Search result for

ocr

(52 entries)
(0.0721 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ocr-, *ocr*
English-Thai: Longdo Dictionary
procrastinator(n) คนที่ผลัดวันประกันพรุ่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
OCR[ABBR] คำย่อของ Optical Character Recognition, See also: การรู้จำตัวอักษร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ocrabbr. optical character recognition,optical character reader (แปลตรง ๆ ได้ว่า เครื่องอ่านอักขระด้วยแสง) หมายถึง ความสามารถของคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมทำให้แสงผ่านตัวอักขระหรือภาพ แล้วสามารถรับรู้ นำเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ และนำไปประมวลผลได้ ซึ่งจะทำให้ทุ่นเวลากว่าการส่งข้อมูลเข้าด้วยแป้นพิมพ์ได้มากทีเดียว ใช้ในการอ่านตัวเลขต่าง ๆ เช่น ธนาคารนำมาใช้อ่านเบอร์บัญชีของเช็ค เป็นต้น
ocreate(ออค'รีอิท) adj. เป็นปลอกหุ้ม
aerocraft(แอ' โรคราฟทฺ) n. เครื่องบิน (plane)
apocrypha(อะพอค'ระฟะ) n. กลุ่ม 14 บทหนังสือของพระคัมภีร์เก่า Old Testment ของคริสเตียน, บทหนังสือศาสนาที่หาแปล่งมาไม่แน่ชัดและไม่เป็นที่ยอมรับกันมาก (shorten)
apocryphal(อะพอค'ระฟิล) adj. เกี่ยวกับ apocrypha, น่าสงสัย, เทียม, ปลอม (false)
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง,พวกขุนนาง, คณาธิปไตย,การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ,การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility ###A. proletariat
aristocrat(อะริส'โทแครท) n. คนชั้นสูง,ขุนนาง,ผู้นิยมและสนับสนุนระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตย, Syn. noblewoman, nobleman, peer ###A. plebeian,commoner)
aristocratic(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
aristocratical(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
aristocracy(n) พวกขุนนาง,ชนชั้นสูง,พวกผู้ดี
aristocrat(n) ขุนนาง,ชนชั้นสูง,ผู้ดี
aristocratic(adj) เกี่ยวกับขุนนาง,ที่มีลักษณะของชนชั้นสูง
autocracy(n) ระบอบเผด็จการ
autocrat(n) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด
autocratic(adj) เผด็จการ,มีอำนาจเด็ดขาด
democracy(n) การปกครองระบอบประชาธิปไตย,ความเสมอภาคทางการเมือง
democrat(n) ผู้นิยมระบอบประชาธิปไตย
democratic(adj) ประชาธิปัตย์,เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาค
hypocrisy(n) การเสแสร้ง,การหลอกลวง,การตบตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
OCR (optical character reader)โอซีอาร์ (เครื่องอ่านอักขระด้วยแสง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
OCR (optical character recognition)โอซีอาร์ (การรู้จำอักขระด้วยแสง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ocreaปลอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ocreateมีปลอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Use an OCR program to convert it to data that the computer can use.Use an OCR program to convert it to data that the computer can use. Firewall (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศเลว[n. exp.] (ākāt lēo) EN: bad weather ; foul weather   FR: la météo est médiocre
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย[n.] (ammāttaya) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[n. prop.] (Anusāwarī Prachāthippatai) EN: Democracy Monument   
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliū) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk   
เด็ดดอกฟ้า[v. exp.] (det døkfā) EN: win a wife of high station ; marry an aristocratic girl   
ดีโมครีตุส[n. prop.] (Dīmōkhrītus) EN: Democritus   FR: Démocrite
จรรโลงประชาธิปไตย[v. exp.] (janlōng prachāthippatai) EN: promote democracy   FR: promouvoir la démocratie
เจ้า = จ้าว[n.] (jao = jāo) EN: prince ; royalty ; king   FR: aristocrate [m] ; noble [m] ; prince [m] ; roi [m]
เจ้านาย [n.] (jaonāi) EN: aristocrat   FR: noble [m] ; prince [m] ; seigneur [m] ; maître [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
optische Zeichenerkennung {f}OCR : optical character recognition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノクラヌスデウィンドティ[, auronokuranusudeuindotei] (n) Aulonocranus dewindti (cichlid fish endemic to Lake Tanganyika in E. Africa) [Add to Longdo]
アドホクラシー[, adohokurashi-] (n) ad-hocracy [Add to Longdo]
アポクリファ[, apokurifa] (n) Apocrypha [Add to Longdo]
アポクリン腺[アポクリンせん, apokurin sen] (n) apocrine gland [Add to Longdo]
アリストクラシー[, arisutokurashi-] (n) aristocracy [Add to Longdo]
アリストクラット[, arisutokuratto] (n) aristocrat [Add to Longdo]
アリストクラティック[, arisutokurateikku] (adj-no) aristocratic [Add to Longdo]
インフォメーションデモクラシー[, infome-shondemokurashi-] (n) information democracy [Add to Longdo]
オーシーアール[, o-shi-a-ru] (n) {comp} OCR [Add to Longdo]
オートクラシー[, o-tokurashi-] (n) autocracy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
光学式文字読取り装置[こうがくしきもじよみとりそうち, kougakushikimojiyomitorisouchi] optical character reader, OCR [Add to Longdo]
光学的文字認識[こうがくてきもじにんしき, kougakutekimojininshiki] optical character recognition, OCR (abbr.) [Add to Longdo]
オーシーアール[おーしーあーる, o-shi-a-ru] OCR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  OCR
         Optical Character Recognition
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top