Search result for

objekte

(55 entries)
(0.0342 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -objekte-, *objekte*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา objekte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *objekte*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Two unidentified flying objects on radar.Zwei unidentifizierte Objekte auf dem Radar. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
Interceptor squadron out of Albuquerque has two unidentified flying objects on radar contact.Die Luftüberwachung von Albuquerque hat zwei unidentifizierte Objekte auf dem Radar. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
Including the use of our children as bargaining tools.Deswegen wird er die Kinder als Verhandlungsobjekte benutzen. Spaceball (1980)
Would you put all your metal objects into this dish, please?Bitte legen Sie alle Metallobjekte in diese Schale. Airplane! (1980)
The noises, the lights, the teleportation of objects.Der Lärm, die Lichter, die Teleportation von Objekten. The Changeling (1980)
We got 30 minutes until our sitting ducks touch down.In 30 Minuten landen unsere ZielobjekteA Plush Ride (1982)
I've picked up some very large metallic objects directly ahead.Ich habe direkt vor uns ein paar sehr große metallische Objekte geortet. Not a Drop to Drink (1982)
There's cold spots, there's the smell, there's objects moving around randomly.Die Kälte, der Geruch. Objekte, die sich unabhängig voneinander bewegen. The Entity (1982)
But the appearance of an apparition and the sudden movement of objects just don't occur simultaneously.Aber eine Erscheinung und Objekte, die sich bewegen treten nicht gleichzeitig auf. The Entity (1982)
One or two unfamiliar objects to look at up there.Man kann dort oben ein oder zwei unbekannte Objekte ausmachen. Local Hero (1983)
Ben has eight unplotted objects in this very sky.Ben hat acht unbekannte Objekte in diesem Himmel hier ausgemacht. Local Hero (1983)
Guys like you aren't relationships, you're exercise.Mit Typen wie dir hat man keine Beziehung, ihr seid Übungsobjekte Staying Alive (1983)
- Twilight is when objects are silhouettes.- Nein, da werden Objekte zu Silhouetten. Yentl (1983)
Then I'll give you a real professional explosion, a symphony. Yeah, well, just don't get carried away, all right? All we need is a nice, civil emergency.Präkolumbianische Kunstobjekte, im Wert von 15 Millionen. Lost Knight (1984)
So the scent would stick to solid objects... like Royal Lavulite.Damit er sich auf festen Objekten festsetzt, wie Sugilith. Dreams of Steele (1984)
It is comprised of rectangular objects.Es besteht aus quaderförmigen Objekten. 2010: The Year We Make Contact (1984)
And what is the proportion of the objects in question?Und welche Proportionen haben diese Objekte? Eins zu vier zu neun. 2010: The Year We Make Contact (1984)
One by four by nine. Do you recognize these objects?Erkennst du diese Objekte2010: The Year We Make Contact (1984)
Now if you will follow me, I will show you some of their other remaining artifacts.Wenn Sie mir folgen, zeige ich Ihnen andere erhalten gebliebene ObjekteStranger Than Paradise (1984)
Objects which were near and dear to him.Objekte, die ihm lieb und teuer waren. The Monster: Part 2 (1985)
Spotter plane to command post. Subjects are in section five and headed toward the border.Die Objekte bewegen sich im Abschnitt fünf auf die Grenze zu. The Gauntlet (1985)
He got his name because... every area he got interested in back in Vietnam turned hot.Er hatte bei allen Spekulationsobjekten in Vietnam seine Finger im Spiel. Back in the World (1985)
Now, since we really don't know what we are after we should make a list of the things being auctioned...Da wir ja eigentlich nicht wissen, wonach wir suchen, sollten wir eine Liste aller Auktionsobjekte anlegen, Sour Grapes (1985)
Why hasn't this agent been able to give us any more specific targets?Wieso hat dieser Agent keine genauen Zielobjekte durchgegeben? Utopia Now (1985)
I have four bandits at 3:00 inbound.Vier Feindobjekte auf drei Uhr. Enemy Mine (1985)
Six more bandits on three.- Feindobjekte auf drei. Enemy Mine (1985)
- Look at these glass pieces.- Seht euch die Glasobjekte an. Summer Rental (1985)
I noticed, Oswald, that all your experimental subjects have been female.Mir fiel auf, dass Ihre Versuchsobjekte alle weiblich waren, Oswald. A Zed & Two Noughts (1985)
Adjust attack program to intercept intermediate target.Angriffsprogramm auf "Abfangen eines unmittelbaren Objektes" ändern. Killer K.I.T.T. (1986)
And he owns some of the properties we protect.Und er besitzt einige der Objekte, die wir schützen. Armed and Dangerous (1986)
Normally, I take my specimens back in time to the exact moment and place I collected them.Normalerweise bringe ich Studienobjekte zum richtigen Zeitpunkt dorthin zurück, wo ich sie aufgesammelt hatte. Flight of the Navigator (1986)
It's impervious to almost all outside penetration.Für Objekte von außen ist er nahezu undurchdringlich. The Vindicator (1986)
Unfortunately, once the objects were cursed, they can't be destroyed,Man kann die verfluchten Objekte nicht vernichten. Hier sind sie am besten aufgehoben. The Inheritance (1987)
How do I know you'll choose your investments wisely?Wählen Sie die richtigen ObjekteRoot of All Evil (1987)
You see, "Troy's is not responsible for valuables lost in any part of a dancer."Sehen Sie. "Troy haftet nicht für Wertobjekte, die in Tänzerkörperteilen verloren gehen." For Whom the Bell Tolls (1987)
Are you missing anything in the way of experimental aircraft?Vermissen Sie irgendeines... Ihrer Versuchsobjekte*batteries not included (1987)
This Egyptian sarcophagus... from the dynasty of Ramses II, appraised at $ 1 4 million.Dieser ägyptische Sarkophag... "Alle Kunstobjekte zu Vorzugspreisen!" aus der Dynastie des Ramses II. mit einem Schätzwert von US $ 14 Mio. Amazon Women on the Moon (1987)
Would you bring up the Biomed on the specimen, please?Eingabe der bio-medizinischen Daten des Versuchsobjektes. Innerspace (1987)
I like it when they give astronomical objects names... you know, like Andromeda and Saturn... and Sea of Tranquility.Ich finde es besser, wenn Allobjekte Namen haben. Andromeda, Saturn oder "Meer der Ruhe". Roxanne (1987)
Do you know how many objects are up there?Wissen Sie, wie viele Objekte es da draußen gibt? Roxanne (1987)
- Yeah. These are astronomical objects, then?Oh, ja, ja, es sind also astronomische ObjekteRoxanne (1987)
The collector had most of the Nazi paraphernalia that he needed, but he traded some of it to a couple of other guys, so Jack's gonna see them before he comes back.Er fand bei dem Sammler fast alle Objekte, die er suchte. Einiges war verkauft. Er will die Verkäufer aufsuchen, bevor er heimkommt. Read My Lips (1988)
Well, we're interested in buying stock for our store.- Wir suchen interessante ObjekteTails I Live, Heads You Die (1988)
What kind of stock?Was denn für ObjekteTails I Live, Heads You Die (1988)
Uh, be sure to put the latest works over there.Bitte stellen Sie die letzten Objekte dort drüben hin. Tales of the Undead (1988)
What about the other things?Was ist mit den anderen Objekten? The Quilt of Hathor (1988)
Men are not objects to be possessed, Mistress Beata.Aber Männer sind keine Objekte, die man besitzt, Beata. Angel One (1988)
Sensors picking up small objects, sir.Sensoren orten kleine ObjekteConspiracy (1988)
In a moment, it will launch that against the targets on the surface.Sie wird gegen bewegliche Objekte auf der Oberfläche eingesetzt. The Arsenal of Freedom (1988)
we've sent extra officers to protect your buildings.Wir haben Einsatzkräfte zum Schutz Ihrer Objekte abgestellt. Police Story 2 (1988)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Objekt {n} | Objekte {pl}object | objects [Add to Longdo]
Objekteditor {m}objedit [Add to Longdo]
Sichtbarkeitsprüfung {f}; Entfernen verdeckter Objekte [comp.]occlusion culling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Objekte [ɔpjɛktə] (n) , pl.
     objects
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top