Search result for

ot

(221 entries)
(0.065 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ot-, *ot*
English-Thai: Longdo Dictionary
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
quotation mark(n) อัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูด (เครื่องหมายรูป
Not for all the tea in China!เป็นสำนวนแปลว่า เอาอะไรทุกอย่างมาแลกก็ไม่ยอม เช่น Would you like to go to Antarctic? - No, not for all the tea in China.
biotec(org) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
nanotec(org) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ National Nanotechnology Center
COTS(abbrev) ย่อมาจาก Commercial off-the-Shelf หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายหาซื้อมาใช้งานได้ทันที
bottle cap(n jargon) ฝาขวด, crown cap
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
OTT[ABBR] คำย่อของ over the top
otic[ADJ] เกี่ยวกับหู
other[ADJ] อื่นๆ, See also: อื่น
other[PRON] คนอื่น, See also: สิ่งอื่น
other[ADJ] ที่เป็นอันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง)
other[PRON] อันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง), See also: อีกอันหนึ่ง
otter[N] นาก, See also: ตัวนาก
otiose[ADJ] ขี้เกียจ, See also: สันหลังยาว, Syn. indolent, slothful, lazy
otitis[N] ภาวะหูอักเสบ
Ottawa[N] คนอเมริกาเหนือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
otalgia(โอแทล'เจีย) n. อาการปวดหู., See also: otalgic adj.
other(อัธ'เธอะ) adj. อื่น,อีก,อื่นอีก,อะไรอีก,มากกว่า,จำนวนพิเศษ,ต่างไปกว่า,ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,อันก่อน,ก่อน. -every other..วันเว้นวัน -Phr. (the other day (night) สองสามวันก่อน,เมื่อวานซืนนี้) n. สิ่งอื่น,คนอื่น,อันอื่น,วันอื่น pron. สิ่งอื่น,คนอื่น adv. มิฉะนั้น,ตรงกันข้าม
otherwise(อัธ'เธอะไวซฺ) adv. อีกอย่างหนึ่ง,หาไม่แล้ว,ถ้าไม่เช่นนั้น,มิฉะนั้น,อีกอย่างหนึ่ง,ประการอื่น. adj. อื่น,เป็นอย่างอื่น,แตกต่าง,ตรงกันข้าม
otherworldly(อัธ'เธอะเวิร์ลลี) adj. เกี่ยวกับ (โลกอื่น,โลกหน้า,ชาติหน้า) ,ซึ่งมุ่งทางจิต., See also: otherworldliness n.
otic(โอ'ทิค,ออท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหู
otitis(โอไท'ทิส) n. ภาวะหูอักเสบ
otology(โอทอล'ละจี) n. โสตวิทยา., See also: otological adj.
otter(ออท'เทอะ) n. นาก,นากน้ำ,สัตว์จำพวก
ottoman(ออท'ทะเมิน) adj. เกี่ยวกับอาณาจักรออตโตมาน (ตุรกีสมัยก่อน) . n. ชาวตุรกี.
abbot(แอบ' เบิท) n. อธิการวัด, เจ้าอาวาส

English-Thai: Nontri Dictionary
other(adj) อื่นๆ,อีก,อื่นอีก,อันก่อน,ก่อน
other(n) คนอื่น,อันอื่น,อีกคนหนึ่ง,อีกข้างหนึ่ง,สิ่งอื่น,วันอื่น
otherwise(adv) อีกอย่างหนึ่ง,อีกนัยหนึ่ง,อย่างอื่น,คนละอย่าง
otherwise(con) มิฉะนั้น,ไม่เช่นนั้น,ตรงกันข้าม,ในประการอื่น
otter(n) นาก
Ottoman(adj) เกี่ยวกับชาติเติร์ก,เกี่ยวกับชาวตรุกี
Ottoman(n) ชาวเติร์ก,ชาวตรุกี
abbot(n) สมภาร,เจ้าอาวาส,อธิการวัด,เจ้าวัด
afoot(adj) ดำเนินไป,กำลังเป็นอยู่,เคลื่อนไหว
afoot(adv) เดินด้วยเท้า,เดินเท้าเปล่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ot(o)-หู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ot(o)-หู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
otacoustic-การช่วยฟังเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
otagra; otalgia; otodyniaอาการปวดในหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
otalgia; otagra; otodyniaอาการปวดในหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
OTEC system; ocean thermal energy conversion systemระบบโอเท็ก, ระบบการเปลี่ยนรูปพลังงานอุณหภาพมหาสมุทร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
othaemorrhoea; othemorrhea; otorrhagiaการตกเลือดจากหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
othemorrhea; othaemorrhoea; otorrhagiaการตกเลือดจากหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
other insurance clauseข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันภัยอื่น ๆ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
otic; aural; otor-หู [มีความหมายเหมือนกับ auditory ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
OTCศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพฯ [TU Subject Heading]
Other assetsสินทรัพย์อื่น [การบัญชี]
Other Construction Minerals กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ - หินไนส์ พบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - หินแกรนิต พบในจังหวัดนครสวรรค์ ตาก อุทัยธานี เพชรบูรณ์ เลย นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี สุพรรณบุรี - หินอ่อน พบทั่วไปในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา และภาคใต้ที่จังหวัดยะลา [สิ่งแวดล้อม]
Other expensesค่าใช้จ่ายอื่น [การบัญชี]
Other expensesรายได้อื่น [การบัญชี]
Other Industrial Minerals กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ - แร่แบไรต์ พบในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แพร่ เลย กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช สตูล ตรัง - แร่เบนโทไนต์ พบในจังหวัดลพบุรี - แร่แคลไซต์ พบในจังหวัดลพบุรี ประจวบคีรีขันธ์ - แร่ไดอะทอไมต์ พบในจังหวัดลำปาง - แร่ฟลูออไรด์ พบในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี - ดินมาร์ล พบในจังหวัดสระบุรี - แร่ฟอสเฟต พบในจังหวัดลำปาง ลำพูน แพร่ สุโขทัย อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช - เกลือหิน พบในจังหวัดนครราชสีมา - แร่ทัลค์ พบในจังหวัดอุตรดิตถ์ [สิ่งแวดล้อม]
Other liabilityหนี้สินอื่น [การบัญชี]
Otitisหูอักเสบ [TU Subject Heading]
Otitis mediaหูชั้นกลางอักเสบ [TU Subject Heading]
Otolaryngologyโสตศอนาสิกวิทยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ride in the other car.ไปนั่งคันอื่น The Great Dictator (1940)
Let's train others first, then shoot them!ให้มันขึ้นรถไฟที่นั่งVIP สายด่วนไปนรก The Great Dictator (1940)
Let me say, on behalf of myself and the others, that we consider it a great privilege to die for our country.ผมขอพูด ณ ตรงนี้ เพื่อ ตัวผมและคนอื่นๆ เราคิดดูแล้ว เราจะสละชีพเพื่อประเทศ The Great Dictator (1940)
Don't drop the other one.ห้ามทิ้งของแม้แต่อย่างเดียว The Great Dictator (1940)
We want to live by each other's happiness, not misery.เราทุกคนต่างอยากมีความสุข The Great Dictator (1940)
Good Geppetto, you have given so much happiness to others.ดี เจเปโท ที่คุณได้รับ มีความสุขมากกับคนอื่น ๆ Pinocchio (1940)
Now that we've found each other again, I hope I shall see something of you.ไหนๆ เราก็ได้เจอกันเเล้ว ฉันหวังว่าจะได้พบคุณอีก Rebecca (1940)
Come along. We needn't talk to each other if we don't feel like it.มาเถอะ เราไม่ต้องคุยกันก็ได้ ถ้าไม่ต้องการ Rebecca (1940)
That pro must have been teaching you other things than tennis.ครูนั่นคงจะสอนเธออย่างอื่นนอกจากเทนนิส Rebecca (1940)
It's a perfectly dull, uninteresting stretch of sand, - just like any other.- อย่าเลยครับ มันน่าเบื่อ ไม่มีอะไร นอกจากทราย Rebecca (1940)
I was just wondering if you meant what you said the other day - about showing me the run of things.ฉันแค่สงสัยว่าวันก่อนคุณพูดจริงรึเปล่าที่ว่า จะแสดงให้ฉันดูเรื่องการบริหารจัดการนี่ Rebecca (1940)
I was down at the cottage on the beach the other day.เมื่อวันก่อนฉันลงไปที่กระท่อมริมหาด Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ot80% of all English words come from other languages.
otAbove all, you must help each other.
otAccepting the other's norms is submitting to the other's power.
ot"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
otA custom developed in which they would kiss each other.
otA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
otAfter all they came to terms with each other.
otAfter the break-up with her game partners she started to make trouble for other players ...
otAfter the first letter the other came easily.
otAfter they argued, they didn't speak to each other for a week.
otAged people like to keep the world the way it is. On the other hand young people love to change the world.
otA gentleman is always kind to others.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก.ค.[N] Office of the Teacher Civil Service Commission, See also: OTCSC, Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
ไม่ยังงั้น[CONJ] otherwise, Syn. ไม่งั้น, ไม่อย่างนั้น, Example: แม่สั่งลูกๆ ว่าใครจะดูต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนไม่ยังงั้นไม่ให้ดูโทรทัศน์
ต่างถิ่น[N] other place, Syn. ต่างแดน, Example: เขาเป็นผู้สมัครใหม่มาจากต่างถิ่นที่ยังไม่มีใครรู้จัก, Thai definition: ไม่ใช่ในถิ่นนี้, ที่อยู่นอกที่แห่งนี้
ไม่งั้น[CONJ] otherwise, Syn. ไม่เช่นนั้น, ไม่อย่างนั้น, มิเช่นนั้น, Example: เธอต้องช่วยฉัน ไม่งั้นฉันจะเปิดเผยความลับของเธอ
ไม่เช่นนั้น[CONJ] otherwise, Syn. มิเช่นนั้น, ไม่อย่างนั้น, ไม่งั้น, Example: ผมหวังว่า จะได้เงินทุนมาเพิ่มอีก ไม่เช่นนั้นโครงการนี้ต้องล้มเลิกแน่
ไม่อย่างนั้น[CONJ] otherwise, Syn. ไม่เช่นนั้น, มิเช่นนั้น, ไม่งั้น, Example: เธอต้องหัดแข็งข้อกับเขาบ้าง ไม่อย่างนั้นเขาก็จะได้ใจเอาแต่ใจตัวเองตลอด
งั้น[CONJ] otherwise, See also: or else, if not, in other ways, Syn. ถ้าอย่างนั้น, ถ้าเช่นนั้น, มิฉะนั้น, Example: ในเมื่อเขารู้แผนการณ์ของบริษัทแล้ว งั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแผนใหม่
ผู้อื่น[PRON] others, Example: ไม่ใช่เฉพาะตัวเขาที่เดือดร้อน แม้แต่ผู้อื่นก็ต้องพลอยลำบากไปด้วย, Count unit: คน, Thai definition: สรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้เรียกผู้ที่ไม่ใช่ตัวเอง
มิเช่นนั้น[CONJ] otherwise, Syn. ไม่เช่นนั้น, ไม่อย่างนั้น, ไม่งั้น, Example: อังกฤษต้องปกป้องจุดนี้ด้วยชีวิต มิเช่นนั้นมหาอำนาจของยุโรปอื่นๆ จะสามารถรุกรานอินเดียได้สะดวก
มิเช่นนั้น[CONJ] otherwise, Syn. ไม่เช่นนั้น, ไม่อย่างนั้น, ไม่งั้น, Example: อังกฤษต้องปกป้องจุดนี้ด้วยชีวิต มิเช่นนั้นมหาอำนาจของยุโรปอื่นๆ จะสามารถรุกรานอินเดียได้สะดวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
แอบปริคอต[n.] (aeppárikhǿt) EN: abricot   FR: abricot [m]
ไอ[v.] (ai) EN: cough ; have a cough   FR: tousser ; toussoter
ไอ้บ้า[n.] (aibā) EN: jerk (vulg.)   FR: fou [m] ; idiot [m] ; imbécile [m]
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]
ไอโซโทป[n.] (aisōthōp) EN: isotope   FR: isotope [m]
อากาศร้อน[n. exp.] (ākāt røn) EN: hot weather   FR: il fait chaud ; temps chaud [m]
อากรแสตมป์[n. exp.] (ākønsataēm) EN: revenue stamp   FR: timbre d'impôt [m]
อักษรปริศนา[n. exp.] (aksøn pritsanā) EN: crossword puzzle   FR: mots croisés [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
OT    AO1 T
OT    OW1 T IY1
OTT    AA1 T
OTA    OW1 T AH0
OTIS    OW1 T IH2 S
OTTS    AA1 T S
OTTE    AA1 T
OTEY    OW1 T IY0
OTHA    AH0 DH AA1
OTTO    AA1 T OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
OT    (n) (ou2 t ii1)
Otago    (n) (ou1 t aa1 g ou)
Otley    (n) (o1 t l ii)
other    (n) (uh1 dh @ r)
otter    (n) (o1 t @ r)
Ottawa    (n) (o1 t @ w @)
others    (n) (uh1 dh @ z)
otiose    (j) (ou1 sh i@ u s)
otters    (n) (o1 t @ z)
ottoman    (n) (o1 t @ m @ n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お宅[おたく, otaku] (n) บ้าน (ของท่าน), ไม่ใช่เรียกบ้านตัวเอง
おたく[おたく, otaku] (slang) คนที่หลงไหลหรือหมกมุ่นในอะไรบางอย่างมากเป็นพิเศษ เช่น การ์ตูน, Anime มักจะชอบอยู่บ้านทำในสิ่งที่ตนชอบ (หมายเหตุ: お宅 (otaku) แปลว่าบ้าน) และไม่ค่อยชอบเข้าสังคม
お玉杓子[おたまじゃくし, otamajakushi] (n) ลูกอ๊อด
お誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (phrase) สุขสันต์วันเกิด
[おと, oto] (n) เสียง, โน้ต
[おと, oto] (n) น้องชาย(ตัวเอง), See also: R. 弟さん
[おとこ, otoko] (n) ผู้ชาย
乙女座[おとめざ, otomeza] (n) ราศีกันย์
一昨日[おととい, ototoi] (n) วันก่อนเมื่อวาน
一昨年[おととし, ototoshi] (n) ปีก่อนปีที่แล้ว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
訪れる[おとずれる, otozureru] Thai: เยี่ยม English: to visit
大人[おとな, otona] Thai: คำที่ใช้เรียกคนประมาณตามอายุ English: adult
劣る[おとる, otoru] Thai: ด้อยกว่า English: to fall behind

German-Thai: Longdo Dictionary
Angebot(n) |das, pl. Angebote| ข้อเสนอ
trotz(Präp.) ถึงแม้, ทั้งๆ ที่
trotzถึงแม้
Brot(n) |das| ขนมปัง
kotzen(vi slang) |kotzte, hat gekotzt| อาเจียน
Potenzzahl(n) |die, pl. Potenzzahlen| เลขยกกำลัง, See also: A. Die Wurzelzahl
rot(adj) ที่มีสีแดง
Fotowettbewerb(n) |der, pl. Fotowettbewerbe| การประกวดการถ่ายภาพ
Notfall(n) |der, pl. Notfälle| เหตุฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน
Bote(n) |der, pl. Boten| สิ่งหรือเครื่องแสดงสัญญาณ, สิ่งบอกใบ้ เช่น Veilchen sind Boten des Frühlings. ดอกไฟย์ลเช่นเป็นสิ่งบ่งบอกถึงฤดูใบไม้ผลิ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
OTC-Produkte {pl}over-the-counter products [Add to Longdo]
Otto Normalverbraucher [ugs.]Joe (Q.) Public [coll.] [Add to Longdo]
Ottomotor {m}petrol engine [Am.]; gasoline engine [Br.]; spark ignition engine [Add to Longdo]
ottonisch {adj} [hist.]Ottonic [Add to Longdo]
Otitis {f}; Ohrentzündung {f} [med.]otitis; ear inflammation [Add to Longdo]
Otorhinolaryngologie {f}; Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde {f} (HNO) [med.]otorhinolaryngology (ENT) [Add to Longdo]
Otorrhoe {f}; Ohrenfluss {m} [med.]otorrhoea [Add to Longdo]
Otosklerose {f} [med.]otosclerosis [Add to Longdo]
ototoxisch {adj}; Gehör schädigend [med.]ototoxic [Add to Longdo]
Otter {f} (Schlange) [zool.]adder; viper [Add to Longdo]
Otter {m} [zool.] | Ottern {pl}otter | otters [Add to Longdo]
Ottawa (Hauptstadt von Kanada)Ottawa (capital of Canada) [Add to Longdo]
AT : Altes TestamentOT : Old Testament [Add to Longdo]
OthelloOthello, the Moor of Venice [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du foot(vt) เล่นฟุตบอล
Image:
jouer au foot(vt) เล่นฟุตบอล, See also: S. faire du foot,
Image:
à bientôt!(phrase) แล้วพบกันเร็วๆ นี้
appareil photo(n) |m| กล้องถ่ายรูป
boulot(n slang) |m| งาน, See also: S. travail,
tôt(adv) เช้า(เร็ว) เช่น Il doit rentrer tôt., See also: A. tard,
à côté de(prep) ข้างๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น A côté de l'hôtel, il y a des magasins. ข้างๆ โรงแรมมีร้านขายเสื้อผ้าหลายร้าน
du côté de(prep) ใกล้กับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Du côté de la gare, il y a beaucoup de cafés. ใกล้ๆกับโรงแรมมีร้านกาแฟมากมาย
jus de rôti(n) |m| น้ำจากเนื้อที่ผ่านการปรุงให้สุก
feuille d'impôt(n) แบบฟอร์มเสียภาษี

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) (arch) (See 蓮根) lotus root [Add to Longdo]
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
[もと, moto] (n) (See 酒母,元・もと・1) yeast mash [Add to Longdo]
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不然的话[bù rán de huà, ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ, / ] otherwise [Add to Longdo]
人家[rén jia, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ˙, ] other people; sb else; he, she or they; I, me, myself (as "one" or "people") [Add to Longdo]
其他[qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ, ] other; the others; else; other than (that person); in addition to the person mentioned above [Add to Longdo]
其它[qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ, ] other; the others; else; other than it; in addition to the thing mentioned above [Add to Longdo]
别人[bié rén, ㄅㄧㄝˊ ㄖㄣˊ, / ] other people; others; other person [Add to Longdo]
[lìng, ㄌㄧㄥˋ, ] other; another; separate; separately [Add to Longdo]
另一半[lìng yī bàn, ㄌㄧㄥˋ ㄧ ㄅㄢˋ, ] other half; fig. spouse; one's better half [Add to Longdo]
奥塞罗[Ào sāi luó, ㄠˋ ㄙㄞ ㄌㄨㄛˊ, / ] Othello [Add to Longdo]
奥托[Ào tuō, ㄠˋ ㄊㄨㄛ, / ] Otto [Add to Longdo]
奥斯曼[Ào sī màn, ㄠˋ ㄙ ㄇㄢˋ, / ] Ottoman (empire) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
たいてい[たいてい, taitei] double quote (") [Add to Longdo]
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お供[おとも, otomo] jemanden_begleiten [Add to Longdo]
お父さん[おとうさん, otousan] Vater [Add to Longdo]
お疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] vielen_Dank [Add to Longdo]
お転婆[おてんば, otenba] ausgelassenes_Maedchen, Wildfang [Add to Longdo]
[おつ, otsu] B, (Nr.) 2 (in einer Reihe);DER_LETZTE;, DUBLIKAT; BASS; SONDERBAR; FEIN;, ELEGANT; GESCHMACKVOLL [Add to Longdo]
乙な味[おつなあじ, otsunaaji] ausgefallener_Geschmack, delikater_Geschmack [Add to Longdo]
乙女[おとめ, otome] Jungfrau, Maedchen [Add to Longdo]
劣る[おとる, otoru] unterlegen_sein, minderwertig_sein, schlechter_sein [Add to Longdo]
大人[おとな, otona] Erwachsener [Add to Longdo]
[おっと, otto] Ehemann, Mann [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 OT
  //
 
   [Usenet: common] Abbreviation for ?off-topic?. This is used to respond to a
   question that is inappropriate for the newsgroup that the questioner posted
   to. Often used in an HTML-style modifier or with adverbs. See also {TAN}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OT
     Off Topic (slang, Usenet)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OT
     Object Technology
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OT
     Open Transport (Apple)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 forage
 
 1. hayvan yemi, ot, saman, arpa
 2. yiyecek peşinde koşma
 3. yiyecekleri yağma etmek
 4. yiyecek temin etmek için uğraşmak
 5. yem veya yiyecek tedarik etmek. forage cap (Ing) bir çeşit piyade veya subay başlığı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 grass
 
 1. ot, çimen, çim, yeşillik
 2. çayır, otlak
 3. ot gibi herhangi bir bitki, (argo) haşiş
 4. otlatmak, otlağa çıkarmak
 5. otlamak
 6. otla, kaplamak
 7. (kumaşı ağartmak maksadıyle) otlar üzerine sermek
 8. (spor) yere düşürmek. Bermuda grass domuz ayrığı, (bot.) Cynodon dactylon. black grass sıçankuyruğu, (bot.) Alopecurus agrestis corn panic grass, deccan grass tavşan otu, (bot.) Panicum colonum. couch grass ayrıkotuna benzer bir ot, (bot.) Poa palustris. meadow grass, rye grass karaçayır, (bot.) Lolium temulentum. scurvy grass kaşıkotu, (bot.) Cochlearia officinalis. grass snake üstü halkalı adi zehirsiz yılan. grass widow boşanmış veya kocasından ayrı yaşayan kadın
 9. kocası yanında olmayan kadın. He doesn't let any grass grow under his feet. Ayağının altında ot bitmez. Boşuna vakit kaybetmez. Fırsatları kaçırmaz. grassiness otluk, yeşillik. grassy otlu, çimenli, yeşillikli .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 herb
 
 1. ot
 2. yemeklere tat vermek için kullanılan bitki
 3. şifalı bitki.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 herbage
 
 1. yeşillik, ot.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 plant
 
 1. bitki, ot
 2. fabrika, atelye
 3. bir kurumun malı olan bina veya arazi
 4. demir baş
 5. teçhizat
 6. (argo) hile oyun, tuzak
 7. şakşakçı
 8. seyircilerin arasında oturup rol ya- pan oyuncu
 9. hikâyede sonradan etkisini gösteren belirsiz bir kısım. plant louse yaprak biti
 10. bitkilere musallat olan bit., (zool.) Chermus sensitive plant kuseğen, küstümotu, (bot.) Mimosa pudica.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 wort
 
 1. bitki, nebat, sebze, ot.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top