Search result for

nut

(171 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nut-, *nut*
English-Thai: Longdo Dictionary
nut(n) แหวนสกรู
nutrition factคุณค่าทางโภชนาการ
cashew nut(n) มะม่วงหิมพานต์
last-minute(adj adv) เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว เช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, R. last minute
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight , R. last-minute
in a nutshellอย่างสังเขป, โดยสรุป, อย่างย่อๆ เช่น Martin's In a Nutshell books are topical quick-reference guides that document every nook and cranny of a topic or technology area., S. in short, to put it briefly, in a word, in brief, Concisely, in a few words

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nut[N] ผลไม้แห้งเปลือกแข็ง, See also: ถั่ว, Syn. seed, kernel
nut[N] คนบ้า
nuts[ADJ] เพี้ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: แปลก, บ้าๆ
nutty[ADJ] ซึ่งมีรสถั่ว, See also: ซึ่งประกอบด้วยถั่ว
nutty[ADJ] ต๊องๆ, See also: ประหลาด, เพี้ยน, Syn. insane, stupid
nutant[ADJ] หย่อน, See also: ห้อย
nutmeg[N] ต้นจันทน์เทศ
nutter[N] คนบ้า (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนเพี้ยน, Syn. nut
nutter[SL] คนที่ทำอะไรบ้าๆ บอๆ
nutcase[N] คนเพี้ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนบ้า, คนติ๊งต๊อง, Syn. kook

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nut(นัท) {nutted,nutting,nuts} n. ผลไม้แห้งเปลือกแข็ง (เช่นมันฮ่อ,เกาลัด) ,คนบ้า,คนที่มีความกระตือรือร้น,ลูกอัณฑะ,แป้น,เกลียว vi. เก็บหาผลไม่เปลือก แข็ง, Syn. madman
nutcracker(นัท'แครคเคอะ) n. ที่บีบผลไม้เปลือกแข็งให้แตก
nutrient(นู'เทรียนทฺ) adj. บำรุงเลี้ยง,เป็นอาหาร
nutriment(นู'ทระเมินทฺ) n. สิ่งที่ใช้บำรุงเลี้ยง,อาหาร., Syn. food
nutrition(นิวทริช'เช ิน) n. การบำรุงเลี้ยง,การให้อาหาร,อาหาร,โภชนาการ,โภชนาวิทยา., See also: nutritionary adj.
nutritionist(-ทริช'เชินนิสทฺ) n. นักโภชนาการ
nutritious(นิวทริช'เชิส) adj. ซึ่งบำรุงเลี้ยง,ซึ่งให้อาหาร,, Syn. nutrient
nuts(นัทซฺ) interj. คำอุทานแสดงความไม่เห็นด้วย ความหมดหวังหรืออื่น ๆ adj. บ้า,คลั่ง. -Phr. (be nuts about (on) คลั่ง), Syn. daft
nuts and boltsn. เรื่องสำคัญ,แก่นแท้,ส่วนสำคัญ
nutshell(นัท'เชล) n. เปลือกผลไม้เปลือกแข็ง. -Phr. (in a nutshell สั้น ๆ ,ย่อ ๆ)

English-Thai: Nontri Dictionary
nut(n) ผลไม้เปลือกแข็ง
nutcracker(n) เครื่องกะเทาะเปลือกผลไม้
nutmeg(n) ลูกจันทน์
nutrient(adj) ซึ่งบำรุงร่างกาย,เป็นอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาหาร
nutriment(n) อาหาร,เครื่องบำรุงร่างกาย
nutrition(n) อาหาร,เครื่องบำรุงร่างกาย,โภชนาการ
nutritious(adj) เกี่ยวกับอาหาร,ซึ่งบำรุงร่างกาย,ซึ่งบำรุงกำลัง
nutritive(adj) เกี่ยวกับอาหาร,ซึ่งบำรุงร่างกาย,ซึ่งบำรุงกำลัง
nutshell(n) เปลือกผลไม้แข็ง,กะลา
BETEL betel nut(n) หมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nutแป้นเกลียว, น็อต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nutผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nutrientสารอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutrientสารอาหาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nutriology; sitiology; sitology; threpsologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutrition, clinicalโภชนศาสตร์คลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutrition, communityโภชนศาสตร์ชุมชน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutrition, enteral; feeding, enteralการให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutrition, parenteral; feeding, parenteralการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutrition; threpsis๑. โภชนาการ๒. โภชนศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
nutationนูเทชัน, การเคลื่อนไหวของพืชที่ปลายยอดโบกไปมาขณะเจริญเติบโตเนื่องจากสิ่งเร้าภายในของพืชเอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nutation movementนิวเทชันมูฟเมนต์, การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้น เนื่องจากการเจริญเติบโต โดยปกติจะหมายถึงการเคลื่อนไหวของพืช  เช่น การแตกยอดของพืช การเลื้อยพันหลักของไม้เลื้อย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nutmeg tree ; Myristica fragransต้นจันทน์เทศ [TU Subject Heading]
Nutraceuticalsเภสัชโภชนศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nutrient ธาตุอาหาร
ธาตุที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ต่างๆ โดยใช้ในปริมาณมากน้อย อาจเรียกอีกอย่างว่า Biostimulant [สิ่งแวดล้อม]
nutrientสารอาหาร, สารที่สิ่งมีชีวิตนำเอาไปใช้ในกระบวนการดำรงชีวิต สารอาหารมี 6 ชนิด คือ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เกลือแร่ น้ำ และ วิตามิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nutrient pollution of waterมลพิษของสารอาหารในน้ำ [TU Subject Heading]
Nutritionโภชนาการ [TU Subject Heading]
Nutrition assessmentการประเมินภาวะโภชนาการ [TU Subject Heading]
Nutrition disordersโภชนาการผิดปกติ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Nutrient intake [bhhhh] (n vi adj ) Nutrient intake

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Nuts?เอาไหม Good Will Hunting (1997)
He's nutsประสาท The Legend of 1900 (1998)
All right, play the piper and lead the flock out of here before someone gets their nuts stomped on.ได้เลยครับ รีบๆ กล่อมพวกนี้ออกไปซะ ก่อนที่ฉันจะเล่นงานพวกมันเร็ว Dead Space: Downfall (2008)
This is nuts. It's adjustable.นี่มันบ้า มันปรับเปลี่ยน Not Cancer (2008)
But not the ginger nut.But not the ginger nutAdverse Events (2008)
Makes it nutritious.ทำให้มันเป็นกลาง Joy (2008)
You've been tossed. This is totally nuts.คุณเพิ่งโดนโยนออกมา นี่มันบ้าจริงๆ The Itch (2008)
Wheat allergy means he's not absorbing nutrients.อาการแพ้ข้าวสาลีหมายถึง เขาดูดซึมสารอาหารไม่ได้ The Itch (2008)
Yeah, she's a little nuts.ใช่.. เธอประสาทนิดหน่อย The Itch (2008)
Oh, man. I got my left nut blown off by an aper frag in Iraq. Look at that guy.อ้อ พวก ไข่อีกข้างของฉันปลิวไป กับธงชาติอิรัก ดูมันสิ Pilot (2008)
Jesus Christ! Put that deformed nut bag away, will ya?พระเจ้า เก็บพวงไข่พิการ ออกไปไกลๆ ได้ไหม Pilot (2008)
Fractured cheek, broken nose, left nut swinging solo.แก้มแตก จมูกหัก เหลือไข่โตงเตงไปมาอยู่ข้างเดียว Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nutHe's a car nut. Ask him anything.
nutYou can't eat it because it is nutritious.
nutBob found various kinds of nuts.
nutThey are gathering nuts.
nutGreen peas are high in iron and contain nutrients that improve the colour of fingernails.
nutGood nutrition is vital for an infant's growth.
nutEliminating the deficit will be a hard nut to crack.
nutWe shook nuts from the tree.
nutThe animals were busy collecting nuts.
nutSquirrels are storing up nuts against the winter.
nutAfter his wife left him, Harold went nuts.
nutMy father taught me the nuts and bolts of gardening.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารอาหาร[N] nutrient, Example: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่มีสารอาหารที่ครบถ้วนเหมือนอาหารจากธรรมชาติ, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหาร
สารอาหาร[N] nutrient, See also: nutrient ingredient
ขาดสารอาหาร[V] nutrition deficiency, Example: จากการสำรวจช่วงที่เศรษฐกิจปกติพบว่า มีเด็กที่ขาดสารอาหารสูงถึง 57%, Thai definition: รับประทาน หรือได้รับสารอาหารไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการ
โภชนาการ[N] nutrition, See also: dietetics, Example: เด็กที่มีน้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว แสดงว่าสุขภาพและโภชนาการไม่ดี, Thai definition: ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
อาหารการกิน[N] food, See also: nutrition, diet, nutriment, nourishment, Syn. อาหาร, ของกิน, Example: พวกที่อยู่ในเมืองมีสภาพร่างกายแตกต่างจากพวกชาวนา เพราะอาหารการกินแตกต่างกัน, Count unit: ชนิด, อย่าง
โภชนา[N] nutrition, Syn. อาหาร, ข้าวปลาอาหาร
โภชนากร[N] nutritionist, Syn. นักโภชนาการ, Example: แม่ของฉันเป็นโภชนากรประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความรู้เรื่องโภชนาการแล้วสามารถให้ความรู้ และคำแนะนำในเรื่องอาหารแก่บุคคลอื่นต่อไปได้
โภชนาหาร[N] nutrient, Example: คนเราควรจะได้รับธาตุเหล็กและโภชนาหาร หรือธาตุอาหารสำคัญๆ ตั้งแต่เด็กๆ, Thai definition: สารองค์ประกอบสำคัญของอาหารที่ทำให้อาหารมีคุณค่าในการบำรุงเลี้ยงร่างกาย ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน แร่ธาตุ วิตามิน และน้ำ
น้ำเลี้ยง[N] nutrient, See also: nutriment, nourishing food, food, Syn. น้ำหล่อเลี้ยง, Example: แมลงครั่งอาศัยดูดน้ำเลี้ยงจากกิ่งไม้เป็นอาหาร, Thai definition: ของเหลวที่หล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต
ธาตุอาหาร[N] nutrient, Example: พืชโดยทั่วไปต้องการธาตุอาหารที่จำเป็นในการเจริญเติบโต, Count unit: อย่าง, ชนิด, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute   FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; sauvegarder
บ๊อง[adj.] (bøng ) EN: cracked ; eccentric ; crazy ; nutty   FR: excentrique ; bizarre
ใช้การไม่ได้[adj.] (chai kān mai dāi) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order   FR: inutilisable ; hors d'usage
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dāi) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.)   FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
เดี๋ยว[adv.] (dīo) EN: awhile ; for a while ; momentarily ; a minute ; a moment ; for a moment ; just a moment ; in a moment   FR: un instant ; un moment
เดี๋ยวก่อน[X] (dīokøn) EN: wait ; just a minute ; wait a minute ; for a moment   FR: un instant !
โดยไร้ผล[adv.] (dōi raiphon) FR: vainement ; en vain ; inutilement

CMU English Pronouncing Dictionary
NUT    N AH1 T
NUTS    N AH1 T S
NUTE    N Y UW1 T
NUTT    N AH1 T
NUTRI    N UW1 T R IY0
NUTTY    N AH1 T IY0
NUTRI    N UW1 T R IH0
NUT'S    N AH1 T S
NUTMEG    N AH1 T M EH2 G
NUTRIA    N UW1 T R IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nut    (v) (n uh1 t)
nuts    (v) (n uh1 t s)
nutty    (j) (n uh1 t ii)
nutmeg    (n) (n uh1 t m e g)
nutria    (n) (n y uu1 t r i@)
nutted    (v) (n uh1 t i d)
nutmegs    (n) (n uh1 t m e g z)
nuttier    (j) (n uh1 t i@ r)
nutting    (v) (n uh1 t i ng)
nuthouse    (n) (n uh1 t h au s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Minute(n) |die, pl. Minuten| นาที
Minuten(n) |pl.|, See also: die Minute

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Muttergewindebohrer {m}nut tap [Add to Longdo]
Mutternsprenger {m}nut splitter [Add to Longdo]
Nutzen {m}; Vorteil {m} | Nutzen für die Gesellschaftbenefit | benefits to society [Add to Longdo]
Nut {f}gutter [Add to Longdo]
Nut {f}; Nute {f}; Keilnut {f}; Passfedernut {f}; Schlüsselnut {f}; Führungsnase {f}; Aussparung {f} [techn.]keyway [Add to Longdo]
Nuss {f}; Nuß {f} [alt] | Nüsse {pl} | Nüsse knackennut | nuts | to crack nuts [Add to Longdo]
Nusssahne {f} [cook.]nut cream [Add to Longdo]
Nut {f}; Rille {f}furrow [Add to Longdo]
Nut und Federslot and key [Add to Longdo]
Nutenfräser {m}keyway cutter [Add to Longdo]
Nutenmeißel {m}grooving chisel [Add to Longdo]
Nutenstanzmaschine {f}notcher [Add to Longdo]
Nutkeil {m}slot wedge [Add to Longdo]
Nutmutter {f}slotted nut [Add to Longdo]
Nutte {f}; Schlampe {f} | Nutten {pl}; Schlampen {pl}moll; slut | molls; sluts [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
minutieux(adj) ละเอียด พิถีพิถัน, See also: minutieuse

Japanese-English: EDICT Dictionary
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT [Add to Longdo]
おいおい[, oioi] (int) (1) Hey!; Wait a minute!; Whoa!; (adv,adv-to) (2) boohoo; waaaa [Add to Longdo]
がじゃまめ[, gajamame] (n) peanut brittle [Add to Longdo]
ぎりぎりまで;ギリギリまで[, girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point [Add to Longdo]
さーたーあんだぎー;サーターアンダキー[, sa-ta-andagi-; sa-ta-andaki-] (n) type of Okinawan doughnut (donut) [Add to Longdo]
たった今[たったいま, tattaima] (adv) just now; a moment ago; this very minute [Add to Longdo]
ちょい[, choi] (adv,adv-to) (1) (See ちょっと) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather [Add to Longdo]
どっこい[, dokkoi] (exp) heigh-hoh; heave-ho; hold on!; just a minute [Add to Longdo]
ぬたうつ[, nutautsu] (v5t,vi) to roll around in the grass or mud [Add to Longdo]
ぬたくる[, nutakuru] (v5r,vi) to scrawl; to daub [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坚果[jiān guǒ, ㄐㄧㄢ ㄍㄨㄛˇ, / ] nut [Add to Longdo]
营养[yíng yǎng, ˊ ㄧㄤˇ, / ] nutrition; nourishment [Add to Longdo]
营养价值[yíng yǎng jià zhí, ˊ ㄧㄤˇ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, / ] nutritional value [Add to Longdo]
营养学[yíng yǎng xué, ˊ ㄧㄤˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] nutrition [Add to Longdo]
肉豆蔻[ròu dòu kòu, ㄖㄡˋ ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, ] nutmeg (Myristica fragrans Houtt); mace; Myristicaceae (family of plants producing aromatic or halucinogenic oils) [Add to Longdo]
螺帽[luó mào, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄠˋ, ] nut (female component of nut and bolt) [Add to Longdo]
螺母[luó mǔ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄨˇ, ] nut (female component of nut and bolt) [Add to Longdo]
螺母螺栓[luó mǔ luó shuān, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄨˇ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨㄢ, ] nuts and bolts [Add to Longdo]
养分[yǎng fèn, ㄧㄤˇ ㄈㄣˋ, / ] nutrient [Add to Longdo]
养料[yǎng liào, ㄧㄤˇ ㄌㄧㄠˋ, / ] nutriment; nourishment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ふん, fun] minute [Add to Longdo]
エヌティーティーディレクトリ[えぬていーていーでいれくとり, enutei-tei-deirekutori] NTT Directory [Add to Longdo]
エヌティーピー[えぬていーぴー, enutei-pi-] NTP [Add to Longdo]
エヌエヌティーピー[えぬえぬていーぴー, enuenutei-pi-] NNTP [Add to Longdo]
ウィンドウズエヌティー[ういんどうずえぬていー, uindouzuenutei-] WindowsNT [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
無用[むよう, muyou] nutzlos, unbrauchbar, unnoetig [Add to Longdo]
無益[むえき, mueki] nutzlos, vergeblich [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nut \Nut\ (n[u^]t), n. [OE. nute, note, AS. hnutu; akin to D.
   noot, G. nuss, OHG. nuz, Icel. hnot, Sw. n["o]t, Dan.
   n["o]d.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) The fruit of certain trees and shrubs (as of the
    almond, walnut, hickory, beech, filbert, etc.), consisting
    of a hard and indehiscent shell inclosing a kernel.
    [1913 Webster]
 
   2. A perforated block (usually a small piece of metal),
    provided with an internal or female screw thread, used on
    a bolt, or screw, for tightening or holding something, or
    for transmitting motion. See Illust. of 1st {Bolt}.
    [1913 Webster]
 
   3. The tumbler of a gunlock. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) A projection on each side of the shank of an
    anchor, to secure the stock in place.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. Testicles. [vulgar slang]
    [PJC]
 
   {Check nut}, {Jam nut}, {Lock nut}, a nut which is screwed up
    tightly against another nut on the same bolt or screw, in
    order to prevent accidental unscrewing of the first nut.
    
 
   {Nut buoy}. See under {Buoy}.
 
   {Nut coal}, screened coal of a size smaller than stove coal
    and larger than pea coal; -- called also {chestnut coal}.
    
 
   {Nut crab} (Zool.), any leucosoid crab of the genus {Ebalia}
    as, {Ebalia tuberosa} of Europe.
 
   {Nut grass} (Bot.), See {nut grass} in the vocabulary.
 
   {Nut lock}, a device, as a metal plate bent up at the
    corners, to prevent a nut from becoming unscrewed, as by
    jarring.
 
   {Nut pine}. (Bot.) See under {Pine}.
 
   {Nut rush} (Bot.), a genus of cyperaceous plants ({Scleria})
    having a hard bony achene. Several species are found in
    the United States and many more in tropical regions.
 
   {Nut tree}, a tree that bears nuts.
 
   {Nut weevil} (Zool.), any species of weevils of the genus
    {Balaninus} and other allied genera, which in the larval
    state live in nuts.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nut \Nut\, v. i. [imp. & p. p. {Nutted}; p. pr. & vb. n.
   {Nutting}.]
   To gather nuts.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nut
   n 1: usually large hard-shelled seed
   2: Egyptian goddess of the sky
   3: a small (usually square or hexagonal) metal block with
     internal screw thread to be fitted onto a bolt
   4: half the width of an em [syn: {en}, {nut}]
   5: a whimsically eccentric person [syn: {crackpot}, {crank},
     {nut}, {nut case}, {fruitcake}, {screwball}]
   6: someone who is so ardently devoted to something that it
     resembles an addiction; "a golf addict"; "a car nut"; "a
     bodybuilding freak"; "a news junkie" [syn: {addict}, {nut},
     {freak}, {junkie}, {junky}]
   7: one of the two male reproductive glands that produce
     spermatozoa and secrete androgens; "she kicked him in the
     balls and got away" [syn: {testis}, {testicle}, {orchis},
     {ball}, {ballock}, {bollock}, {nut}, {egg}]
   v 1: gather nuts

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 nut [nɵt]
   advantage; benefit
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Nut [nuːt] (n) , s.(f )
   furrow; groove; notch
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top