Search result for

oise

(54 entries)
(0.2487 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oise-, *oise*. Possible hiragana form: おいせ
English-Thai: Longdo Dictionary
noiseจุดสีรบกวน, จุดสีไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bourgeoise(บัว'จวา'ซี) n. คนที่เป็นผู้หญิงชนชั้นกลาง, Syn. smug -pl. bourgeoises
chinoiserien. ศิลปะลวดลายจีน
counterpoise(เคา'เทอะพอยซฺ) n. น้ำหนักสำหรับถ่วง,เครื่องถ่วง,อำนาจหรือแรงถ่วงที่เท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,เครื่องคาน,สติ. vt. ถ่วงด้วยน้ำหนัก,ถ่วงให้สมดุล,ทำให้ทรงตัว,พิจารณาอย่างละเอียด, Syn. compensate,offset,equalize
demoiselle(เดมวาเซล') n. หญิงที่ยังไม่แต่งงาน
noise(นอยซ) n. เสียง,เสียงรบกวน,เสียงดังอึกทึก
noiseproof(นอยซ'พรูฟ) adj. เก็บเสียง
poise(พอยซ) n. ภาวะดุลยภาพ,ความเสมอภาค,การทรงตัว,สติ,ความสุขุม,ความมั่นใจ,อิริยาบถของร่างกาย,การบินร่อน. -v. ทรงตัว,ปรับตัว,ทำให้อยู่ในดุลยภาพ., See also: poiser n., Syn. composure
poised(พอยซดฺ) adj. อยู่ในดุลภาพ,มีสติ,ทรงตัวได้,บินร่อนอยู่ในอากาศ
porpoise(พอร์'เพิส) n. ปลาโลมา
tortoise(ทอร์'เทิส) n. เต่า

English-Thai: Nontri Dictionary
counterpoise(n) น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,สติ
counterpoise(vt) ถ่วงดุล,ทำให้ทรงตัว,ถ่วง,คาน
equipoise(n) ความสมดุล,ความเที่ยงตรง,ดุลยภาพ,ความแน่วแน่
noise(n) เสียงรบกวน,เสียงอึกทึก,เสียงดัง
noise(vt) ส่งเสียง,ทำเสียงดัง,ประกาศลั่น
noiseless(adj) ไม่มีเสียง
poise(n) การทรงตัว,การชั่ง,หลัก,ท่าทาง,สติ,ดุลยภาพ
poise(vt) ชั่ง,ปรับตัว,ทรงตัว,ยืน,เลี้ยง(ไม้)
porpoise(n) ปลาโลมา
tortoise(n) เต่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อักษรปริศนา[n. exp.] (aksøn pritsanā) EN: crossword puzzle   FR: mots croisés [mpl]
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
ชักธง[v. exp.] (chak thong) EN: raise a flag ; fly a flag ; hoist a flag   FR: hisser le drapeau ; hisser le pavillon ; pavoiser
ชนวน[n.] (chanūan) EN: slate   FR: ardoise [f] ; tablette [f]
ชาวกรุงเทพฯ[n. prop.] (Chāo Krungthēp) FR: Bangkokois [m] ; Bangkokoise [f[ ; Bangkokien [m] ; Bangkokienne [f]
ชาวสวีเดน[n. prop.] (Chāo Sawīdēn) FR: Suédoid [m] ; Suédoise [f] ; ressortissant suédois [m] ; citoyen suédois [m]
เชื่อง[X] (cheūang) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle   FR: apprivoisé ; domestiqué
ชื่อนก[n. exp.] (cheū nok) FR: nom d'oiseau [m]

French-Thai: Longdo Dictionary
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame
turquoise(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีเขียวอมฟ้า (สีของหินพลอยประเภทหนึ่ง)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いし海豚[いしいるか;イシイルカ, ishiiruka ; ishiiruka] (n) (uk) Dall's porpoise (Phocoenoides dalli) [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
かんかん[, kankan] (n,adj-no) (1) anger; flare-up; (2) intense heat; (3) clanging noise [Add to Longdo]
きず音;傷音[きずおん, kizuon] (n) flaw noise [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
くっすん[, kussun] (n) sobbing noise [Add to Longdo]
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]
ごみ音;ゴミ音[ごみおん(ごみ音);ゴミおん(ゴミ音), gomion ( gomi oto ); gomi on ( gomi oto )] (n) contamination noise; noise from contamination [Add to Longdo]
さざめき[, sazameki] (n) hubbub; din; noise [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ノイズ[のいず, noizu] noise [Add to Longdo]
雑音[ざつおん, zatsuon] noise [Add to Longdo]
雑音バースト信号[ざつおんバーすとしんごう, zatsuon ba-sutoshingou] noise burst signal [Add to Longdo]
信号対ノイズ比[しんごうたいノイズひ, shingoutai noizu hi] signal-to-noise ratio [Add to Longdo]
加法性白色ガウス雑音[かほうせいはくしょくがうすざつおん, kahouseihakushokugausuzatsuon] AWGN, additive white gaussian noise [Add to Longdo]
信号対雑音比[しんごうたいざつおんひ, shingoutaizatsuonhi] SNR, signal to noise ratio [Add to Longdo]
近似雑音[きんじざつおん, kinjizatsuon] pseudonoise (pn) [Add to Longdo]
近似雑音系列[きんじざつおんけいれつ, kinjizatsuonkeiretsu] pseudonoise sequence, pn sequence [Add to Longdo]
量子化雑音[りょうしかざつおん, ryoushikazatsuon] quantization noise [Add to Longdo]
白色雑音[はくしょくざつおん, hakushokuzatsuon] white noise [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top