หรือคุณหมายถึง ö?
Search result for

oe

(139 entries)
(0.0385 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oe-, *oe*
Possible hiragana form: おえ
English-Thai: Longdo Dictionary
moviegoer(n) ผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์, คอหนัง
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
the shoe is on the other footสถานการณ์กลับตาลปัตร, S. the circumstances are reversed; a change of places has occurred.,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oedema[ADJ] อาการบวมน้ำ (ทางการแพทย์), Syn. edema
oeuvre[N] ผลงานทางศิลปะ (โดยเฉพาะงานของศิลปินเดี่ยว)
Oedipal[ADJ] เกี่ยวกับ Oedipus complex
oestrogen[N] ฮอร์โมนเพศหญิง สร้างมาจากรังไข่, Syn. estrogen
oesophagus[N] หลอดอาหาร, Syn. gullet
Oedipus complex[N] การที่เด็กผู้ชายมีความรักแม่แต่ไม่ชอบพ่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oecology(อีคอล'โลจี) n. =ecology (ดู)
oedema(อีดี'มะ) n. =edema pl. oedemata
oemโออีเอ็มย่อมาจาก original equipment manufacturer หมายถึง ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม เช่น บริษัท ก. ผลิตคอมพิวเตอร์ แต่บริษัท ข. ผลิตเฉพาะหน่วยบันทึกให้ใช้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท ก. เราเรียกบริษัท ข. ว่าเป็น OEM
oesophagus(อิซอฟ'ฟะกัส) n.,หลอดอาหาร
oested(เอิร์ซ'สเทค) n. หน่วยความเข้มข้นของสนามแม่เหล็ก
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
acroedemaภาวะที่มีการบวมที่นิ้วมือและนิ้วเท้า
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
aloe(แอล' โล) n., (pl. -aloes) พืชหางจรเข้และต้นยาดำ aloes ยาดำซึ่งเป็นยาระบายที่มีรสขม.
amoeba(อะบี' บะ) n., (pl. -bae) อะมีบาเป็นเซลล์เดียวชนิดหนึ่ง.

English-Thai: Nontri Dictionary
amoeba(n) อะมีบา
canoe(n) เรือบด,เรือแจว,เรือแคนนู
coeducation(n) สหศึกษา
coefficient(n) ค่าคงที่,ตัวเลข,ตัวคูณ,อัตรา
coerce(vt) บีบบังคับ,ขู่เข็ญ,ขู่กรรโชก
coercion(n) การขู่เข็ญ,การขู่กรรโชก,การบีบบังคับ
coercive(adj) ซึ่งขู่เข็ญ,ซึ่งขู่กรรโชก,ซึ่งบีบบังคับ
coeval(adj) อยู่ในยุคเดียวกัน,ร่วมสมัย
coexist(vi) เกิดในเวลาเดียวกัน,อยู่ร่วมกัน
diarrhoea(n) โรคท้องเสีย,โรคท้องร่วง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oedema, alimentary; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, cardiac; dropsy, cardiacบวมน้ำเหตุหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, famine; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, hepaticบวมน้ำเหตุตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, hunger; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, inflammatoryบวมน้ำเหตุอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, nutritional; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, hungerบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, pittingบวมน้ำกดบุ๋ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, pulmonaryปอดบวมน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, renalบวมน้ำเหตุไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
OECD countriesประเทศที่อยู่ในองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
oedipus complex (n ) เด็กชายที่ติดแม่ คนติดแม่ เด็กที่รักแม่จนเกินพอดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Especially smokers who start smoking before the age of 20 are more likely to develop lung cancer, laryngeal cancer, oral cancer, oesophageal cancer, bladder cancer, pancreatic carcinoma and other cancer like diseases.โดยเฉพาะคนทีู่สูบก่อนอายุ20 มีโอกาสที่จะเป็น มะเร็งปอด มะเร็งหลอดลม มะเร็งในช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาำะปัสสาวะ โรคเกี่ยวกับตับ ตับแข็งและมะ็เร็งอื่นๆอีกด้วย Baby and I (2008)
You will write the recipes for oeufs mollets.คงจะไม่พอใจนักถ้าฉันไมได้เข้าสอบ ให้คุณเขียนส่วนผสม for oeufs mollets. Julie & Julia (2009)
Whatever it was, it ripped through his oesophagus on the way out.ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร มันเลื้อยผ่านทางเดินอาหารออกมา Bound (2009)
Gein had an oedipal complex which developed in the years he nursed his paralyzed mother back from a stroke.เละอาการชัก หลังจากเธอตาย ความลุ่มหลงของเค้า ก็ทำให้เค้าขุดศพของผู้หญิงขึ้นมา เพื่อทำให้เป็นแม่ของเค้า Cold Comfort (2009)
"The Oedo Family""ตระกูลเอโดะ" Gokusen: The Movie (2009)
"The Oedo Family""ตระกูลเอโดะ" Gokusen: The Movie (2009)
I lost my parents at age 7 and was raised by my grandfather, Ryuichiro Kuroda, the 3rd generation head of the Oedo Family.ฉันเสียพ่อแม่ ตั้งแต่ 7 ขวบ และฉันถูกเลี้ยงดูจากคุณตา รุลอิจอโร่ คุโรดะ หัวหน้าตระกูลเอโดะรุ่นที่ 3 Gokusen: The Movie (2009)
Oeh, a boy!วู้ ผู้ชาย! Pilot (2009)
gically, that wod mean that if we don't deceive IIeach oer, then war would be unnecessary.โดยพื้นฐานแล้วหมายถึง ถ้าเราไม่โกหกกัน ก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำสงคราม The Bond in the Boot (2009)
Oecanthus fultoni.อีแคนธัส ฟูลโตนี่ The Jiminy Conjecture (2009)
AKA Oecanthus fultoni, which is Latin for I'll suck nothing.หรือ โอแคนธัส ฟูลโตนี่ ซึ่งเป้ฯภาษาลาตินแปลว่า... ข้าไม่ได้ห่วยแตกสักหน่อย The Jiminy Conjecture (2009)
And we're the oes that are gonna collect.และเราก็เป็นคนที่จะรับมัน Swap Meat (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oeOedipus had answered the riddle correctly!
oeIn the OECD survey, northern European countries are keeping their high ranking in tax-rates.
oeThe man, Oedipus, trembled.
oeOedipus thought for a long while.
oeFreud developed the love-hate relationship between parents and child as the Oedipus complex.
oeFinally, Oedipus replied.
oeAdd and delete buttons from the OE toolbar.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชีล้อม[N] Apium, See also: Oenanthe javanica, Syn. อ้นอ้อ, หนอกช้าง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Oenanthe javanica (Bl.) DC. ในวงศ์ Umbelliferae ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ ใบแบนรีขอบจัก ใช้เป็นผัก ดอกเป็นกระจุกสีขาว ผลกลมค่อนข้างยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อำนาจเจริญ[n. prop.] (Amnāt Jaroēn) EN: Amnat Charoen   FR: Amnat Charoen
อำเภออรัญประเทศ[n. prop.] (Amphoē Aranyaprathēt) EN: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)   FR: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)
อำเภอบางละมุง[n. prop.] (Amphoē Bānglamung) EN: Amphoe Bang Lamung ; Bang Lamung   FR: Amphoe Bang Lamung ; Bang Lamung
อำเภอบัวเชด[n. prop.] (Amphoē Būachēt) EN: Amphoe Buachet ; Buachet   FR: Amphoe Buachet ; Buachet
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
อริ[n.] (ari) EN: foe ; enemy   FR: ennemi [m]
อธิษฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering   FR: faire un voeu ; prier
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บะหมี่[n.] (bamī) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles   FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [fpl] ; pâte de blé fine aux oeufs [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OEST    OW1 AH0 S T
OELKE    OW1 L K
OEIEN    OW1 IY0 AH0 N
OESER    OW1 Z ER0
OEHME    OW1 M
OESCH    OW1 SH
OEHLKE    OW1 L K
OEHMEN    OW1 M AH0 N
OEHLER    OW1 L ER0
OEUVRE    ER1 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
OED    (n) (ou2 ii2 d ii1)
OECD    (n) (ou2 ii2 s ii2 d ii1)
Oedipus    (n) (ii1 d i p @ s)
oesophagus    (n) (ii1 s o1 f @ g @ s)
oecumenical    (j) (ii2 k y uu m e1 n i k l)
oesophaguses    (n) (ii1 s o1 f @ g @ s i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
終える[おえる, oeru] Thai: ทำให้เสร็จ English: to finish

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oeuvre {n}; Werk {n}; Schaffen {n} (eines Künstlers)work; works [Add to Longdo]
OECD : Organisation für wirtschaftliche ZusammenarbeitOECD : Organization for Economic Cooperation and Development [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
oeil ( pl. yeux)(n) n.m. ดวงตา
oeuf(n) n.m. ไข่ เช่นไข่ของสัตว์ชนิดต่างๆ, ไข่มนุษย์
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:
apprendre par coeur(vt) เรียนแบบท่องจำ, ท่องจำ เช่น Marie apprend un poème par coeur. , See also: Related: apprendre
coeur(n) n.m. 1) หัวใจ 2) ส่วนกลางหรือส่วนที่ลึกที่สุด ex: coeur d'une laitue, Le coeur du problème.
Image:
père de noël(n) ซันตาคลอส
Image:
yeux (s. oeil)(n) ดวงตา เป็นพหูพจน์ของ l'oeil.
faire de l'oeil à qqn(phrase) ขยิบตาให้
ouvrir l'oeil(phrase) ระมัดระวัง
se mettre de doigt dans l'oeil(phrase) fam. กระทำผิดพลาด, พลาด

Japanese-English: EDICT Dictionary
鮞(oK)[はららご, hararago] (n) (uk) hard roe (esp. salmon) [Add to Longdo]
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM [Add to Longdo]
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
あえか[, aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting [Add to Longdo]
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer [Add to Longdo]
あたご型護衛艦[あたごがたごえいかん, atagogatagoeikan] (n) Atago class destroyer [Add to Longdo]
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort [Add to Longdo]
ありゃしない;ありはしない[, aryashinai ; arihashinai] (exp) doesn't even exist [Add to Longdo]
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俄底浦斯[É dǐ pǔ sī, ㄜˊ ㄉㄧˇ ㄆㄨˇ ㄙ, ] Oedipus, legendary king of Thebes who killed his father and married his mother [Add to Longdo]
俄底浦斯情结[É dǐ pǔ sī qíng jié, ㄜˊ ㄉㄧˇ ㄆㄨˇ ㄙ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Oedipus complex [Add to Longdo]
大江健三郎[Dà jiāng Jiàn sān láng, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄢˋ ㄙㄢ ㄌㄤˊ, ] Oe Kenzaburo (1935-) Japanese novelist and 1994 Nobel laureate [Add to Longdo]
恋母情结[liàn mǔ qíng jié, ㄌㄧㄢˋ ㄇㄨˇ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Oedipus complex [Add to Longdo]
发情[fā qíng, ㄈㄚ ㄑㄧㄥˊ, / ] oestrus (sexual receptivity in female mammals) [Add to Longdo]
经合[jīng hé, ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ, / ] OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) OECD; abbr. for 經濟合作與發展組織|经济合作与发展组织 [Add to Longdo]
经合组织[jīng hé zǔ zhī, ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) OECD; abbr. for 經濟合作與發展組織|经济合作与发展组织 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンドエンド[えんどえんど, endoendo] end to end [Add to Longdo]
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] end to end communication path [Add to Longdo]
コストエフェクティブ[こすとえふぇくていぶ, kosutoefekuteibu] cost effective [Add to Longdo]
コンテクストエディタ[こんてくすとえでいた, kontekusutoedeita] context editor [Add to Longdo]
サーキットエミュレーション[さーきっとえみゅれーしょん, sa-kittoemyure-shon] circuit emulation [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service [Add to Longdo]
ソフトエラー[そふとえらー, sofutoera-] soft error, transient error [Add to Longdo]
チャットエリア[ちゃっとえりあ, chattoeria] chat area [Add to Longdo]
テキストエディタ[てきすとえでいた, tekisutoedeita] text editor [Add to Longdo]
ハードエラー[はーどえらー, ha-doera-] hard error [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
世論[よろん, yoron] oeffentliche_Meinung [Add to Longdo]
世論[よろん, yoron] oeffentliche_Meinung, Oeffentlichkeit [Add to Longdo]
[おおやけ, ooyake] oeffentlich, offiziell [Add to Longdo]
公会堂[こうかいどう, koukaidou] oeffentliche_Halle, Stadthalle [Add to Longdo]
公募[こうぼ, koubo] oeffentlich_ausschreiben [Add to Longdo]
公安[こうあん, kouan] oeffentliche_Sicherheit [Add to Longdo]
公布[こうふ, koufu] oeffentliche_Bekanntmachung, amtliche_Verkuendigung [Add to Longdo]
公徳[こうとく, koutoku] oeffentliche_Moral [Add to Longdo]
公憤[こうふん, koufun] oeffentliche_Entruestung, gerechter_Zorn [Add to Longdo]
公法[こうほう, kouhou] oeffentliches Recht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 OE \[OE]\ ([=e]),
   A diphthong, employed in the Latin language, and thence in
   the English language, as the representative of the Greek
   diphthong oi. In many words in common use, e alone stands
   instead of [oe]. Classicists prefer to write the diphthong oe
   separate in Latin words.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OE
     Outlook Express (MS, Internet)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top