Search result for

nordsee

(52 entries)
(1.5929 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nordsee-, *nordsee*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nordsee มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nordsee*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Keeping the North Sea secure is like keeping a cornfield free of vermin.Die Nordsee zu sichern ist ein Ding der Unmöglichkeit. ffolkes (1980)
- Yes, unless he's come to lead a chorus of "God save the Queen" as "Jennifer" sinks in 40 fathoms of the North Sea.Es sei denn, er will "God save the Queen" anstimmen wenn Jennifer in der Nordsee versinkt. ffolkes (1980)
Now have the money here on time or the whole North Sea'll be on fire.Überbringen Sie uns das Geld pünktlich oder die ganze Nordsee brennt! ffolkes (1980)
Well, actually what I said was, "Do you think our North Sea will produce enough oil?"Ob die Nordsee genug Ölreserven hat? Condorman (1981)
North Sea? Ha!Die NordseeCondorman (1981)
Why do you want to go to Hawaii?Was willst du denn da? Nordsee war doch auch schön. The Lift (1983)
In four days, a top-level meeting is being held at which the new defense strategies for the North Sea oil fields are laid out.In 4 Tagen findet ein Meeting auf höchster Ebene statt, bei dem über Verteidigungsstrategien der Nordsee-Ölfelder entschieden wird. Affair at Bromfield Hall (1984)
The North Sea defense strategy has taken months to plan.Die Planung der Nordsee-Verteidigungs- strategie hat Monate gedauert. Affair at Bromfield Hall (1984)
After the sale of the North Sea strategy we should both be able to pack it in.Nach dem Verkauf der Nordseestrategie können wir uns zur Ruhe setzen. Affair at Bromfield Hall (1984)
They're gonna kill us and steal the plans for the North Sea defense strategy.Sie werden dich und mich umbringen und die Nordseeverteidigungsstrategie stehlen. Affair at Bromfield Hall (1984)
Now, what is all this about North Sea defense strategy?Was hat es mit dieser Nordseeverteidigungsstrategie auf sich? Affair at Bromfield Hall (1984)
Three years ago a ship shed some of its cargo. It was chemical waste.Vor drei Jahren verlor ein Chemietanker in der Nordsee seine Deckladung. Amsterdamned (1988)
You see, even if the Hordes of Muspel tear us limb from limb or the Fire Giants burn each and every one of us to a cinder... even if we're swallowed by the Dragon of the North Sea orSelbst wenn die wilden Horden uns zerfleischen oder die Feuer-Riesen jeden Einzelnen von uns zu Asche werden lassen... Selbst wenn der Nordsee-Drache uns verschlingt oder wir vom Rand der Welt fallen... Erik the Viking (1989)
Theres is no Dragon of the North Sea.Es gibt keinen Nordsee-Drachen! Erik the Viking (1989)
I hope the Dragon of North Sea gets you and your lord.- Ich hoffe, der Nordsee-Drache verschlingt dich und deinen Herrn! Erik the Viking (1989)
- It's the Dragon of the North Sea!- Der Drache der NordseeErik the Viking (1989)
We'll be over the North Sea in 10 minutes. It'll be too late.In 10 Minuten sind wir über der NordseeMemphis Belle (1990)
Oh, yeah. Just like the North Sea, where the men smell like fish.Ja, wie in der Nordsee, wo echte Männer nach Fisch riechen. Bell Bottom Blues (1993)
The "Liberté" was the North Sea Confederation's baby.Die Liberté war das Baby der Nordsee-Konföderation. Gebaut wurde sie 2003. Give Me Liberte (1993)
Would you mind getting to the point? The point is the North Sea Confederation is hiding something.Die Nordsee-Konföderation hält irgendwas geheim. Give Me Liberte (1993)
Someone at the North Sea Confederation, I guess.Jemand von der Nordsee-Konföderation. Give Me Liberte (1993)
She's identified herself as the "Lafayette." Her registry?- Kennung? - Nordsee-Konföderation. Give Me Liberte (1993)
[Woman laughing]Montbard, Frankreich Nordsee-Konföderation, Rue Dijon 131 Give Me Liberte (1993)
They're UEO, North Sea Confederation.Sie sind von der UEO, von der Nordsee-Konföderation. Give Me Liberte (1993)
The North Sea Confederation put me into space to conduct research. Genetic.Die Nordsee-Konföderation schickte mich ins All um zu forschen, genetisch. Give Me Liberte (1993)
Captain, we've just received a transmission from the North Sea Confederation.Die Nordsee-Konföderation rät uns, sofort das Feld zu räumen. Give Me Liberte (1993)
Our intelligence tells us there's a sub cruising the North Sea... apparently it's armed and active.Unser Geheimdienst berichtet von einem U-Boot in der Nordsee. Offenbar ist es bewaffnet und aktiv. Whale Song (1994)
Down to Hamburg. into the North Sea.Nach Hamburg - in die NordseeThe Deathmaker (1995)
Does the Leine flow into the North Sea?Fließt die Leine in die NordseeThe Deathmaker (1995)
- What other city lies on the North Sea?Welche Stadt liegt an der Nordsee? Lübeck. The Deathmaker (1995)
- into... theNorthSea.In die NordseeThe Deathmaker (1995)
He'll rub me out, and all that's left of me will be 100,000 ashes floating down the Spree to the North Sea, and no more Manni !Dermacht mich fertig, LoIa. Als kleine beschissene Aschekörner werd ich die_BAR_ Spree runter bis in die Nordsee kluckern. Run Lola Run (1998)
- Yup. So is Red Lobster.Die "Nordsee" auch. Dr. Dolittle 2 (2001)
You play a lesbian fire-fighter on an oil rig in the North Sea.Sie spielen eine lesbische Feuerwehrfrau auf einer Bohrinsel in der NordseeAmerica's Sweethearts (2001)
We are to retaliate against an American aircraft carrier in the North Sea.Als Vergeltung greifen wir einen US-Flugzeugträger in der Nordsee an. The Sum of All Fears (2002)
Wesselsminde, CopenhagenWesselsminde, Nordseeland The Inheritance (2003)
Two weeks we crisscross the North Sea and get nothing.Zwei Wochen suchen wir jetzt schon die Nordsee ab und haben nichts. Atlantis: Milo's Return (2003)
We were in Karolinensiel at the North Sea.Wir waren an der Nordsee in Karolinensiel. Sophie Scholl: The Final Days (2005)
Filed away under any other business, the North Sea satellite detected a signal, a little blip of radiation at 100 fathoms.Hinten eingeordnet, unter "Sonstiges". Die Nordsee. Ein Satellit entdeckte ein Signal, ein kurzer Leuchtimpuls auf dem Radar, in einer Tiefe von 100 Faden. Aliens of London (2005)
Your legend is known from the high seas and the snow barriers to the great island kingdom.Deine Sage geht um vom ewigen Eis der Nordsee bis ins königliche Inselreich. Beowulf (2007)
'Will you send me an oilskin coat, 'one of those black things that the sailors wear in the North Sea?Würdet Ihr mir bitte eine Öljacke schicken, eine von diesen schwarzen Dingern, die die Seeleute auf der Nordsee tragen? My Boy Jack (2007)
- Maybe we could have fish and chips.Ich dachte, wir könnten zu Nordsee gehen. Rabbit Without Ears (2007)
- Fish and chips?- Zu NordseeRabbit Without Ears (2007)
His Majesty would like you to supervise grain production and North Sea trade.Er wünscht, dass Ihr die Kornproduktion... und den Nordseehandel überwacht. Message to the Emperor (2007)
I have seen the Thames where it becomes the North Sea'."die Themse, wo sie die Nordsee wird." Novemberkind (2008)
We're pirates. That's why we're sitting out here in the middle of the freaking ocean.Deswegen sitzen wir in der NordseePirate Radio (2009)
I can see how that was just sick and very wrong, and so I'm gonna take the condom out of my pocket and I'm throwing the condom into the North Sea.Und deswegen hol ich jetzt das Kondom aus meiner Tasche und schmeiße das Kondom in die NordseePirate Radio (2009)
A nice young man has lost his virginity /in the North Sea.Junger Mann verlor seine Unschuld mitten in der NordseePirate Radio (2009)
We're going to drown in the freezing waters of the North Sea. - Shit.Wir werden im eiskalten Wasser der Nordsee ertrinken. Pirate Radio (2009)
/News coming in that /the famous Radio Rock has a large hole in its side and is therefore sinking into the North Sea.Uns erreicht grad die Nachricht, dass der Sender "Radio Rock" ein großes Leck hat und dabei ist, in der Nordsee zu versinken. Pirate Radio (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nordsee {f}North Sea [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top