Search result for

ohres

(170 entries)
(0.0661 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ohres-, *ohres*, ohre
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ohres มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ohres*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bohr Effectผลของบอหรดุลกรดด่างในเลือด [การแพทย์]
Bohr Magnetonหน่วยของบอร์แมกนีตอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My ears!Meine Ohren. The Visitors: Bastille Day (2016)
Why ears?- Warum die Ohren? El Toro Bravo (2016)
My ears?- Meine Ohren? Monster (2016)
Dr. Mohr tried calling twice.หมอเม็ลทพยายาม นัดผมไปพบสองครั้ง Dare (2009)
Dr. Mohr.หมอเม็ลท Dare (2009)
Serena Mohr is very good.เซเรน่า เม็ลท เป็นหมอที่ดีมาก Dare (2009)
Um, Isaac Newton, Madame Curie and Niels Bohr.ไอแซ็ค นิวตัน มาดาม คูรี่ และนีลส์ บอห์ร The Guitarist Amplification (2009)
This is the beginning of a 2600-year journey we're going to take together from the ancient Greeks through Isaac Newton to Niels Bohr to Erwin Schrödinger to the Dutch researchers that Leonard is currently ripping off.งานของเลียวนาร์ดไหม นี่เป็นจุดเริ่มต้นของ การเดินทางกว่า 2600 ปี ซึ่งเรากำลังจะเริ่ม The Gorilla Experiment (2009)
Claire Von Rohr.Claire Von Rohr Double Identity (2010)
I was talking to my associate, Agent Mohr, and he has a sworn statement from a Dean Monroe that says you were promoting gambling at Princeton.ผมพูดคุยกับฉัน ร่วมตัวแทนมอร และเขาก็มีคำสาบาน จากดีนมอนโร ที่บอกว่าคุณได้รับการส่งเสริม การเล่นการพนันที่ Princeton. Runner Runner (2013)
Var Dohr.ฟาโด Underworld: Blood Wars (2016)
You must go north. Var Dohr.คุณจะต้องไปทางทิศเหนือ ฟาโด Underworld: Blood Wars (2016)
Var Dohr, the Nordic fortress.ฟา โด ป้อมปราการนอร์ดิก Underworld: Blood Wars (2016)
But Var Dohr is only a legend.แต่ ฟาโด เป็นเพียงตำนาน Underworld: Blood Wars (2016)
Var Dohr is just beyond that ridge.ฟาโด เป็นเพียงแค่เกินสันเขาที่ Underworld: Blood Wars (2016)
The Lycans attacked the fortress of Var Dohr.ไลเคน โจมตีป้อมปราการแห่ง ฟาโด Underworld: Blood Wars (2016)
Drill.- Bohrer. Double Agent (2003)
Ears?Ohren? Rhinoceros (2015)
Zohra doesn't mind.ซอร่า ไม่สนหรอกน่า Babel (2006)
Yussef killed the American and he spies on Zohra naked... and Zohra lets him watch her.ยุสเซฟ ฆ่าคนอเมริกัน และแอบดู ซอร่า เปลี่ยนผ้า... และซอร่าก็ยอมให้ดูด้วย Babel (2006)
Zohra got naked lots of times so Yussef could watch her.โซราห์แก้ผ้าให้ยุสเซฟดูมาหลายครั้งแล้ว Babel (2006)
I wouldn't want you to get gypped.Ich will nicht, dass Sie übers Ohr gehauen werden. Time After Time (1979)
- You have no face and no ears.- Ihr habt weder Gesicht noch Ohren. Unidentified Flying Oddball (1979)
That still beats a sharp stick in the chest.Besser, als von einer Lanze durchbohrt zu werden. Unidentified Flying Oddball (1979)
My gun is definitely loaded.Dieses Rohr hier ist geladen. The Villain (1979)
Those guys look like a bunch of pricks with ears.Die Typen sehen aus wie Schwänze mit Ohren. The Wanderers (1979)
I said 'pricks with ears'!Ich sagte 'Schwänze mit Ohren'! The Wanderers (1979)
Terror, this asshole said we look like a bunch of pricks with ears.Hey Terror, das Arschloch hat gesagt, wir sehen wie Schwänze mit Ohren aus. The Wanderers (1979)
I didn't say you guys look like a bunch of pricks with ears.Ich sagte nicht, dass ihr wie Schwänze mit Ohren ausseht. The Wanderers (1979)
I said you look like a bunch of ears without pricks!Ich sagte, ihr seht wie Ohren ohne Schwänze aus! The Wanderers (1979)
- Just like yours about pricks with ears.- Wie der über Schwänze mit Ohren. The Wanderers (1979)
- Or was it ears without pricks?- Oder waren es Ohren ohne Schwänze? The Wanderers (1979)
All right, for all you boppers out there in the big city, you street people with an ear for the action,OK, für euch Musikfreunde da draußen in der großen Stadt, ihr Leute unterwegs, die ihr ein Ohr für Action habt, The Warriors (1979)
Here`s something else...for your ears.Aber ich habe noch was... für die Ohren. The Incredible Kung Fu Master (1979)
But I did conquer Britain, and I have a hundred... thousand papyrus canes to prove it.Und ich habe viele tausende Papyrusrohre, um das zu beweisen! Caligula (1979)
- He may need a spanking after all.- Vielleicht braucht er mal eine Ohrfeige. The Kinfolk (1979)
These earrings are Mary Ellen's.Das sind Mary Ellens Ohrringe. The Kinfolk (1979)
Born in 1959... Russian sailor.Gebohren 1959, russischer Seemann. Pirates of the 20th Century (1980)
It rang in my ear like a resounding peal when in alien empty winter I first saw my friend.Wie tönender Schall schlug's an mein Ohr... "als in frostig öder Fremde zuerst ich den Freund ersah O süßeste Wonne! Die Walküre (1980)
In my ears was echoed, in my eyes reflected what, deep in my breast, filled my heart with noble throbbing.Meinem Ohr erscholl, mein Aug' erschaute... Die Walküre (1980)
Some of which are too high to be perceived by the human eye or ear.Einige sind zu hoch um von Augen oder Ohren wahrgenommen zu werden. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
You know, I think I'd rather look at all these pretty trees through this funny telescope.Weißt du, ich glaube, ich sehe mir die schönen Bäume durch dieses lustige Fernrohr an. The Premonition (1980)
John, that brace and bit you said was missing, Jeffrey had it.John, dein verschwundener Handbohrer, Jeffrey hatte ihn. The Prodigals (1980)
I broke my Uncle John's best brace and bit.Ich habe Onkel Johns besten Handbohrer kaputtgemacht. The Prodigals (1980)
Brace and bit costs a lot more than that.So ein Handbohrer kostet weit mehr als das. The Prodigals (1980)
I was just trying to get back my money so that I could buy you a new brace and bit.Ich wollte nur mein Geld zurückholen, um dir einen neuen Bohrer zu kaufen. The Prodigals (1980)
Well, he's deaf in his left ear and he has a terrible weakness for well-favored redheads. Heh.Nun, er ist auf dem linken Ohr taub und er hat eine Schwäche für hübsche Rothaarige. The Remembrance (1980)
- That's his bad ear, Daddy.- Das ist sein schlechtes Ohr, Daddy. The Remembrance (1980)
[SPEAKING IN GERMAN]Mohrrüben. The Triumph (1980)
What are you a man ora mouth?Sind Sie Mensch oder ein SprachrohrBig Brother (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะตอมของบอห์ร[n. exp.] (atǿm khøng Bø) EN: Bohr model   FR: atome de Bohr [m]
โบห์เรียม[n.] (bōrīem) EN: bohrium   FR: bohrium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OHR    AO1 R
MOHR    M AO1 R
KOHR    K AO1 R
GOHR    G AA1 R
NOHR    N AO1 R
BOHR    B AO1 R
DOHR    D AO1 R
OHRT    AO1 R T
ROHR    R AO1 R
COHR    K AO1 R
LOHR    L AO1 R
STOHR    S T AO1 R
ROHRS    R AO1 R Z
SPOHR    S P AA1 R
KOHRS    K AO1 R Z
FLOHR    F L AA1 R
COHRS    K AO1 R Z
BOHREN    B AO1 R AH0 N
BOHRER    B AO1 R ER0
ROHRIG    R AO1 R IH0 G
ROHRER    R AO1 R ER0
COHRON    K AA1 R AH0 N
LOHREY    L AA1 R IY0
MOHRING    M AO1 R IH0 NG
ROHRICH    R AO1 R IH0 K
LOHRMAN    L AO1 R M AH0 N
ROHRMAN    R AO1 R M AH0 N
KOHRING    K AO1 R IH0 NG
MOHRMAN    M AO1 R M AH0 N
DOHRMAN    D AO1 R M AH0 N
LOHRENZ    L AO1 R EH0 N S
NEUROHR    N UH1 R AO0 R
LOHRMANN    L AO1 R M AH0 N
MOHRMANN    M AO1 R M AH0 N
ROHRBACK    R AO1 R B AE0 K
ROHRBACH    R AO1 R B AA0 K
DOHRMANN    D AO1 R M AH0 N
ROHRBOUGH    R AO1 R B AW0
ROHRBAUGH    R AO1 R B AW0
ROHRBACHER    R AO1 R B AA0 K ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Ohr(n) |das, pl. Ohre| หู, ใบหู
Fernrohr(n) |das, pl. Fernrohre| กล้องส่องทางไกล
Hals-Nasen-Ohren-Krankheit(n) |die, pl. Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten| โรคคอหูจมูก

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*hr {n}; Gehör {n} | Ohren {pl} | die Ohren spitze* (n) คนที่พร้อมรับฟังปัญหาของผู้อื่น
Ohropax (n name uniq ) ชื่อยี่ห้อที่อุดหู
Rohrtrenner {n} [techn.]หัวหน้าฝึกสอนนักกีฬา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflussrohr {m}drainpipe; waste pipe; spout; outlet [Add to Longdo]
Abgasrohr {n}flue pipe [Add to Longdo]
Ablaufrohr {n}drain pipe [Add to Longdo]
Abzugsrohr {n}drainpipe [Add to Longdo]
Aluminiumrohr {n}aluminium tube [Br.]; aluminum tube [Am.] [Add to Longdo]
Anfängerrohr {n}starter pipe [Add to Longdo]
Ankerbohrgerät {n}anchor boring rig [Add to Longdo]
Ansaugrohr {n}induction pipe [Add to Longdo]
Anschlussrohr {n}connection pipe [Add to Longdo]
Aufbohrer {m} (Spiralsenker)spiral-flute counterbore [Add to Longdo]
Aufschlussbohrung {f}wildcat well [Add to Longdo]
Aufsteck-Gewindebohrer {m}arbor-mounted tap [Add to Longdo]
Auspuff {m}; Auspuffrohr {n}exhaust pipe [Add to Longdo]
Bambusrohr {n}bamboo shoot [Add to Longdo]
Befestigungsbohrung {f}anchor point [Add to Longdo]
Befestigungsloch {n}; Montagebohrung {f} | Befestigungslöcher {pl}; Montagebohrungen {pl}mounting hole | mounting holes [Add to Longdo]
Blasrohr {n} (Waffe)blowpipe; blowgun [Add to Longdo]
Blasrohr {n} [techn.]blast pipe [Add to Longdo]
Bohrmesser {n}boring bar bit [Add to Longdo]
Bohren {n}boring; drilling [Add to Longdo]
Bohrer {m}drill; driller [Add to Longdo]
Bohrer {m}; Bohrgerät {n}; Bohrmaschine {f}drill [Add to Longdo]
Bohrer {m}borer [Add to Longdo]
Bohrer {m}wimble [Add to Longdo]
Bohrer {m}burr; bur [Add to Longdo]
Bohrerlehre {f}drill gauge [Add to Longdo]
Bohrfräse {f} | Bohrfräsen {pl}fraise | fraises [Add to Longdo]
Bohrfutter {n}drill chuck; chuck [Add to Longdo]
Bohrgestänge {n}drill pipe [Add to Longdo]
Bohrhammer {m}hammer-drill; Hilti [tm] [Add to Longdo]
Bohrinsel {f}; Ölbohrinsel {f}oil rig [Add to Longdo]
Bohrknarre {f}; Sperrhaken {m}; Sperrklinke {f}ratchet brace [Add to Longdo]
Bohrlehre {f}boring jig; drilling jig [Add to Longdo]
Bohrloch {n}drill hole; borehole; (drilled) well [Add to Longdo]
Bohrmaschine {f}drilling machine [Add to Longdo]
Bohrmeister {m}drillmaster [Add to Longdo]
Bohrmeißel {m}boring tool [Add to Longdo]
Bohrprobe {f}drill test [Add to Longdo]
Bohrschablone {f} [techn.]drilling template [Add to Longdo]
Bohrschraube {f}drilling screw [Add to Longdo]
Bohrspindel {f} [techn.]drill spindle [Add to Longdo]
Bohrstange {f}boring bar [Add to Longdo]
Bohrständer {m}drill stand [Add to Longdo]
Bohrturm {m}drilling derrick [Add to Longdo]
Bohrturm {m}wellhead [Add to Longdo]
Bohrung {f}bore; drill; hole [Add to Longdo]
Bohrung {f} [geol.]drilling [Add to Longdo]
Bohrvorrichtung {f}drilling jig; boring jig [Add to Longdo]
Bohrwerk {n}boring mill [Add to Longdo]
Bohr-Gewinde-Werkzeug {n}combination drill tap [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボーア磁子[ボーアじし, bo-a jishi] (n) Bohr magneton [Add to Longdo]
ボーア半径[ボーアはんけい, bo-a hankei] (n) (obsc) Bohr radius [Add to Longdo]
ボーリウム[, bo-riumu] (n) bohrium (Bh) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下水溝[げすいこう, gesuikou] Abflussrohr, Kanalisation [Add to Longdo]
中耳[ちゅうじ, chuuji] Mittelohr [Add to Longdo]
中耳炎[ちゅうじえん, chuujien] Mittelohrentzuendung [Add to Longdo]
堀り抜く[ほりぬく, horinuku] durchgraben, bohren [Add to Longdo]
望遠鏡[ぼうえんきょう, bouenkyou] Fernrohr, Teleskop [Add to Longdo]
水道管[すいどうかん, suidoukan] Wasserrohr, Wasserleitungsrohr [Add to Longdo]
澄ます[すます, sumasu] klaeren, (Ohren) anstrengen, ernst_dreinschauen, gleichgueltig_dreinschauen, unschuldig_dreinschauen [Add to Longdo]
竹筒[たけづつ, takedutsu] Bambusrohr [Add to Longdo]
[つつ, tsutsu] -Rohr, Roehre [Add to Longdo]
[くだ, kuda] Rohr, Blasinstrument, Kontrolle [Add to Longdo]
[くだ, kuda] Rohr, Roehre [Add to Longdo]
[みみ, mimi] -Ohr [Add to Longdo]
耳たぶ[みみたぶ, mimitabu] Ohrlaeppchen [Add to Longdo]
耳目[じもく, jimoku] Auge_und_Ohr, Aufmerksamkeit [Add to Longdo]
耳鼻咽喉専門医[じびいんこうせんもんい, jibiinkousenmon'i] Facharzt_fuer_Hals-Nase_Ohren [Add to Longdo]
貫通[かんつう, kantsuu] durchbohren, durchdringen [Add to Longdo]
鉄管[てっかん, tekkan] Eisenrohr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top