Search result for

ono

(97 entries)
(0.5287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ono-, *ono*. Possible hiragana form: おの
English-Thai: Longdo Dictionary
bonobo(n) ลิงในสปีชีส์ Pan paniscus คล้ายชิมแปนซีแต่ตัวเล็กกว่า พบในป่าประเทศซาอีร์, S. pygmy chimpanzee,
exclusive economic zone(n) เขตเศรษฐกิจจำเพาะ
honorary(adj) ซึ่งแสดงถึงเกียรติยศ, เป็นเกียรติ, เป็นเกียรติยศ, เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
sufficiency economyเศรษฐกิจพอเพียง
monocoqe(n) ตัวถังแบบไร้โครง เช่น The frame is aluminium monocoqe. Kawasaki is alone as the manufacturer of the first series produced frame of this type according to Kawasaki Magazine.
deuteronomy(n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
onomatopoeia    [N] การสร้างคำโดยการเลียนเสียงธรรมชาติ
onomatopoeic    [ADJ] เกี่ยวกับการสร้างคำโดยการเลียนเสียงธรรมชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
onomatopoeiaการเลียนเสียงธรรมชาติ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Onomasticsออนโอแมสติกส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
onoAs to onomatopoetic expressions, we find interesting examples in Hopi.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
onomastic(ออนนะแมส'ทิค) adj. เกี่ยวกับชื่อ
onomatopoeia(ออนนะแมท'ทะพี'อะ) n. การสร้างคำ,การประกอบเป็นคำ,การเลียนเสียงในการใช้สำนวน,ศัพท์ที่เหมือนเสียง, See also: onomatopoetic,onomatopotic adj.
actionon(แอค' ทินอน) n. ธาตุเฉื่อยที่เป็นแก๊สและมีสัญลักษณ์ An; at. no. : 86; at. wt. : 219 (achievement, deed, exploit, feat)
agronomics(แอกโรนอม' มิคซฺ) ปฐพีศาสตร์, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรรม (science of managing crops)
agronomy(อะกรอน' โนมี) n. ปฐพีศาสตร์, = agronomics. -agronomic, agronomical adj. -agronomist n.
allochthonous(อะลอค' โธนัส) adj. เกิดจากบริเวณอื่น, มาจากแหล่งอื่น, ซึ่งถูกนำมาจากแหล่งอื่น
ammonolysisขบวนการหนึ่งที่คล้าย hydrolysis แต่เป็นแอมโมเนียแทนที่จะเป็นน้ำ
astronomer(แอสทรอน'โนเมอะ) n. นักดาราศาสตร์
astronomical(แอสโทรนอม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับดาราศาสตร์,มหาศาล,ใหญ่มาก,มหึมา., Syn. astronomic,gigantic
astronomical unitหน่วยความยาวที่เท่ากับระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก ยาวประมาณ 93 ล้านไมล์ ใช้อักษรว่า AU

English-Thai: Nontri Dictionary
agronomist(n) นักปฐพีวิทยา
agronomy(n) ปฐพีศาสตร์,ปฐพีวิทยา
astronomer(n) นักดาราศาสตร์
astronomical(adj) เกี่ยวกับดาราศาสตร์
astronomy(n) ดาราศาสตร์
autonomous(adj) อิสระ,เกิดขึ้นเอง,ซึ่งปกครองตนเอง
autonomy(n) อิสรภาพ,เอกราช,การปกครองตนเอง
bionomics(n) นิเวศน์วิทยา
chronological(adj) ตามลำดับเหตุการณ์,กาลภาพ
chronology(n) การเรียงตามลำดับเหตุการณ์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรี้ยงปร้าง [ADV] onomatopoeia from the sound of thunder or an explosion, Example: กระเบื้องหลังคาของศาลาใหญ่ร่วงกราวราวกับมีมือยักษ์ตะกุยหล่นแตกเปรี้ยงปร้างไปทั่ว, Thai definition: เสียงดังเปรี้ยง โดยปริยายหมายถึงกระทำรุนแรงให้เกิดเสียงเช่นนั้น เช่น ตบตีเป็นต้น
เว้ย [INT] onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity, Syn. โว้ย, Example: อย่าลืมกรอกรายการตามแบบฟอร์มเสียภาษีเงินได้นะเว้ย, Thai definition: คำลงท้ายของการร้องเรียก ถาม หรือขานรับเป็นต้น ใช้ในลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง
โว้ย [INT] onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity, Example: อย่าทะเลาะกันนะโว้ย ย่าเตือน, Thai definition: คำลงท้ายของการร้องเรียก ถาม หรือขานรับเป็นต้น ใช้ในลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง
กุบกับ    [ADV] thuddingly, See also: onomatopoeia from the sound of trotting (of horse), Example: เสียงเกือกม้าดังกระทบถนนดังกุบกับ กุบกับ, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น
โครก [N] onomatopoeia of snoring sound, See also: harsh sound as of snoring, passing wind from the stomach or gushing water, Syn. เสียงกรน, เสียงท้องร้อง, Example: เขาคงหิวข้าวมากเพราะเราได้ยินเสียงท้องเขาร้องดังโครก, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น
แง [ADV] onomatopoeia of the sound of the crying children, Syn. แงๆ, งอแง, Example: ใครมาปล่อยให้ลูกร้องไห้แงอยุ่แถวนี้, Thai definition: เสียงเด็กร้องไห้
เผละ [ADV] onomatopoeia from the sound when soft substance falling, Example: เขาโดนเพื่อนแกล้งสาดน้ำโคลนเสียงดังเผละ, Thai definition: เสียงอย่างเสียงสาดโคลน
ฟอด    [ADV] kissing sound, See also: onomatopoeia from the kissing sound, Example: พ่อหอมแก้มลูกสาวเสียงดังฟอด เพราะคิดถึงมาก, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น, เสียงเช่น เวลาจูบแก้ม
ปุ    [ADV] onomatopoeia from the sound produced when striking a soft substance, Example: คุณยายเอาเท้าข้างหนึ่งตีดินปุๆ ไม่ช้าก็เห็นมีลูกกระต่ายตัวเล็กๆ วิ่งออกมา
ว้าก    [INT] onomatopoeia of children's cry; loud cry, Syn. หวาก, Thai definition: เสียงร้องดังๆ อย่างเสียงเด็กร้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอโอโนสเฟียร์[n.] (aiōsnōfīa) EN: ionosphere   FR: ionosphère [f]
อ่าน[v.] (ān) EN: pronounce   FR: prononcer
อ่านคำพิพากษาคดี[v. exp.] (ān khamphiphāksā khadī) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.)   
อนุกรมวิธานสัตว์[n. exp.] (anukrom withān sat) EN: taxonomy   FR: taxinomie animale [m] ; taxonomie animale [f]
อ่านว่า[v. exp.] (ān wā) EN: be read ; be pronounced   FR: se lire ; se prononcer ; se dire ; prononcer
อ่านอย่างไร[v. exp.] (ān yāngrai) EN: how to pronounce ?   FR: comment doit-on prononcer ?
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed   FR: être honteux ; être déshono
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshono
อัปยศ[n.] (appayot) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity   FR: honte [f]
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   

CMU English Pronouncing Dictionary
ONO    OW1 N OW0
ONODA    OW0 N OW1 D ER0
ONOFRE    OW0 N AO1 F R IY0
ONOFRIO    OW0 N OW1 F R IY0 OW0
ONORATO    OW0 N AO0 R AA1 T OW0
ONONDAGA    AA2 N AH0 N D AO1 G AH0
ONOMASTIC    AA2 N AH0 M AE1 S T IH0 K
ONOMASTICS    AA2 N AH0 M AE1 S T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
onomatopoeia    (n) (o2 n @ m a2 t @ p i@1)

German-Thai: Longdo Dictionary
Astronom(n) |der, pl. Astronomen| นักดาราศาสตร์

French-Thai: Longdo Dictionary
monogamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง, See also: A. la polygamie,
monogame(adj) ที่เป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. polygame,
pronominalisation(n) |f| การทำให้เป็นสรรพนาม, การเปลี่ยนรูปเป็นสรรพนาม, See also: R. transformation en pronom

Japanese-English: EDICT Dictionary
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP) [Add to Longdo]
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
D層[ディーそう, dei-sou] (n) D layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
E層[イーそう, i-sou] (n) E layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
F層[エフそう, efu sou] (n) F layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pīng, ㄆㄧㄥ, ] onomat. ping; bing [Add to Longdo]
[pāng, ㄆㄤ, ] onomat. bang [Add to Longdo]
卡答声,滴答声[kǎ dā shēng, ㄎㄚˇ ㄉㄚ ㄕㄥ, di1 da5 sheng1, / ] onomat. clunk click; tick tock [Add to Longdo]
呢喃[ní nán, ㄋㄧˊ ㄋㄢˊ, ] onomat. twittering of birds; whispering; murmuring [Add to Longdo]
呫嗫[tiè niè, ㄊㄧㄝˋ ㄋㄧㄝˋ, / ] onomat. muttering; to whisper; mouthing words [Add to Longdo]
呵呵[hē hē, ㄏㄜ ㄏㄜ, ] onomat. to roar with laughter [Add to Longdo]
呷呷[gā gā, ㄍㄚ ㄍㄚ, ] onomat. quack; honk; also written 嘎嘎 [Add to Longdo]
呼咻[hū xiū, ㄏㄨ ㄒㄧㄡ, ] onomat. whoosh [Add to Longdo]
呼哧[hū chī, ㄏㄨ ㄔ, ] onomat. sound of panting [Add to Longdo]
呼噜[hū lū, ㄏㄨ ㄌㄨ, / ] onomat. to snore; wheezing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
エルゴノミクス[えるごのみくす, erugonomikusu] ergonomics [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
バイシンク[ばいしんく, baishinku] bisync, binary synchronous [Add to Longdo]
ホストノード[ほすとのーど, hosutono-do] host node [Add to Longdo]
モノクロ[ものくろ, monokuro] monochrome (a-no) [Add to Longdo]
モノクロディスプレイ[ものくろでいすぷれい, monokurodeisupurei] monochrome display [Add to Longdo]
モノグラフ[ものぐらふ, monogurafu] monograph [Add to Longdo]
モノリシック[ものりしっく, monorishikku] monolithic (a-no) [Add to Longdo]
安全保護能力[あんぜんほごのうりょく, anzenhogonouryoku] security capabilities [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
各々[おのおの, onoono] jeder, jedes [Add to Longdo]
[おのれ, onore] selbst [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ono
   n 1: United States musician (born in Japan) who married John
      Lennon and collaborated with him on recordings (born in
      1933) [syn: {Ono}, {Yoko Ono}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top