Search result for

nova

(67 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nova-, *nova*
Possible hiragana form: のう゛ぁ
English-Thai: Longdo Dictionary
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่,ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nova[N] ดาวที่สุกสว่างในชั่วขณะ
novae[N] คำนามพหูพจน์ของ nova

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
innovate(อิน'นะเวท) vi. ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง,เปลี่ยนแปลงใหม่,ปรับปรุง. vt. นำสิ่งใหม่เข้ามา., See also: innovative,innovatory adj. innovator n.
innovation(อินนะเว'เชิน) n. สิ่งใหม่,วิธีการใหม่,นวัตกรรม,การนำสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่เข้ามา., Syn. change
renovate(เรน'นะเวท) vt. ทำใหม่,ปรับปรุงใหม่,ซ่อมแซม,ทำให้มีพลังใหม่,ทำให้มีชีวิตชีวาใหม่,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม adj. ทำใหม่,ปรับปรุงใหม่, See also: renovation n. renovative adj. renovator n., Syn. make new,revive,refurbish

English-Thai: Nontri Dictionary
innovate(vt) เปลี่ยนแปลงใหม่,ปรับปรุงใหม่
innovation(n) การเปลี่ยนแปลงใหม่,การปรับปรุง,นวัตกรรม,วิธีการใหม่
innovator(n) ผู้เปลี่ยนแปลงใหม่,ผู้ปรับปรุง
renovate(vt) ซ่อมใหม่,ทำขึ้นใหม่,ปรับปรุงใหม่
renovation(n) การปรับปรุงใหม่,การทำขึ้นใหม่,การทำให้มีชีวิตชีวา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
novationการแปลงหนี้ใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
novate[(nəʊˈveɪt)] (vt ) แปลงหนี้ใหม่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're supposed to be doing the bossa nova.แต่เธอควรจะ the Bossa NovaDoubt (2008)
My name is Jimmy Novak.ฉันชื่อจิมมี โนวัค The Rapture (2009)
- Mikhail Novakovich.มิคาเอล โนวาโควิช Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
There's a dozen more from Novakovich.มีอีกเป็นโหลที่มาจากโนวาโควิช Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
I want to be at the U.N. when the President arrives. Where's Novakovich?ผมต้องไปอยู่ที่อาคาร UN ตอนที่ ปธน.ไปถึง โนวาโควิชอยู่ที่ไหน? Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Nova... Novakov...โนวา โนวาโค Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Nova...โนวา... Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Novakovich.โนวาโควิค Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Warn Novakovich Bauer's coming after him.โนวาโควิค เตือน บาวเออร์จะมาหลังจากเขา Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Mr. Novakovich?โนวาโควิค ? Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Where's Novakovich?โนวาโควิคอยู่ไหน ? Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Berkov, did Novakovich say anything to Bauer?เบอคอฟ โนวาโควิชบอกอะไร ไปกับบาวเออร์รึเปล่า? Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูรณ = บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate   FR: restaurer ; réparer ; rénover
บูรณะใหม่[v. exp.] (būrana mai) EN: be completely renovated   FR: être complétement restauré
การปฏิสังขรณ์[n.] (kān patisangkhøn) EN: renovation ; restoration   FR:novation [f] ; restauration [f]
การปรับปรุงซ่อมแซม[n. exp.] (kān prapprung sǿmsaēm) EN: renovation   
การวิเคราะห์ความแปรปรวน[n. exp.] (kān wikhrǿ khwām praēprūan) EN: analysis of variance (ANOVA)   
คาซาโนว่า[n. prop.] (Khāsānōwā) EN: Casanova   FR: Casanova [m]
มิติด้านนวัตกรรม[n. exp.] (miti dān nawattakam) EN: innovative dimension   
นักนวัตกรรม[n. exp.] (nak nawattakam) EN: innovator   FR: innovateur [m] ; innovatrice [f]
นวัตกรรม[n.] (nawattakam) EN: innovation ; new development ; novelty   FR: innovation [f]
นวัตกรรมการบริหาร[n. exp.] (nawattakam kān børihān) EN: service innovation   

CMU English Pronouncing Dictionary
NOVA    N OW1 V AH0
NOVAS    N OW1 V AH0 Z
NOVAK    N OW1 V AE0 K
NOVA'S    N OW1 V AH0 Z
NOVATO    N OW0 V AA1 T OW0
NOVACK    N AA1 V AH0 K
NOVAK'S    N OW1 V AE0 K S
NOVACOR    N OW1 V AH0 K AO2 R
NOVACEK    N AA1 V AH0 CH EH0 K
NOVACARE    N OW1 V AH0 K EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nova    (n) (n ou1 v @)
novae    (n) (n ou1 v ii)
novas    (n) (n ou1 v @ z)
Novara    (n) (n @1 v aa1 r @)
Nova Scotia    (n) - (n ou2 v @ - s k ou1 sh @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Novaesblattspäher {m} [ornith.]Novaes' Foliage-gleaner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イノベーション(P);イノベイション[, inobe-shon (P); inobeishon] (n) innovation; (P) [Add to Longdo]
カズノバ[, kazunoba] (n) Casanova [Add to Longdo]
スーパーノバ[, su-pa-noba] (n) supernova [Add to Longdo]
ダーク・ゴースト・フィッシュ;ダークゴーストフィッシュ[, da-ku . go-suto . fisshu ; da-kugo-sutofisshu] (n) dark ghost shark (Hydrolagus novaezealandiae, a shortnose chimaera endemic to New Zealand) [Add to Longdo]
ドライブ[, doraibu] (n) (1) drive; trip by car; driving; (vs,vi) (2) to (go for a) drive; to go on a trip by car; (vs,vt) (3) to drive (e.g. a car); (4) to drive (innovation, change, etc.); to propel; (P) [Add to Longdo]
ニューファウンドランドヒラガシラ[, nyu-faundorandohiragashira] (n) Atlantic sharpnose shark (Rhizoprionodon terraenovae, species of requiem shark found in the northwestern Atlantic) [Add to Longdo]
ノバ[, noba] (n) nova [Add to Longdo]
ノバスコーシャ;ノバスコシア[, nobasuko-sha ; nobasukoshia] (n) Nova Scotia [Add to Longdo]
ノヴァ[, nova] (n) nova [Add to Longdo]
プラントリノベーション[, purantorinobe-shon] (n) plant renovation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新斯科舍[Xīn sī kē shè, ㄒㄧㄣ ㄙ ㄎㄜ ㄕㄜˋ, ] Nova Scotia province, Canada [Add to Longdo]
新星[xīn xīng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥ, ] nova (astronomy) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nova \No"va\ (n[=o]"v[.a]), n.; pl. L. {Novae} (n[=o]"v[=e]), E.
   {Novas} (n[=o]"v[.a]z). [L., fem. sing. of novus new.]
   (Astron.)
   A star which suddenly increases in brightness thousands of
   times, then fades back to near its original intensity. It may
   appear as a "new" star if its original brightness was too low
   for routine observation. A star which suddenly increases in
   brightness to many millions of times its original intensity
   is a {supernova}, and the postulated mechanisms for the
   increases of brightness of novae and supernovae are
   different.
 
   Note: The most important modern novae are:
 
   {No"va Co*ro"nae Bo`re*a"lis}[1866];
 
   {No"va Cyg"ni}[1876];
 
   {No"va An*dro"me*dae}[1885];
 
   {No"va Au*ri"gae}[1891-92];
 
   {No"va Per"se*i}[1901]. There are two novae called {Nova
    Persei}. They are:
   (a) A small nova which appeared in 1881.
   (b) An extraordinary nova which appeared in Perseus in 1901.
     It was first sighted on February 22, and for one night
     (February 23) was the brightest star in the sky. By July
     it had almost disappeared, after which faint surrounding
     nebulous masses were discovered, apparently moving
     radially outward from the star at incredible velocity.
     [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nova
   n 1: a star that ejects some of its material in the form of a
      cloud and become more luminous in the process

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top