หรือคุณหมายถึง ö?
Search result for

oe

(118 entries)
(0.0399 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oe-, *oe*. Possible hiragana form: おえ
English-Thai: Longdo Dictionary
moviegoer(n) ผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์, คอหนัง
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
the shoe is on the other footสถานการณ์กลับตาลปัตร, S. the circumstances are reversed; a change of places has occurred.,

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
oedipus complex (n ) เด็กชายที่ติดแม่ คนติดแม่ เด็กที่รักแม่จนเกินพอดี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oedema    [ADJ] อาการบวมน้ำ (ทางการแพทย์), Syn. edema
oeuvre    [N] ผลงานทางศิลปะ (โดยเฉพาะงานของศิลปินเดี่ยว)
Oedipal    [ADJ] เกี่ยวกับ Oedipus complex
oestrogen    [N] ฮอร์โมนเพศหญิง สร้างมาจากรังไข่, Syn. estrogen
oesophagus    [N] หลอดอาหาร, Syn. gullet
Oedipus complex    [N] การที่เด็กผู้ชายมีความรักแม่แต่ไม่ชอบพ่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oedema, alimentary; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, cardiac; dropsy, cardiacบวมน้ำเหตุหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, famine; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, hepaticบวมน้ำเหตุตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, hunger; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, inflammatoryบวมน้ำเหตุอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, nutritional; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, hungerบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, pittingบวมน้ำกดบุ๋ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, pulmonaryปอดบวมน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, renalบวมน้ำเหตุไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
OECD countriesประเทศที่อยู่ในองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oecology(อีคอล'โลจี) n. =ecology (ดู)
oedema(อีดี'มะ) n. =edema pl. oedemata
oemโออีเอ็มย่อมาจาก original equipment manufacturer หมายถึง ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม เช่น บริษัท ก. ผลิตคอมพิวเตอร์ แต่บริษัท ข. ผลิตเฉพาะหน่วยบันทึกให้ใช้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท ก. เราเรียกบริษัท ข. ว่าเป็น OEM
oesophagus(อิซอฟ'ฟะกัส) n.,หลอดอาหาร
oested(เอิร์ซ'สเทค) n. หน่วยความเข้มข้นของสนามแม่เหล็ก
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
acroedemaภาวะที่มีการบวมที่นิ้วมือและนิ้วเท้า
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
aloe(แอล' โล) n., (pl. -aloes) พืชหางจรเข้และต้นยาดำ aloes ยาดำซึ่งเป็นยาระบายที่มีรสขม.
amoeba(อะบี' บะ) n., (pl. -bae) อะมีบาเป็นเซลล์เดียวชนิดหนึ่ง.

English-Thai: Nontri Dictionary
amoeba(n) อะมีบา
canoe(n) เรือบด,เรือแจว,เรือแคนนู
coeducation(n) สหศึกษา
coefficient(n) ค่าคงที่,ตัวเลข,ตัวคูณ,อัตรา
coerce(vt) บีบบังคับ,ขู่เข็ญ,ขู่กรรโชก
coercion(n) การขู่เข็ญ,การขู่กรรโชก,การบีบบังคับ
coercive(adj) ซึ่งขู่เข็ญ,ซึ่งขู่กรรโชก,ซึ่งบีบบังคับ
coeval(adj) อยู่ในยุคเดียวกัน,ร่วมสมัย
coexist(vi) เกิดในเวลาเดียวกัน,อยู่ร่วมกัน
diarrhoea(n) โรคท้องเสีย,โรคท้องร่วง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชีล้อม    [N] Apium, See also: Oenanthe javanica, Syn. อ้นอ้อ, หนอกช้าง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Oenanthe javanica (Bl.) DC. ในวงศ์ Umbelliferae ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ ใบแบนรีขอบจัก ใช้เป็นผัก ดอกเป็นกระจุกสีขาว ผลกลมค่อนข้างยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อำนาจเจริญ[n. prop.] (Amnāt Jaroēn) EN: Amnat Charoen   FR: Amnat Charoen
อำเภออรัญประเทศ[n. prop.] (Amphoē Aranyaprathēt) EN: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)   FR: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)
อำเภอบางละมุง[n. prop.] (Amphoē Bānglamung) EN: Amphoe Bang Lamung ; Bang Lamung   FR: Amphoe Bang Lamung ; Bang Lamung
อำเภอบัวเชด[n. prop.] (Amphoē Būachēt) EN: Amphoe Buachet ; Buachet   FR: Amphoe Buachet ; Buachet
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
อริ[n.] (ari) EN: foe ; enemy   FR: ennemi [m]
อธิษฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering   FR: faire un voeu ; prier
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บะหมี่[n.] (bamī) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles   FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [fpl] ; pâte de blé fine aux oeufs [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OEST    OW1 AH0 S T
OELKE    OW1 L K
OEIEN    OW1 IY0 AH0 N
OESCH    OW1 SH
OEHME    OW1 M
OESER    OW1 Z ER0
OETKEN    OW1 T K AH0 N
OERTEL    AO1 R T AH0 L
OELMAN    OW1 L M AH0 N
OEUVRE    UW1 V R AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
OED    (n) (ou2 ii2 d ii1)
OECD    (n) (ou2 ii2 s ii2 d ii1)
Oedipus    (n) (ii1 d i p @ s)
oesophagus    (n) (ii1 s o1 f @ g @ s)
oecumenical    (j) (ii2 k y uu m e1 n i k l)
oesophaguses    (n) (ii1 s o1 f @ g @ s i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
終える[おえる, oeru] Thai: ทำให้เสร็จ English: to finish

French-Thai: Longdo Dictionary
oeil ( pl. yeux)(n) n.m. ดวงตา
oeuf(n) n.m. ไข่ เช่นไข่ของสัตว์ชนิดต่างๆ, ไข่มนุษย์
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:
apprendre par coeur(vt) เรียนแบบท่องจำ, ท่องจำ เช่น Marie apprend un poème par coeur. , See also: Related: apprendre
coeur(n) n.m. 1) หัวใจ 2) ส่วนกลางหรือส่วนที่ลึกที่สุด ex: coeur d'une laitue, Le coeur du problème.
Image:
père de noël(n) ซันตาคลอส
Image:
yeux (s. oeil)(n) ดวงตา เป็นพหูพจน์ของ l'oeil.
faire de l'oeil à qqn(phrase) ขยิบตาให้
ouvrir l'oeil(phrase) ระมัดระวัง
se mettre de doigt dans l'oeil(phrase) fam. กระทำผิดพลาด, พลาด

Japanese-English: EDICT Dictionary
鮞(oK)[はららご, hararago] (n) (uk) hard roe (esp. salmon) [Add to Longdo]
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM [Add to Longdo]
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
あえか[, aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting [Add to Longdo]
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer [Add to Longdo]
あたご型護衛艦[あたごがたごえいかん, atagogatagoeikan] (n) Atago class destroyer [Add to Longdo]
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort [Add to Longdo]
ありゃしない;ありはしない[, aryashinai ; arihashinai] (exp) doesn't even exist [Add to Longdo]
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俄底浦斯[É dǐ pǔ sī, ㄜˊ ㄉㄧˇ ㄆㄨˇ ㄙ, ] Oedipus, legendary king of Thebes who killed his father and married his mother [Add to Longdo]
俄底浦斯情结[É dǐ pǔ sī qíng jié, ㄜˊ ㄉㄧˇ ㄆㄨˇ ㄙ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Oedipus complex [Add to Longdo]
大江健三郎[Dà jiāng Jiàn sān láng, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄢˋ ㄙㄢ ㄌㄤˊ, ] Oe Kenzaburo (1935-) Japanese novelist and 1994 Nobel laureate [Add to Longdo]
恋母情结[liàn mǔ qíng jié, ㄌㄧㄢˋ ㄇㄨˇ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Oedipus complex [Add to Longdo]
发情[fā qíng, ㄈㄚ ㄑㄧㄥˊ, / ] oestrus (sexual receptivity in female mammals) [Add to Longdo]
经合[jīng hé, ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ, / ] OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) OECD; abbr. for 經濟合作與發展組織|经济合作与发展组织 [Add to Longdo]
经合组织[jīng hé zǔ zhī, ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) OECD; abbr. for 經濟合作與發展組織|经济合作与发展组织 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンドエンド[えんどえんど, endoendo] end to end [Add to Longdo]
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] end to end communication path [Add to Longdo]
コストエフェクティブ[こすとえふぇくていぶ, kosutoefekuteibu] cost effective [Add to Longdo]
コンテクストエディタ[こんてくすとえでいた, kontekusutoedeita] context editor [Add to Longdo]
サーキットエミュレーション[さーきっとえみゅれーしょん, sa-kittoemyure-shon] circuit emulation [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service [Add to Longdo]
ソフトエラー[そふとえらー, sofutoera-] soft error, transient error [Add to Longdo]
チャットエリア[ちゃっとえりあ, chattoeria] chat area [Add to Longdo]
テキストエディタ[てきすとえでいた, tekisutoedeita] text editor [Add to Longdo]
ハードエラー[はーどえらー, ha-doera-] hard error [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
世論[よろん, yoron] oeffentliche_Meinung [Add to Longdo]
世論[よろん, yoron] oeffentliche_Meinung, Oeffentlichkeit [Add to Longdo]
[おおやけ, ooyake] oeffentlich, offiziell [Add to Longdo]
公会堂[こうかいどう, koukaidou] oeffentliche_Halle, Stadthalle [Add to Longdo]
公募[こうぼ, koubo] oeffentlich_ausschreiben [Add to Longdo]
公安[こうあん, kouan] oeffentliche_Sicherheit [Add to Longdo]
公布[こうふ, koufu] oeffentliche_Bekanntmachung, amtliche_Verkuendigung [Add to Longdo]
公徳[こうとく, koutoku] oeffentliche_Moral [Add to Longdo]
公憤[こうふん, koufun] oeffentliche_Entruestung, gerechter_Zorn [Add to Longdo]
公法[こうほう, kouhou] oeffentliches Recht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 OE \[OE]\ ([=e]),
   A diphthong, employed in the Latin language, and thence in
   the English language, as the representative of the Greek
   diphthong oi. In many words in common use, e alone stands
   instead of [oe]. Classicists prefer to write the diphthong oe
   separate in Latin words.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OE
     Outlook Express (MS, Internet)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top