Search result for

omen

(82 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -omen-, *omen*. Possible hiragana form: おめん
English-Thai: Longdo Dictionary
lower abdomen(n) ท้องน้อย
phenomenon(n) |pl. phenomena| ปรากฏการณ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
omen    [N] ลางบอกเหตุ, See also: เหตุบอกล่วงหน้า, Syn. foreboding, presage, augury
omen    [VT] มีลางบอกเหตุ, See also: เป็นลาง, เป็นนิมิต, Syn. portend, forbode

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
omental-โอเมนตัม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
omental bursa; sac, omentalถุงโอเมนตัม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
omental sac; bursa, omentalถุงโอเมนตัม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
omentumโอเมนตัม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Omensนิมิต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
omenYou're my good omen.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
omen(โอ'เมิน) n. ลาง,ลางสังหรณ์,ลางนิมิต vt. เป็นล่าง,เป็นนิมิต,มีลางบอกเหตุ, Syn. augury
omental fatไขมันในช่องท้อง
omentum(โอเมน'ทัม) n. เยื่อแขวนกระเพาะในช่องท้อง., See also: omental adj. pl. omenta
abdomen(แอบ' โดเมิน, แอบโด' เมิน) n. ช่องท้อง,สวนท้อง ตัวอย่าง: *an abdominal pain. ปวดช่องท้อง*, *an abdominal operation. การผ่าตัดช่องท้อง*
agnomen(แอกโน' เมน) n., (pl. -nomina) ฐานันดรศักดิ์ของชาวโรมัน, ชื่อเล่น -agnominal adj. (nickname)
cognomenn. ชื่อสกุล,ชื่อ,ชื่อเล่น,, See also: cognominal adj.
foment(โฟเมนทฺ') vt. ปลุกปั่น,กระตุ้น,ปลุกระดม,ก่อกวน,ส่งเสริม,โลมด้วยน้ำอุ่น -fomenter n., Syn. incite
fomentation(โฟเมนเท'เชิน) n. การปลุกปั่น,การกระตุ้น,การปลุกระดม,การชโลมด้วยน้ำอุ่น,การทายา, Syn. instigtion
ill-omenedadj. ลางร้าย,ไม่เป็นมงคล, Syn. ill-starred
moment(โม'เมินทฺ) n. ขณะนั้น,ชั่วครู่,ขณะ,ความสำคัญ,ความสำคัญของขณะนั้น,โอกาส,ผลที่ตามมา,ลักษณะของสิ่งของ (ปรัชญา), Syn. minute,weight ###A. triviality

English-Thai: Nontri Dictionary
omen(n) นิมิต,ลางสังหรณ์,ลางบอกเหตุ
abdomen(n) ท้อง
foment(vt) ประคบด้วยน้ำอุ่น,ก่อกวน,ทำให้เกิด,ปลุกระดม,ปลุกปั่น
moment(n) ขณะ,ชั่วครู่,กำหนดเวลา,โอกาส,ความสำคัญ
momentary(adj) ชั่วขณะ,ชั่วแล่น,ชั่วครู่,ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วอึดใจ
momentous(adj) สำคัญยิ่ง,ร้ายแรง,เกี่ยวกับวิกฤติการณ์
momentum(n) กำลัง,การเคลื่อนไหว,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน
phenomena(n) pl ของ phenomenon
phenomenal(adj) เกี่ยวกับปรากฏการณ์,มหัศจรรย์,ประหลาด,ยอดเยี่ยม
phenomenon(n) ปรากฏการณ์,สิ่งที่ประทับใจ,ข้อเท็จจริง,ความประหลาด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลางบอกเหตุ    [N] omen, See also: portent, augury, presage, sigh (of things to come), Syn. ลางร้าย, Example: ท่านต้องได้รับเลือกอย่างแน่นอน เนื่องจากมีลางบอกเหตุมากมายหลายประการ
ลางบอกเหตุ    [N] omen, See also: portent, augury, presage, sigh (of things to come), Syn. ลางร้าย, Example: ท่านต้องได้รับเลือกอย่างแน่นอน เนื่องจากมีลางบอกเหตุมากมายหลายประการ
โชคลาง [N] omen (of one's); fortune; luck, See also: prophetic sign, Syn. โชค, Example: ความเชื่อในทางไสยศาสตร์ โชคลางและโหราศาสตร์สังคมไทยดั้งเดิมในอดีตมีความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย[n.] (ammāttaya) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อภิไธย[n.] (aphithai) EN: name ; nomenclature   
บัด[n.] (bat) EN: time ; moment ; occasion   FR: moment [m] ; point [m]
บัดนี้[adv.] (batnī) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now   FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
เฉพาะกาล[adv.] (chaphǿkān) EN: temporarily ; momentarily ; for the time being   
โชคลาง[n.] (chōklāng) EN: omen ; fortune ; luck ; prophetic sign   
ช่องท้อง[n.] (chǿngthøng) EN: abdomen   FR: abdomen [m]
ชั่วขณะ[adv.] (chūakhana) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily   FR: pour un moment
ชั่วขณะหนึ่ง[adv.] (chūakhana neung) EN: for a moment ; for a while   

CMU English Pronouncing Dictionary
OMEN    OW1 M AH0 N
OMENS    OW1 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
omen    (v) (ou1 m e n)
omens    (v) (ou1 m e n z)
omened    (v) (ou1 m e n d)
omening    (v) (ou1 m e n i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Phänomen(n) |das, pl. Phänomene| ปรากฎการณ์, See also: phänomenal adj.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Omen {n}portent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
いつ何どき;何時何時;何時なんどき;いつ何時[いつなんどき, itsunandoki] (adv) (uk) at any time; every moment [Add to Longdo]
いよいよという時;いよいよと言う時[いよいよというとき, iyoiyotoiutoki] (exp) (at the) last moment; (in the) nick of time [Add to Longdo]
おいそれと[, oisoreto] (adv) at a moment's notice; readily [Add to Longdo]
お節介(P);御節介[おせっかい, osekkai] (adj-na,n) (See 節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness; (P) [Add to Longdo]
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed [Add to Longdo]
お目にかける;お目に掛ける;御目に掛ける;御目にかける[おめにかける, omenikakeru] (exp,v1) (hum) to show [Add to Longdo]
お目に留まる;お目にとまる;御目に留まる[おめにとまる, omenitomaru] (exp,v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention [Add to Longdo]
きゅん[, kyun] (adv,adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhào, ㄓㄠˋ, ] omen; million; million million, trillion [Add to Longdo]
先兆[xiān zhào, ㄒㄧㄢ ㄓㄠˋ, ] omen [Add to Longdo]
征兆[zhēng zhào, ㄓㄥ ㄓㄠˋ, / ] omen; sign (that sth is about to happen); warning sign [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] omen; pray [Add to Longdo]
预兆[yù zhào, ㄩˋ ㄓㄠˋ, / ] omen; (med.) prognosis [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カスケードメニュー[かすけーどめにゅー, kasuke-domenyu-] cascading menu [Add to Longdo]
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
コメント[こめんと, komento] comment [Add to Longdo]
コメント化[コメントか, komento ka] to comment (vs) [Add to Longdo]
シンプルステートメント[しんぷるすてーとめんと, shinpurusute-tomento] simple statement [Add to Longdo]
ステートメント[すてーとめんと, sute-tomento] statement [Add to Longdo]
ステートメント番号[ステートメントばんごう, sute-tomento bangou] statement number [Add to Longdo]
トランザクションコミットメント[とらんざくしょんこみっとめんと, toranzakushonkomittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Omen \O"men\, n. [L. omen, the original form being osmen,
   according to Varro.]
   An occurrence supposed to portend, or show the character of,
   some future event; any indication or action regarded as a
   foreshowing; a foreboding; a presage; an augury.
   [1913 Webster]
 
      Bid go with evil omen, and the brand
      Of infamy upon my name.         --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Omen \O"men\, v. t. [imp. & p. p. {Omened}; p. pr. & vb. n.
   {Omening}.]
   To divine or to foreshow by signs or portents; to have omens
   or premonitions regarding; to predict; to augur; as, to omen
   ill of an enterprise.
   [1913 Webster]
 
      The yet unknown verdict, of which, however, all omened
      the tragical contents.          --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 omen
   n 1: a sign of something about to happen; "he looked for an omen
      before going into battle" [syn: {omen}, {portent},
      {presage}, {prognostic}, {prognostication}, {prodigy}]
   v 1: indicate by signs; "These signs bode bad news" [syn:
      {bode}, {portend}, {auspicate}, {prognosticate}, {omen},
      {presage}, {betoken}, {foreshadow}, {augur}, {foretell},
      {prefigure}, {forecast}, {predict}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 omen [omɛn]
   indication; omen; presage; portent; sign
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 omen
   indication; omen; portent; precursor; presage; sign
   indication; omen; presage; portent; sign
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Omen [oːmən] (n) , s.(n )
   portent
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top