Search result for

nippel

(70 entries)
(4.9092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nippel-, *nippel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nippel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nippel*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Little-bitty ones with nips like raisins?Ganz winzig kleine mit Nippeln wie Rosinen? Fame (1980)
Forty-three species of parrots!Lauter Nippelkram. Time Bandits (1981)
How many stiff nips did you check out at the office today?Auf wie viele harte Nippel hast du heute im Büro geglotzt? Neighbors (1981)
- Haven't you heard of Proposition 13? We don't have the budget to cut up every junkie that pigs out on smack.Wir können uns nicht leisten, jeden Junkie aufzuschnippeln. Tempered Steele (1982)
- I'd like to rip her nipples off!- Der reiß ich die Nippel ab! The Cotton Club (1984)
- That little devil of a cub's bitten her nipples.Er hat ihr die Nippel blutig gebissen. Wild beasts - Belve feroci (1984)
They're, um, blue with silver nipples, and there's a long piece of...Die Dinger sind, äh, blau, mit silbernen Nippeln, und daran ist ein langes Stück, äh... Morons from Outer Space (1985)
-Will you look at the nips on this one?- Schau dir deren Nippel an. About Last Night... (1986)
I believe he suffers from nipple anxiety.Ich glaube, er leidet an Nippelangst. Down and Out in Beverly Hills (1986)
Snips and snails and puppy dog tailsSchnippel und Schnecken und kleine Welpenschwänze Promises to Keep (1987)
This woman had the biggest tits and nipples that I have ever had in my mouth.Die Frau hatte die größten Titten und Nippel... die ich je im Mund gehabt habe. Off Limits (1988)
With big tits and huge nipples?Die mit den Riesenbrüsten und den Riesennippeln? Off Limits (1988)
Thank God for the right nipple.Gott sei Dank für den rechten NippelDo the Right Thing (1989)
Thank God for the left nipple.Gott sei Dank für den linken NippelDo the Right Thing (1989)
You breast-feed until your nipples are sore. I´ll go back to work.Wirst fett! Du wirst stillen, bis die Nippel taub sind! Parenthood (1989)
Cut me some slack here!Schnippel das Ding da weg! Look Who's Talking Too (1990)
- Who snipped Pierino the Porcupine?Wer hat am Struwwelpeter herumgeschnippelt? - Sie war's! The Sect (1991)
-Chopped her into 52 pieces.-Ich habe sie in 52 Teile zerschnippelt. Cape Fear (1991)
Your nipples are hard, little guy's dangling.Die Nippel werden hart. Dein kleiner Freund baumelt! The Fisher King (1991)
Nice slicing and dicing, partner.Gut geschnippelt, Partner. Showdown in Little Tokyo (1991)
Then, I noticed her nipples got hard.Und dann guck ich auf ihre Nippel und die wurden richtig schön hart. This Boy's Life (1993)
You know, not big fat nipples, but hard raising nipples.Sie hat nicht so große dicke Nippel, sondern schöne spitze NippelThis Boy's Life (1993)
Drip candles on each other, drink each other's piss...Und wie sieht's aus mit Stacheldraht und Kerzenwachs auf den Nippeln...? Adventure Kid (1993)
With... tits down to here...Mit... Titten bis hier runter... und solchen Nippeln. Killing Zoe (1993)
She had big tits with small nipplesSie hatte riesige Titten und kleine NippelGetting Any? (1994)
And it better be good, or I'm gonna have your nipples Pierced with soldering irons.Und es ist besser eine gute Nachricht, ansonsten lasse ich Ihre Nippel mit einem Lötkolben piercen. Class of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
When did the bastard die?Wann ist er abgenippelt? The Bridges of Madison County (1995)
Snicky snicky snoine!Schnippel, schnippel, schnipp. Mallrats (1995)
And at my grandmother's funeral, when you told my relatives you could see her nipples through her burial dress, I let it slide.Bei der Beerdigung von Oma, als du meinen Verwandten sagtest, du könntest ihre Nippel unter dem Totenhemd sehen, hörte ich weg. Mallrats (1995)
My nipples are smoking!Meine Nippel qualmen schon! Tales from the Crypt: Demon Knight (1995)
- No. You have the real thing.Die sind so einladend wie zwei Tupperware-Schüsseln mit Nippeln. How Can I Call You My Ex-Husbands If You Won't Go Away? (1995)
The girl on the cover with her nipples showing?Wegen des Mädchens, das auf dem Umschlag seine Nippel zeigt? The One with Mrs. Bing (1995)
The guy on the cover with his nipples showing?Der Typ, der auf dem Cover seine Nippel zeigt? The One with Mrs. Bing (1995)
As opposed to your other multi-functional nipples?Was man von deinen anderen multifunktionalen Nippeln nicht sagen kann. The One with Phoebe's Husband (1995)
I'm fine, if you're okay watching a video filled with two-nippled people.Mir ist es Recht, wenn es für dich in Ordnung ist ein zweinippeliges Liebespaar zu beobachten. The One with Phoebe's Husband (1995)
Can you see my nipples through this shirt?Kann man meine Nippel durchs Hemd sehen? The One with the Stoned Guy (1995)
Oh, hey, you can see your nipples through this shirt.Na, hallo. Man kann deutlich deine Nippel sehen. The One with the Stoned Guy (1995)
If I had to get treatment for something serious, would he be performing it?Würde er bei etwas Ernstem an mir rumschnippeln? Eye of the Needle (1995)
Nipple.NippelThe Cable Guy (1996)
- Nipple?- NippelThe Cable Guy (1996)
Look, her nipples are big as prunes.Ihre Nippel sind so dick wie getrocknete Pflaumen. Ebola Syndrome (1996)
I just... thought I'd come over a little early and help you chop up some potatoes or something.Ich dachte nur... na ja, ich komm ein bisschen früher und helf euch beim Kartoffel schnippeln oder so was. Head Above Water (1996)
Yeah, well, all I know is I'd never let Nancy let me get clipped. You know?Ich ließe nie zu, dass Nancy an mir rumschnippeln lässt. The Vasectomy One (1996)
This must be the bite-the-dust section. Some kind of broom closet.Das muss die Abnippelabteilung sein. Knockin' on Heaven's Door (1997)
Both of us are knocking on heavens door, drinking tequila we are biting-the-dust experts and you have never - ever been to the ocean!Da klopfen wir an die Himmeltür, saufen Tequila... Ich meine, wir sind Abnippelexperten. Und du warst noch niemals am Meer. Knockin' on Heaven's Door (1997)
Y eso no es funny, no senor.Und hängt sich unsere Nippel an die Gürtelschnalle! Und das ist gar nicht witzig, Señor! Dance with the Devil (1997)
Sure, she used to have nipples... That would stand up and whistle "dixie," but then again,Sicher, ihre Nippel standen früher wie eine Eins. Suicide Kings (1997)
I knew a gay who's nipple just fell off.Ich kannte eine, der sind die Nippel einfach abgefallen. Topless Women Talk About Their Lives (1997)
It's kind of a third-nipple kind of thing.Es ist eine Art dritten Nippel Art der Sache. The One with Phoebe's Ex-Partner (1997)
Two nipples, no waiting.Zwei Nippel, keine Wartezeiten. The One with Phoebe's Ex-Partner (1997)

CMU English Pronouncing Dictionary
KNIPPEL    N IH1 P AH0 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckklappe {f} (z.B. für Schmiernippel) [techn.]protective cap [Add to Longdo]
Abschmiernippel {n}grease nippel [Add to Longdo]
Anschlussnippel {n}fitting [Add to Longdo]
Gewinderohrnippel {n} [techn.]barrel nipple [Add to Longdo]
Kegelschmiernippel {n} [techn.]conical grease nipple [Add to Longdo]
Nippel {n}nipple [Add to Longdo]
Nippelspanner {m}spoke wrench [Add to Longdo]
Rohrnippel {n}pipe nipple [Add to Longdo]
Schmiernippel {n}lubricating nipple [Add to Longdo]
Schmiernippel {n}grease nipple [Add to Longdo]
Schweißnippel {n}weld ferrule [Add to Longdo]
Speichennippel {n}spoke nipple [Add to Longdo]
geschnippelt; schnippeltesnipped [Add to Longdo]
schnippeln; schnipseln (an) | schnippelnd; schnipselnd | geschnippelt; geschnipseltto snip (away) (at) | snipping | sniped [Add to Longdo]
schnippeln; schnipseln; zerkleinernto shred; to chop [Add to Longdo]
Schmiernippel {n}nipple head [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Nippel [nipəl] (n) , s.(n )
     nipple
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top