Search result for

nord

(81 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nord-, *nord*, nor
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Nordic[ADJ] เกี่ยวกับประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nordic(นอร์'ดิค) adj. เกี่ยวกับมนุษยพันธุ์Caucasoid (ดู) ., See also: Nordicity n.
inordinate(อินออร์'ดิเนท) adj. ไม่พอควร,มากเกิน,เกินควร,ไม่มีการบังคับตัวเอง,ไม่เป็นระเบียบ., See also: inordinateness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
Nordic(adj) เกี่ยวกับชาวยุโรปภาคเหนือ
Nordic(n) ชาวยุโรปภาคเหนือ
inordinate(adj) มากมาย,เกิน,ล้น,เลยเถิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's gotta be the Nords dealing out of the Dog again.มันต้องเป็นพวกนอร์ดแน่ เอายามาจากพวกด็อกอีกทอดนึง Pilot (2008)
What's the, uh, Nord's roster looking like these days?แล้วเรื่องรายชื่อของนอร์ด มีจำนวนเท่าไหร่ตอนนี้ Pilot (2008)
Nords crew up with the Mayans... gives 'em numbers, access to guns.พวกนอร์ดเป็นลูกน้องให้กับพวกมายัน ให้พวกมัน มีส่วนร่วมเรื่องปืน Pilot (2008)
Blonde, stringy hair. Aryan or nordic.ผมสีทองเป็นเกลียว อารยันหรือไม่ก็ยุโรปเหนือ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Nords are dealing in town.พวกนอร์ดมีการซื้อขายยาเข้ามาในเมือง Fix (2009)
Nords are gonna flood that mill with crank.พวกนอร์ดใช้ที่นั่น เป็นฐานผลิตโคเคน Fix (2009)
The nords are running proxy for a bigger player.พวกเดอะนอร์ดเป็นตัวแทนจำหน่ายยา ให้กับผู้ค้ารายใหญ่ Fix (2009)
Nords are done, and almost getting burned to death tends to make one rethink one's priorities.แก๊งNords ไม่มีอีกแล้ว และถูกไฟเผาจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด เหตุจูงใจทำให้กลับมาคิดทบทวน สิ่งที่ได้รับความสนใจมากกว่า The Push (2010)
The Gard du Nord,สถานีเหนือ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Aconit napel bleu nordique.อโคนิค นาเปล เบลอ นอร์ดิคก์ Magic Bullet (2011)
Aconit napel bleu nordique.อโคนิค นาเปล เบลอ นอร์ดิคก์ Magic Bullet (2011)
Of Nordic History.วิชาประวัติศาสตร์นอร์ดิก (สแกนดิเนวีย) Neighborhood Watch (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nordNordic Combined is held as a combination of two events, ski-jump and cross-country ski.
nordIn high school, I won the Osaka and Kinki championships in cross-country skiing and Nordic combined skiing on countless occasions.
nordNordic combined is one of the wintersport events, a competition where you compete on the combination of two Nordic style ski events - cross country skiing and ski jumping.
nordI like Alpine skiing better than Nordic skiing.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
เหนือ[n. prop.] (Ailaēn Neūa) EN: Northern Ireland   FR: Irlande du Nord [f]
อเมริกาเหนือ[n. prop.] (Amērikā Neūa) EN: North America   FR: Amérique du Nord [f]
บุรีรัมย์[n. prop.] (Burīram) EN: Buriram (Northeast)   FR: Buriram (prov. Nord-Est)
ชาวอีสาน[n. prop.] (Chāo Īsān) FR: habitant du Nord-est [m]
เชียงใหม่[n. prop.] (Chieng Mai) EN: Chiang Mai (North)   FR: Chiangmai (Nord)
เชียงราย[n. prop.] (Chieng Rāi) EN: Chiang Rai (North)   FR: Chiang Rai (Nord)
ดาวเหนือ[n. prop.] (dāo Neūa) EN: North Star   FR: étoile du Nord [f]
อีสาน[n.] (īsān) EN: northeast   FR: nord-est [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NORD    N AO1 R D
NORDER    N AO1 R D ER0
NORDEN    N AO1 R D AH0 N
NORDIO    N AO1 R D IY0 OW0
NORDBY    N AO1 R D B IY0
NORDIC    N AO1 R D IH0 K
NORDAN    N AO1 R D AH0 N
NORDIN    N AO1 R D IH2 N
NORDYKE    N AO1 R D AY2 K
NORDEEN    N ER0 D IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Nordic    (n) (n oo1 d i k)
Nordics    (n) (n oo1 d i k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Nordpol(n) |der, nur Sg.| ขั้วโลกเหนือ, See also: A. der Südpol,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Norden {m}north [Add to Longdo]
Nordhalbkugel {f}northern hemisphere [Add to Longdo]
Nordküste {f}north coast [Add to Longdo]
Nordlicht {n}; Polarlicht {n}northern lights; polar lights [Add to Longdo]
Nordosten {m}northeast [Add to Longdo]
Nordostwind {m}northeaster [Add to Longdo]
Nordpfeil {m}north arrow; north point [Add to Longdo]
Nordpol {m}North Pole [Add to Longdo]
Nordstaatler {m}yankees [Add to Longdo]
Nordwesten {m}northwest [Add to Longdo]
Nordwestwind {m} | Nordwestwinde {pl}northwester | northwesters [Add to Longdo]
Nordwind {m}borealis [Add to Longdo]
nordöstlichnortheastern [Add to Longdo]
nordöstlich {adv}northeasterly [Add to Longdo]
nordwärtsnorthward [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
nord(n) |m| ทิศเหนือ เช่น Venez découvrir les richesses du nord., "El quelite" est un petit village, situé à 35 kms au nord de Mazatlan.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノルジヒドログアヤレチン酸;ノルジヒドログアイアレチン酸[ノルジヒドログアヤレチンさん(ノルジヒドログアヤレチン酸);ノルジヒドログアイアレチンさん(ノルジヒドログアイアレチン酸), norujihidoroguayarechin san ( norujihidoroguayarechin san ); norujihidoroguaiarechi] (n) nordihydroguaiaretic acid; NDGA [Add to Longdo]
ノルジヒドログアヤレト酸[ノルジヒドログアヤレトさん, norujihidoroguayareto san] (n) (See ノルジヒドログアヤレチン酸・ノルジヒドログアヤレチンさん) nordihydroguaiaretic acid; NDGA [Add to Longdo]
ノルディック[, norudeikku] (n) Nordic; (P) [Add to Longdo]
ノルディックコンバインド[, norudeikkukonbaindo] (n) (See ノルディック複合) Nordic combined (skiing event) [Add to Longdo]
ノルディックスキー[, norudeikkusuki-] (n) Nordic skiing (wasei [Add to Longdo]
ノルディック種目[ノルディックしゅもく, norudeikku shumoku] (n) Nordic event (in skiing) [Add to Longdo]
ノルディック複合[ノルディックふくごう, norudeikku fukugou] (n) Nordic combined (skiing event) [Add to Longdo]
順序不同[じゅんじょふどう, junjofudou] (n) unordered; random order [Add to Longdo]
大それた[だいそれた, daisoreta] (adj-pn) outrageous; monstrous; appalling; inordinate; overambitious [Add to Longdo]
非望[ひぼう, hibou] (n) inordinate ambition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きた, kita] Norden [Add to Longdo]
北北東[ほくほくとう, hokuhokutou] Nordnordost [Add to Longdo]
北東[ほくとう, hokutou] Nordosten [Add to Longdo]
北極[ほっきょく, hokkyoku] Nordpol [Add to Longdo]
北風[きたかぜ, kitakaze] Nordwind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 nord
   north; North
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 nord [nɔr]
   north; North
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 nord
   north; North
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 nord
    north, North
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Nord [nɔrt]
   north
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top