หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

noe

(55 entries)
(0.0377 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noe-, *noe*. Possible hiragana form: のえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Noel    [N] คำที่มีความหมายว่า Christmas ที่ใช้ในเพลงหรือการ์ด
noes    [N] คำพหูพจน์ของ no
noe too something    [IDM] ไม่มาก (ใช้คำคุณศัพท์แทน something เช่น none to clean หมายถึงไม่สะอาดมาก)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
NOEL โนเอล
No Observed - Effect Level (NOEL) หมายถึง ความเข้มข้นของาสารเคมีสูงสุดจากการศึกษา โยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันไม่พึงประสงค์ต่อโครงสร้าง (morphology) ความสามารถในการทำงาน การเจริญเติบโต การพัฒนา หรือช่วงอายุขัยของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ศึกษา [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noeThe noes have it.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
noel(โนเอล') n. เทศกาลคริสต์มาส,เพลงคริสต์มาส., Syn. yuletide,
canoe(คะนู') {canoed,canoeing,canoes} n. เรือบด,เรือพายเดี่ยว v. พายเรือบด,ล่องไปด้วยเรือบด. vt. ขนส่งด้วยเรือบด, See also: canoeist n. ดู canoe
canoewood(คะนู'วูด) n. ต้นทิวลิพ
dyspnoea(ดิสพเนีย') n.การหายใจลำบาก., See also: dyspneal adj. dyspneic adj. dyspnoeal adj. dyspnoeic adj. dyspnoic adj. ดูdysentery
gynoeciumเกสรตัวเมีย, Syn. gynaeceum,gynecium
junoesque(จู'โนเอสค) adj. สง่างาม,อย่างเจ้า
manoeuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan
manoeuvre(มะนู'เวอะ) n.,vt.,vi. =maneuver (ดู)
monoecious(มะนี'เชิส) adj. ซึ่งมีอวัยวะเพศชายและหญิงในคน ๆ เดียว,กระเทย,ซึ่งมีเกสรตัวผู้และตัว เมียในต่างดอกกันแต่ต้นเดียวกัน., Syn. monecious,monoicous,

English-Thai: Nontri Dictionary
Noel(n) เทศกาลคริสต์มาส
canoe(n) เรือบด,เรือแจว,เรือแคนนู
manoeuvre(n) การซ้อมรบ,การจัดทำ,การออกอุบาย,การวางแผน
manoeuvre(vi) ซ้อมรบ,จัดทำ,ออกอุบาย,วางแผน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบ[n.] (bō) EN: ribbon ; bow   FR: ruban [m] ; noeud de ruban [m]
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf   FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ดำเนินสะดวก [n. prop.] (Damnoēn Sadūak) EN: Damnoen Saduak ; Damnun Saduak   
จัดทำ[v.] (jattham) EN: make ; do ; create ; compile ; provide   FR: manier ; manoeuvrer
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand   FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
แคนู[n.] (khaēnū) EN: canoe   FR: canoë [m]
คริสต์มาส[n.] (Khritsamāt) EN: Christmas ; X-mas   FR: Nöel
หมาก[n.] (māk) EN: dominoes   
เงื่อน[n.] (ngeūoen) EN: knot   FR: noeud [m]
เงื่อน[n.] (ngeūoen) EN: hitch ; condition   FR: noeud [m] ; petit problème [m] ; petite difficulté [f] ; pépin (fam.) [m] ; hic (fam.) [m] ; obstacle [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOE    N OW1
NOEL    N OW0 EH1 L
NOES    N OW1 Z
NOELL    N OW1 L
NOETH    N OW1 TH
NOEL'S    N OW0 EH1 L Z
NOELLE    N OW0 EH1 L
NOECKER    N OW1 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Noel    (n) (n ou1 @ l)
Noels    (n) (n ou1 @ l z)

French-Thai: Longdo Dictionary
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:
père de noël(n) ซันตาคลอส
Image:
Père Noël(n) |m| ซานตาคลอส

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずわい蟹;ズワイ蟹;楚蟹[ずわいがに(ずわい蟹;楚蟹);ズワイがに(ズワイ蟹);ズワイガニ, zuwaigani ( zuwai kani ; so kani ); zuwai gani ( zuwai kani ); zuwaigani] (n) (uk) (See 松葉蟹・1) snow crab (Chionoecetes opilio); queen crab [Add to Longdo]
アネクメーネ[, anekume-ne] (n) Anoekumene (ger [Add to Longdo]
ウオノエ科;魚の餌科[ウオノエか(ウオノエ科);うおのえか(魚の餌科), uonoe ka ( uonoe ka ); uonoeka ( sakana no esa ka )] (n) Cymothoidae (family of isopods) [Add to Longdo]
カナディアンカヌー[, kanadeiankanu-] (n) Canadian canoe [Add to Longdo]
カヌー[, kanu-] (n) (See カヤック,カナディアンカヌー) canoe; (P) [Add to Longdo]
カヌーイスト[, kanu-isuto] (n) canoeist [Add to Longdo]
カヌーイング[, kanu-ingu] (n) canoeing [Add to Longdo]
カヌー競技[カヌーきょうぎ, kanu-kyougi] (n) canoeing [Add to Longdo]
シーストローク[, shi-sutoro-ku] (n,vs) C-stroke (canoeing) [Add to Longdo]
ジェーストローク[, jie-sutoro-ku] (n,vs) J-stroke (canoeing) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诺特[nuò tè, ㄋㄨㄛˋ ㄊㄜˋ, / ] Noether (name); (math.) Noetherian [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
北極圏[ほっきょくけん, hokkyokuken] noerdlicher_Polarkreis [Add to Longdo]
北緯[ほくい, hokui] noerdliche_Breite [Add to Longdo]
迫る[せまる, semaru] noetigen, pressen, draengen;, auf_den_Pelz_ruecken, nahen, bevorstehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top