Search result for

opa

(127 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opa-, *opa*
Possible hiragana form: おぱ
English-Thai: Longdo Dictionary
shopaholic(n) คนที่ชอบซื้อของมากจนหยุดไม่ได้
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
counterpropaganda(n ) การต่อต้านการชวนเชื่อ เช่น He has participated in planning for the Soviet campaign of counterpropaganda and agitation., S. counter-propaganda

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opal[N] โอปอล
opaque[ADJ] มัว, See also: ไม่ใส, ขุ่น, ทึบแสง, Syn. dim, cloudy, murky, Ant. transparent, translucent
opaque[ADJ] คลุมเครือ, See also: ซึ่งเข้าใจยาก, Syn. obscure, Ant. clear, lucid
opacity[N] สภาพที่คลุมเครือ, See also: สภาพที่ไม่ชัดเจน, Syn. opaqueness, Ant. transparency
opacity[N] ความทึบ, See also: การขุ่นมัว, Syn. cloudness, darkness
opacity[N] ความคลุมเครือ, See also: ความไม่ชัดเจน, Syn. obscurity
opaline[ADJ] ที่มีสีน้ำนมแวววาว, Syn. opalescent
opalesce[VI] เป็นสีน้ำนม
opalescent[ADJ] มีแสงสะท้อนเหมือนโอปอล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opacity(โอแพส'ซิที) n. ความทึบ,ความขุ่นมัว,สิ่งทึบแสงหรือขุ่นมัว,ความเข้าใจยาก,ความมีปัญญาทึบ, Syn. density
opal(โอ'เพิล) n. มุกดา,พลอยสีเหลือบเหลือง
opalescent(โอพะเลส'เซินทฺ) adj. เป็นสีน้ำนม,เป็นสีเงินยวง., See also: opaleacence n.
opaline(โอ'พะลิน,ไลน์) adj. คล้าย opal
opaque(โอ'เพค) adj. ทึบ,อับแสง,ไม่โปร่งแสง,ไม่โปร่งใส,มืด,คลุมเครือ,เข้าใจยาก,โง่,ทึ่ม,ไม่ฉลาด. n. สิ่งที่ทึมแสง,สีทาฟิลม์ให้ทึมแสง, Syn. impervious,stupid
acropathyโรคของส่วนปลายโครงกระดูก
aeropause(แอ' โรพอส) n. บริเวณบรรยากาศของโลกที่เบาบางเกินไปที่เครื่องบินจะทำงานได้
allopath(แอล' โลพาธ) n. ผู้ที่เชื่อหรือปฏิบัติ allopathy, Syn. allopathist
allopathy(อะลอพ' พะธี) n. วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามหรือเข้ากันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา. -allopathic adj.
aminoacidopathyโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการย่อยของเอนไซม์ใน metabolic pathway ชองกรดอมิโนแอซิด

English-Thai: Nontri Dictionary
opal(n) พลอยโอปอ
opaque(adj) อับแสง,ทึบแสง,ขุ่น,มัว
cyclopaedia(n) สารานุกรม
encyclopaedia(n) สารานุกรม
encyclopaedic(adj) เกี่ยวกับสารานุกรม
episcopal(adj) เกี่ยวกับบาทหลวง,ปกครองโดยบาทหลวง
jeopardize(vt) เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย,เป็นอันตรายต่อ
jeopardy(n) อันตราย,การเสี่ยงอันตราย,การเสี่ยงภัย
leopard(n) เสือดาว
osteopath(n) หมอนวด,หมอจับเส้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
opacificationการทำให้ทึบแสง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
opacity๑. ภาวะทึบแสง๒. จุดทึบแสง, บริเวณทึบแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
opacityสภาพทึบแสง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
opalโอพอล, โอปอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
opalescentเหลือบมัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
opalized wood; agatized wood; petrified wood; silicified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
opaqueทึบแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
opaqueทึบแสง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
opaque areaพื้นที่ทึบแสง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
opaque materialวัสดุฝ้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Opacusโอเพคัส (op) [อุตุนิยมวิทยา]
Opal โอปอ
แหล่ง - ดินเบา (Diatomite) เป็นโอปอชนิดหนึ่งที่พบหลายแห่ง ในจังหวัดลำปาง โอปอธรรมดาพบที่ลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ไม้เนื้อโอปอพบที่จังหวัดนครราชสีมา เกิดในแหล่งแร่ฟลูออไรต์ที่บ้านปาง จังหวัดลำพูน ประโยชน์ - ใช้ในลักษณะเป็นแร่รัตนชาติ สำหรับดินเบา ใช้ทำเป็นผงขัด ผงกรอง ใช้ทำฉนวนไฟฟ้า และใช้เติมลงไปในสารใด ๆ เพื่อเพิ่มน้ำหนัก [สิ่งแวดล้อม]
opaque objectวัตถุทึบแสง, วัตถุที่ไม่ให้แสงทะลุผ่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
opah[โอพะ] (n) (สัตว์) ปลาโอปาห์ (มีในมหาสมุทรแอตแลนติก เนื้อแดง มีมันมาก)
opaqueness[โอะเพค-เน็ซ] (n ) ขุ่น, ทึบ, มัว, ไม่ใส, อับแสง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Opar.โอปาร์ The Legend of Tarzan (2016)
Opa!คุณปู่! Dragonball: Evolution (2009)
Water ain't exactly opaque.ที่จริงน้ำมันไม่มืดเลย Shake and Fingerpop (2009)
Or a bypass opation? Ether is the same thing.แล้วการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจล่ะ You Don't Know Jack (2010)
An opal necklace, of the finest--สร้อยมรกต ของที่ดีที่สุด The Thing in the Pit (2010)
You inherited it from your parents, rich and Elsie Fowler in Opa-Locka.คงได้มรดกมาจากพ่อแม่สินะ ริช และ เอลซี่ ฟาวเลอร์ ใน โอปา ล๊อคค่า Hello, Bandit (2010)
Opa!โอป้า! The Agreement Dissection (2011)
Tell her, her eyes shimmer like opalescent lilies in the lake of the palace of the celestial maidens.บอกเธอว่าตาเธอเหมือนดอกลิลลี่ ในทะเลสาปของพระราชวังของสาว บริสุทธิ์ในสวรรค์ The Wiggly Finger Catalyst (2011)
Look, I don't know the sign for opalescent.ฉันไม่รู่ท่าใบ้คำนั้น The Wiggly Finger Catalyst (2011)
IT'S MORE OPAQUE.มันดูยากขึ้น อยู่ในเงามืด Skyfall (2012)
I haven't seen damage like this since hurricane Opal trashed my yacht.ผมไม่เคยเจออะไรพังขนาดนี้ นับตั้งแต่โดนพายุเฮอริเคน ถล่มเรือยอร์ชของผม Super (2012)
This is citrine. This is opalescent.นี่คือ Citrine นี่คือ Opalescent Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาถั่ว[N] eye affected by cataract, See also: opaque spot on the cornea, Ant. ตาดี, Example: เขามีตาถั่วทั้งสองข้างทำให้มองอะไรไม่เห็น, Thai definition: ตาที่มีจุดขาวมัวๆ อยู่กลางตาดำ ทำให้มองไม่ค่อยเห็น
ทึบแสง[V] opaque, See also: dim
ทึบ[ADJ] opaque (of glass, liquid, etc.), See also: cellophane (paper), Syn. ทึบแสง, Ant. โปร่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊ด คาราบาว [n. prop.] (Aēt Khārābāo) EN: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)   FR: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize   FR: mettre en péril
อนุภาคนาโน[n.] (anuphāk nānō) EN: nanoparticles   FR: nanoparticule [f] ; microparticule [f]
อับแสง[adj.] (apsaēng) FR: opaque
บุษย์น้ำทอง[n.] (butnāmthøng) EN: topaz   
บุษราคัม[n.] (butsarākham) EN: topaz   FR: topaze [m]
กมลสันดานแก้ยาก[xp] (kamonsandān kaē yāk) EN: it's difficult to change one's natural character ; a leopard can't change its spots   
การโฆษณา[n.] (kān khōtsanā = kān khōsanā) EN: publicity ; advertisement ; advertising   FR: publicité [f] ; propagande [f]
การโฆษณาชวนเชื่อ[n.] (kān khōtsanā chuan cheūa) EN: propaganda   FR: propagande [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OPAL    OW1 P AH0 L
OPAX    OW1 P AE2 K S
OPAL'S    OW1 P AH0 L Z
OPALKA    AH0 P AA1 L K AH0
OPAQUE    OW0 P EY1 K
OPACITY    OW0 P AE1 S AH0 T IY0
OPALINA    OW0 P AA0 L IY1 N AH0
OPALINE    OW1 P AH0 L IY2 N
OPALINES    OW1 P AH0 L IY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opal    (n) (ou1 p l)
opals    (n) (ou1 p l z)
opaque    (j) (ou1 p ei1 k)
opacity    (n) (ou1 p a1 s i t ii)
opaquely    (a) (ou1 p ei1 k l ii)
opalescent    (j) (ou2 p @ l e1 s n t)
opaqueness    (n) (ou1 p ei1 k n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Opa(n) |der, pl. Opas| ปู่ หรือ ตา (ใช้เรียกสั้นๆ แบบกันเอง)
Europa(n) |das| ทวีปยุโรป
europäisch(Adj. Adv.) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Opa {m}granddad; grandpa [Add to Longdo]
Opal {m} [min.]opal [Add to Longdo]
opaleszierend; opalartig schillernd {adj}opalescent; opal-like [Add to Longdo]
opalisierend {adv}opalescently [Add to Longdo]
Opalracke {f} [ornith.]Blue-bellied Roller [Add to Longdo]
Opalscheitelpipra [ornith.]Opal-crowned [Add to Longdo]
Opalscheiteltangare {f} [ornith.]Opal-crowned Tanager [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
copain(n) |m, f copine| แฟน, คู่รัก

Japanese-English: EDICT Dictionary
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
くつくつ法師(ateji)[くつくつぼうし, kutsukutsuboushi] (n) (obsc) (See つくつく法師) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
たこつぼ型心筋症[たこつぼがたしんきんしょう, takotsubogatashinkinshou] (n) (See たこつぼ心筋症) takotsubo cardiomyopathy [Add to Longdo]
たこつぼ心筋症[たこつぼしんきんしょう, takotsuboshinkinshou] (n) (See たこつぼ型心筋症) takotsubo cardiomyopathy [Add to Longdo]
つくつく法師(ateji)[つくつくぼうし;ツクツクボウシ, tsukutsukuboushi ; tsukutsukuboushi] (n) (uk) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
ろ波器;濾波器[ろぱき, ropaki] (n) filter; wave filter [Add to Longdo]
アーモンドパウダー[, a-mondopauda-] (n) almond powder [Add to Longdo]
アイスポッテッドパファー;テトラオドン・レイウルス[, aisupotteddopafa-; tetoraodon . reiurusu] (n) Tetraodon leiurus (species of pufferfish) [Add to Longdo]
アイソパイア[, aisopaia] (n) isopyre [Add to Longdo]
アイソパラメトリック[, aisoparametorikku] (adj-f) isoparametric [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不透明[bù tòu míng, ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, ] opaque, #26,332 [Add to Longdo]
蛋白石[dàn bái shí, ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ ㄕˊ, ] opal, #148,899 [Add to Longdo]
欧泊[ōu bó, ㄡ ㄅㄛˊ, / ] opal (Sanskrit: upala) [Add to Longdo]
涅白[niè bái, ㄋㄧㄝˋ ㄅㄞˊ, / ] opaque white [Add to Longdo]
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, ] opaque; white quartz [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
グリッドパターン[ぐりっどぱたーん, guriddopata-n] grid pattern [Add to Longdo]
コマンドパラメータ[こまんどぱらめーた, komandoparame-ta] command parameter [Add to Longdo]
サードパーティー[さーどぱーていー, sa-dopa-tei-] third party [Add to Longdo]
ソフトパッチ[そふとぱっち, sofutopacchi] soft patch (vs) [Add to Longdo]
ネームドパイプ[ねーむどぱいぷ, ne-mudopaipu] named pipe [Add to Longdo]
ハードパッチ[はーどぱっち, ha-dopacchi] hard patch [Add to Longdo]
バンドパスフィルタ[ばんどぱすふぃるた, bandopasufiruta] Band-Pass Filter [Add to Longdo]
ヒューレットパッカード[ひゅーれっとぱっかーど, hyu-rettopakka-do] HP, Hewlett Packard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OPA
     Open Publishing Architecture
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 opa [opa]
   grandfather
   granddad
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Opa [oːpa] (n) , s.(m )
   gaffer; grandfather
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top