to do with your operation, huh?Was hat dieser Mann hier mit Ihren Operationen zu tun? Missing Hours (1987)
Director of Covert Operations loves cloak and dagger, the dagger, especially.Direktor der Geheimoperationen, liebt Nacht-und-Nebel-Aktionen, besonders im Nebel. All That Glitters (1987)
For the past couple of years, we've been helping Van Hagen sell bits and pieces of information about CIA operations.Die letzten beiden Jahre halfen wir van Hagen, kleinere und größere Information über CIA-Operationen zu verkaufen. Any Number Can Play (1987)
When I was head of Covert Actions, we were winning that war.Als ich Verdeckte Operationen leitete, hatten wir die Oberhand. One Flew East (1987)
The quick look I got at them indicated that they had something to do with agency operations in Eastern Europe.Meiner ersten Einschätzung nach haben sie etwas mit Geheimdienst- operationen in Osteuropa zu tun. Suitable for Framing (1987)
We caught him with sensitive documents detailing our agency operations in Eastern Europe which he claims you planted on him.Wir haben ihn mit sensiblen Dokumenten erwischt, in denen unsere Geheimdienstoperationen in Osteuropa beschrieben werden. Und die sollen Sie ihm zugesteckt haben. Suitable for Framing (1987)
That would mean wrecking at least three of our current operations.Das bedeutet eine Vernachlässigung aller laufenden OperationenThe Fourth Protocol (1987)
Hard to talk about. Like on Hastings.Es ist schwierig über Operationen wie Hastings zu reden. Full Metal Jacket (1987)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blinddarmoperation {f} [med.] | Blinddarmoperationen {pl}appendectomy | appendectomies [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top