Search result for

ohm

(49 entries)
(0.0313 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ohm-, *ohm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ohm[N] หน่วยวัดความต้านทานไฟฟ้า (โอห์ม)
ohmmeter[N] เครื่องวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า
Ohm's law[N] กฎของโอห์มเกี่ยวกับเรื่องความต้านทานกระแสไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ohm(โอห์ม) n. หน่วยความต้านทานไฟฟ้า
ohmage(ดฮ'มิจ) n. ความต้านทานไฟฟ้าที่เป็นโอห์ม
ohmmeter(โอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความต้านทานไฟฟ้าเป็นโอห์ม

English-Thai: Nontri Dictionary
ohm(n) หน่วยวัดความต้านทานของไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ohmโอห์ม, หน่วยวัดความต้านทานไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์   W  โดยกำหนดว่าความต้านทานไฟฟ้า 1 โอห์ม คือความต้านทานของตัวนำซึ่งมีปลายทั้งสองต่อกับความต่างศักย์ไฟฟ้า 1 โวลต์ แล้วมีกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำนั้น 1 แอมแปร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ohmmeterโอห์มมิเตอร์ [TU Subject Heading]
ohmmeterโอห์มมิเตอร์, อุปกรณ์สำหรับวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของตัวนำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ohm... it looks so thin.. Lama lama...เล่นทั้งวันยังไหว จ่ายมาๆๆ Fast & Furious (2009)
Ohman,this is a good one.โอ.. คุณครับ คนนี้เห็นได้ชัดมาก Bolt Action (2009)
Where other kids got read picture books and fairy tales, my Mum taught me Ohm's law, and Norton's theorum.ขณะที่เด็กอื่นๆได้รับสมุดภาพสวยๆ แม่ฉันสอนฉันแต่กฎของโอห์มแล้วก็ทฤษฎีของนอร์ัตัน Confessions (2010)
OhmyGod.โอพระเจ้าช่วย Books from Beyond (2015)
It's OhMiJa Tea. Please drink it.นี่เป็นชาโอมิชาค่ะ เชิญดื่มได้ค่ะ Episode #1.1 (2006)
I ran a bakery in Ohmiya with my wife.ข้าเปิดร้านทำขนมที่ โอมิยะ กับเมีย นึกย้อนไปตอนที่ร้านเรา.. Letters from Iwo Jima (2006)
A wife... and a baby girl born last summer in Ohmiya.มีภรรยา... กับลูกสาวคนนึง เกิดเมื่อ.. หน้าร้อนที่แล้วที่ โอมิยา Letters from Iwo Jima (2006)
Ohm no! Nanae cherishes that.โอ ไม่นะ นั่นมันของที่นาเนะรักที่สุดเลยนะ Virgin Snow (2007)
Dude, don't forget to come find us after ten ohms.อย่าลืมตามหาเรา หลังจากผ่านไป 10 โอม Snow Buddies (2008)
Ohm...โอม... . Snow Buddies (2008)
Seeking truth is a great start to our day. Ohm...การค้นหาความจริงเป็น การเริ่มต้นที่ดีของวัน โอม... Snow Buddies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ohmToday we will carry out an experiment about Ohm's Law.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอห์ม[CLAS] ohm, Thai definition: หน่วยวัดความต้านทาน ความต้านทาน 1 โอห์ม คือ ความต้านทานระหว่างจุด 2 จุดบนตัวนำ ซึ่งเมื่อจุดคู่นี้มีความต่างศักย์ไฟฟ้า 1 โวลต์แล้ว จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ 1 แอมแปร์, Notes: (อังกฤษ)
โอห์มมิเตอร์[N] ohmmeter, Count unit: ตัว, อัน, Thai definition: เครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้สำหรับวัดค่าของความต้านทานเป็น โอห์ม, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์ทิเซอรอดส์ โอมูโมอิ[n. exp.] (āthisoērødas ōmūmōi) EN: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi   FR: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi

CMU English Pronouncing Dictionary
OHM    OW1 M
OHMS    OW1 M Z
OHM'S    OW1 M Z
OHMAE    OW1 M EY2
OHMAN    OW1 M AH0 N
OHMER    OW1 M ER0
OHMANN    OW1 M AH0 N
OHMURA    OW0 M UW1 R AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ohm    (n) (ou1 m)
ohms    (n) (ou1 m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ohm {n} (Maßeinheit des elektrischen Widerstands) [electr.]ohm [Add to Longdo]
Ohmmeter {n} [electr.]ohmmeter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーム[, o-mu] (n) Ohm [Add to Longdo]
オームの法則[オームのほうそく, o-mu nohousoku] (n) Ohm's law [Add to Longdo]
オーム計[オームけい, o-mu kei] (n) ohmmeter [Add to Longdo]
メグオーム[, meguo-mu] (n) megohm [Add to Longdo]
電気抵抗計[でんきていこうけい, denkiteikoukei] (n) ohmmeter; electrical resistance meter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欧姆[ōu mǔ, ㄡ ㄇㄨˇ, / ] ohm, #67,627 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ohm \Ohm\ ([=o]m), n. [So called from the German electrician, G.
   S. Ohm.] (Elec.)
   The standard unit in the measure of electrical resistance,
   being the resistance of a circuit in which a potential
   difference of one volt produces a current of one amp['e]re.
   As defined by the International Electrical Congress in 1893,
   and by United States Statute, it is a resistance
   substantially equal to 10^{9} units of resistance of the C.
   G. S. system of electro-magnetic units, and is represented by
   the resistance offered to an unvarying electric current by a
   column of mercury at the temperature of melting ice 14.4521
   grams in mass, of a constant cross-sectional area, and of the
   length of 106.3 centimeters. As thus defined it is called the
   {international ohm}.
   [1913 Webster]
 
   {Ohm's law} (Elec.), the statement of the fact that the
    strength or intensity of an electrical current is directly
    proportional to the electro-motive force, and inversely
    proportional to the resistance of the circuit.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ohm
   n 1: a unit of electrical resistance equal to the resistance
      between two points on a conductor when a potential
      difference of one volt between them produces a current of
      one ampere
   2: German physicist who formulated Ohm's law (1787-1854) [syn:
     {Ohm}, {Georg Simon Ohm}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 ohm [om]
   ohm
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 Ohm
   ohm
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ohm [om]
   ohm
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 o, o
 
 1. İngiliz alfabesinin on beşinci harfi
 2. O şeklinde şey
 3. sıfır
 4. (kim.) oksijen
 5. ohm.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top