Search result for

obst

(121 entries)
(0.0636 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obst-, *obst*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
obstruction of justice (n) การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obstacle    [N] อุปสรรค, See also: สิ่งกีดขวาง, Syn. hindrance, barrier, bar, Ant. clearance
obstruct    [VT] ขวางทาง, See also: กีดขวางเส้นทางไม่ให้เดินทางผ่านไปได้, ขวางกั้น, Syn. block, bar, oppose, Ant. advance, further
obstruct    [VT] ขัดขวาง, See also: ขัดขวางไม่ให้กระทำสำเร็จ, Syn. stop, hinder, impede, Ant. aid, assist, succor
obstetric    [ADJ] เกี่ยวกับการคลอดลูก, See also: เกี่ยวกับการคลอดบุตร
obstinacy    [N] ความดื้อ, Syn. stubbornness, obduracy, Ant. obedience
obstinate    [ADJ] ดื้อดึง, See also: ถือทิฐิ, หัวแข็ง, Syn. stubborn, headstrong, Ant. submissive, tractable
obstinate    [ADJ] ยากที่จะควบคุมหรือแก้ไขได้, Syn. stubborn
obstetrics    [N] ์สูติศาสตร์, See also: วิชาผดุงครรภ์
obstetrical    [ADJ] เกี่ยวกับการคลอดลูก, See also: เกี่ยวกับการคลอดบุตร, Syn. obstetric
obstinately    [ADV] อย่างดื้อรั้น, See also: อย่างหัวแข็ง, อย่างดื้อดึง, Syn. stubbornly, obstinately, Ant. submissively

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obstacleอุปสรรค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstetric paralysis; paralysis, birthอัมพาตเหตุบาดเจ็บขณะคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstetrical forcepsคีมทำคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstetricianสูติแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstetricsสูติศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstinate desertionการจงใจละทิ้งร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstipationอาการท้องผูกดื้อด้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructed labourการคลอดขัดขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructing a police officerการขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstructing justiceการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Obstetric labor, Prematureการคลอดก่อนกำหนด [TU Subject Heading]
Obstetric surgical proceduresศัลยกรรมทางสูติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Obstetrical nursingการพยาบาลสูติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Obstetriciansสูติแพทย์ [TU Subject Heading]
Obstetricsสูติศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obstThe scandal was an obstacle to his promotion.
obstPass on, please, and do not obstruct the way.
obstThe obstacles to our progress have been removed at last.
obstWe must go forward getting the better of all obstacles.
obstThe crowd obstructed the police in the discharge of their duties.
obstThe crowd obstructed the passage.
obstHigh tariffs are the chief obstacles to free trade.
obstWe pushed ahead despite the obstacles.
obstLack of flexibility is an obstacle to one's progress.
obstA snowslide obstructed the road.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obstacle(ออบ'สทะเคิล) n. อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง
obstacle raceการวิ่งวิบาก,ทางวิบาก., See also: obstacle racer n.
obstetric(อับสที'ทริค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการคลอดบุตร,เกี่ยวกับสูติเวช
obstetrical(อับสที'ทริค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการคลอดบุตร,เกี่ยวกับสูติเวช
obstetrician(ออบสทิทริช'เชิน) n. สูติแพทย์
obstetrics(ออบสที'ทริคซฺ) n. สูติศาสตร์
obstinacy(ออบ'สทะนาซี) n. ความดันทุรัง,ความดื้อดึง,โรคที่รักษายาก, Syn. stubbornness
obstinate(ออบ'สทะนิท) adj. ดันทุรัง,หัวแข็ง,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,รักษายาก,บังคับไม่อยู่,ควบคุมได้ยาก,เอาชนะได้ยาก, See also: obstinateness n., Syn. headstrong
obstreperous(อับสเทรพ'เพอรัส) adj. อึกทึกครึกโครม,เอะอะโวยวาย,ควบคุมได้ยาก,ซึ่งต่อต้านอย่างดื้อรั้น, Syn. turbulent
obstruct(อับสทรัคทฺ') vt. ขัดขวาง,กีดขวาง,กีดกั้น., See also: obstructer n. obstructor n. obstructivity n., Syn. choke,stop,shield,bar

English-Thai: Nontri Dictionary
obstacle(n) อุปสรรค,เครื่องกีดขวาง
obstinacy(n) ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง
obstinate(adj) ดื้อ,ดื้อรั้น,ดันทุรัง,สอนยาก,รักษายาก
obstreperous(adj) ดัง,เอะอะ,โวยวาย,อึกทึกครึกโครม
obstruct(vt) ขัดขวาง,ขวางกั้น,กีดขวาง
obstruction(n) การขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค
obstructive(adj) ขัดขวาง,ขวาง,กีดขวาง,เป็นอุปสรรค
lobster(n) กุ้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดกั้น    [V] obstruct, See also: hinder, check, block, stop, impede, Syn. ห้าม, ขวาง, กีดกัน, ขัดขวาง, Example: ประชาชนถูกปิดกั้นทางเสรีภาพอย่างมาก
ถ่วงความเจริญ    [ADJ] obstructive, Example: ความเกียจคร้านเป็นเครื่องถ่วงความเจริญ, Thai definition: ที่กระทำการเพื่อไม่ให้มีความก้าวหน้า
หน่วงเหนี่ยว    [V] delay, See also: obstruct, detain, hinder, impede, hold up, block, restrain, Syn. ถ่วง, ยื้อ, หน่วง, ขัดขวาง, Example: ไพร่พลช่วยกันหน่วงเหนี่ยวทัพพม่าไม่ให้เข้าไปถึงเมืองหลวง, Thai definition: ถ่วงเวลาไว้ (ใช้ในการรบ)
เป็นก้างขวางคอ [V] obstruct, See also: hinder, block, bar, impede, hinder, be in the way, Example: เรื่องการขุดคุ้ยโครงการฉาวเอสดีเอชนี้เป็นก้างขวางคอประชาธิปัตย์อยู่ในเวลานี้, Thai definition: คอยขัดขวางมิให้ทำการได้สะดวก, คอยขัดขวางให้ผู้อื่นเสียประโยชน์
ขัดขา    [V] oppose, See also: obstruct, impede, hinder, Syn. ขัดขวาง, กีดกัน, ขัดแข้งขัดขา, Ant. อนุญาต, ยอม, Example: ถึงเขาจะเป็นใคร ดิฉันก็เอาผิดได้ และไม่เคยกลัวว่าจะไปขัดขาใคร
ขัดแข้งขัดขา    [V] oppose, See also: obstruct, impede, hinder, Syn. ขัดขวาง, กีดกัน, ขัดขา, Ant. อนุญาต, ยอม, Example: กรณีที่ไปขัดแข้งขัดขากับบริษัทคอมพิวเตอร์ชื่อดัง เป็นประเด็นที่เขาออกมาโต้แย้งเพื่อความบริสุทธิ์
กีด    [V] obstruct, See also: impede, hinder, block, bar, prevent, retard, Syn. ขวาง, กั้น, Example: เราวางกับระเบิดตามแนวป่าไว้เพื่อกีดทางรุกข้าศึก
กีดกัน    [V] obstruct, See also: keep from, block, bar, prevent, Syn. กั้น, กัน, ห้ามปราม, กีดกั้น, Example: กำแพงทางสังคมศีลธรรมและศาสนาได้กีดกันไม่ให้คนนึกคิดถึงกามารมณ์, Thai definition: กันไม่ให้เป็นไปได้, กันไม่ให้สะดวก
กีดขวาง    [V] obstruct, See also: hinder, block, bar, impede, retard, Syn. ขัดขวาง, ขวาง, Example: เมื่อพึ่งตนเองได้แล้วก็ไม่มีอุปสรรคกีดขวาง ทำให้เป็นอิสระและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Thai definition: ขวางกั้นไว้, ขวางเกะกะ
ขัดขวาง    [V] obstruct, See also: stop, impede, block, thwart, Syn. กีดขวาง, สกัดกั้น, ขวาง, Ant. ปล่อย, Example: เพื่อนๆ ช่วยกันขัดขวางผมไม่ให้ฆ่าตัวตาย, Thai definition: ทำให้ไม่สะดวก, ทำให้ติดขัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger
ฉวาง[v.] (chawāng) FR: obstruer
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty   FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
หัวชนฝา[adv.] (hūa chon fā) EN: stubbornly ; obstinately ; uncompromisingly   FR: obstinément
หัวดื้อ[adj.] (hūadeū) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate   FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวแข็ง[v.] (hūakhaeng) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong   
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn   FR: obstiné ; têtu
หัวรั้น[adj.] (hūaran) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient   FR: obstiné
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist   FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir

CMU English Pronouncing Dictionary
OBST    AA1 B S T
OBSTRUCT    AH0 B S T R AH1 K T
OBSTFELD    AA1 B S T F EH2 L D
OBSTACLE    AA1 B S T AH0 K AH0 L
OBSTETRIC    AH0 B S T EH1 T R IH0 K
OBSTACLES    AA1 B S T AH0 K AH0 L Z
OBSTINACY    AA1 B S T AH0 N AH0 S IY0
OBSTINATE    AA1 B S T AH0 N AH0 T
OBSTETRICS    AH0 B S T EH1 T R IH0 K S
OBSTRUCTED    AH0 B S T R AH1 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obstacle    (n) (o1 b s t @ k l)
obstruct    (v) (@1 b s t r uh1 k t)
obstacles    (n) (o1 b s t @ k l z)
obstetric    (j) (@1 b s t e1 t r i k)
obstinacy    (n) (o1 b s t i n @ s ii)
obstinate    (j) (o1 b s t i n @ t)
obstructs    (v) (@1 b s t r uh1 k t s)
obstetrics    (n) (@1 b s t e1 t r i k s)
obstructed    (v) (@1 b s t r uh1 k t i d)
obstetrical    (j) (@1 b s t e1 t r i k l)

German-Thai: Longdo Dictionary
Obst(n) |das| ผลไม้ , See also: die Frucht

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Obst (n ) ผลไม้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Obst {n}; Frucht {f}fruit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かご漁[かごりょう, kagoryou] (n) fishing baskets (esp. for crabs, lobsters, etc.); lobster pots [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P) [Add to Longdo]
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
ねちっこい;ねちこい[, nechikkoi ; nechikoi] (adj-i) persistent; obstinate; stubborn; pigheaded [Add to Longdo]
オブストラクション[, obusutorakushon] (n) obstruction [Add to Longdo]
オマール[, oma-ru] (n) (See オマール海老) lobster (fre [Add to Longdo]
オマール海老;オマール蝦[オマールえび;オマールエビ, oma-ru ebi ; oma-ruebi] (n) (See オマール) lobster [Add to Longdo]
ロブスター[, robusuta-] (n) lobster [Add to Longdo]
伊勢海老;伊勢エビ;伊勢えび;伊勢蝦;竜蝦(iK)[いせえび(伊勢海老;伊勢えび;伊勢蝦;竜蝦);いせエビ(伊勢エビ);イセエビ, iseebi ( iseebi ; ise ebi ; ise ebi ; ryuu ebi ); ise ebi ( ise ebi ); iseebi] (n) (uk) spiny lobster (esp. Japanese spiny lobster, Panulirus japonicus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǔ, ˇ, ] obstinate, disobedient, intractable [Add to Longdo]
[yōng, ㄩㄥ, ] obstruct; stop up [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] obstinate disease [Add to Longdo]
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] obstruction in the intestine [Add to Longdo]
[kēng, ㄎㄥ, ] obstinate [Add to Longdo]
[kēng, ㄎㄥ, ] obstinate [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] obstruct; stop up [Add to Longdo]
[huà, ㄏㄨㄚˋ, ] obstinate; perverse [Add to Longdo]
[wǔ, ˇ, ] obstinate, perverse [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, / ] obstinate disease; restrain; to stop [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
果樹[かじゅ, kaju] Obstbaum [Add to Longdo]
果物[くだもの, kudamono] Obst [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OBST
     OBject management system of STONE (STONE)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Obst [oːpst] (n) , s.(n )
   fruit
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top